The Swedish term "all helgona helgen" matches the English term "halloween"

other swedish words that include "all" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
missfall, abort abortion
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
brytning, accent, tonfall, betoning accent
tillfällig accidental
bifallsrop acclamation
växa till, tillfalla accrue
beroendeframkallande addictive
håller troget fast adheres
justering, inställning adjustment
anfallskrig aggressive war
flyganfall air-raid
uppställning, placering i linje alignment
underhåll, underhållsbidrag alimony
samtliga, allting, allt, alla, all all
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
runt omkring, allsidig all-round
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
allegori allegory
allegro allegro
halleluja alleluia
allergen allergen
allergisk allergic
allergier allergies
allergi allergy
förbund, förbindelse, allians alliance
allierad allied
allierad med allied to
alligator alligator
allitteration alliteration
tillstånd, underhåll allowance
allsmäktig almighty
allmosa alms
allena, ensam alone
högfjäll alp
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
jämt, alltid always
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
hallåman announcer
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
phetsa, framkalla arouse
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomsthall arrival hall
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
samtycke, bifall assent
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
sällskapa med, umgås med associate with
alls at all
för närvarande, för tillfället at present
idrott, allmän idrott athletics
umgälla atone for
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
sträng, allvarlig austere
gata, allé, aveny avenue
villervalla babel
fall backfall
återfalla backslide
avfälling backslider
tillbakasvallande våg backwash
borgen kan ställas bailable
flintskallig, kal, skallig bald
skallighet baldness
ballad ballade
balladdiktning balladry
ballistik ballistic
ballistiken ballistics
ballar ballocks
ballong ballon
ballong balloon
ballongfarare balloonist
ballar, bollar balls
smälla igen, skräll bang
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
galler bars
källarvåning basement
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
gälla be valid
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
skälla, vråla, råma, vrål bellow
älskling, älskad, avhållen beloved
bönfallande beseeching
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
vadhållning betting
källförteckning bibliography
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
galla bile
argsint, gallsjuk bilious
skrälla, smattra blare
salighet, lycksalighet, sällhet bliss
svälla, röka sill bloat
dumskalle blockhead
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
vadhållningsagent book-maker
bysthållare brasière
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
busshållplats, hållplats bus-stop
gömställe cache
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkallelse call-up
inkalla call up
kallad called
kalligrafi calligraphy
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
samtal, kallar calls
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
cancerframkallande carcinogenic
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
hållare carrier
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fall cases
tillfällig casual
olycksfall casualty
stort vattenfall, grå starr cataract
hålla mat, skaffa mat cater
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
kavalleri cavalry
källare cellar
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
avfall chips
samhällslära civics
skrammel, ringa, skalla, klang clang
smälla med, klappa, applådera clap
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
sammanfalla coincide
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
kallare colder
hopfällbara collapsible
högtidlighålla commemorate
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
vardaglig, trivial, alldaglig commonplace
samhälle, menighet, gemensamhet community
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
allians, förbund confederacy
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
skalle, kran(näsa) conk
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
inkallelse, värnplikt conscription
följdaktligen, därför, alltså consequently
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
iögonfallande, framstående conspicuous
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
nöjd, innehåll content
förnöjd, tillfredsställd contented
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
tillfällighet, eventualitet contingency
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
kallt, sval, avkyla cool
korall coral
från cornwall, kornisk cornish
motanfall counter-attack
allmoge country people
gömställe, hemlig covert
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
knäckare, smällkaramell cracker
spjällåda, packkorg crate
modfälld crestfallen
stallbroder crony
falla sönder crumble
kristall crystal
avfall, tidningsurklipp cuttings
