The English term "ne'er-do-well" matches the Swedish term "odåga"

other english words that include "ne" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
aberdevine grönsiska
abiogenesis uralstring
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
aborigine urinvånare
abovementioned ovannämnd
abstainer absolutist
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
absurdness absurditet
acetone aceton
acetylene acetylen
acne finne, akne
acquisitiveness habegär
acridness fränhet
adp-machines adb-maskiner
aeroplane flygplan
aforementioned förutnämnd
after-dinner middags
aggressiveness agressivitet
air-conditioned luftkonditionerad
air-sickness flygsjuka
airborne flygburen
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airplane flygplan
alertness rörlighet
alkaline alkalisk
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
alpine alpin
amine amin
amnesia amnesi
amnesty benådning, amnesti
amphetamine amfetamin
anamnesis anamnes
ancient lineage anrik
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
anline anilin
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
anodyne smärtstillande medel
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
apennines apennierna
appropriateness anslag
aquiline nose örnnäsa
Ardennes carthorse ardennerhäst
ash-wednesday askonsdag
assigned tilldelade
assigner överlåtare
astone gottgöra
atone for umgälla
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
aubergine aubergine
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
automatic machine automat
averseness avoghet
awakened uppväckt
awareness kännedom
awkwardness obekvämlighet
backbone ryggrad
backwardness efterblivenhet
badness dålighet
bakestone bakplåt
baldness skallighet
balinese balinesisk
ballonet luftsäck
balneal bad
bandoline bandolin
bane fördärv
baneful fördärvlig, ödesdiger
banned förbjudna
banner baner, fana
barbarousness barbari
barbitone sömnmedel
bargainer schackrare
baritone baryton
barney gräl
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bathing-machine badhytt på hjul
bayonet bajonett
be done ske
beginner nybörjare
begone försvinn
bemoaned begråtit
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benzine bensin
biplane biplan
bitterness bitterhet
blackness mörker
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bluffness burdust sätt
bluntness slöhet
boanerges högröstad predikant
boatowner båtägare
bobbinet tyll, maskinvävd spets
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bonnet huv, huva, bahytt, mössa
bovine slö, oxlik
bow oneself to bocka sig för
bread-winner familjeförsörjare
breadwinner familjeförsörjare
brimstone svavel
bring with one medföra
buccaneer sjörövare
burned bränt
burner brännare
business affär, rörelse, göromål
business man affärsman, köpman
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
byzantine bysantinsk
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
calmness stillhet
campaigner förkämpe, veteran
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
cannery konservfabrik
canopener burköppnare
carelessness slarv
carphone mobiltelefon
chained kedjad
champagne champagne
change one's mind komma på andra tankar
channel kanal
channels kanaler
charabane turistbuss
chimney skorsten
chimney-sweep sotare
chimneypot skorstenspipa
Chinese kinesisk
chlorine klor
cine-camera filmkamera
cinema bio
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleanliness renhet
cleanness renhet
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
co-ownership delägarskap
co-runners medlöpare
coal-mine kolgruva
cobble-stone kullersten
cocaine kokain
cock-shureness karskhet
coiner förfalskare
colonel översten
columbine akleja
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
command-line kommandorad
commune kommun
competitiveness konkurrenskraftiga
completeness fullständighet, helhet
component komponent
components komponenter
computer-magazines datatidningar
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concubine älskarinna
condemned dödsdömd
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
confine inspärra, internera, begränsa, gräns
confined instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
congenerous besläktad, av samma slag
connect koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
consciousness medvetande
consignee varumottagare
consigner avsändare
constrained spärrad
contained förvarad
container container, behållare
contentedness förnöjsamhet
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contract illness ådra sig
convene sammankalla, sammankomma
convenes sammankallar
convienent bekvämt
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet glasstrut
coroner adelskrona, undersökningsdomare
cosine cosinus
counterpane sängöverkast, täcke
crane trana, lyftkran
crane to lift with kran att lyfta med
cranes tranor
cretonne kretong
crookedness krokig, ohederlig
crooner schlagersångare
cross-examine korsförhöra
cyclone cyklon
daftness dårskap
daintiness läckerhet
damned förbaskade
dane dansk
danegeld danagäld
danger-zone riskzon
darkness mörker
darned förbaskad
de-energised bruten
deaconess diakonissa
deadline sista tidpunkt
deadness livlöshet
deafness dövhet
deanery prostämbete
decline förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
deepness djup
define definiera
defined definierade
defines definierar
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
delineate skissera
demagnetize avmagnetisera
deny oneself försaka
designed skapad
destine ämna, bestämma
determine bestämma, avgöra, avgöra
determined bestämd
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dine äta middag
diner middagsgäst
dinner middag
dinner-guest middagsgäst
dinner-jacket smoking
discipline kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disconnect koppla av, stänga av
dishonest ohederlig, oärlig
disinclined obenägen
disinterestedness oegennytta
divine gudomlig, spå
divine service gudstjänst
dizziness yrsel
doctor of medicine medicine doktor
doctrine doktrin, lära
domineer dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
done gjort
drained dränerat
drone drönare
drowned (get) drunkna
drum-membrane trunhinna
drunkennesa dryckenskap, fylleri
dryness torr
duchness hertiginna
dune dyn
eagerness begär, iver
earned förtjänad
earnest allvar, allvarlig
electioneer valarbetare
eminence hög ställning, höjd
eminent framstående
emptyness tomhet
enema lavemang
enemal emalj
enemies fiender
enemy fiende, ovän
enemy of fiende till
energetic energisk
energy energi
enervate försvaga
enervated kraftlös
engine maskin, lokomotiv, motor
enginedriver lokomotivförare
engineer ingenjör, konstruktör
engineering teknik
engineers konstruktörer
engines motorer
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
entwine fläta ihop
ermine hermelin
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
evanescence försvinnande
evanescent försvinnande
everyone alla
everyone's allas
evilness ondska
examine undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner utredningsman
examines undersöker
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
extraneous ovidkommande, artfrämmande
eye-witness ögonvittne
eyewitnesses ögonvittnen
faithfulness trohet
falseness falkskhet
famine hungersnöd
famine-stricken svältande
fanzine tidning
fastener fäste
fastness fasthet, snabbhet, fästning
fatness fetma
feed someone föda
feigned simulerad
feline kattlik
feminine kvinnlig
fennel fänkål
fine vite, vacker, fin, bötefälla
finesses finesser
fire-engine brandbil
firmness fasthet
fishing-line rev, metrev
fitness lämplighet
flaneur flanör
flannels flanellkostym, flanellbyxor
folding money sedlar
fondness tillgivenhet
for one hour under en timma
foregone förutfattad
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
forerunner föregångare
forgetfulness glömska
forgiveness förlåtelse
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
four-engined fyrmotorig
friendliness vänskaplighet
frightened rädd
front-line fronten
functioned fungerade
funeral jordfästning, begravning
funnel tratt, skorsten
gabberdine gabardin, kaftan
gained vunnit
gangrene kallbrand
gannet havssula
gardener trädgårdsmästare
garner förrådsbod, lagra
garnet granat
gas burner gaslåga
gasolene bensin
gate money biljettintäkter
gelatine gelatin
gene arvsanlag
genealogical genealogisk
genealogy genealogi
general generell, allmän, general, fältherre
general condition allmäntillstånd
general payroll tax arbetsgivaravgift
general tool universalverktyg
generalize generalisera, popularisera
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generic generell
generical generella
generosity ädelmod, frikostighet
generous givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
genesis första moseboken
genetic genetisk
genetics ärftlighetslära
geneva genever
gentleness mildhet, blidhet
genuine genuint, oförfalskad, gedigen, äkta
genuineness äkthet
germane (to) nära förbunden (med), relevant
get one's hair cut klippa sig
giddiness yrsel, svindel
glistened blänkte
gneiss gnejs
gone borta
gone away bortrest
goodness godhet
governed styrd
governess guvernant
greatness storhet
grindstone slipsten
guideline riktlinje
guinea-pig marsvin, försökskanin
gunner artillerist
hackneyed utnött
happened hände
happiness glädje, sällhet, lycka
hard-earned med möda
hardened härdad
hardness hårdhet
harness sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
have lunch (or dinner ..) äta
headline rubrik
heartiness hjärtlighet
heightened ökade
help oneself ta för sig
helplessness hjälplöshet
heroine hjältinna
highness höghet, höjd
holiness helighet
homesickness hemlängtan
homogeneity homogenitet
homogeneous homogen
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hoop-net håv
hormone hormon
horned försedd med horn
horned owl uv
hornet bålgeting
hotline direktlinje
housetrained rumsren
humane människovänlig
hurricane orkan
hydroplane sjöflygplan
hygiene hygien
iciness iskyla
idleness sysslolöshet, dagdriveri, lättja
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
illness sjukdom, åkomma
illnesses sjukdomar
ilness sjukdom
ilnesses sjukdomar
imaginativeness uppfinningsförmåga
imagine föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imminence hotande närhet
imminent överhängande
immune immun
impassioned lidelsefull
impenetrability ogenomtränglighet
impenetrable ogenomtränglig
impermanent obeständig
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
importune besvära
imprisoned fångad
in-line rad
inane andefattig, tom, fånig
inborned medfödda
incinerate bränna till aska
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
incline lutning, böja, luta
inclined benägen, hågad, sinnad
inclined to fallen för
inclined to do böjd
ineffable outsäglig
ineffective utan resultat
inefficiency ineffektivitet
ineligible ej valbar
inert trög
inertia slöhet, tröghet
inestimable oskattbar, ovärderlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
inexact inexakt
inexcusable oförlåtlig
inexhaustible outtömlig
inexorable obeveklig
inexpensive billig
inexperienced oerfaren
inexplicable oförklarlig
inexpressible obeskrivlig, outsäglig
ingrained inrotad
inner inre
inner-thigh innerlår
inner side insida
innermost innerst
inquisitivness vetgirighet
insane vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely vansinnigt
instantaneous ögonblicklig
intervene ingripa, intervenera
intervenes ingriper
intestine tarm
intestines tarmar
intoxicate oneself berusa sig
inventiveness uppfinningsförmåga
invulnerability osårbarhet
iodine jod
itinerant resande
itinerary rutt
Japanese japanska, japansk
jargonelle päron
jasmine jasmin
javanese javanesisk
jaw-bone käkben
jawbone käkben
jejune torftig
jennet klippare
jenneting äpple
jessamine jasmin
jetliner linjejetplan
jitney billighetsbuss
jodine jod
johnsonese pompös engelska
joined gått med
joiner möbelsnickare, snickare
joinery snickeri
journey färd, resa
journeyman gesäll
joyfulness glädje
joyousness glädje
judiciousness förstånd
juiciness saftighet
julienne juliennesoppa
June juni
justness rättvisa
juvenescence tidig ungdom
juvenescent ungdomlig
kennel hundgård, hundkoja
kerb-stone kantsten
kernel korn, kärna
kerosene fotogen
keystone grundval
kidney njure
kindness godhet, välvilja
kinetic kinetisk
kitchenette kokvrå
knead knåda
kneading knådande, knåda
knee knä
knee-breeches knäbyxor
knee-cap knäskål
knee-deep knädjupt
knee-high knähögt
knee-length knäkort
kneecap knäskål
kneel knäböja
kneeling knäande
kneels knäböjer
knell klämtning, klämta
knelt knäböjde
knew visste
knitting-needle sticka, strumpsticka
knock-kneed kobent
labyrinthine labyrintisk
land-owner godsägare
lane gränd, smal väg
lawlessness laglöshet
laziness lättja
leaned lutade
learned lärd
lebanese libanes
lengthened förlängd
lengthiness långrandighet
leonine lejonartad
libertine vällusting
lifeline livlina
lightness lätthet
likened lika
likeness likhet
limestone kalksten
line streck, elledning, lina, rad, fodra, linje
line-etched linjeetsad
line of conduct handlingssätt
lineage härstamning
lineal direkt
lineament anletsdrag
linear linjär
linearally linjärt
