The English term "i'll" matches the Swedish term "jag skall"

other english words that include "ll" : swedish :
abnormally onormalt
academically akademiskt
accidentally händelsevis
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
actually faktiskt
additionally dessutom
alarm bell alarmklocka
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
alphabetically alfabetiskt
amaryllis amaryllis
analytically analytiskt
annually årligen
ant-hill myrstack
anti-ballistic antirobot
anti-pollution miljövårdskampanj
apalling förskräcklig
apollo apollon
appalling ohygglig
armadillo bältdjur
arrival hall ankomsthall
artificially artificiellt
artillery artilleri
as well tillika
as well as liksom, ävensom
assembly hall aula
at all alls
atoll atoll
automatically automatiskt
awfully rysligt
ayatollah ayatollah
bacillary bacillär
bacillus bacill
backfall fall
bagatelle bagatell
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
bankroll sedelbunt
barrelled pipig
basically i grund och botten
be allowed to
be called heta
be cancelled återgå
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow skälla, vråla, råma, vrål
bellows blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
best-selling bästsäljare
bestseller bästsäljare
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bisexuell bisexual
blind alley återvåndsgränd
blowball maskrosboll
bluebell blåklocka
book-seller bokhandlare
book-stall tidningskiosk
bouillon buljong
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brow of a hill backkrön
bull tjur
bull-fighting tjurfäktning
bulldoze tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
bullet kula
bullfinch domherre
bullion guldtacka
bullock oxe, stut
bulls-eye mitt i prick
bully översittare
bullying mobbing
by all means visst
caballer ränksmidare
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
carefully noggrannt
casually nonchalant
catcall protestvissling
catepillar larv
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cavilling gnat
cellar källare
cello cello, violoncell
cells celler
cellulose cellulosa
cellulose wadding cellstoff
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chancellery kansli
chancellor kansler
chanterelle kantarell
cheerfully glatt
chill kyla, kylig
chilly kyligt
chockfull proppfull
cinderella askungen
city hall stadshus
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar krage
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collect indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collectively kollektivt
collector samlare
collects samlar
college gymnasium, högskola
collegue kollega
collide kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier kolgruvearbetare
colliery kolgruva
collision sammanstötning, kollision
colloguy samtal
colloquial vardaglig
collusion maskopi
commercial traveller handelsresande
commercially kommerciellt
compelled tvungen
compelled to nödsakad att
compelling tvingande
computer-controll dator-kontroll
continually oavbrutet, ideligen
contract illness ådra sig
controlled kontrollerade
controller kontrollant
controllers kontroller
controlling kontrollerande
cordially hjärtligt
cotroller kontrollant
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
counsellor ambasadråd, rådgivare
courtesy call artighetsvisit
crestfallen modfälld
cull plocka
dalliance lek
dally leka, söla
de-installation av-installation
debt-collector indrivare
decasyllabic tiostavig
deinstall avinstallera
deinstallation avinstallation
dell däld, dalgång
departure hall avgångshall
dill dill
dilly-dally vela
disallow avvisa
disallows godkänner inte
dishevelled rufsig
disrespectfully vanvördigt
divide into syllables avstava
do well sköta sig väl
doll docka
dollars dollar
downfall skyfall, nedgång
dramatically dramatiskt
drastically drastiskt
draw bills trassera
dreadfully förskräckligt
drill exercera, drill, drilla, borra
droll rolig, lustig
dull tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov
dully trögt
dumb-bell hantel, idiot
dwell vistas, bo
dwelling bostad, boning
dwellinghouse boningshus
dynamically dynamiskt
