The English term "have lunch (or dinner ..)" matches the Swedish term "äta"

other english words that include "or" : swedish :
a little more litet till
A minor a-minor
a posteriori a posteriori
abbreviatory förkortnings
abductor kidnappare
abettor medhjälpare
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
accelerator gaspedal
acceptor acceptant
accessor åtföljande
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accumulator ackumulator
acorn ekollon
actor skådespelare, aktör
adaptor adapter
addicted for begiven på
administrator administratör
administrators administratörer
admonitory förmanande
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adulatory smickrande
advisor mentor
advisory rådgivande
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
aggressor angripare
air-force flygvapen
airborne flygburen
airforce flygvapen
airport flygplats
airworthy flygduglig
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
alligator alligator
allsorts blandning
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
amatory erotisk
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amphora amfora
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
angora wool angoragarn
anorak anorak
anorexia anorexi
anstigator anstiftare
anterior främre
anthropomorphous människolik
anticipatory förutseende
anymore längre
aorta aorta
aphorism aforism
aphorisms aforismer
application for ansökan
applicator påstrykare
apply for ansöka, yrka
apportion fördela
arbitrator medlare
arbor dorn
Ardennes carthorse ardennerhäst
armorial vapen
arrange for föranstalta för
artwork konstverk
ascorbic acid askorbinsyra
ashore på land
ask for bedja om, begära
assistant doctor underläkare
assorted av olika slag
atone for umgälla
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autorized auktoriserad
aviator flygare
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdoor bakdörren
background-color bakgrundsfärg
backsword eneggat svärd
barleycorn korn
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barrator processmakare
barrel-organ positiv
basketwork korgarbete
be fit for duga
be good form höra till god ton
be refractory tredskas
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
behavior beteende
behaviors uppföranden
benefactor välgörare
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
biorhythm biorytm
blood-corpuscle blodkropp
blood-donors blodgivare
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boorish tölpaktig
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
boring tråkig
born född
borough stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed lånat
borrower låntagare
borrows lånar
borstal undomsfängelse
break the record slå rekord
breastwork bröstvärn
building contractor byggmästare
by George! för tusan!
byword ordstäv
cabinetwork möbelsnickeri
calculator miniräknare
California Kalifornien
calorie kalori
camphor kamfer
carburettor karburator, förgasare
care for bry sig om
careworn tärd
carnivorous köttätande
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
catagories kategorier
catagory kategori
catchword slagord, lystringsord
categories kategorier
category kategori
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
champion in sport mästare i sport
chancellor kansler
change or ex- skifta
chicory cikoria
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle skratta skrockande
chorus korus, kör, refräng
clockwork urverk
co-ordination samordning
co-worker samarbetspartner
cocord sämja
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collector samlare
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commodore kommendör
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compositor kompositör
compressor kompressor
compulsory obligatorisk
conciliator förlikningsman
concord harmoni, endräkt
condor kondor
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
confessor biktfader
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
conqueror besegrare, erövrare
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
consignor avsändare
consistorial konsistoriell
consort gemål
consortium konsortium
contactors kontaktorer
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contractor leverantör, entreprenör
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
convenor sammankallande
conveyor transportband
coordinate samordna, koordinera
coracle fiskarbåt
coral korall
cord rep, sladd, snöre
cordial hjärtlig
cordially hjärtligt
core ledare
coriander koriander
corinthians korintierna
corious märkvärdig
cork kork, korka igen
cork-screw korkskruv
cork up korka igen
corker slående argument, grov lögn
corkscrew korkskruv
cormorant skarvfågel
corn spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes majsflingor