spjäll, dämpare damper
mjäll dandruff
förfallodag date of payment
av-installation de-installation
dödsfall, död death
vällusting debauchee
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
vanställa deface
bristfällig, defekt, felaktig defective
bristfällig deficient
vanställa deform
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
frånfälle, död demise
avgångshall departure hall
utfällning deposition
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
kvarhålla detain
ställa diagnosen diagnose
föreskriva, befallning, diktera dictate
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
riktning, föreskrift, håll direction
diskettinnehåll disc-contents
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
förställa sig dissimulate
håll, distans, sträcka, avstånd distance
förvränga, vanställaförvrida distort
träskalle dolt
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
utställda, oavgjord drawn
fälla ankaret drop the anchor
göra mållös dumbfound
hållbar, varaktig durable
hörhåll ear-shot
allvar, allvarlig earnest
hörhåll earshot
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
översvallande effusive
framkalla, framlocka elicit
talarkonst, välläsning elocution
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
hög ställning, höjd eminence
befallande emperious
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
enhällig enanimous
endivesallad endive
uthållighet endurance
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
förlovning, anställning engagement
säkerställa ensure
säkerställer ensures
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
helt, alldeles entirely
essens, huvudinnehållet essence
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
välljud euphony
afton, kväll evening
kvällarna evenings
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
envar, alla, var och en everybody
allas everybody's
alldaglig, vardags everyday
alla everyone
allas everyone's
allting everything
alltid everytime
överallt, allestädes everywhere
väcka, framkalla evoke
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
utställa expose
framställning exposé
blottställd, utsatt exposed
snälltåg express train
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
fallit fallen
falla falling
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
snälltåg fast train
sällhet felicity
vite, vacker, fin, bötefälla fine
tall, fura fir
smällare firecracker
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
smäll, flaxa, fiasko flop
blomsterutställning flowershow
rinnande, svallande, flytande flowing
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
pall footstool
för alltid, evig, jämt for ever
vada över, vadstålle ford
för alltid forever
tillfällig fortuitous
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
vällukt, doft fragrance
välluktande fragrant
allmänt gräl free-for-all
återställer freshening
skavsår, galla, skava gall
gallblåsa gall bladder
läktare, galleri gallery
gallstekel gallfly
Galliléen Gallilee
galläpple gallnut
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
kallbrand gangrene
ställning, brygga gantry
avfallskvarn garbage disposer
skrikig, prålig, gräll garish
gallien, gallier Gaul
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
generell, allmän, general, fältherre general
allmäntillstånd general condition
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
kallna get cold
ställa till med get up to
gällock gill cover
bländande, gräll, bjärt glaring
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
galler, rost, riva, gnissla grate
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
galler, gallerverk grating
viktig, grav, allvarlig grave
tyngd, allvar, tyngdkraft gravity
sällskaplig gregarious
kolik, magknip, gnälla gripe
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
stryk, välling gruel
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
god dag, hallå, hej hallo
baksmälla hang-over
glädje, sällhet, lycka happiness
förfölja, tillhåll haunt
håller helds
hallå, hej hello
fålla, fåll, kanta, kant hem
valla, hjord, skock herd
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
allfarväg, landsväg highroad
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
håller holding
håller holds
heta källor hot-spring
hushållerska house-keeper
hushåll household
hushållning housekeeping
hushåll, husmoderlig housewifely
hushållsarbete housework
tjut, gallskrika, tjuta howl
hallåande hullaballoo
jag skall i'll
iskall, isande icy
om, om, ifall if
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
befallande imperious
bönfalla implore
nedkalla imprecate
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
ifall in case
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
fallen för inclined to
allt mer increasingly
fientligt infall incursion
metalltacka ingot
ställa sig in ingratiate
innehåll ingredients
antydning, inställsam insinuating
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
istället instead
uppehåll intermission
uppehåll interruption
mellanakt, paus, intervall interval
tonfall, intonering intonation