ec-labelling eg-märkning
eco-labelling miljömärkning
egotistically egoistiskt
electric bell ringledning
electronically elektroniskt
ell aln
ellipse ellips
elliptical elliptisk
embellish försköna, pryda
embellishment förskönande
enroll inskriva, enrollera
enthrall fängsla, förtrolla
equally lika
especially särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
essentially huvudsakligen
eventually eventuellt
excellence förträfflighet, excellens
excellent präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig
exceptionally utomordentligt
exellent ypperlig
expelled utdrivet
express call ilsamtal
extolled lovprisats
eyeball ögonglob, ögonsten
faitfully troget
faithfully troget
fall falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep insomna, somna
fall down rasa
fall ill with insjukna i
fall in love förälska sig
fall in prices baisse
fallacy villfarelse, bedräglighet
fallen fallit
falling falla
fallow trädesåker
fanatically fanatiskt
farewell avsked, farväl
farewell visit avskedsbesök
feedrolls matningsvalsar
feel unwell må illa
feel well må bra
fell föll
fellow karl, kamrat
fellow-beeing medmänniska
fellow-traveller reskamrat
fellowman medmänniska
fellowmen medmänniskor
fellowship gemenskap
ferro-alloys ferrolegeringar
fill plombera, fylla
filled fyllt
fillet rulad, filé
filling plomb
fills fyller
finally slutligen
fitfully ryckigt
flat-rolled valsade
flotilla flottilj
follage lövverk
follow följa, efterfölja, lyda
follow-the-leader följa John
follow-up efterbehandling
followed efterföljda
follower anhängare
following följande
folly dumhet, dårskap, oförstånd
football fotboll
football ground fotbollsplan
footfall ljud av steg
footstall plint, stigbygel
forcefully kraftfullt
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
foretell förebåda, förutsäga, spå
formally formellt
fortune-teller spåkvinna, spåman
free-for-all allmänt gräl
frill krås, rynka
frills grannlåt
fruitfull givande, bördig, fruktbar
fulfilling uppfyllande
full full, hel
full-blown fullväxta
full-colour fullfärg
full-flavoured fyllig
full-fledged fullfjädrad
full-grown fullvuxen
full-screen fullskärms
full-time heltid
full length raklång
full of holes gropig
full stop punkt
fuller närmare
fullhearted helhjärtat
fully helt
fully-functional fullt användbar
fully-licensed fullt-licensierade
gall skavsår, galla, skava
gall bladder gallblåsa
gallant artig, tapper
gallery läktare, galleri
galley kabyss, galär, pentry
galley-slave galärslav
gallfly gallstekel
Gallilee Galliléen
gallimaufry röra, hopkok
gallipot apoteksburk
gallivant driva omkring
galllop galoppera, galopp
gallnut galläpple
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gallow galge
gallows humour galghumor
gallowtree galge
garbage collector sophämtare
gazelle gasell
general payroll tax arbetsgivaravgift
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
get ill bli sjuk
get on well komma bra överens
gill gäl
gill cover gällock
globally totalt
good-will kundkrets, välvilja
gradually småningom, gradvis
grammatically grammatiskt
graphically grafiskt
grill halster, halstra
grills halstrar
gruelling mycket krävande, stryk
guerilla gerilla
gull mås, lura
gullet tandlucka
gullible lättlurad
gully ravin, ränna
half-full halvfull
hall hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning in order
hallo god dag, hallå, hej
hallow helga, dov
hallowed helgat
halloween all helgona helgen
hallows helgar
hallway korridor
hallways korridorer
handbill affisch
harebell blåklocka
hatefully förhatligt
hell helvete
hellenic grekisk
hellenistic grekiska
hello hallå, hej
helpfull hjälpsam
helpfully hjälpsamt
herring gull gråtrut
hill kulle, backe
hillock hög, kulle
hills kullar
hillside backslutning, sluttning
hilly kuperad, kulle
hold-all kappsäck
holler ropa
hollers ropar
hollow grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom
hollowed ihåliga
holly järnek
hollyhock stockros
hopefully förhoppningsvis
horizontally horisontalt
hull skrov, skida, skal
hull on a ship skrov på fartyg
hullaballoo hallåande
hullabaloo larm
hullo hej