corn-flour majsena
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet glasstrut
cornflower blåklint
cornish från cornwall, kornisk
corny barnslig, banal
coronation kröning
coroner adelskrona, undersökningsdomare
corporal kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corps kår
corpse lik
corpses liken
corpulence fetma
corpulent korpulent
corpuscle blodkropp
corral inhängnad
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
corridor korridor
corrode fräta
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corrosive frätande
corrugated veckad
corrupt skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
corset korsett
counsellor ambasadråd, rådgivare
creator skapare
creators skaparna
creditor fordringsägare, borgenär
crematorium krematorium
cross-border gränsöverskridande
crossword korsord
cultivator odlare
cunieform kilskrift
cursor muspekare
cursory flyktig
cuspidor spottkopp
dator computer
davenport skrivbord
day after tomorrow övermorgon
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
declamatory deklamatorisk
decompressor uppackare
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
degree of priority angelägenhetsgrad
demoralize demoralisera
denominator nämnare
deplore beklaga
deport deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
depositor insättare
derogatory nedsättande
desultory osammanhängande
detector detektor
detectors detektorer
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
deworm avmaska
dictator diktator
dictatorship diktatur
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
discomfort obehag
discord split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discriminatory diskriminerande
disgorge utspy, lämna ifrån sig
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distributor distributör
distributors distrubitörer
divorce äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced frånskild, skild från
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
dolorous smärtsam
domestic comfort hemtrevnad
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep tröskel
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dormant sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dreamworld drömvärld
drop the anchor fälla ankaret
drugstore kemikalieaffär
ear for music gehör
early in the morning arla
earth-worm daggmask
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
educators utbildare
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
either...or vare sig...eller, antingen... eller
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elector väljare
electorate valmanskår
elevator hiss
emperor kejsare
emperor's kejserliga
emporium handelscentrum, varuhus
emulator omvandlare
encore da capo
endeavor strävan
endeavors strävanden
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
engorge uppsluka
enormous ofantlig, enorm, jättelik
equator ekvator
error misstag, fel, villfarelse
errors misstag, fel
escalator rulltrappa
escort eskort, eskortera, följe, ledsaga
euphoris välbefinnande
euro-norms europanormer
evaluator utvärderare
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evermore för evigt
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exhibitor utställare
exhort uppmana, förmana, mana
exhortation maning, uppmaning
exhorting förmanade
exorbitant omåttlig
exorcist andebesvärjare
explanatory förklarande
exploration utforskning
exploratory utforskande
explore utforska
explorer utforskare
explorer-style utforskar-typ
explores utforskar
exploring utforskande
exploring expedition upptäcktsresa
export utföra, exportera, utförsel
exported exporterade
exporting exporterande
exterior yttre, utsida, yttre
extort framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extractor utdragare
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
fancy-work broderi
farm-worker dräng
fast-forward snabbspolning
favor populär
favorable gynnsamt
favorite favorit
favors tjänster
feedwork matarverk
feedworks matarverk
feel bored ledas
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
fieldworkers fältarbetare
fiord fjord
fireworks fyrverkeri
first-born förstfödda
first sorting grovsortering
firstborn förstfödda
fit for use användbar
flavor smak
flexible cord sladd (el- )
floor våning, golv
floor-lamp golvlampa
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floor show krogshow
floorcloth skurtrasa
floorleader talman
flora flora
florescence blomningstid
floriculture blomsterodling
florid blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin gulden, tvåshillingsmynt
florist blomsterhandlare
fluorescence fluorescens
foghorn mistlur
folk story folksaga
footsore ömfotad
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for one hour under en timma