lined fodrad, randig
linefeed radmatning
linefeeds radmatningar
linen lärft, linnetyg, linne
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
liner linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
linnet hämpling
lioness lejoninna
listener lyssnare
little ones små
liveliness livlighet
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
loveliness ljuvlighet, skönhet
lovingness kärlek
low-necked urringad
lowness låghet
lucerne lusern
luncheonette lunchbar
lupine varglik
lustiness vigör, livskraft
machine maskin
machine-gun kulspruta
machine-guns kulsprutor
machine-readable maskinläsbar
machinery maskiner
madness galenskap, vansinne, dårskap
magazine tidskrift, magasin
magnetic magnetisk
magneto magnetapparat
mailplanes postflyg
majority-owned majoritetsägd
make a fortune skapa en förmögenhet
make a journey göra en resa
make nervous enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make up ones mind föresätta sig
mane hästman
mane on a horse man
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
manliness manlighet
mannequin provdocka, mannekäng
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
marchioness markisinna
mare's-nest värdelös upptäckt, illusion
margarine margarin
margine kant, marginal
marine marin, flotta
mariner sjöman
masculine maskulin
master one's temper behärska sig
matinée matiné
medicine medicin, läkemedel
medicine man medicinman
Mediterranean medelhavs
meet with kindness röna vänlighet
megaphone megafon
membrane membran, hinna
merriness munterhet
microphone mikrofon
mildness mildhet
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
mincing-machine köttkvarn
mine min, minera, mina, gruva
miner gruvarbetare
mineral mineral
mines gruvor
mining engineer bergsingenjör
misfortune olycka
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
monoplane monoplan
motin sickness åksjuka
mountaineer bergsbestigare
mourner sörjande
muchness storlek, mägnd
mucous membrane slemhinna
mulled and spiced wine glögg
multi-engined flermotorig
mundane världslig
mutineer myterist
mysteriousness mystisk, besynnerlighet
naphthalene naftalen
Neanderthal man neandertalmänniska
neap nipflod
near-accident olyckstillbud
near-sighted närsynt
near-tide nipflod
near to intill
nearby närbelägen, i närheten
nearly nästan, närapå, nära
nearside nära sidan
neat snygg, nätt
neatly ordentligt
neatness prydlighet
nebula nebulosa
nebulous oklar
necessarily nödvändigvis
necessary nödvändig
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neck nacke, hals
neck-tie kravatt
neck-wear kragar
neckband halslinning
neckcloth halsduk
neckerchief halsduk
necking hångel
necklace halsband
neckline urringning
necktie slips, halsduk
necrology dödslista
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
necrosis vävnadsdöd, nekros
nectar nektar
nectarine nektarin
née född
need nöd, behov, behöva, brist
needful behövlig
neediness nöd, armod
needle barr, synål, stift, nål
needlecraft handarbete
needless onödigt
needlessly onödigt
needlewoman sömerska
needlework handarbete, sömnad
needn't behöver inte
needs ovillkorligen, behov
needy torftig, behövande, nödlidande
nefarious skändlig
negate förneka
negation förnekande
negative negativa, baksida
neglect uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta
neglected ovårdad, försummad
neglectful försumlig
neglectfully försumligt
negligé negligé
negligence underlåtenhet, slarv, oaktsamhet
negligencet försumlig
negligent försumlig
negligible försumbar
negotiable säljbar
negotiate ackordera, underhandla, förhandla
negotiating underhandling
negotiation förhandling
negotiator förhandlare
negro neger
nehemiah nehemja
neigh gnägga
neighbour granne
neighbourhood trakt, grannskap
neighbouring närbelägen
neighbourliness grannsämja
neighbourly umgängsam
neighbours grannar
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
neo-babylonian nybabyloniska rikets
neo-colonialism nykolonialism
neolithic yngre stenåldern
neologism nybildning
neopagans nyhedningar
nephew systerson, brorson
nepotism nepotism
neptune neptunus
nerve nerv, fräckhet
nerve-racking nervpåfrestande
nerve-shattering nervskakande
nervous nervös
nervously nervöst
nervousness ängslan, nervositet
nervy nervös
nest näste, ågelbo, bo
nest-egg sparslant
nest (a birds) bo (fågel-)
nested fasta
nesting-box fågelholk
nestle krypa in
net nät, netto
netball nätboll
nether nedre
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
netting nätbindning
nettle nässla
nettlerash nässelfeber
network nätverk
network's nätverks
networked för nätverk
networking nätverksarbetande
networkprogram nätverksprogram
networks nätverk
neurology neurologi
neurosis neuros
neurotic nervsjuk
neurotical neurotiskt
neuter neutral, neutrum, neutrum
neutral neutral
neutrality neutralitet
neutralization neutralisering
neutralize neutralisera
never aldrig
never-ceasing evig
never-ending ändlös
never-falling ofelbar
never-never avbetalning
never-say-die uthållig
never-to-be-forgotten oförgätlig
never at a loss aldrig rådlös
nevermore aldrig mer
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
new ny
new-born nyfödd
new-comer nykommling
new-fangled nymodig
new-fashioned nymodigt
new-fledged nyfjädrad
new-laid färsk
new-mown nyklippt
new year nyår
New Year`s Day nyårsdagen
New Year`s Eve nyårsafton
newborn nyfödd
newcomer nykomling
newer nyare
newest nyaste
newfangled nymodig
newly nytt
newly-weds nygifta
newly married nygift
news nyheter
news-boy tidningspojke
news-item notis
news-office depeschbyrå
news-reel journalfilm
news-related nyhetsrelaterad
news-stand tidningskiosk
news-vendor lösnummerförsäljare
newsagency nyhetsbyrå
newsagent tidningskiosk
newscast nyhetssändning
newscaster nyhetsuppläsare
newsflash kort extrameddelande
newsgroup nyhetsgrupp
newsgroups nyhetsgrupper
newsletter nyhetsbrev
newsmonger skvallerbytta
newspaper tidning
newspapers tidningar
newsprint tidningspapper
newsreader nyhetsuppläsare
newsreel journal-, journalfilm
newsroom nyhetsredaktion
newssheet liten tidning
newsstand tidningskiosk
newsvendor tidningsförsäljare
newt vattenödla
newusers nya-användare
next härnäst, nästa, instundande
next-door närmast
next-of-kin närmast anhörig
next to närmast, bredvid
nexus samband
nicotine nikotin
night-blindness nattblindhet
nine nio
ninefold niofaldig
ninepin kägla
ninepins kägelspel
nineteen nitton
nineteenth nittonde
ninetieth nittionde
ninety nittio
nineveh nineve
no one ingen
nominee kandidat
non-aligned alliansfri
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
obscene oanständig
obscenely obscent
obtained införskaffad
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
on-line direkt
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
open-mindedness fördomsfrihet
opened öppnad
opponent motståndare
opponents motståndare
opportune läglig, lämplig
orphane övergiven
out-of-the-way corner avkrok
out of tune ostämd
outline skissera, kontur
outshine ställa i skuggan, överglänsa
outspokenness frispråkighet
owned ägd
owner ägarinna, innehavare, ägare
ownership ägande
ozone ozon
palestine palestina
pane fönsterruta
panel ruta, fält, panel
part-owner delägare
partner partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership delägarskap, enkelt bolag
patterned mönstrad
pawned pantat
pay a fine böta
penetrate penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration genomslagskraft
pensioner pensionär
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
personnel personal
pertinent tillämplig
Philippines filippinerna
philistine filisté
philistinee bracka
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pimpernel rödarv
pine tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort
pine-wood tall (trä)
pine away försmäkta
pineapple ananas
pioneer pionjär
pipeline rörledning
plainness enkelhet, alldaglighet
plane hyvla, plan, flygplan, hyvel
planetarium planetarium
planetoid asteroid
planner planerare
plumb-line lodlina
pneumatic pneumatiska
pneumonia lunginflammation
politeness hövlighet, artighet
polythene polyeten
porcupine piggsvin
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
power of attorney fullmakt
powerlessness vanmakt
powerline kraftledning
practitioner praktiserande
praline bränd mandel
pre-eminent överlägsen
pre-eminently i allra högsta grad
predefined fördefinierad
predetermined förbestämd
prisoner fånge
prize-winner pristagare
profane vanhelga, profan
prominent framträda, bemärkt, framträdande
prone framstupa, benägen
prune beskära träd, sviskon
purslane portlak
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
quarantine karantän
queenelike drottninglik
questioned omfrågad
questioner frågeställare
quietness stillhet
quinine kinin
rapine plundring
ravine hålväg, klyfta, ravin
re-energise sluta
re-examine ompröva, återställa
readiness villighet
ready money kontanter
recklessness övermod
recline vila, luta sig bakåt
red wine rödvin
refine förfina, raffinera, rena
refinement förfining
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration pånyttfödelse
religiousness religiositet
remaine förhålla sig
remained förblev
remunerate löna, honorera
remuneration avlöning
renew förnya
renewal förlängning, förnyelse
renowned ryktbar, namnkunnig
return journey tur och retur, återfärd
returned returnerade
rhine rhen
richness rikedom
righteousness rättfärdighet
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rubberneck nyfiken person
ruined förfallen
rune runa
runestone runsten
runner löpare, rännil, reva
runner-up uppkomling
saccharine sockerhaltig, sliskig
sacredness helighet
sadness sorg, vemod
sailplane segelflygplan
saline saltdamm, salthaltig
salmonella salmonella
saltness sälta
sameness enformighet
sane klok, vid sunt förnuft
sanguine sangvinisk
sardine sardin
saturnine tungsint, tystlåten, dyster
sawline såglinje
saxophone saxofon
scanned avscannade
scanner avsökare, antenn radar
scene scen, uppträde
scenery sceneri, landskap
scenes scener
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
self-assureness självsäkerhet
semitone halvton
sensitiveness mottaglighet
sentinel post (vakt-), vaktpost
serene lugn, fridfull
set oneself to föresätta sig
shallowness ytlighet
shave oneself raka sig
shine blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines lyser
ship-owner redare
ship-owners rederibolag, rederi
shipowner skeppsredare
shrine skrin, helgongrav, helgonskrin
shut one`s eyes blunda
shyness blyghet, skygghet
sickness kväljningar, sjukdom, illamående
signature tune signaturmelodi
signed signerad
silliness enfald
simultaneous samtidig
simultaneously samtidigt
sine sinus
sinew sena
sinewy senig
single-engined enmotorig
sinner syndare
slackness slakhet
slot-machine spelautomat, enarmad bandit
slowness långsamhet
sneak smyga sig, smita
sneer hån, gliring, hånleende, håna
sneering hånfull
sneering laugh hånskratt
sneeze nysa, nysning
sneezing nysning
someone någon
sooner förr
soreness ömhet
spanner skiftnyckel
spine ryggrad, törne
spitefulness illvilja
splint bone vadben
spontaneous spontan
spurned försmådde
stand-alone fristående
starsprangled banner - the stjärnbaneret
starting-line startlinje
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
steam-engine ångmaskin
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stiffness stelhet
stillness stillhet
stinginess snålhet
stockinet trikå
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
strained spänd
strainer sil
strengthened förstärkt
stuffiness instängdhet
subconsciousness undermedvetande
submarine undervattensbåt, ubåt
submarines u-båtar
subterranean underjordisk
sunshine solsken
supine slö, liggande på rygg
support oneself livnära sig
swagger cane officers käpp
sweetener sötningsmedel
sweetness sötma
swiftness snabbhet
swine svin
swine-pox svinkoppor
swineherd svinaherde
table-linen bordslinne
table-manners bordsskick
tactfulness taktfullhet
tained skämd
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
tanned solbrända
tanner garvare
telephone telefonera, telefon
tell a person his fortune spå
tenderness ömhet
tenement hyrd bostad, arrendegård
tenement house hyreshus
tenet grundsats
thankfulness tacksamhet
the sooner the better ju förr desto bättre
thickness grovlek, tjocklek
three-engined tremotorig
throne tron
tightness åtdragning
tinned provisions konserv
trained utbildad, van
trainer tränare
translator-engine översättnings-motor
tribune tribun
triune treenig
truthfulness sannfärdig
tune stämma, melodi, ton
tuned stämd
tunnel tunnel
turner svarvare
turpentine terpentin
twin-engined tvåmotorig
twine tvinna, bindgarn, fläta
two-line två-raders
Tzigane zigenare (Ungersk)
ugliness fulhet
Ukraine Ukraina
unbuttoned knäppte upp
unconcerned obekymrad, likgiltig
unconstrained ospärrad
undefined odefinierad
underdone halvrå
underline understryka
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
undertone dämpat
undetermined obestämd
undone ångrade
unearned income arbetsfri
unearth gräva upp
uneasy olustig, orolig
uneducated obildad
unemployed arbetslös, sysslolös
unemployment arbetslöshet
unequal ojämn
unequal-sided oliksidig
unequaled ojämförbar