presentera, föreställa för introduce to
infalla i invade
oföränderlig, alltid invariable
anropa, åkalla invoke
orygglig, oåterkallelig irrevocable
fällkniv jack-knife
bilskrälle, rishög jaloppy
jazzig, gräll jazzy
gesäll journeyman
sammanställning juxtaposition
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
behåller keeps
känna igen, synhåll ken
cykelställ på cykel kickstand on a bike
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
gnällspik knocker
allvetare know-all
vällustig lascivious
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varaktig, dryg, hållbar lasting
gallerverk, galler lattice
friställning layoff
fjällämmel lemming
ifall, för att inte lest
dvallik lethargic
sallad lettuce
vällusting libertine
vasall liege
uppehälle livelihood
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
spjälgaller, luftintag louver
ljuskälla, himlakropp luminary
göra utfall, utfall lunge
vällustig, lysten lustful
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
tillverkning, framställning making
ställa upp, marskalk marshal
metall metal
metallisk metallic
metallurgisk metallurgic
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
stallänga mews
utseende, min, hållning mien
missfall miscarriage
vallgrav moat
alltmer more and more
idiot, fårskalle, kräk moron
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
flesta, mest, de flesta, allra most
berg, fjäll mountain
musfälla mouse-trap
yrka, hemställa move for
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
tjurskalle, mulåsna mule
allaktivitetshus multi-activity centre
notställ music stand
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
utskällning name-calling
stalltips, lur, tupplur nap
angivare, tjallare nark
byggnadsarbetare, rallare navvy
uthållig never-say-die
skvallerbytta newsmonger
tjockskalle nincompoop
bitande kall nippy
skalle noddle
inte alls nohow
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
utan uppehåll non-stop
ingenting alls nothing at all
inställsam obsequious
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
påflugen, påfallande obtrusive
tillfälle occasion
tillfällen occasions
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
allehanda of all sorts
avfall, avskräde offal
allmakt omnipotence
allsmäktig omnipotent
allestädes närvarande omnipresent
allvetande omniscient
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
tillfälle opportunity
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
originallitet, äkthet originality
stalldräng ostler
bör, skulle, borde, skall ought
utbrott, anfall outburst
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överväldiga, översvalla overwhelm
översvallande overwhelming
som skall betalas owing
emballera pack up
emballage packaging
slaganfall palsy
alleuropeisk pan-european
välling, gröt pap
fallskärm parachute
parallell parallel
förvälla parboil
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
skalle pate
uppehåll, paus, rast pause
källskatt pay-as-you-earn
uppträdande, föreställning performance
parfym, vällukt, parfymera perfume
anställningstid period of employment
uthållighet perseverance
anhållan petition
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
bönpall, damsadel pillion
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
tall (trä) pine-wood
fallgrop pitfall
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
enkelhet, alldaglighet plainness
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
diskställ plate rack
tallrik platter
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
champagne, pappa, smäll pop
vallmo poppy
framställa, posera, pose pose
ställning, plats, läge position
posering, hållning posture
flöda, ösa, hälla pour
i allra högsta grad pre-eminently
företräde före, inställning, preferens preference
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
tillfälligt provinsional
förbehåll proviso
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
allmännytta public good
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
gungfly, lervälling quagmire
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
gnällig querulous
frågeställare questioner
helt, ganska, stilla, alldeles quite
återkalla, kalla hem racall
ställning rack
samla, retas med, rally rally
fästningsvall rampart
fallfärdig ramshackle
sällsynt rare
sällan rarely
sällsynthet rarity
hallon rasberry
hallon raspberry
förhållande ratio
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
återanställning re-employment
ompröva, återställa re-examine
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
få, anamma, erhålla, mottaga receive
feg, trolös, avfälling recreant
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
återanställning rehiring
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
återfalla, återfall, recidiv relapse
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
behållning, rest, återstoden remainder
förhålla sig remaine
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ersättning, återställelse replacement
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
representera, framställa, föreställa represent