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
fourscore fyra tjog
frame-work stomme, ram
framework stomme
free-for-all allmänt gräl
French horn valthorn
front door ytterdörr
furthermore vidare
galore massor av, i överflöd
game-selector spelväljare
garbage collector sophämtare
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
gasworks gasverk
gearmotor växelmotor
gesticulatory gestukilerande
ghost story spökhistoria
gladiator gladiator
glassworks glasbruk
glorify förhärliga
glorifying förhärligande
glorious ärorik, härlig, lysande
glory härlighet, ära
gloryfy prisa
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous härlig
gorse gultörne
governor landshövding
greedy for power maktlysten
greenhorn gröngöling
grope for treva efter, famla efter
ground floor bottenvåning
guarantor garant
guess-work gissningsarbete
hålla ordning in order
handi-work slöjd
handwork handarbete
hard-core hårdnackad
harpsichord cembalo
hawthorn hagtorn
heavy work grovgöra
henceforth framdeles, hädanefter
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
homework läxa
honor premiera
honorary heders
honors premierar
horde hord
horizon horisont
horizons horisonter
horizontal horisontal, vågrät
horizontally horisontalt
hormone hormon
horn horn, lur
hornbeam avenbok
horned försedd med horn
horned owl uv
hornet bålgeting
hornless hornlös
horny kåt
horoscope horoskop
horrible ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly förskräckligt
horrid otäck, hemsk, gräslig
horrific fasaväckande
horrify förfära
horrifying skräckinjagande
horrily uppröra, förfära
horror skräck, fasa
horse häst
horse-breeding hästavel
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse-radish pepparrot
horse hoof hov
horse power hästkraft
horseback hästryggen
horsefly broms
horsehair hästtagel, tagel
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsemen hästkarlar
horsetail hästsvans
horsewip ridpiska
horsewoman ryttarinna
horsy häst
horticultural trädgårdsodlings
horticulture trädgårdsodling
horticulturist trädgårdsodlare
hotel-porter portier
House of Lords överhuset
housework hushållsarbete
humorous humoristisk
I`m sorry förlåt
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
illusory illusoriskt
illustrator illustratör
imitator imitatör
immemorial urminnes
immoral sedelös, omoralisk, osedlig
immorality omoral
immortal odödlig
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
impersonator imitatör
implore bönfalla
imploring bedjande
import importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported importerad
importer importör
importers importörer
importing importerande
imports importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
in disorder ostädad
in order i ordning
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
inborn medfödd
inborned medfödda
incinerator förbränningsanläggning
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible omutlig
incubator äggkläckningsmaskin
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indoors inomhus, inne
inexorable obeveklig
inferior mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex mindervärdighetskomplex
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
inquisitors inkvisitorer
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
insubordinate upprorisk, uppstudsig
interior insida, interiör, inre
interiors interiörer
introductory introduktions
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
investigator utredningsman, forskare
investor investerare
invigorate stärka
invigorating stärkande
ironworks järnbruk
isolator huvudströmbrytare
ivory elfenben
jamboree läger
janitor portvakt
jordan jordanien, jordan
jordanian jordansk
jorum stor dryckesskål
junior lägre, yngre
juror jurymedlem
keep in order hålla ordning
keyword nyckelord
kill-or-cure hästkur
labor arbeta
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
labored arbetade
laborious arbetsam, mödosam
landlord värd, jordägare, hyresvärd
language-translator språköversättare
languish for tråna efter
laudatory berömmande
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lector lektor
legislator lagstiftare
lessor hyresvärd
liberator befriare
lightning-conductor åskledare
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
liquor sprit
liquorice lakrits
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
lord lord, herre
lordly förnäm, myndig, ståtlig
lordship herravälde
lorries lastbilar
lorry lastbil
mail-order postorder
major durton, större
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make a fortune skapa en förmögenhet
make port angöra hamn
make worse förvärra
malefactor missdådare
mandatory obligatorisk
mane on a horse man
manor herrgård
manor-house slott