unequivocal entydig
unerring osviklig
unessential oväsentlig
uneven ojämn, knagglig
unevenly ojämt
unexpected oväntad, oförmodad
unexpectedly oväntat
unfeigned oskrymtad
unharness avsela
unnecessary onödig
unneeded obehövligt
unnerve förlama, försvaga
unrestrained otyglad
unsigned inte undertecknad
untrained okvalificerad
urbane belevad
urine urin
usefulness användbarhet
usualness vanlighet
vaccine vaccin
vacuum cleaner dammsugare
vainness fåfänglighet
valentine valentinbrev
veneer faner, fernissa
veneers faner
venerable vördnasvärd
venerate vörda
veneration vördnad
venereal venerisk
venetian venetiansk
vine vinstock, vinranka
vinegar ättika
vineyard vingård
vulnerability sårbarhet
vulnerable sårbar
wane avta
wantonness lättsinne
wariness varsamhet
warned uppmärksam på
waterline vattenlinje
wavy-lines våglinjer
weakened försvagat
weakness svaghet
wealthiness rikedom
weariness trötthet
weathervane vindflöjel
Wednesday onsdag
well-mannered väluppfostrad
well-proportioned väl-proportionerade
whenever närhelst
whetstone bryne
whine gnälla, yta
whiner gnällspik
whitener blekmedel
whiteness vithet
wickedness elakhet
wiener korv
wilderness vildmark, öken
wildness vildhet
window-pane fönsterruta
wine vin
wine-grower vinodlare
winebottle vinflaska
wineglass vinglas
winepress vinpress
winner vinnare, segrare
winner-spotting tippning
witness bevittna, vittna, vittne
wizened skrumpen
woebegone bedrövad
wolverine järv
womanliness kvinnlighet
wood-anemone vitsippa
wordiness ordrikedom
world-renowned världsberömd
worldliness värdslighet
worthiness värdighet
worthlessness värdelöshet
xylophone xylofon
zip fastener blixtlås
zone bälte, zon
other english words that include "er" : swedish :
a posteriori a posteriori
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abstainer absolutist
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
acceptera accepting
accupational therapist arbetsterapeut
acerbity skärpa, syrlighet
adapters adaptrar
adder huggorm
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
administer förvalta
admirer beundrare
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery äktenskapsbrott
adventurer äventyrare
adverb adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse som är rakt emot
adversity motgång
advert annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
adviser rådgivare
aerate genomlufta
aerial antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics aerodynamik
aerofoil vinge, bärplan
aerogram radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol aerosol
aerospace rymd
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner middags
after-effect efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
agglomerate hopa
aileron skevningsroder
airleron skevroder
airliner trafikflygplan
alabaster alabaster
alder al
alderman ålderman, rådman
alert vaken, alert
alert person rörlig person
alerted varnade
alertness rörlighet
alerts vakna
algeria algeriet
algerian algerier
all-rounder mångsidig begåvning
all the better desto bättre
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alliterate analfabet
alliteration allitteration
almoner sjukhuskurator
alphanumeric alfanumerisk
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered ändrat
altering förändra
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
altimeter höjdmätare
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amber bärnsten
ambergis ambra
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
ammeter amperemeter, amperemätare
ampere ampere
amplifier förstärkare
anaerobe anaerob
analyser analytiker
analyzer analytiker
anemometer anemometer
aneroid aneoridbarometer
anger vrede, ilska
Anglo-american angloamerikan
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
anniversary årsdag
announcer hallåman
another annan
another's en annans
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
antechamber förrum
anterior främre
anteroom förrum
anti-hero antihjälte
anti-personel sprängbomb
anticlerical antiklerikal
antimatter antimateria
antler hjorthorn
antwerp antwerpen
anywhere var som hest, någonstans
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetizer aptitretande medel
archery bågskytt
archiver arkiverare
archivers akiverare
armcheer fåtölj
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
artery pulsåder, artär
artillery artilleri
ascertain förvissa sig om
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assigner överlåtare
assurer försäkringsgivare
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
astrologer astrolog
astronomer astronom
asunder åtskild, sönder
atmosphere atmosfär, stämning
attender deltagare
aubergine aubergine
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
austere sträng, allvarlig
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion ovilja, aversion
avert avvända
babbler pratmakare
baby-sitter barnvakt
bacciferous som har bär
backbiter baktalare
backer hjälpare
backhander slag med handryggen
backslider avfälling
backspacer backslagstangent
backwater bakvatten
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
badger grävling
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
bailer öskar
baker bagare
bakery bageri
balance against each other avväga
balladmonger visskrivare
Baltic herring strömming
baluster räcke
balusters trappräcke
banderole banderoll
bandmaster kapellmästare
bandoleer patronbälte
banger skorv
banister räcke
banisters trappräcke
banker bankir
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
banqueter bankettdeltagare
banter skämt, skämta
baptistery dopkapell
baptizer döparen
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
bargainer schackrare
barkeeper barägare
barnstormer kringresande skådespelare
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barrister advokat
bartender uppassare
barter schackra bort
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
be on visiting terms with umgås
beach-comber strandgodssökare
bearer innehavare
beaver bäver
bed-sitter sov, vardagsrum
beefeater vaktare i towern
beekeeper biodlare
beer öl
beers öl
begger tiggare
beginner nybörjare
beholders åskådare
believer troende
believers troende
belligerent krigförande, krigförande
bender våt fest
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
bestseller bästsäljare
better bättre
beverage dryck
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bicker gnabbas, träta
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bier likbår
bigger större
bilberry blåbär
billposter affischör
binder bindemedel
biographer levnadstecknare
bird cherry hägg
birth certificate åldersintyg
bister blåsa
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
blackberries björnbär
blackberry björnbär
bladder blåsa
blazer klubbrock
blighter ynklig figur
blinkers blinkvisare, skygglappar
blister blåsa
blistering svidande
bloater rökt sill, böckling
blockletter tryckbokstav
blood-suckers blodsugare
bloomer blunder
bloomers vida dambyxor
blotter läskblock
blotting-paper läskpapper
blower blåsare
blubber snyfta fram
bluchers halvstövlar
blueberry blåbär
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
bluster rasa, storma
blusterer skränfock
blustering stormig
boanerges högröstad predikant
boarder inackordering
boaster skrävlare, skrytare
boater roddare
boatowner båtägare
bobbery tumult
boiler ångpanna
boiler-house pannrum
boiler-room pannrum
boisterous stormig, larmande
bomber bombplan
boner tabbe
book-keeper bokförare
book-maker vadhållningsagent
book-seller bokhandlare
boot cover baklucka
bootlegger spritsmugglare
boozer fyllbult
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
borer borr
borrower låntagare
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
bouncer baddare
bounder bracka, knöl
bower berså, lövsal
bowler kubb, styv filthatt, kastare
boxer boxare
bracer styrketår
braker brytare
brasière bysthållare
bravery modigt, tapperhet
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadwinner familjeförsörjare
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakwater vågbrytare
breather paus
breechloader bakladdare
breweries bryggerier
brewery bryggeri
bricklayer murare
bring together sammanföra
Britisher britt
broad-shouldered axelbred
broader vidga, bredare
broker mäklare
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
browser bläddrare
browsers bläddrare
brushers penslar
buccaneer sjörövare
budgerigar undulat
buffer buffert
builder byggmästare, byggnadsarbetare
bulldozer schaktningsmaskin
bummer besvikelse
bumper stötfångare
bumpers stötfångare
bungler klåpare
burner brännare
bushranger australisk stråtrövare
busker kringvandrande musikant
buster friskus
butcher slaktare, chakuteriaffär
butler betjänt, hovmästare
butter smör
butter-cup smörblomma
butter-fly fjäril
butter-milk kärnmjölk
buyer avnämare, köpare
buyers köpare
bystander åskådare
cab-driver taxichaufför
caballer ränksmidare
caber stör
cabinet-maker möbelsnickare
cackler pratmakare
cad (person) knöl
cajolery mild övertalning
calender kalender, almanacka
call-over upprop
caller uppringare
callers uppringare
calling over upprop
camaraderie kamratskap
camber välvning, böja
Camembert camembert
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
campaigner förkämpe, veteran
camper campare
cancer kräftans, cancer
canker rost, brand
cannery konservfabrik
canopener burköppnare
cantankerous grälsjuk, elak
canter rida i kort galopp
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
cardsharper falskspelare
care-taker vårdare
career karriär
caretaker vaktmästare
carpenter snickare
carrier hållare
cash on delivery postförskott
cashier kassörska, kassör
catburgler fasadklättrare
catch a person lying beslå med lögn
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cauliflower blomkål
causeri kåseri
cavalier kavaljer, ryttare
cavern håla, jordkula, grotta
celerity snabbhet
celery blekselleri
cemeteries begravningsplatser
cemetery kyrkogård
center centrum
centered centrerad
centers centrerar
ceramic keramisk
ceramics keramik
cereal sädesslag
cereals flingor, spannmål
ceremonies cermonier
ceremony ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
certified auktoriserad
certify konstatera, intyga
chairperson ordförande
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
chancellery kansli
chandelier ljuskrona
changer utbytare
chanterelle kantarell
chaperon förkläde
chapter kapitel
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
charger stridshäst
charter kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty befraktningsavtal
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
checker kontrollant
checkered rutig
checkers damspel
cheer hurra
cheer up muntra upp
cheered hurrade
cheerful glättig, munter, gladlynt
cheerfully glatt
cheerio skål, hej
cheerless glädjelös
chequered brokig, rutig
cherish vårda, omhulda, hysa
cherry körsbär
chest of drawers byrå
chief person huvudperson
chiffonier chiffonjé
chimaera chimär
chopper huggare, köttkniv, hacka
churn butter kärna smör
cider cider, äppelvin
cinder slagg
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cipher chiffer, siffra, chiffer, nolla
circumference omkrets
clamber klättra
class superintendent klassföreståndare
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
cleaner städerska
clearer klarare
clergy prästerskap
clergy's prästernas
clergy-inspired prästpåverkade
clergyman präst
clergymen kyrkliga
clerk kontorist, notarie, tjänsteman
clever duktig, klok, slug, skicklig
cliffhanger rysare
clipper snabbseglare, klippare
clodhopper klumpeduns
cloister pelargång, kloster
closer närmare
cloudberry hjortron
clover väppling, klöver
cluster svärm, klunga, klase
clusters klungor
clutter bråte, oväsen, skräpa ner
co-determination medbestämmande
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-ownership delägarskap
co-runners medlöpare
co-worker samarbetspartner
cobbler skomakare
coerce tvinga
coffer skrin, kista
coherent sammanhängande
coherently sammanhängande
coiner förfalskare
colder kallare
collateral sida vid sida
collect on delivery efterkrav
collier kolgruvearbetare
colliery kolgruva
comforter tröstare
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commiserate ömka
commuter pendlare
companion-ladder kajuttrappa
compeer jämlike, kamrat
comperè konferencié
compiler kompilator
composer kompositör, tonsättare
computer dator
computer's datorns
computer-based datorbaserade
computer-controll dator-kontroll
computer-magazines datatidningar
computer-players datorspelare
computerized datoriserad
computers datorer
concern avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning beträffande, angående, rörande
concert samförstånd, konsert
concerted gemensam
concertina dragspel
confectioners konditori
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confer konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference konferens
conferment förlänande, utdelande
confidence trickster bondfångare
confraternity brödraskap
congenerous besläktad, av samma slag
conger havsål
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
congratters grattis!