hysterically hysteriskt
ideally idealiskt
idyllic idyllisk
iillegitimate illegitim
ill sjuk, dålig
ill-bred ouppfostrad, obelevad
ill-disposed illasinnad
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill-well agg
ill at ease olustig
illdeed ogärning
illegal olaglig
illegality olaglighet
illegally illegal
illegibility oläslighet
illegible oläslig
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illiberal okultiverad
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illness sjukdom, åkomma
illnesses sjukdomar
illogical ologisk
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illusion inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illusive bedräglig, illusorisk
illusory illusoriskt
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
illustrerad illustrated
illustrious lysande
in all inalles, tillsammans, sammanlagt
in full dress galaklädd
incidentally tillfälligtvis, i förbigående
individually individuellt
infallibility ofelbarhet
infallible ofelbar, osviklig
initially först
install installera
installable installerbar
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
installer installerare
installing installation
installs installationer
instill indrypa, ingiva
intellect förstånd
intellectual intellektuell
intelligence intelligens, underrättelse
intelligense intelligensen
intelligible begriplig
intentionally avsikligt
internally internt
internationally internationellt
ironically ironiskt
jack-of-all-trades tusenkonstnär
jargonelle päron
jell gelé
jellify göra till gel
jelly gelé
jelly-fish manet
jellygraph dupliceringsapparat
jeweller juvelerare
jewellery juveler
jollification glad fest
jollify festa
jolly glad, väldigt
joyfully glatt
judicially rättsligen
juridically rättsligen
just as well likaväl
kill dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill-joy glädjedödare
kill-or-cure hästkur
killed dödad
killer mördare
killing dödande
kills tar bort
knell klämtning, klämta
knoll liten kulle
know-all allvetare
labelled märkt
landfill soptipp
leave by will testamentera
legally lagligt
let fall tappa
levelling avvägning
libeller ärekränkare
libellist smädesskrivare
libellous smädig
lily of the valley liljekonvalj
linearally linjärt
literally bokstavligen, formligen
llama lamadjur
locally lokala
logarithmically logaritmiskt
loll vräka sig
lollipop slickepinne
lolly slickepinne
lull vyssja
lull to sleep söva
lullaby vaggsång
lustfully lustfyllt
mall köpcentrum
mallard and, gräsand
malleable formbar, smidbar
mallet klubba
manually manuellt
marvellous underbar, vidunderlig
materially väsentligt
mathematically matematiskt
mating call parningsläte
meatball köttbulle
mechanically rutinmässigt
medallion medaljong
medulla oblongata förlängda märgen
mellow mogen, mogna, fyllig
mentally andligen, mentalt
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metaphorically bildspråk
methodically metodiskt
mill kvarn
mill-hand fabriksarbetare
millenium tusenårsrike
millennial tusenårig
millennium tusenårigt riket, årtusende
miller mjölnare
millet hirs
milliard miljard
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
million miljon
millionaire miljonär
millions miljoner
minipill minipiller
miscellany diverse
misspelled felstavat
misspellings felstavningar
monosyllabic enstavig
morally moraliskt
mull glödga, fundera, grubbla
mulled vinglögg
mulled and spiced wine glögg
mullein kungsljus
mullet multe
mulligan stew köttgryta
music-hall varietéteater
mutually gemensamt
nacelle flygplanskropp, gondol
name-calling utskällning
naturally naturligtvis
ne'er-do-well odåga
neglectfully försumligt
netball nätboll
never-falling ofelbar
nightfall nattens inbrott
nolle prosequi åtalseftergift
normally normalt
nothing at all ingenting alls
null värdelös
nullify annullera
nutshell nötskal
occasionally ibland
of all sorts allehanda
officially officiellt
optimally optimalt
optionally valfritt
orally muntligen
orgiginally ursprungligen
originally ursprunligen
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
outdoor grill utegrill
outfall utlopp, mynning
over-intellectual överintellektuella