marjoram mejram
masoretes masoreterna
matador matador
match-cord stubintråd
mayor borgmästare
mediator medlare
meliorate förbättra
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial minnesmärke
memories minnen
memorize memorera
memorizing memorerande
memory minne
memory-depending minnesberoende
mentor mentor, handledare, rådgivare
meritorious förtjänstfull
merry-goround karusell
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
meteor meteor
meteorology meteorologi
micro-organism mikroorganism
microprocessor mikroprosessor
milk lorry mjölkbil
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
mirror återspegla, spegel
mirrors återspeglingar
miserably poor utfattig
misfortune olycka
money-order postanvisning
monitor övervaka
monitoring övervakning
monorail enspårig järnväg
moor hed, förtöja
mooring ankartross
moorland hed
moral etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy sedelära
morale anda, moral
morality sedlighet, moral
morally moraliskt
morals moral, vandel
morass kärr, moras, träsk, myr
morbid sjuklig
mordant sarkastisk, vass
more mer, vidare, flera
more and more alltmer
more or less mer eller mindre
morel murkla
moreover dessutom
morgue bårhus
moribund döende, dödsdömnd
Mormon mormon
morn morgon
morning morgon
morning-room vardagsrum
morning service högmässa
mornings morgnar
moron idiot, fårskalle, kräk
morose sur, vresig, dyster
morphia morfin
morphology morfologi
Morris chair länsstol
morrow följande dag, morgondag
morsel munsbit, bit, smula
mortal dödlig, människa
mortality dödlighet
mortar mortel, mörsare, murbruk
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify förödmjuka
mortise tapphål
mortmain besittning för evig tid
mortuary bårhus
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist bilist
motorman spårvagnsförare, lokförare
mouth-organ munspel
move for yrka, hemställa
nail-scissors nagelsax
narrator berättare
native-born infödd
natural-born infödd
navigator navigatör
needlework handarbete, sömnad
negotiator förhandlare
neither...nor varken...eller
network nätverk
network's nätverks
networked för nätverk
networking nätverksarbetande
networkprogram nätverksprogram
networks nätverk
never-to-be-forgotten oförgätlig
nevermore aldrig mer
new-born nyfödd
newborn nyfödd
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
next-door närmast
night-porter nattportier
non-ordering icke-order
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
note = promissory note revers
noteworthy anmärkningsvärd
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
numerator täljare
objector motståndare
obligation to report anmälningsplikt
obligatory obligatorisk
observatory observatorium
obtain by force tilltvinga
of all sorts allehanda
of short duration kortvarig
on duty for the day jourhavande
on the first floor en trappa upp
one or the other någondera
one`s more om igen
operator maskinist, operatör
operator's användares
opportune läglig, lämplig
opportunity tillfälle
or eller
oracle orakel
oral muntlig
orally muntligen
orange apelsin
orator vältalare, talare
orb riksäpple, sfär, klot
orbit kretslopp
orbiting omlopps
orchard fruktträdgård
orchestra orkester, orkester, kapell
orchid orkidé
orchids orkidéer
ordain prästviga
ordeal eldprov
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering beställning
orderly välordnad, ordentlig, ordonnans
orders order
ordinance stadga
ordinary ordinär, ordinarie, vanlig
ordnance artilleri
ore malm
organ orgel, organ
organise organisera
organization organisation
organize organisera
organizer organiserare
organizing organiserar
organs organ
orgasm orgasm, utlösning
orgiginally ursprungligen
orgy orgie, utsvävning
orient orienten
Orient - the Orienten
oriental orientalisk
orientation orientering
oriented orienterad
orifice öppning
origin härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original ursprunglig, originell
original sin arvsynd
originality originallitet, äkthet
originally ursprunligen
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
ornate dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist fägelkännare, ornitolog
orotund pompös
orphan föräldrarlös
orphane övergiven
orphen-age hem för föräldralösa
Orpheus Orfeus
orpin kärleksört
ortodox renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillator oscillator
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-doors utomhus
out-of-the-way corner avkrok
out of doors utomhus, ute
out of order trasig, i olag, i oordning
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
overwork överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
paperwork pappersarbete
parquet floor parettgolv
participator deltagare
passport pass
password lösen, lösenord
pastor pastor