conifer barrträd
conjurer trollkarl
conker kastanj
connecting tower manövertorn
conquer segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror besegrare, erövrare
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consigner avsändare
consternation bestörtning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
consumer konsument
container container, behållare
controller kontrollant
controllers kontroller
controversial omtvistad
controversy tvist, strid
converge sammanlöpa
conversant förtrolig, förtrogen
conversation konversation, samtal
converse samtala, konversera, motsatt
conversely omvänt
conversion omvändelse
conversions omvandlingar
convert omvända, konvertera
converted konverterad
converter omvandlare
converters konverterare
convertible konvertibel, cabriolet
converting konvertera
convertion konvertering
converts konverterar
cooker kokspis
cookery kokkonst
cooperate samarbeta
cooperates samarbetar
copier kopierare
copper kopparmynt, koppar
copy-taster redaktionschef
copywriter författare av reklamtext
coriander koriander
corker slående argument, grov lögn
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornflower blåklint
coroner adelskrona, undersökningsdomare
costermonger fruktförsäljare
cotroller kontrollant
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
counter bardisk
counter-attack motanfall
counter-claim motfordran
counter-clockwise motsols
counter in a shop disk i affär
counteract motverka
counteracting motverkande
counteracts motverkar
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited förfalskad
counterpane sängöverkast, täcke
counterpart motpart, motsvarighet
counterpoint kontrapunkt
counters jetonger
countersign kontrasignera, lösen
courier löpare, kurir
courtier hovman
cover pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage täckning
covered täckte
covering täckande
coverlet täcke, sängöverkast
covers täcker
covert gömställe, hemlig
cowberry lingon
cower krypa ihop
cracker knäckare, smällkaramell
cranberry tranbär
crisis period kristid
criteria kriterium
criterion kännetecken
crockery lerkärl, porslin
crofter backstugusittare, torpare
crooner schlagersångare
cross-border gränsöverskridande
crowd together tränga ihop sig
cruiser kryssare
crusader korstågsfarare
cucumber gurka
cumbersome hindersam, klumpig
curry-powder currypulver
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
cutler knivsmed
cutlery knivar, eggjärn
cutter tillskärare, kniv
cylinder vals, cylinder
dagger dolk
damper spjäll, dämpare
dancer dansös, dansör
dancers dansare
dander ilska
danferous vådlig
danger fara, våda
danger-zone riskzon
danger of life livsfara
dangerous farlig
dangerously farligt
dapper flink, prydlig
darter ormhalsfågel
dasher käck, elegant
dauber målarkludd
daughter dotter
daughter's dotters
daughter-in law svärdotter, sonhustru
daughterboard dotterkort
daughterly dotterlig
daughters döttrar
dawdler sölkorv
day after Christmas Day annandag (jul)
day after tomorrow övermorgon
daydreamer dagdrömmare
de-energised bruten
dealer handlare
dealers handlare
deanery prostämbete
debater debattör
debauchery utsvävningar
debugger avkodare
decanter karaff
deceiver bedragare
decelerate minska hastigheten
deceleration fartminskning
December december
decider omlöpning
decipher dechiffrera
deer rådjur, hjort
defer dröja, uppskjuta
deference aktning
degenerate vansläktas, urarta, degenerera
degenerated urartat
deleterious fördärvlig, skadlig
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delieverer leverantör
delimiter avgränsning
deliver utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda
deliver up avleverera
deliverance befrielse, överlämnande
delivered levererade
delivers levererar
delivery förlossning, leverans, räddning
deposit in layers avlagra
derail spåra ur
derange störa, rubba
derby derby, plommonstop
deregulate avreglera
deregulation avreglering
derelict övergiven
deride förlöjliga
derided förlöjligade
derision åtlöje, hån
derisive laughter hånskratt
derive härleda
derogatory nedsättande
derrick lastkran
desert öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken
deserter överlöpare, desertör
deserve förtjäna
desperate förtvivlad, hopplös
desperately desperat
dessert efterrätt, dessert
destroyer jagare
deter avskräcka
detergent rengöringsmedel
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
determine bestämma, avgöra, avgöra
determined bestämd
determining avgöra
deterrent avskräckande
deuteronomy femte moseboken
developer utvecklare
dexterity skicklighet
dexterous händig, flink
dialer uppringare
diaper haklapp, blöja
diasterstricken katastrofdrabbade
differ skiljer sig
difference skillnad
different annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from olik
differentiate skilja sig
differently annorledes, olika
differs avviker
diner middagsgäst
dinner middag
dinner-guest middagsgäst
dinner-jacket smoking
diphtheria difteri
dipper doppad, öskar, skopa
disaster katastrof, olyckshändelse
disasterous katastrofal
discern skönja, märka, urskilja
discernible skönjbar
disclaimer avsägande
disconcert omintetgöra
disconcerted förlägen
discover uppdraga, upptäcka, hitta
discovered upptäckt
discoveries upptäckt
discovers upptäcker
discovery rön, fynd, upptäckt
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disinterested oegennyttig
disinterestedness oegennytta
disintergration upplösning
dismember sönderslita, sönderdela
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
dispatcher avsändare
dispenser apoteksbiträde
disperse skingra
disperses skingras
dispose of lottery lotta ut
dissenter frikyrklig, oliktänkande
distemper valpsjuka, tempera
distempered rubbad, sjuklig
distributer distributör
distributers distributörer
dither vela
diver dykare
diverge avvika
divers diverse, åtskilliga
diverse olika, mångfaldig
diversifying görs om
diversion förstörelse, avkoppling, avledande
divert förströ, avleda
diverted förstrött
divine service gudstjänst
doggerel knittel, haltande vers
domineer dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
doorkeeper portvakt
double-dealer bedragare
double-decker biplan, tvåvåningsbuss
dowager änkenåd
dower änkas del i boet
drain water avleda vatten
draper klädeshandlare
drapery manufakturvaror
drawer låda, byrålåda
drawers kalsonger
drawing-master teckningslärare
dredger mudderverk, bottenskrapa
dress a person`s hair frisera
dressmaker sömmerska
drink a person's health skåla med någon
driver förare, drivrutin
drivers drivrutiner, förare
drudgery slavgöra, slit
duffer odugling, skräp
dunning letter kravbrev
duster dammtrasa, dammvippa
each other varandra
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
Easter påsk
easterly östlig
eastern östlig
eaves-gutter takränna
eavesdropper tjuvlyssnare
eery spöklik, kuslig, rädd
effervesce bubbla, skumma
effrontery oförskämdhet
eider ejder
eiderdown eiderdun
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
elder äldre, fläder
elderly äldre, gammal
eldery äldre
electioneer valarbetare
elsewhere annanstans, någon annanstans, annorstädes
ember glödkol
embers glöd
embitter förbittra
embroider brodera
embroideries broderier
embroidery broderi
emerald smaragd
emerge dyka upp, framkomma
emerged uppstigen
emergencies nödlägen
emergency akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment akutsjukvård
emperious befallande
emperor kejsare
emperor's kejserliga
employer arbetsgivare
employers` association arbetsgivarförening
empower bemyndiga
encipher chiffrera
encounter träffa på, möter
encountered mött
encumber belamra, besvära
end-user slut-användare
endanger sätta i fara
endcover ändskydd
energetic energisk
energy energi
enervate försvaga
enervated kraftlös
engender alstra
enginedriver lokomotivförare
engineer ingenjör, konstruktör
engineering teknik
engineers konstruktörer
engraver gravör
enter inträda
enter into ingå, inlåta sig på
entered inknappade
entering börjar
enterprise företag, företagsamhet
enterprises vågstycke, företag
enterprising företagsam
enters öppnar
entertain undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining rolig, underhållande
entertainment tillställning, underhållning
entertains hyser
enumerate räkna upp
epidermis överhud
era tidevarv, era, skede
eradicate utrota
erase radera
ere innan, före
erect resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection erektion, resning
ermine hermelin
erode erodera, nöta bort
erosion erodering
erotic erotisk
erotica erotik
err fela, missta sig
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
errant kringvandrande
erratic oregelbunden, kringirrande
erroneous felaktig, oriktig
error misstag, fel, villfarelse
errors misstag, fel
erudite lärd
erudition lärdom
erupt få ett utbrott
eruption utslag, utbrott
esther ester
eternal evig, evinnerlig
eternity evighet
ether eter
europeer europeiska
ever någonsin
everlasting ständig, evig
evermore för evigt
every var, varje, varenda
every-day vardaglig
every day dagligen
every other varannan
every second varannan
everybody envar, alla, var och en
everybody's allas
everyday alldaglig, vardags
everyday commodities dagligvaror
everyone alla
everyone's allas
everything allting
everytime alltid
everywhere överallt, allestädes
ewer vattenkanna, handkanna
exacerbate förbittra, förvärra
exaggerate överdriva
exaggeration överdrift
examiner utredningsman
exasperate reta, förvärra
exasperated uppgragt, förbittrad
excerpt utdrag
excerpted utdragen
excerpts utdras
exchequer skattkammare
executioner bödel
exercise utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion
exert utöva, anstränga
exertion bemödande
experience vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse
experienced erfaren, upplevde, rutinerad
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
expert expert, specialist
explorer utforskare
explorer-style utforskar-typ
exterior yttre, utsida, yttre
exterminate utrota
extermination utrotning
external yttre, utvärtes
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
falsifier förfalskare
falter stappla, stamma
fancier odlare, expert
farm-worker dräng
farmer bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers bönder
farther längre
fastener fäste
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
faultfinder felfinnare
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
federacy statsförbund
federal förbunds
federation sammanslutning
feeder utfodrare
feeler känselspröt
fellow-traveller reskamrat
fender stänkskärm, stötfångare
ferment jäsämne, jäsa
fern ormbunke, bräken
ferocious rovlysten, ilsken
ferocity vildhet, grymhet
ferret vessla, snoka
ferro-alloys ferrolegeringar
ferry färja
ferryman färjkarlen
fertile frukbar, bördig
fertility fruktbarhet
fertilize befrukta
fertilizer gödningsämne
fervent innerlig, brinnande
fervid glödande
fervour innerlighet, värme
fester bulna, vara sig
fetter fjättra, fotboja, boja
fettered fjättrad
fever feber
feverish febrig
fewer färre
fieldworkers fältarbetare
fierce vild, grym
fiery eldig, hetsig
fighter kämpe, slagskämpe, jaktplan
filemanager filhanteraren
filibuster fribytare
filter filter, sila, filtrera
finger finger, tumma på, spela på
fingertip fingertopp
firecracker smällare
firm in character karaktärsfast
fisherman fiskare
fishmonger fiskhandlare
fitter montör, tillskärare
fiver fempundsedel
flabbergast förbluffa
flanger flänsverktyg
flatter smickra
flattery smicker
flicker fladdra
flickering fladdrande
flier flygare
flivver flygmaskin, billig bil
floating voter marginalväljare
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floorleader talman
flounder flundra, sprattla, plumsa
flower blomma
flower-pot blomkruka
flowerage blomsterprakt
flowerbed rabatt
flowershow blomsterutställning
fluster förvirra, förvirring
flutter oro, fladdra, vaja
flutters fladdrar
flycatcher flugsnappare
flyer flygare, flygplan
flyover vägkorsning i olika plan, viadukt
foam rubber skumgummi
fodder foder (till djur), fodra
folder mapp
follow-the-leader följa John
follower anhängare
foolery gyckel, dårskap
footer fotboll
for ever för alltid, evig, jämt
forefather förfader
forefinger pekfinger
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
forerunner föregångare
forever för alltid
forger förfalskare
forgery förfalskning
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
fortune-teller spåkvinna, spåman
forwarder speditör
foster fostra
foster-child fosterbarn
founder gjutare, grundare
founders grundare
franchiser franchisegivare
fraternal broderlig
freebooter fribytare
freighter fraktförare
freshwater färskvatten
fritter bryta i småbitar, struva
from where varifrån
frontier gränsområde, område, gräns
fuller närmare
fumbler klåpare
funeral jordfästning, begravning
furrier körsnär
further främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away längre bort
furthermore vidare
gabberdine gabardin, kaftan
gaffer bas, gamling, förman
gaiter damask
gall bladder gallblåsa
gallery läktare, galleri
galvanometer galvanometer
gambler spelare
gamekeeper skogvaktare
gamemaster gymnastiklärare
gamester hasardspelare
gander gåskarl
gangster gangster
garbage disposer avfallskvarn
gardener trädgårdsmästare
garner förrådsbod, lagra
garter strumpeband
gas burner gaslåga
gas chamber gaskammare
gas cooker gasspis
gasholder gasklocka
gastric ulcer magsår
gate-crasher objuden gäst
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
gender kön, genus
general generell, allmän, general, fältherre
general condition allmäntillstånd
general payroll tax arbetsgivaravgift
general tool universalverktyg
generalize generalisera, popularisera
generally vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate generera
generating alstrande
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generic generell
generical generella
generosity ädelmod, frikostighet
generous givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
gentleman-farmer godsägare
geographer geograf
germ brodd, bakterie, grodd
germ plasm arvsmassa
germ warefare bakteriologisk krigföring
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
germicide bakteriedödande
germinate växa, spira, gro
geyser varmvattenberedare
gherkin liten gurka
gibber prata, snattra
gibberish rotvälska
gift voucher presentkort
gill cover gällock
ginger ingefära
ginger-ale ingefärsdricka, läskedryck
ginger-beer ingefärsdricka
ginger nut tunn pepparkaka
gingerbread pepparkaka