overall total
overfilled överfyllda
painfully smärtsamt
pains of hell avgrundskval
pall bårtäcke, äcklas
pallet hård bädd, brits
palliative lindringsmedel
pallid blek
parallel parallell
parcelling out avstyckning
partially delvis
payroll avlöningslista
pell-mell huller om buller
pellet hagel, liten kula
personally personligen
physically fysiskt
pill piller
pillage plundring
pillar kudde, pelare
pillar-box brevlåda
pillion bönpall, damsadel
pillory skampåle
pillow huvudkudde, kudde
pillow-case kuddvar, örngottsvar
pitfall fallgrop
play-bill program, affisch
playfellow lekkamrat
playfully lekfullt
politically politiskt
poll röstning, topphugga, rösta
pollutant förorenande ämne
pollute orena, förorena, förorena
pollution miljöförstöring
port of call angöringshamn
potbelly isterbuk, kalaskula
powerfully kraftfullt
practically praktiskt taget
professionally proffesionellt
propeller propeller
prophetically profetiskt
pull ryckning, draga, rycka, ryck, slita
pull-down rullgardin
pull a person`s hair lugga
pulldown drag ner
pulled drog
pullet unghöna
pulley remskiva
pulleys remskivor
pulling dragande
pullmonary lung
pulls drar
punctually punktligt
pusillanimous modlös
quell kväsa, undertrycka, kuva
quill gåspenna
racall återkalla, kalla hem
raillery raljeri
rainfall regn
rally samla, retas med, rally
rapscallion buse
razorbill tordmule
reall erinra sig
really egentligen, faktiskt, verkligen
rebell upprorsman
rebellion resning, uppror
rebellious upprorisk
rebelliousity upproriskhet
rebells rebeller
recall återkalla
recoilless rekylfri
recollect påminna sig, minnas
recollection erinran
refill byt ut
reinstall återinstallera
reinstalling återinstallera
reproachfully förebrående
reseller återförsäljare
respectfully respektfullt
reveller rumlare
revelling rumlande
riftvalley sprickdal
rill rännil, bäck
rix-dollar daler
rock'n'roll rocka
roll rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra
roll-call namnupprop
rollcall upprop
rolled rullade
roller vält, vals
roller-skate rullskridsko
rollercoaster berg- och dalbana
rollerskate rullskridsko
rollick leka uppsluppet
rollicking uppslupen
rolling rullande
rolling-mill valsverk
rolling-pin brödkavle
rolls rullar
sallow gulblek, sälg, vide
sally utfall, kvickhet, utfärd
salmonella salmonella
saltcellar saltkar
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
sawmills sågverk
scallion schalottenlök
scallop kammussla
scallywag skojare
schoolfellow lärare, skolkamrat, lärarinna
scollop kammussla
scornfully hånfullt
scoundrelly skurkaktigt
scroll bläddra
scrolling bläddrande
scull ro, vickåra
scullery diskrum
seagull mås
self-will egenvilja
sell avyttra, sälja
seller säljare
selling säljande
selling of realisation
semi-annually halvårsvis
sessions-hall tingssal
sexually sexuellt
shall skall
shallots schalottenlök
shallow grund, ytlig
shallowness ytlighet
shell granat, skal, skala
shellac schellack
shellfish skaldjur
shells skal
shrill gäll
sill fönsterbräde
silliness enfald
silly dumt, dum, enfaldig
skall ska
skill skicklighet
skilled rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful skicklig
skills skicklighet
skull skalle, kranium
small liten, lilla, litet, små
small-scale småskaligt
small-time andra klassens
small plate assiett
small town köping, småstad
smallholder småbrukare
smallish ganska liten, små
smallpox smittkoppor
smell os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly stinkande
so-called så kallade
soulfull själfull
specially speciellt
specifically definitivt
spell stava
spell-checking rättstavningskontroll
speller stavningskontroll
spelling bokstaverande, rättskrivning
spelling mistake rättskrivningsfel
spill spilla
squall vindstöt, skrika, skråla
stall spilta, kloak, bås
stallion avelshingst, hingst
stalls fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre parkett på teater
standstill stillastående, stockning
starch the collar stärka kragen
stellar stjärn
still ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still-born dödfött
stillness stillhet
strategically strategiska
stroll ströva, promenera, promenad