pay for bekosta
perambulator barnvagn
peremptory bestämd, diktatorisk
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
perfunctory likgiltig
phosphorescent fosforescerande
pictorial illustrerad
piece-work ackordsarbete
piecework ackordsarbete
pillory skampåle
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
poor torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief fattigvård
porcelain porslin
porch portal
porcupine piggsvin
pore stirra, por
pork svinkött, griskött, fläsk
porous porös
porpoise tumlare
porridge gröt
port hamn, hamnstad, babord
port light babords lanterna
port of call angöringshamn
portabel bärbara
portable flyttbar, portabel
portend förebåda
portent förebud
porter portvakt, vaktmästare
portfolio portfölj
porthole hyttventil
portion dela, del, portion
portions delen
portly ståtlig, fetlagd
portmanteau kappsäck
portrait porträtt
portray avpoträttera
portrayed porträtterad
ports portar
portuguese portugis
post-mortem obduktion
postal-order postanvisning
posterior senare än, ända, bakdel
power of attorney fullmakt
praiseworthy berömvärd
pre-recorded för-inspelade
precursor föregångare
predatory rov
predecessor företrädare
prefatory inledande
preform prestera
prehistoric förhistorisk
prepatory förberedande
preprocessor hjälpprocessor
priceworthy prisvärt
primeval forest urskog
primordial ursprunglig, urtids
printer's error tryckfel
printing works tryckeri
prior tidigare
prior to före, innan
prioress priorinna
priority förtursrätt, företräde, prioritet
processor behandlare
processors processorer
professor professor
professor of professor i
professorship professur
promontory udde
promptor sufflör
proporly egentligen
proportions proportioner
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship äganderätt
prosecutor åklagare
prospector malmletare
provide for försörja
provisory villkorlig, provisorisk
purgatory skärseld
purport mening
put in order sätta i stånd, ordna
question of priorities avvägningsförmåga
quorum beslutsmässigt antal
racehorse tävlingshäst
radiator värmeelement, kylare
razor rakkniv
razor-edge skarp egg
razorback fenval
razorbill tordmule
razorblade rakblad
re-exportation reexport
reactor reaktor
reafforest återplantera
rear-view mirror backspegel
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
redecorate återställa
reflector reflektor
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrigerator kylskåp
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
remorse dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
reorganize omorganisera, organisera om
repertory repertoar
report rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported rapporterade
reporting meddelat
reports rapporterar
repository förvaringsplats
reproach for förebrå för
request for bedja om
resort ta sin tillflykt, tillflykt
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
responsible for ansvara
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
rethorician retoriker
retort replik, replikera, genmäla
reword omformulera
rhetoric retorik
rhetorical retorisk
riding-horse ridhäst
run ashore stranda
saddle horse ridhäst
safety-razor rakhyvel
sailor sjöman, matros
sailor suit sjömanskostym
salvor räddare, bärgare
sanatorium vilohem, kuranstalt
sartorial skräddar
savory kyndel
sawhorse sågbock
schoolwork skolarbete
scissors saxar, sax
scorch sveda, förbränna
scorching brännhet
score resultat, tjog, poängställning
scorn hån, förakt, förakta
scornful spotsk, fröraktfull
scornfully hånfullt
scorzonera svartrot
sculptor bildhuggare, skulptör
search for efterspana, leta efter
seashore havsstrand
seaside resort badort
second-hand information andrahandsuppgift
sector sektor, avsnitt
selector väljare
self-supporting självförsörjande
senators senatorer
send for eftersända, sända efter
senior senior, högre i rang, äldre
senior assistant master lektor
seniority anciennitet, högre rang
set forth uppställa
shore kust, stötta, strand
shore bird vadarfågel
shorn klippt får
short kort, kortvarig
short-cut genväg
short-sighted kortsynt, närsynt
short-wave kortvåg
short circuit kortsluning
short of ont om
short story novell
shortage brist
shortbread mörbakelse
shortcircuit kortslutning
shortcoming brist, misslyckande
shorten förkortas, förkorta, avkorta
shortening avkortande
shorthand stenografi
shortly kort
shorts kortbyxor
shot (for a gun) hagel
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snowstorm yrväder
sobordinate underordnad
solicitor advokat
sonorous klangfull
sophomore andraårsstuderande
soporific sövande
sorcerer trollkarl
sorcery trolldom
sordid smutsig, simpel
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness ömhet
sorrel rödbrun, fux
sorrow sorg
sorrowful sorgsen
sorry ledsen