gingerly varsamt, ängslikt
girder tvärbalk
gittern cittra
giver givare
glacial period istid
glacier glaciär, jökel
glassblower glasblåsare
glazier glasmästeri, glasmästare
glider segelflygplan
glimmer glimma, sken
glitter glänsa, glans, glitter, lysa
glower blänga argt
goalkeeper målvakt
godfather fadder
godmother fadder
gooseberry krusbär
gossamer sommarträd, fin väv
gossipmonger sladdertacka
govern regera, styra
governable lättstyrda
governed styrd
governess guvernant
governing regerande
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
governor landshövding
governs regerar
grammer grammatik, språklära
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grandfather farfar, morfar
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
greedy for power maktlysten
greengrocer grönsakshandlare
grinder oxeltand, molar
grocer specerihandlare
groceries specerier
grocery specerier
grogtumbler grogglas
grouchers grinvargar
groundwater grundvatten
grow tender vekna
grumbler grinvarg
guerilla gerilla
gunner artillerist
gunpowder krut
gutter ränna, rännsten, takränna
hairdresser hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s frisersalong
halter grimma, snara
hammer hamra, hammare
hamper hindra, korg
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
handkerchief näsduk
handler hanterare
hang-over baksmälla
hanger klädgalge, galge
hangers galgar
hanging flower-pot ampel
hangover bakrus
hanker åtrå
hanker after fika efter
harbinger förebud
harder hårdare
harvester skördemaskin
hatter hattmakare
have lunch (or dinner ..) äta
haversack ryggsäck, tornister
hawser tross
head waiter hovmästare
header rubrik
headmaster rektor
headquarters högkvarter
headwaiter hovmästare, huvudfåra
hearer åhörare
hearers lyssnare
heather ljung
heifer kviga
helicopter helikopter
helper medhjälpare, hjälpare
helter-skelter huller om buller
hemisphere halvklot
her sitt, hennes, henne, sina
her.... sin
herald utropa, härold
heraldic heraldiska
heraldry heraldik
herb ört, växt
herbicide bekämpningsmedel
herd valla, hjord, skock
here hit, här
here's här är
hereafter härefter
hereby härmed
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
herein häri
heresy kätteri
heretic kättare
herewith härmed
heritage arv
hermit eremit
hero hjälte
herod herodes
herod's herodes
heroes hjältar
heroic djärv, hjältemodig
heroical hjältemodigt
heroics falskt patos
heroine hjältinna
heron häger
herring sill
herring gull gråtrut
hers hennes
herself sig själv
heterodox kättersk
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
hieroglyphics hieroglyfer
higher högre
highlander högländare
hither hit
hitherto hittills
holder innehavare, ägare
holders hållare
holler ropa
hollers ropar
honour a person hylla en person
hooker fnask
hooter tuta
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse power hästkraft
hosier trikåvaruhandlare
hosiery trikåvaror, strumpor
host computer värddator, värddator
hotel-porter portier
house-keeper hushållerska
house-property fastighet
housebreaker inbrottstjuv
householder lägenhetsinnehavare
hover kretsa, sväva
hovercraft svävfarkost
hovering svävande
hovers svävar
however likväl, emellertid, men, dock
howler groda, grovt fel
huckleberry blåbär
huckster krämare
humbuggery skoj
humidifier luftfuktare
hunger hungra, hunger
hunter jägare
hyperaesthetic överkänslig
hyperbole överdrift
hypercritical överkritisk
hypermarket stormarknad
hypersensitive överkänslig
hypersonic supersnabb
hysteria hysteri
hysterical hysterisk
hysterically hysteriskt
hysterics hysteri
iceberg isberg
Icelander islänning
identifier identifieraren
identifiers identifierare
idler lätting, dagdrivare
iimpoverishment utarmning
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
illiberal okultiverad
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illustrerad illustrated
imagery bildverk, bildspråk
imber klättrare
immaterial oväsentlig, andlig
immerse sänka ner
immersion nedsänkning
immoderate omåttlig
imperative nödvändig, tvingande
imperceptible omärklig
imperfect ofullständig, ofullkomlig
imperfection ofullständighet
imperial kejserlig
imperialistic imperialistisk
imperil äventyra
imperious befallande
imperishable oförgänglig
impermanent obeständig
impermeable ogenomtränglig
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
imperturbability orubblighet
imperturbable orubblig
impervious impulsiv
imponderable ovägbar
importer importör
importers importörer
imposter bedragare
impoverish utarma
improper opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly oriktigt
in disorder ostädad
in order i ordning
inadvertant ouppmärksam
inadvertence ouppmärksamhet
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incertainty osäkerhet
incertitude ovisshet
incinerate bränna till aska
incineration eldbegängelse, kremering
incinerator förbränningsanläggning
incoherence brist på sammanhang
incoherent osammanhängande
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
india-rubber gummi
india rubber radergummi
indifference likgiltighet
indifferent to likgiltig för
inert trög
inertia slöhet, tröghet
inexperienced oerfaren
infer innebära, sluta sig till
inference slutsats
inferior mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex mindervärdighetskomplex
infernal djävulsk
infertile ofruktbar
infertility ofruktbarhet
informer angivare, anmälare
inherent medfödd
inherit ärva
inherit from ärva av
inheritance arv
inner inre
inner-thigh innerlår
inner side insida
innermost innerst
innkeeper gästgivare, värdshusvärd
innumerable oräknelig, otalig
inseperable oskiljaktig
insert infoga
inserted infogad
inserted clause anföringssats
inserting infogande
inserts infogar
insincere ej uppriktig, falsk
installer installerare
insufferable olidlig
insuperable oövervinnerlig
insurer försäkringsgivare
integer heltal, heltal
intemperate omåttlig
intending buyer spekulant
inter begrava, jordfästa
interact påverka varandra
interaction interaktion
interactive interaktiv, dialogform
interactively interaktivt
intercede lägga sig ut för
intercept hejda, uppsnappa
intercession förbön
interchangable utbytbar
interchange omväxla, utväxla
intercourse samfärdsel, umgänge
interdict förbud
interest intresse, intresse, ränta
interest-bearing räntebärande
interested intresserad
interested in intresserad i
interested party intressent
interesting intressant
interface gränssnitt, kabel, gränssnitt
interfere ingripa, lägga sig i
interference störningar
interior insida, interiör, inre
interiors interiörer
interlace sammanfläta, fläta samman, inflätning
interleave interfoliera, interfoliera
interlock förregling
interlude mellanspel
intermediate medelbra
interment begravning, jordande
interminable oändlig
intermission uppehåll
intermittent oregelbundet återkommande, intermittent
intern internera
internal inre, invärtes
internally internt
international internationell
internationally internationellt
interpid oförskräckt
interpolate inskjuta
interpose inskjuta
interpreper tolk
interpret tyda, tolka
interpretation utläggning, tolkning av
interpreted översatt
interpreter översättare, tolk
interprets förklaringar
interrail tågluffning
interrogate utfråga
interrogative frågande
interrupt störa, avbrott
interruption uppehåll
interrupts avbrott
intersect skära, korsa
intersection korsning, skärning
intersperse inströ
interstate mellan stater
interuption avbrott
interval mellanakt, paus, intervall
intervene ingripa, intervenera
intervenes ingriper
intervention ingripande
interview sammanträffande, intervju
interviews intervjuer
interwoven genomvävd
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
intruder objuden gäst, inkräktare
invader inkräktare
inventer uppfinnare
invers omvänt
inverse inverterat
invert vända om
inveterate ingrodd, inrotad, inbiten
invulnerability osårbarhet
irasciblere vrede
ironmonger järnhandlare
irreverent vanvördig
islander öbo
iteration upprepning, upprepning
itinerant resande
itinerary rutt
jabber pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock obegripligt pladder
jabbery mygel
jailer fångvaktare
jangler bråkmakare
jankers buren
jasper jaspis
jay-walker gådrulle
jeer hån, håna
jeering hånfull
jeremiah jeremia
jericho jeriko
jerk ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck
jerked ryckt
jerkin lädertröja
jerky ryckig
jerrican dunk
jerry tysk
jerry-builder husskojare
jerry-building fuskbygge
jerry-built fuskbyggt
jersey tröja, ylletröja
jester skämtare
jetliner linjejetplan
jeweller juvelerare
jewellery juveler
jibber istadig häst
jigger jiggdansare
jiggered utpumpad, uttröttad
jiggery-pokery fiffel
jitter vara nervös
jitters nervositet, panik
jittery skakis
jobber arbetare, ackordsarbetare
jobbery mygel, korruption
joiner möbelsnickare, snickare
joinery snickeri
jointer fogjärn
joker skämtare
josser kille
jotter anteckningsbok
judder skaka
juggernaut gudabild
juggler jonglör
jugglery jonglerande
jumper hoppare, jumper
juniper enbuske
juniper (tree) en
kaiser kejsare
keep in order hålla ordning
keeper vaktare, vårdare
kerb trottoarkant
kerb-stone kantsten
kerchief huvudduk
kerfuffle ståhej
kernel korn, kärna
kerosene fotogen
kettle-holder grytlapp
kidder skojare
killer mördare
kindergarten lekskola
kipper rökt sill, rökt fisk
kisser trut
knickers dambyxor, byxor
knife-grinder skärslipare, slipsten
knight-errant vandrande riddare
knocker gnällspik
knuckle-duster knogjärn
labeler etiketter
labourer grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers arbeten
lacerate slita sönder
lacking in character karaktärslös
lacquer fernissa, lackera
lacquering lackering
ladder stege
ladies`hairdresser damfrisering
lady teacher lärarinna
land-owner godsägare
lantern lanterna, lykta
later on senare, framdeles
lateral sido
lather tvåla in, löddra sig, lödder
latter senare
latterly nyligen
laughter skratt
launder tvätta och stryka
lavatorypaper toalettpapper
lavender lavendel
lawbreaker lagbrytare
lawer jurist
lawgiver lagstiftare
lawmaker lagstiftare
lawnmower gräsklippare
lawyer sakförare, advokat, jurist
layer skickt, varv, lager
leader ledare
leadership ledarskap
leaseholder arrendator
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
leaving certificate avgångsbetyg
lecher flickjägare
lecherous liderlig
lecherously liderligt
lechery lusta
lectern läspulpet
lecturer föreläsare
ledger huvudbok, liggare
leer blänga, snegla, grin
leer at snegla på
left-overs rester
legerdemain taskspeleri
lender långivare
leper spetälsk
lesser mindre
letter brev, skrivelse, bokstav, brev
letter-box brevlåda
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lettercard kortbrev
letterhead brevhuvud
lettering bokstäver
letterpress boktryck
letters bokstäver
lever hävstång, spak
leverage hävstångsverkan
lexicographer ordboksförfattare
libeller ärekränkare
liberal liberal, frisinnad, givmild
liberality generositet
liberalization liberalisering
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
liberties friheter
libertine vällusting
liberty frihet
liberty if the press tryckfrihet
licenser licensgivare
lier lögnare
ligh opera opertett
lighter pråm, lätta
limber böjlig
limerick femradig dårdikt
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
liner linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
linger söla, leva, fortleva, dröja
lingerie damunderkläder
lingering dröjande
lip-service tomma ord
liquidizer mixer
listener lyssnare
literal ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally bokstavligen, formligen
literary litterär
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litter skräp, bår, kull av djuryngla
littered skräpig
liver lever
liverish ut gängorna
livery livré
loafer dagdrivare
lobster hummer
locker låst, förvaringsskåp
lodger inneboende
loiter gå och driva, söla, dröja
loiterer dagdrivare
loitering sölig
long-term långfristig
look after tillse, passa, efterse, sköta
lookover genomsyn
lottery lotteri
lottery-ticket lottsedel
loud laughter gapskratt
loudspeaker högtalare, högtalare
lounger dagdrivare, lätting
louver spjälgaller, luftintag
lover älskare
lower lägre, nedre
lower-case små
lower edge underkant
lower jaw underkäke
lower lip underläpp
lowercase gemen
lowered sänkte
lowermost lägst
lubber tölp
lucerne lusern
lumber lufsa, timmer, skräp
lumber-room skräpkammare
lumberer skogsarbetare
lumberjack skogsarbetare
lumberman timmerman
lumberyard brädgård
lumper hamnarbetare
Lutheran luteran, luthersk
macerate blöta upp, laka ur
machinery maskiner
mackerel makrill
mail-order postorder
make a blunder dabba
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make away with a person röja någon ur vägen
make nervous enervera
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
man-slaughter dråp
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
manger krubba
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
manpower arbetskraft
manservant tjänare
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
marauder plundrare
marguerite prästkrage
marguerites prästkragar
mariner sjöman
mark of interrogation frågetecken
mark with numbers numrera
masquerade maskerad
masquerades maskeras
master behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde
master-stroke genidrag
master copy matris, original
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
master one's temper behärska sig
master`s desk kateder
mastered kännare
masterful dominerande
masterkey huvudnyckel
masterly mästerlig
masterpiece mästerverk
mastery sakkunskap, herravälde
match - to merry parti
matchmaker äktenskapsmäklare
material väv, tyg, materiell, ämne, stoff
materialism materialism
materially väsentligt
materialze bli till, förverkliga
materity dress mammaklänning
maternal moderlig, moders
maternity home BB
matter ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
matters stoffet
maunder släntra omkring
maverick politisk vilde, ensamvarg
mayflower gullviva, vårblomma
mdi-interface mdi-gränssnitt
meander slingra sig
Mediterranean medelhavs
megahertz megahertz
meister mästare
member medlem, ledamot
member's medlems
member of Parliament riksdagsman
membership medlemskap
mercantile affärs-, handels
mercenary legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer manufakturhandlare
merchandise handelsvaror
merchant köpman, handlare
merchantability köpvärde
merciful nådig, barmhärtig
merciless obarmhärtig, skoningslös
mercilessly obarmhärtigt