stroller flanör
substantially verkligt
successfully framgångsrikt
sullen trumpen, butter
sully smutsa ned
supercillious högdragen
surveillance övervakning
swallow sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive svanhopp
swallowing sväljande
swell dyning, svälla, svullna
swelling svällande, ansvällning
swill skölja
swollen svullen, uppsvälld
swollen-headed uppblåst
sword-swallower svärdslukare
syllabic stavelsebildande
syllabify uppdela i stavelser
syllable stavelse
syllabus kursplan, översikt
tall storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person lång person
tall story amsaga
tallow talg
tally pricka av, överensstämma
tally-ho buss på
tallyman kontrollräknare
tea ball tekula
teetotaller absolutist, nykterist
tell yppa, berätta, säga, förtälja, tala om
tell a fib narras
tell a person his fortune spå
tell lies ljuga
teller bankkassör
telling berättar
tells berättar
telltale skvallerbytta
telly tv
tendrill on a flower reva på en växt
textcontroll textkontroll
textscroll textrullning
thankfully tankfullt
thrall träl, träldom
thrill bäva, rysa
thriller roman, sensationsfilm
thrilling spännande, rafflande
thrills raffel
till till, ända tills, tills
till then dittills
tillage odling
tiller odlare, rorkult
toll möda, klämtning, tull, klämta
tolling klämtning
top-seller topp-säljare
totally totalt
town councillor stadsfullmäktige
town hall rådhus
traditionally traditionell
travelled rest, berest, reste
traveller resenär
travelling resande, ambulerande
trellis spaljé, gallerverk, verk
trill drilla
trillion biljon
troll jätte, tralla, troll
trolley löpkontakt, tralla, dragkärra
trolley-bus trådbuss
truthfully sanningsenligt
tulle tyll
typically typiskt
umbrella paraply
uncontrollably okontrollerbart
uncontrolled obehärskad
uninstall avinstallera
uninstalling avinstallerande
universally allmänt
unmilled omalen
unskilled worker grovarbetare
unwell dålig, sjuk, illamående
unwilling ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly ogärna
uphill uppför, uppför backen
usually vanligen, vanligtvis
vacillate vackla
vacillation vacklan
valley dal, dalgång
vanilla vanilj
vauderville sångspel
verbally muntligen, verbalt
vertically vertikalt
villa villa
village by
villain skurk, rackare, bov
villainous skurkaktig, bovaktig
villainy skurkaktighet, skurkstreck
villein livegen
villian bov
virtually faktiskt
visually visuellt
vocally muntligt
volley skur, salva
wall vägg, mur
wallaby liten känguru
wallet plånbok
wallflower panelhöna
wallop klå upp, dänga
walloping få stryk
wallow vältra sig
wallpaper tapet
wallplug stickpropp
wallsocket vägguttag
waterfall vattenfall
waybill fraktsedel
we'll vi ska
weaving-mill väveri
weed-killer ogräsmedel
well väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra
well-aimed välriktad
well-arranged välordnad
well-behaved skötsam, hyfsad
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-bred belevad
well-cut välsittande
well-deserved rättvis
well-documented väldokumenterad
well-educated väluppfostrad, välutbildade
well-kept välvårdad
well-known välkänd
well-lubricated välsmord
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
well-meaning välmenande
well-nigh nära nog
well-off välbärgad, rik
well-preserved välbevarad
well-proportioned väl-proportionerade
well-read beläst
well-spoken vältaligt
well-thumbed vältummad
well-to-do välbärgad
well-tried beprövad
well not ill frisk ej sjuk
well! nå!
wellbehaved välartad
wellfunctioning välfungerande
whimsicallity nyckfullhet
wholly alldeles, helt
will testamente, kommer att, skall, vilja
willing beredvillig, villig
willingly gärna, villigt
willow vide, pil träd
willow grouse dalripa
willowy smärt
windfall fallfrukt, skänk från ovan
windmill väderkvarn
wirepulling spel bakom kulisserna
wollen ylle
wonderfully underbart
woollen ylle
woolly ullig
workmen`s dwellings arbetarbostäder
wrongfully felaktigt
yell vråla, skräna, gallskrika
yelled vrålade
yelling vrålande
yellow gul
yellowy gulaktig
yells vrålar
you'll du skall
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.