sort sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sort out gallra
sorted sorterad
sorting sortering
sought for eftersökt
sound-support ljudstöd
speculator spekulant
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
sport idrott, sport, ståta med
sports idrott, sport
sportscard sportkort
sportsman sportsman
squalor snusk, smuts
start for begiva sig till
statutory lagstadgad
stevedore stuveriarbetare
still-born dödfött
storage utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
stories berättelser
storing sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy stormig
story berättelse, sägen, historia
story's berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
straightforward rättfram
stubborn envis
stupor dvala, apati
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
suborder avrop
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
subscribe for subskribera
successor avlösare, efterföljare, efterträdare
suitor part, part i mål, friare
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supervisor uppsyningsman, övervakare
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
surveyor lantmätare, besiktningsman
suspensory suspensoar
sweet-corn sockermajs
swing-door svängdörr
sword värja, svärd
sword-swallower svärdslukare
swordmanship fäktkonst
swordplay fäktning
system-directory system-katalog
tailor skräddare
tailor-made skräddarsydd
tailoring skrädderi
tall story amsaga
tape-recorder bandspelare
tapeworm binnikemask
teamwork grupparbete
tell a person his fortune spå
temporarily tillfälligt
temporary temporär, tillfälligt
temporize söka vinna tid
tender form anbudsformulär
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
territories områden
territory område, territorium
terror fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
textcolor textfärg
the day before yesterday förrgår
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
therefore därför
thirst for törsta efter
this morning i morse
thorax bröstkorg
thorn torn, tagg, törne
thorn-bush törn-buske
thorough grundlig
thoroughbred rasren, fullblod
thoroughfare genomfart, huvudgata
thoroughly noggrannt
thunder-storm åskväder
timorous rädd, ängslig
to-morrow imorgon
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
toil in the work slita i arbetet
tomorrow imorgon
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo torped, torpedera
torpid stel, domnad
torpor slöhet, dvala
torrent flöde, ström
torrid förbränd
torso kropp
tortoise sköldpadda
tortuous slingrande
torture tortera, pina, tortyr
tory konservativ
town councillor stadsfullmäktige
tractor traktor
traiotor förrädare
traitor förrädare, quisling
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
transitory övergående
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
trap-door fallucka
tremor darrning, dallring, skälvning
trummor drums
trustworthy pålitlig
try-before-you-buy prova innan du köper
tutor privatlärare
tutored lärde
tutorial handledning
ulterior framtida, bortre
ulterior purpose biavsikt
unauthorized obehörig
unborn kommande, ofödda
uncomfortable obekväm
uncompressor uppackare
uncork korka upp
underscore understrykning
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
unimportant betydelselös, oviktig
unsatisfactory otillfredsställande
unskilled worker grovarbetare
unsorted osorterade
unworn obegagnad
unworthy ovärdig
use for använda
vainglorious skrytsam
vainglory högfärd
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
vendor försäljare
vendors försäljare
ventilator luftventil, ventil
victor segrare
victorious segrande, segerrik
victory seger
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visor visir, hjämgaller
voracious glupsk
voracity glupskhet
vortex virvel
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
warrior krigare
watchword lösen
waterworks vattenverk
waxwork vaxfigur
weather forecast väderleksrapport
web-ordering internet-beställning
well-proportioned väl-proportionerade
wherefore varför
whether...or vare sig...eller
whore hora, sköka
whorehouse bordell
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whores horor
whorl virvel
wickerwork korgarbete
windows-directory windows-katalog
woodwork träslöjd
woodworking träbearbetning
word glosa, ord
word-book ordbok
word-database ordbas
word-order ordföljd
wordcount ord-beräkning
wordiness ordrikedom
wording formulering, lydelse, ordalydelse
wordless ordlöst
wordlist ordlista
wordly värdslig
wordprocess ordbehandlings
words ord
wordwide världsomfattande
wordwrap radbrytning
wordy ordrik
wore bar
work bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against motarbeta
work environment arbetsmiljö
work out utarbeta
workable formbar
workaday alldaglig
workarounds åtgärder