mercury kvicksilver
mercy barmhärtighet
mere idel, ren, blott och bar
merely blott, endast, bara
meretricious liderlig, prålig
merge sammanfoga
merger sammanslagning
meridian meridian
meringue maräng
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
merle koltrast
mermaid sjöjungfru
merriment munterhet
merriness munterhet
merry god, munter
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
mesmerize hypnotisera
messenger budbärare
messenger boy springpojke
metacharacter metatecken
meter mätare
micrometer mikrometer
middle finger långfinger
midsummer midsommar
midwifery förlossningshjälp
midwinter midvintern
military service värnplikt
miller mjölnare
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
miner gruvarbetare
mineral mineral
minicomputer minidator
minicomputers minidatorer
mining engineer bergsingenjör
minister minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
miser snålvarg, girigbuk
miserable förtvivlad, eländig, ömklig, usel
miserably poor utfattig
miserly girig
misery elände
misgovernment vanstyre
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
mockery hån
moderate moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation måtta
modern modern
modernize modernisera
modifiera modify
monastery kloster, munkkloster
money-order postanvisning
monster odjur, vidunder
monsters monster
moreover dessutom
morning service högmässa
mother mor, moder, mamma
mother-in-law svärmor
mother ship moderfartyg
mother tongue modersmål
mother wit bondförstånd
motherboard moderkort
motherfucker skitstövel
motherhood moderskap
motherly moderlig
motor scooter skoter
moulder förmultna, multna, vittra
mountaineer bergsbestigare
mourner sörjande
mouser råttfångare
mover upphovsman, drivande kraft, drivande kraft
moviegoer biobesökare
moviemaker filmskapare
mower slåttermasin, gräsklippare
Mr.(mister) herr
mucker knöl, polare
muckraker sensationsmakare
muffler tjock halsduk, ljuddämpare
mugger ligist, rånare
mulberry mullbär
muleteer mulåsnedrivare
multi-lateral mångsidig
multiplayer flera deltagare
multiuser fleranvändarsystem
mummer mimartist, skådis
murder mord, mörda
murderer mördare
murderous mordisk
musketeer musketör
muster inspektion, mönstra, uppbåd
mutineer myterist
mutter mummel, mumla, muttra
muzzle-loader mynningsladdare
mysterious mystisk, gåtfull
mysteriously mystiskt
mysteriousness mystisk, besynnerlighet
mystery mysterium
natter muttra
naval officer sjöofficer
navicert lejdebrev
Neanderthal man neandertalmänniska
neckerchief halsduk
necromancer andebesvärjare
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
nerve nerv, fräckhet
nerve-racking nervpåfrestande
nerve-shattering nervskakande
nervous nervös
nervously nervöst
nervousness ängslan, nervositet
nervy nervös
nether nedre
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
nettlerash nässelfeber
neuter neutral, neutrum, neutrum
never aldrig
never-ceasing evig
never-ending ändlös
never-falling ofelbar
never-never avbetalning
never-say-die uthållig
never-to-be-forgotten oförgätlig
never at a loss aldrig rådlös
nevermore aldrig mer
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
new-comer nykommling
newcomer nykomling
newer nyare
newscaster nyhetsuppläsare
newsletter nyhetsbrev
newsmonger skvallerbytta
newspaper tidning
newspapers tidningar
newsreader nyhetsuppläsare
newusers nya-användare
nicer trevligare
nickel-silver alpacka
night-porter nattportier
night-service nattrafik
nimble-fingered långfingrad
nipper avbitartång
nippers avbitartång
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-delivery icke-leverans
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-ordering icke-order
noncommercial ickekommerciella
nonfederal ickefederala
northern norra, nordlig, nordisk
note-paper brevpapper
notepaper brevpapper
November november
nowhere ingenstans
nuclear-powered atomdriven
number antal, tal, nummer
number two bajs
numbered numrerad
numbering numrering
numbers tal
numeral siffra
numerals siffror
numerator täljare
numeric numerisk
numerical numerisk
numerous talrik, otaliga
nursery barnkammare
nutcrackers nötknäppare
obliterate utplåna
observance efterlevnad
observant uppmärksam
observation iakttagelse, yttrande
observatory observatorium
observe betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli
observer iakttagare
observers åskådare
obstreperous bullrande
obverse framsida
occupier innehavare
October oktober
offender syndare, förbrytare
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
officer officer, tjänsteman
on closer inspection vid närmare påseende
one another varandra
one or the other någondera
onlooker åskådare
operate operera
operates opererar
operating funktion, opererande
operations operationer
operator maskinist, operatör
operator's användares
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering beställning
orderly välordnad, ordentlig, ordonnans
orders order
organizer organiserare
osier vidja, vide
osier basket mjärde
ostler stalldräng
other övrig, annan
other-government andra som styr
otherguess annan, av ett annat slag
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly världsfrämmande, andlig
otter utter
out-of-the-way corner avkrok
out of order trasig, i olag, i oordning
outer yttre, utvändig
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outhermost längst ut
outlander främling, utlänning
outnumber överträffa i antal
outrider spanare
outsider utomstående
over över
over-fertilization övergödning
over-greased överfettat
over-intellectual överintellektuella
over-the-counter över disk
over-write skriva över
overactive överaktiva
overall total
overbearing högdragen, myndig
overcame övervann
overcast molnig, mulna
overcharge överdebitera
overcoat överrock
overcome övervinna
overcrowded trångbodd, överfylld
overdo överdriva
overdraft överskridande
overdraw dra över kredit
overdress utstyra
overdue försenad
overexploitation rovdrift
overfilled överfyllda
overfish utfiska
overflow översvämma
overflowing översvämmande
overgrazing överbetning
overgrown with bevuxen
overhaul översyn
overhead fasta kostnader
overhear få höra, får höra
overheat överhettas
overheating överhettning
overland landvägen
overlap delvis täcka
overlapping överlappande
overload överbelastning
overloaded överbelastade
overlook förbise, överse med, förbise
overpower överväldiga
overprint övertryck
overrate överskatta
override åsidosätta
overrule förkasta, upphäva
overrun överskrida, översvämma
overseas utomlands
overseer verkmästare
overshadow överskugga
overshadows överskuggar
oversight förbiseende, översikt
oversleep försova sig
overstate överdriva
overstep överskrida
overstrain överansträngning
overstrike överstryknings
overt öppen, offentlig
overtake köra om
overtax överbeskattas
overthrow kullkasta, störta
overtime övertid
overture anbud, uvertyr, stjälpa omkull
overview översikt
overweight övervikt
overwhelm överväldiga, översvalla
overwhelmed överhopad, överväldigad
overwhelming översvallande
overwork överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
overwrote skriva över
owner ägarinna, innehavare, ägare
ownership ägande
oyster ostron
painter målare
palmer pilgrim
pamper klema bort
panther panter
paper tidning, papper
paper-based pappersbaserade
paperback pocketbok
paperboard papp
papers papper
papersize pappersstorlek
paperwork pappersarbete
parameters parametrar
paraphernalia grejor
part-owner delägare
partner partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership delägarskap, enkelt bolag
pasqueflower backsippa
pass over utelämna
passenger trafikant, passagerare
passer-by förbipasserande, förbigående
passerby förbipasserande
paternal faders-, faderlig
patter smattra, rabbla
pattern mönster, modell, förebild
patterned mönstrad
patterns exempel
pauper fattighjon
pawn-broker pantlånare
pawnbroker pantlånare, pantbank
payer köpare
peace terma fredsvillkor
peer kika
peerless makalös
peerlessly makalöst
penholder pennskaft
pensioner pensionär
pepper peppar
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
per-unit per-styck
per-units per-styck
per cent procent
perambulator barnvagn
perceive märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli
percent procent
percentage procenttal
percentages procenttal
percents procent
perceptible kännbar, skönjbar, märkbar
perception uppfattning, förnimmelse
perch abborre, hönspinne, pinne
perchance till äventyrs
perches abborrar
percolate filtrera
perdition fördärv
peremptory bestämd, diktatorisk
perennial flerårig
perfect fullkomlig, perfekt
perfection fulländning
perfectly perfekt
perfidious svekfull, trolös
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
perfume parfym, vällukt, parfymera
perfumed parfymerad
perfunctory likgiltig
perhaps kanske
peril våda, fara
perilous farlig
period skede, termin, tid
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
periodic återkommande
periodical periodisk, tidskrift
periods perioder
perish förgås, omkomma
perishable förgängliga
periwinkle snäcka
perjury mened
perm permanenta, permanentning
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
permeate genomtränga
permeates genomtränger
permission tillåtelse, lov, permission
permit tillåta, låta
pernicious fördärvlig
perpendicular lodrät
perpetrate föröva
perpetual oupphörlig, ständig, beständig
perpetual curate komminister
perplex förvirra, förbrylla
perplexed rådvill, rådlös
persecute förfölja
persecution förföljelse, förfölja
perseverance uthållighet
persevere framhärda
persevering ihärdig, trägen
Persian perser
Persian lamb persian
persist framhärda
persisted framhärdade
persistent envis
persists framhärdar
person person, människa
person's persons
personage gestalt, personlighet
personal enskild, personlig
personal estate lösöre
personality personlighet
personally personligen
personify personifiera
personnel personal
persons personer
perspcacious klarsynt
perspective perspektiv
perspicacious skarpsynt
perspicuous överskådlig
perspiration svettning, svett
perspire svettas
persuade övertyga, övertala
persuaded övertygas
persuasion övertalning
pert näbbig, näsvis
pertain angå, tillhöra
pertinent tillämplig
perturb oroa, störa
perusal genomläsning
peruse läsa noggrant
pervade genomtränga
perverse förvänd, vresig
pervert fördärva
pester plåga, besvära
pewter tenn
philander flörta
philanderer flickjägare
philosopher filosof
photographer fotograf
pick berries rensa bär
pier brygga, pir
pierce genombryta, genomborra
piercing genomträngande
pike-perch gös
pilfer snatta
pimpernel rödarv
pincers kniptång
pioneer pionjär
piper säckpipsblåsare, blåsare
pitcher tillbringare, handkanna
pitty-patter tassande
planner planerare
plaster plåster, murbruk
plaster cast gipsförband
plastering rappning
platter tallrik
player spelare
pliers flacktång, tång
plover brockfågel
plumber rörarbetare
plunder byte, plundring, plundra
plundering plundrande
pointer pekare, visare
poker eldgaffel
policy-holder försäkringstagare
policyholder försäkringstagare
pond with water damm
ponder grunna, grubbla, fundera
pondered funderat på
ponderous tung, ovig
porter portvakt, vaktmästare
poser kuggfråga
post-letter postbrev
postal-order postanvisning
poster affisch
posterior senare än, ända, bakdel
posterity efterkommande, eftervärld
postern liten sidodörr, bakdörr
posting-number postnummer
potentiometers potentiometrar
pother stickande rök
potherb köksväxt
potsherds keramikhögar
potter krukmakare
poulterer fågelhandlare
poverty fattigdom, armod
powder krut, pulver, puder, pudra
powder-puff pudervippa
powder-room damtoalett
powdered sugar strösocker
power fömåga, kraft, styrka, makt
power-play maktspel
power of attorney fullmakt
power plant kraftverk
power station kraftstation
powerful kraftfull, stark, mäktig
powerfully kraftfullt
powerless kraftlös, vanmäktig
powerlessness vanmakt
powerline kraftledning
practitioner praktiserande
praisers lovprisare
prankster upptågsmakare
prayer bön
prayer book bönbok
prayer rug bönematta
preacher predikant
predetermined förbestämd
prefer framföra, föredraga, föredra
preferable bättre
preferably företrädesvis, helst
preference företräde före, inställning, preferens
premier främst, premiärminister
preponderance överlägsenhet
preposterous bakvänd, orimlig
prerogative privilegium, förmånsrätt
preservation bevarande
preserve sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve-tin konservburk
preserved bevarad
preserves sylt
preserving inkokning
prettier sötare
price per unit à-pris
prime minister premiärminister, statsminister
primer knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose gullviva
primers läroböcker
principal teacher rektor
printed matter trycksaker
printer skrivare, boktryckare
printer's error tryckfel
printer's ink trycksvärta
prison-warder fångvaktare
prisoner fånge
prize-winner pristagare
proclaimer förkunnare
producer producent
proffer erbjuda, anbud
profiteer ockrare
programmer programmerare
programmers programmerare
propeller propeller
proper vederbörande, ordentlig, tillbörlig
proper name egennamn
properly ordentligt
properties egenskaper
property gods, ägodel, egendom, egenskap
prosper blomstra, trivas
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prosperous gynnsam, blomstrande
prospers blomstrar
proverb ordspråk
puberty pubertet
publisher utgivare, bokförläggare, förläggare
publishers utgivare
pucker rynka
puerile barnslig
pull a person`s hair lugga
pulverize pulverisera
purchaser köpare
purser överhovmästare
pursuer förföljare
pusher gåpåare
pushover lätt sak, lätt match, barnlek
put in order sätta i stånd, ordna
put into plaster of Paris gipsa
quackery kvacksalveri
Quaker kväkare
qualifier bestämning
quarter kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel
quarter-deck akterdäck
quarterdeck akterdäck
quarterly kvartalsvis
quartermaster intendent, styrman
quarters kvartal, kvarter
quaver darra
queer egen, besynnerlig, underlig
quencher törstsläckare
queries förfrågningar
querulous gnällig
query förfrågan
questioner frågeställare
quibbler ordryttare
quiver koger, darra
racketeer gangster, utpressare
rafter taksparre
raillery raljeri
ranger ridande polis, skogvaktare
ranter talare
rasberry hallon
raspberry hallon
rather ganska, snarare, hellre
rawmaterial-based råvarubaserad
re-energise sluta
re-enter återinträda
reader läsebok, läsare
readers läsarna
reaper skördemaskin, skördeman