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
vedergällning requital
återkalla rescind
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
återställa reset
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
källarmästare restaurantkeeper
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
vedergällning retribution
återkalla, annullera revoke
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
sållandet, gåtorna riddling
alltiallo right-hand man
allemansrätt right of common
bergkristall rock-chrystal
förfallen ruined
sallad salad
salladsdressing salad dressing
utfall, kvickhet, utfärd sally
kallblodighet sang-froid
dumskalle saphead
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
byggnadsställning, schavott scaffold
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
fjäll scale from fish
fjällig, skalad scaled
fjällig scaly
skvallerkärring scandalmonger
sällsynt, knapp scarce
brist, sällsynthet scarity
resultat, tjog, poängställning score
förefalla, tyckas, synas seem
gripande, attack, anfall seizure
sällan seldom
rejäl, allvarlig, seriös serious
allvarligt seriously
underhåll servicing
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställskruv setscrew
inställningsbara settable
ställa in setting
inställningar settings
skall shall
fälla en tår, fälla tårar shed tears
utställningslokal showrooms
gäll shrill
såll, sålla sieve
granska, sålla sift
såll sifter
allsång singsong
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
skalle, kranium skull
skiva, platta, häll, kaka slab
slå igen, smäll slam
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
slang, skälla ut slang
smälla, daska slap
gyttjig, inställsam, dyig slimy
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
snigel, metallklump, stor klunk slug
tillbakagång, prisfall, kris slump
pundsedel, smällkyss smacker
inställsam smarmy
så kallade so-called
sällskaplig sociable
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
sällskapets society's
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
ömt ställe, öm, sårig sore
gallra sort out
upprinnelse, källa, ursprung source
källkod sourcecode
mållös, stum speechless
hastighets-inställningar speed-settings
ställe, fläck spot
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
skrika gällt squawk
stabil, stall stable
styrka, uthållighet stamina
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ställning, status status
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
ställe stead
håll stich in one`s side
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
pall stool
hållplats stopping-place
gäll, kärv, skärande strident
apart, påfallande, slående striking
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
kalla inför rätta subpoena
ställföreträdare substitut
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
äta kvällsvard, klunk, supera sup
kvällsmat, supé supper
smidig, inställsam supple
understöd, medhåll, försörja, understödja support
svalla, svallvåg surge
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
svullen, uppsvälld swollen
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
skvallerbytta talebearer
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
skvallerbytta telltale
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
mall template
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
hållbar tenable
valla, tendera tend
allmänheten the public
gles, tunn, gallra, mager thin
i kväll this evening
anfall thrust
åskskräll thunder-clap
således, så, sålunda, alltså, därför thus
skvaller tittle-tattle
i kväll, inatt, i afton tonight
tillika, också, även, alltför too
fälla, fånga, snärja, snara trap
fallucka trap-door
spaljé, gallerverk, verk trellis
darrning, dallring, skälvning tremor
jätte, tralla, troll troll
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
spjäll trottle
röra, falla, tumla tumble
klang, knäppa, dallra twang
allestädes närvarande ubiquitous
samstämmig, enhällig unanimous
ställ undercarriage
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
sammanhållning, enighet unity
hel, universell, allmän universal
allmänt universally
ickepåfallande unobtrusive
otillfredsställande unsatisfactory
vidmakthålla, stödja uphold
underhåll upkeep
infall, nyck vagary
giltig, hållbar valid
svindelanfall vertigo
fastställd vested
dallra, vibrera vibrate
ställföreträdande vicarious
visir, hjämgaller visor
kall, yrke vocation
vällustig voluptuous
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
hålla utkik watchout
vattenfall waterfall
internet-beställning web-ordering
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
smäll whack
nyck, infall whim
kvida, gnälla whimper
gnälla, yta whine
gnällspik whiner
gnällande, pipig whining
allvetare whizkid
alldeles, helt wholly
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
fallfrukt, skänk från ovan windfall
sålla winnow
hålla inne, undanhålla withhold
alldaglig workaday
vanföreställning wrong idea
vråla, skräna, gallskrika yell
foglig, undfallande yielding
du skall you'll
other swedish words that include "helgen" : english :
helgen weekend