receiver mottagare, telefonlur
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
record-player skivspelare
recorder bandspelare
recover krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered återvinna
recovery tillfrisknande, återhämtning, bättring
recuperate hämta sig
red-letter-day helgdag
redeliver åter överlämna
rediscover återupptäcka
reducers reduceringar
reed warbler rörsångare
refer hänskjuta, remittera, hänvisa (till)
refer to referera till, åberopa
referee domare i idrott
reference avseende, referens
referendum folkomröstning
referred hänvisat
referring refererande
refers hänvisar
reformer reformator
refrigerator kylskåp
regenerate regenerera
regenerated regenerad
regeneration pånyttfödelse
register registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers registrerar
reindeer ren, rendjuret
reiterate ånyo upprepa
rejoinder svar, replik
remainder behållning, rest, återstoden
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
reminder påminnelse
remunerate löna, honorera
remuneration avlöning
render lämnar, föredraga, återge
renders avger
renumber omnumnrera
renumbered omnumnrerat
renumbering åternumrera
renumbers omnumnrerar
repairer reparatör
repertory repertoar
reread läs om
rerun omstarta, starta om
rescuer räddare
researcher forskare
reseller återförsäljare
reservation förbehåll
reserve reserv, reservera, förbehålla
reserved sluten, reserverade
reserved person inbunden person
reserves reserverar
reservoir behållare
restaurantkeeper källarmästare
retail dealer återförsäljare
retailer återförsäljare
reveller rumlare
reverberate återkasta
reverberation eko
revere vörda
revered aktade
reverence pietet, vördnad
reverend högvördig
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
reverent vördnadsfull
reverential vördnadsfull
reverie dagdröm
reversal omkastning
reverse backa, frånsida
reversible omkastbar
revert återgå
reviewer recensent
rewerse baklänges
rhinoceros noshörning
ricepaper rispapper
rider ryttare, cyklist
riendeer ren
rigger riggare
ringleader ledare av myteri
ripper sprättkniv
river å, flod, älv
roadster häst, sportbil
robber rånare, rövare
robbers rövarna
robbery röveri, stöld
robbery with violence rån
rocker mede
rockery stenparti
roedeer rådjur
roguery skurkaktighet
roistering rumlande
roller vält, vals
roller-skate rullskridsko
rollercoaster berg- och dalbana
rollerskate rullskridsko
rooster tupp
roster tjänstgöringslista
rotter kräk
rover fribytare, vandrare
rower roddare
rubber gummi
rubber-band gummisnodd
rubber-stamp gummistämpel
rubberneck nyfiken person
rubbers galoscher
rubbery seg
rudder styre, roder
rugger rugby
ruler härskare, linjal
rumour-monger ryktesspridare
run over köra över, överkörd
runner löpare, rännil, reva
runner-up uppkomling
sacerdotal prästerlig
sad person trist person
sadlery sadelmakeri, remtyg
sailer segelfartyg
salamander byggtork, salamander
salaried person löntagare
salver silverbricka
salvo of laughter skrattsalva
sampler provtagare, märkduk
sandpaper sandpapper
sapper sappör, ingenjörssoldat, pionjär
saucer tefat, kaffefat
sauerkraut surkål
saunter flanera, spatsera
saunter about vanka omkring
savagery grymhet, barbari
saver sparare
sawder smicker
scaling ladder stormstrge
scamper rusa, skena iväg
scandalmonger skvallerkärring
scanner avsökare, antenn radar
scaremonger panikspridare
scarlet fever scharlakansfeber
scatter skingra sig
scatter-brain virrhöna
scattered strödd, gles, spridd
scattered around utspridd
scavenger gatsopare
scenery sceneri, landskap
scheduler schemaläggare
schoolmaster läroverkslärare, magister
scooter skoter, sparkcykel
scorzonera svartrot
scrap of paper papperslapp
screensaver skärmsläckare
screwdriver skruvmejsel, drink
script-writer textskrivare
scrubber gasrenare
scullery diskrum
secondary matter bisak
seer siare
self-interest egennytta
self-service självservering
seller säljare
semester termin
sender avsändare
senior assistant master lektor
separation of property boskillnad
September september
sequester avskilja, beslagta
seralize publisera som följetong
sere förtorka
serene lugn, fridfull
serenity klarhet, stillhet
serf livegen, träl
serfdom livegenskap, träldom
serfs livegen
serge sarstyg
serial serienummer
series räcka, serie (i)
serigraphy silkscreen
serious rejäl, allvarlig, seriös
seriously allvarligt
sermon predikan
serpent orm
serum serum
servant tjänare, betjänt
serve gagna, betjäna, serva, severa, tjäna
serve as lända till
server stöd, basenhet
serves fungerar
service betjäning, servis, severing, tjänst
servicing underhåll
serviette sevett
servile servil, krypande
serving tjänar, severing
servitude slaveri
settler nybyggare
sever skilja, hugga av
several flera, åtskillig
severance pay avgångsvederlag
severe hård, kännbar, sträng
severity hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sewer såningsman, kloak, kloak
shaker blandare
shareholder aktieägare
sharer delaktig
shatter splittra, splittras
sheer lodrätt, idel, gir, gira
sheet of paper ark
shelter skydd, skyddsrum, skydda
sheperdess herdinna
sheriff fogde
sherry sherry
shimmer skimmra, skimmer
ship-owner redare
ship-owners rederibolag, rederi
shipowner skeppsredare
shipper avlastare, varuavsändare
shirt-chaser flickjägare
shiver splittra, darra, rysning
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shivers darrar
shoemaker skomakare
shop-lifter butiksråtta
shop-walker butikskontrollant
shopkeeper handlare
shoulder axel, bog, skuldra
shoulder pad axelvadd
shower dusch, skur
shower-bath dusch
shower of rain regnskur
showering duschar
shudder huttra, rysa, rysning
shutter fönsterlucka, slutare, lucka
sifter såll
silencer ljuddämpare
silver silver, försilvra
simmer sjuda
simper le tillgjort
sincere oskrymtad, uppriktig
sincerely tillgivne
sincerity uppriktighet
singer sångare, sångerska
sinister ondskefull
sinker sänke
sinner syndare
sister syster
sister-in-law svägerska
skewer steknål
ski jumper backhoppare
skipper kapten, skeppare
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slattern slampa
slaughter slakta, slakta, slakt
slaughtered massakerna
slavery träldom, slaveri
sleeper sovvagn
slender späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
slink of paper papperslapp
slipcover möbelöverdrag
slipover slipover
slipper toffel
slippery glatt, slipprig, hal
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
sliver spjälka, flisa
slobber dregla
slumber slumra, slummer
slumberous sömnig
slur over halka över
smacker pundsedel, smällkyss
smallholder småbrukare
smattering aning, hum
smoker rökkupé, rökare
smother kväva
smoulder pyra
smouldering pyrande
sneer hån, gliring, hånleende, håna
sneering hånfull
sneering laugh hånskratt
sniffer dog spårhund
snifter liten drink
snigger fnissa
sniper krypskytt
sober sansad, nykter
soccer fotboll
soft-solder mjuklöda
solder löda
solders lod
soldier knekt, krigare, soldat
somersault volt, kullerbytta
somewhere någonstans
songster sångare, fågelsångare
sooner förr
sorcerer trollkarl
sorcery trolldom
sought after begärlig
southern sydlig
sovereign suverän, pund, regent, härskare
sovereignty suveränitet
sower såningsman
spacer bricka
spanner skiftnyckel
spatter stänka ned
speaker högtalare, talare, talman
special-characters specialtecken
speedometer hastighetsmätare
speller stavningskontroll
sperm sperma
sphere krets, sfär, glob, rymnd
spherical sfärisk
spider spindel
spinster ungmö, ogift kvinna
splinter flisa, spillra, skärva, splittra
splinters spillror
splutter fräsa, sluddra
spring term vårterminen
sputter fräsa, spotta fram
squander slösa
squatter kolonist
squeezer press
squnder slösa bort
stage-manager regissör
stagger vackla, stappla, ragla
staggering förbluffande
stammer stamma, stammning
stand on ceremony krusa
standard-bearer fanbärare
starsprangled banner - the stjärnbaneret
starters uppstart
state of emergency undantagstillstånd
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
steam-boiler ångpanna
steamer ångbåt
steer styra, ungtjur
steerage turistklass, mellandäck
stenographer stenograf
step-father styvfar
stepbrother styvbror
stepdaughter styvdotter
stepfather styvfar
stepladder trappstege
stepmother styvmor
sterile steril
stern bister, akterskepp, barsk, akter, hård
stern light akterlanterna
stock-broker börsmäklare
stock-holder aktieägare
stone-cutter stenhuggare
stopper propp
stout person tjock person
straggler eftersläntare
strainer sil
stranger främling, obekant
strawberry jordgubbe, smultron
streamer vimpel
stretcher bår, sjukbår
strike-breaker strejkbrytare
striker strejkande
stroller flanör
student teacher auskultant
stutter stamning, stamma
subaltern underordnad
submerge dyka, nedsänka
suboperation arbetsmoment
suborder avrop
subscriber prenumerant, abonnent
subservient underdånig, tjänlig, servil
subsoil water grundvatten
subterfuge undanflykt, svepskäl
subterranean underjordisk
subversion omstörtning
subversive omstörtande
subvert omstörta
sucker parasit, sugapparat
suffer lida, utstå
suffer from lida av
suffering lidande
suffering from behäftad med
suffers lider
summer sommar
superannuated överårig, gammalmodig
superb präktig, storartad
supercillious högdragen
superfast supersnabb
superfical ytlig
superficial ytlig
superficiality ytlighet
superfluous överflödig
superhuman övermänsklig
superintend övervaka
superintendent inspektör
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supermarket stormarknad
supernatural övernaturlig
supernumerary statist, övertalig
superpowers supermakterna
superscription till påseende, påskrift
supersede ersätta
supersonic överljuds
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supervise kontrollera
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
supper kvällsmat, supé
supplier leverantör
supporter anhängare
surgery kirurgi
surrender ge sig, uppge
suspenders hängslen
swagger skryta, skryt, luffare
swagger cane officers käpp
sweater ylletröja, tröja
sweeper sopare
sweetener sötningsmedel
swelter förgås, tryckande värme
sweltering tryckande
swere gira
swerve vika av, avvikelse, vridning
swifter bomtåg
swimmer simmare
swimming-bladder simblåsa
swindler svindlare, skojare
swineherd svinaherde
Switzerland chweitz
sword-swallower svärdslukare
sympathizer sympatisör
synthesizer synthesizer
tabernacle tabernakel
table-boarder matgäst
table-manners bordsskick
take-over övertagande
take an aperient laxera
take over axla, överta
taken prisoner tillfångatagen
takeover företagsförvärv
takeoverbid övertagandebud
taker tagare
talebearer skvallerbytta
talker pratmakare
tall person lång person
tamer djurtämjare
tamper manipulera
tampered manipulerade
tampering kladdande
tampers manipulerar
tanker tankfartyg
tanner garvare
tape-recorder bandspelare
taper smalt ljus, smalna av
tapered konisk
tapering avsmalnande
tast-master ceremonimästare
tatter trasa
tattered trasig, söndertrasad
tavern värdshus
taxi-driver taxichaufför
taxidermist konservator
teacher fröken, lärare
teamster kusk
teaser svår uppgift
teenager tonåring
teetotaller absolutist, nykterist
tell a person his fortune spå
teller bankkassör
temerity dumdristighet
temper besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag
temperament temperament
temperance måtta, nykterhet
temperate nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature temperatur
temperatures temperaturer
tempered tempererad
tender öm, kärleksfull, mör, späd
tender form anbudsformulär
tenderer anbudsgivare
tenderly ömt
tenderness ömhet
tendrill on a flower reva på en växt
tergiversate göra undanflykter
tergiversation undanflykt
term villkor, term, termin
termagent ragata
terminal terminal, slutgiltig
terminate avsluta
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
terminology terminologi
terminus ändstation
terms ordalag, villkor
terrace terrassera, husrad, terass
terrain terräng
terrestrial jordisk
terrible ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd
terrific fruktansvärd
terrified förskräckt
terrify förskräcka, förfära
territories områden
territory område, territorium
terror fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
terse knapphändig
tester provare
testers testare
tether tjuder, tjudra
thank you very much tack så mycket
the day before yesterday förrgår
the other day häromdagen
the other way around tvärom
the sooner the better ju förr desto bättre
there dit, där
there's där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby därvid, därigenom
therefore därför
thereof därom
thereto därtill
thereupon därpå
thermometer termometer
thermonuclear termonuklear
Thermos termosflaska
thermostate termostat
thriller roman, sensationsfilm
thunder åska, dåna, tordön, dunder
thunder-clap åskskräll
thunder-storm åskväder
thunderbolt blixt
thundershower åskskur
tier bänkrad, lager, rad
tiller odlare, rorkult
timber timmer, virke
timber yard brädgård
time together samvaro
timer tidrelä
tin of herrings sillburk
tinder fnöske
tinker kittelflickare, fuskare
tissue-paper silkespapper
titter fnitter, fnittra, fnissa
together tillsammans, ihop
together with jämte
tolerable dräglig, uthärdlig
tolerance tolerans
tolerate tåla, fördra, tolerera
top-seller topp-säljare
toper suput
totter vackla, stappla
tower torn
tower-clock tornklocka
towering mycket hög
trader handelsfartyg, köpman
trailer släpvagn
trainer tränare
trait of character karaktärsdrag
transdesert genom öknen
transfer överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable överlåtbar
transformer transformator
trapper pälsjägare
traveler resande
traveller resenär
traverse travers, genomkorsa
treacherous trolös, förrädisk
treachery svek, förräderi
treasurer skattmästare
trencher skärbräde
trigger avtryckare på vapen
trigger-happy skjutgalen
tripper söndagsfirare på utflykt
trouble-maker bråkmakare
troubleshooter problemlösare
trousers byxor, långbyxor
tuber knöl
tubercle tuberkel, liten knöl
tuberculosis tuberkulos
tumble over välta
tumbler dricksglas
turn over stjälpa, kantra
turn over the leaves bläddra
turner svarvare
turnover omsättning
tweezers pincett
twitter kvittra, kvitter
typewriter skrivmaskin
tyrannize over tyrannisera
udder juver
udecoder avkodare
ulcer böld, varigt sår
ulster ulster
ulterior framtida, bortre
ulterior purpose biavsikt
ultraconservatives ultrakonservativa
unaltered oförändrat
unarchivers uppackare
uncertain osäker, oviss
unconcern likgiltighet
unconcerned obekymrad, likgiltig
uncover blotta, avtäcka
under under
under-clothing underkläder
under age omyndig, minderårig
under notice uppsagd
underbrush snårskog
undercarriage ställ
undercut sälja till lägre pris
underdog strykpojke
underdone halvrå
underestimate underskatta
underexpose underexponera
underfed undernärd
undergarments underkläder
undergo genomgå
undergoing genomgå
undergraduate student
underground underjordisk, tunnelbana
undergrowth undervegenation
underhand hemlig, hemligt
underline understryka
underling underhuggare
underlining understrykning
undermanned underbemannad
undermine undergräva, underminera
underneath inunder, nedanför
underpants kalsonger
underscore understrykning
undersecretary avdelningschef
underside undersida
undersign underteckna
underskirt underkjol
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
understate ta till för lite
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
understood förstått
understudy ersättare i roll
undertake åta sig
undertaker begravningsentreprenör
undertaking förbindelse
undertone dämpat
underwear underkläder
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
undeserved oförtjänt
undesserved oförtjänt
undetermined obestämd
unerring osviklig
unfertile ofruktbar
unilateral ensidig
uninterrupted oavbruten
universal hel, universell, allmän
universally allmänt
universe universum
university universitet
university graduate akademiker
unlettered olärd, föga beläst
unmerciful obarmhärtig
unnerve förlama, försvaga
unobserved obemärkt
unregistered oregistrerad
unskilled worker grovarbetare
until further notice tills vidare
unzippers uppackningsprogram
upholster stoppa, klä möbler
upholsterer tapetserare
upper övre
upper-case stora
upper-right övre högra
upper arm överarm
upper classes överklassen
upper lip överläpp
uppercase versal
uppermost överst
user användare
user-created användar-skapade
user-friendly användar-vänligt
user-interface gräns-snittet
user-license användarlicens
user-selectable valbara
userlist användarlista
username användarnamn
users användare
usher föra in, dörrvakt
usherette platsanviserska på teater
usurer ockrare
usurper inkräktare
uterance yttrande
uterly ytterst
uterus livmoder
utter ytterlig, yttra
utterance yttrande
utterly totalt
vacuum cleaner dammsugare
vauderville sångspel
veer ändra kurs
veneer faner, fernissa
veneers faner
venerable vördnasvärd
venerate vörda
veneration vördnad
venereal venerisk
veracious sannfärdig
veracity sannfärdighet
verbal muntlig, ordagrann
verbally muntligen, verbalt
verbatism ordagrann
verbiage svada
verbose mångordig
verbosity ordrikedom
verbs verb
verdant grönskande, grön
verdict utslag, dom
verdigris ärg
verdure grönska
verge kanten, rand
verger kyrkvaktmästare
verifiable bevisbara
verification bekräftande
verify pröva, besanna, verifiera
verily sannerligen, i sanning
verit sanning
veritable fornlig
verity sanning
vermilion cinnober
vermin ohyra, skadedjur
vernacular lokal dialekt
vernal vårlig
vernier nonieskala
versatile mångsidiga
verse vers, strof
versed kunnig
versification versifikation
version version
versus mot
vertcal lodrät
vertebra kota
vertical vertikal
vertically vertikalt
vertigo svindelanfall
verve fart
very mycket, ganska
veteran veteran
veterinary veterinär
veterinary surgeon veterinär
vibrera vibrate
viceroy vicekonung
viewer visare
viper huggorm
viscera inälvor
visceral invärtes, känslomässigt
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vociferate ropa
vociferous högröstad
voltammeter voltampermeter
volunteer frivillig, voluntär
voter väljare, röstande
voucher kupong, kvitto
voyager resande
vulnerability sårbarhet
vulnerable sårbar
wader vadare
waders sjöstövlar
wafer rån, oblat
wager vad, slå vad
wager for fish vad för fisk
waiter kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiver dispensklausul
walker vandrare
wallflower panelhöna
wallpaper tapet
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
warbler sångare
ward sister avdelningssköterska
warder fångvaktare
warmer värmare
warmonger krigshetsare
washer bricka
waste paper makulatur
wastepaper basket papperskorg
waster odåga
watch-tower vakttorn
watchmaker urmakare
water bevattna, vatten, vattna
water-lily näckros
watercolour akvarell
waterconduit vattenledning
watercourse vattendrag
watercress vattenkrasse
waterfall vattenfall
waterfowl sjöfågel
waterfront sjösida i stad
watering vattning
waterline vattenlinje
waterlogged vattenfylld
waterman färjkarl
watermark vattenmärke
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
waters vattnen, farvatten
watershed vattendelare
watersheds flodområden
waterside strand
waterspout stupränna
Watersprite - the Näcken
watertap vattenkran
watertight tillförlitlig, vattentät
waterway farled
waterworks vattenverk
watery blöt
waver sväva, vackla
wavering vacklan
wayfarer vägfarande
weaker svagare
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
weaver vävare
web-ordering internet-beställning
weed-killer ogräsmedel
weekender helgfirare
welder svetsare
well-deserved rättvis
well-mannered väluppfostrad
well-preserved välbevarad
welter kaos, vältra
were var
weren't var inte
westerly västlig
westermost västligast
western västra
westernize västerländsk
westlerly västra, västlig
wether bagge
whacker baddare
what`s the matter hur är det fatt
whatever vad som helst
whatsoever över huvudtaget
wheeler hjuling
whenever närhelst
where var
whereabouts vistelseort
whereas då däremot, emedan
whereby varigenom
wherefore varför
wherein vari
wheresoever varhelst
whereson varpå
whereupon varpå
wherever varhelst
wherry skuta
wherryman färjkarl
wheter om
whether huruvida, om
whether...or vare sig...eller
whichever vad än
whimper kvida, gnälla
whimpers kvidande, kvider
whiner gnällspik
whisker morrhår
whiskers polisonger
whisper viska
whispering viskande
whitener blekmedel
whoever vem som än
wholesaler grossist
whopper lögn, baddare
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whosever vems
wicker flätverk, videvärk
wickerwork korgarbete
wider vidare, bredare
widower änkling
wiener korv
wilder vildare
wilderness vildmark, öken
windcheater vindtygsjacka
wine-grower vinodlare
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
winger ytter
winner vinnare, segrare
winner-spotting tippning
winower sädesrensare
winter vinter
wintergreen vintergröna
wiper torkare
wither vissna, förtorka
withering vissnande
wolverine järv
womanizer kvinnojägare
wonder under, undra, underverk
wonder at förundra sig, undra över
wondered undrade
wonderful underbar
wonderfully underbart
wondering undrande
wonderland underland
wonderment förundran
wonderous underbar
wood-cutter vedhuggare
woodpecker hackspett
woofer bashögtalare
wool-gathering drömmerier
word-order ordföljd
worker arbetare
worker bee arbetsbi
working material arbetsmaterial
worshipper dyrkare
wrapper korsband, omslag
wrappingpaper omslagspapper
wrecker vrakbärgare
wrestler brottare
wringer pärs
writer författare, skrivare
wrongdoer syndare
xerography xerografi
xylographer träsnidare
yammer jämra sig
yer du
yesterday i går
yesteryear fjolåret
yonder den där, där borta
youngster pojkspoling, unge
Yours sincerely högaktningsfullt, Er tillgivne
zero noll
zero-rate nollbeskatta
zip fastener blixtlås
zipper blixtlås
zippered med blixtlås
zither cittra
other english words that include "do" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
Aberdonian Aberdeen
about doogs om hundar, vädra
addon tilläggsprogram
ado ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
antidote motgift
antidotes motgifter
ardour iver, iver
armageddon harmageddon
assistant doctor underläkare
at random på måfå
avocado avokado
back door bakdörr
backdoor bakdörren
backdown reträtt
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
be done ske
become predominant ta övererhand
bedouin beduin
blood-donation blodgivning
blood-donors blodgivare
boredom leda
bow-window burspråk
bravado karskhet
breakdown haveri
broken-down avsigkommen
bulldoze tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
burdock kardborre
calm down lugna sig
candour uppriktighet
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
commodore kommendör
condole with kondolera
condolence kondoleans
condom kondom
condominium gemensam överhöghet
condone överse med, förlåta, gottgöra
condor kondor
corridor korridor
countdown nedräkning
cuspidor spottkopp
dado postament
do göra, duga, uträtta
do a sum räkna ett tal
do arithmetic räkna
do I know it? kan jag det?
do well sköta sig väl
do without umbära
do you think månne
docile foglig, lydig
docility foglighet
dock skeppsdocka
dock (of the bay] docka
docks bassänger
docs dokument
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
doctrine doktrin, lära
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
dodge knep, knyck, kila undan
doe hind, kaninhona
doe-rabbit kaninhona
does gör
doesn´t inte
doff ta av sig hatt
dog hund
dog-days rötmånad
dog-rose nyponbuske
dogdays rötmånad
doggerel knittel, haltande vers
dogs hundar
doing gjort, förehavande
dole arbetslöshetsunderstöd
doll docka
dollars dollar
dolorous smärtsam
dolphin delfin
dolt träskalle
domain-name domännamn
dome dom, kupol
domesday domens dag
domestic inrikes, tam
domestic comfort hemtrevnad
domestic flight inrikes flyg
domesticated tämjda
domicile fast bostad, hemort
dominanse herravälde
dominant dominerande, förhärskande
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
domineer dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
dominican dominikanska republiken
dominion välde, besittning, herravälde
don't inte
don`t mention it inget att tala om
don´t inte
donate donera
donation gåva
donations gåvor
done gjort
donkey åsna
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep tröskel
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dope knark
dormant sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dose dos, dosis, sats
dot prick, pricka, punkt
dot-matrix pinn
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dote vara barn på nytt
dots punkter
dotted prickad
double dubbel, fördubbla
double-check dubbelkolla
double-click dubbelklicka
double-column dubbelkolumn
double-cross lura
double-dealer bedragare
double-decker biplan, tvåvåningsbuss
double-quick språngmarsch, hastig marsch
doubleclick dubbelklicka
doubles fördubblar
doubt tvivla, betvivla, tvivel
doubted ifrågasatts
doubtful tvivelaktig, tveksam, betänklig
doubtless otvivelaktigt
doubts tvivel
douche dusch
dough deg
doughty duktig, manhaftig
dove duva
dovetail hopsinka
dovetailed hoplänkad
dowager änkenåd
dowdy sjaskig
dower änkas del i boet
down nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför
down-hearted modlös, missmodig
down-trodden nertrampad
downcast nedslagen
downfall skyfall, nedgång
download ladda ner
downloaded nerladdat
downpour hällregn, störtregn, skyfall
downright fullkomligt
downstairs nere
downtown centrum
downtrodden förtrampad
downward nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
dowries hemgifter
dowry hemgift, gåva
doze tupplur, dvala, dåsa
dozen dussin
edomites edomiterna
eiderdown eiderdun
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
endow donera, förläna
endowed donerande
endowment gåvofond
fall down rasa
foreshadow förvarning
freedom frihet
front door ytterdörr
gambado skutt, krumsprång
gondola gondol
haddock kolja
hazardous vansklig, farlig
heathendom hedendom
heterodox kättersk
hoodoo olycks-, trolldom
hot-dog varm korv
hunting-dog jakthund
I beg your pardon! ursäkta mig!
idol avgud, idol
idolatrous avgudisk
idolatry avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
idolize avguda
in doubt tveksam
inclined to do böjd
indo-european indoeuropeisk
indolent slö, loj
indomitable okuvlig
indoors inomhus, inne
innuendo insinuation
intend to do tänka göra
it is raining cats and doogs ösregn
keep on doing fortsätta med
kickdown nedväxling
kingdom rike, konungarike, kungarike
knock-down dråpslag
kudos beröm
lay down nedlägga
Macedonia macedonien
make do with få klara sig med
markdown prissänkning
mastodon mastodont
matador matador
meadow äng
meadow mushroom champinjon (ängs- )
mow down meja ner
myrmidon hantlangare, hejduk
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
next-door närmast
note down annotera
odour lukt, doft
ortodox renlärig
out-of-doors utomhus
out of doors utomhus, ute
outdo överträffa, överglänsa
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
overdo överdriva
overshadow överskugga
overshadows överskuggar
paddock sadelplats, hästhage, hage
pardon förlåtelse, benåda
play down avdramatisera
prairie doog präriehund
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
princedom furstendöme
pseudo falsk
pull-down rullgardin
pulldown drag ner
random slumpvis
randomly slumpvist
readout avläsning
redo göra om
redo-function upprepa-funktion
redolent doftande
redouble fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt skans
rix-dollar daler
rub-down kraftig gnidning
run-down slutkörd
sacerdotal prästerlig
sardonic sardonisk, hånfull
sash-window skjutfönster
seldom sällan
send down relegera
serfdom livegenskap, träldom
settle down hamna, bosätta sig
shadow skugga
show-window skyltfönster
sink down digna
sit down sätta sig
sniffer dog spårhund
speedometer hastighetsmätare
splendour glans, prakt
stevedore stuveriarbetare
stupendous förbluffande
swing-door svängdörr
tendon sena
thistle-down tistelfjun
to-do väsen, ståhej
todo att göra
torpedo torped, torpedera
trap-door fallucka
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
turtle-dove turturduva
underdog strykpojke
underdone halvrå
undo ångra
undo-function ångrafunktion
undocumented odokumenterat
undoing fördärv, upplösande
undomesticate förvilda
undone ångrade
undos ångramöjligheter
undoubtedly otvivelaktigt
unpardonable oförlåtlig
up-and-down upp och ner
up and down av och an
upside down upp och ned
vendor försäljare
vendors försäljare
want to do vill göra
watchdog vakthund
well-documented väldokumenterad
well-to-do välbärgad
widow änka
widower änkling
widowhood änkestånd
window fönster
window-dressing fönsterskyltning
window-pane fönsterruta
windows-compatible windowskompatibelt
windows-directory windows-katalog
wisdom vishet, klokhet, visdom
write down uppteckna
wrongdoer syndare
wrongdoing ond gärning
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.