workday arbetsdag
worker arbetare
worker bee arbetsbi
workhouse fattighus
working arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis arbetshypotes
working material arbetsmaterial
workless arbetslös
workload arbetsbelastning
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
workmate arbetskamrat
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
workroom arbetsrum
works verkstad
works of a watch urverk
workshop verkstad
workstation arbetsstation
world värld
world-renowned världsberömd
world-war världskrig
worldliness värdslighet
worldly världslig
worldwide världsomspännande
worm mask, kräk
wormy maskäten
worn nött, avtärd
worn out utnött, utsliten
worrisome irriterande
worry oroa, grämelse
worry about oroa sig för
worrying plågsam
worse värre, sämre
worsen förvärra
worship dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
worsted kamgarn
wort vört
worth värd, värde
worth-while lönande
worth mentioning nämnvärd
worthily värdigt
worthiness värdighet
worthless oanvändbar
worthlessness värdelöshet
worthwile värd besväret
worthy värdig
yore förr
yuorself.... själv
other english words that include "dinner" : swedish :
after-dinner middags
dinner middag
dinner-guest middagsgäst
dinner-jacket smoking
other english words that include "__" : swedish :
A-bomb atombomb
A-student topp elev
a body ruttna, en kropp
a few några få
a good deal åtskilligt
à la carte à la carte
a little more litet till
a long string of en lång rad av
a long time länge
a lot of mycket
A minor a-minor
a pair of tongs tång
a posteriori a posteriori
a road huvudväg
A.D. e.Kr
aardvark jordsvin
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
aback bakåt
abacus kulram
abaft akter ut
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed generad
abashment blygsel
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbacy abbotsämbete
abbatial kloster
abbess abbedissa
abbey kloster
abbot abbot
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
abduct bortföra
abduction rövande bort
abductor kidnappare
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abidance dröjande
abide vänta, stanna
abiding bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
abject föraktlig
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
abjure avsvärja
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
ablaut avljud
ablaze i lågor
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abloom i blom
ablution tvätta sig
ablutions tvagning
ably skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aboard ombord
abode boning, hemvist, vistelse
aboil kokande
abolish avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
abomasum löpmage
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
abondant ymnig
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
abound flöda över av
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
above ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard öppet, ärligt
abovementioned ovannämnd
abracadabra abrakadabra
abrade skava(nöta)av, abradera
abrading avnötning
abranchiate utan gälar
abrasion avskavning, slitning
abrasive sträv
abreact avreagera
abreaction avreagering
abreast jämsides
abridge förkorta
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
abroad utlandet, utomlands, utrikes
abrogate avskaffa
abrupt tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly abrupt
abscense frånvaro
abscess abscess, böld
abscond rymma
absence frånvaro
absent frånvarande, borta
absent-minded disträ, tankspridd
absentee frånvarande
absenteeism skolk
absently frånvarande
absinth malört, absint
absolute absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve frikänna
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
abstain avstå
abstainer absolutist
abstemious återhållsam
abstention röstnedläggelse
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
abstract sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
abstruse dunkel
absurd orimlig, absurd
absurdity orimlighet
absurdness absurditet
abudant riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant överflödande
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
abusive smädlig, ovettig
abut gränsa intill
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
acacia akacia
academic akademisk
academical akademisk
academically akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy akademi
accede biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accent brytning, accent, tonfall, betoning
accented betonade
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
accept antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accepted accepterad
acceptera accepting
accepting accepterar
acceptor acceptant
accepts accepterar
access tillgång
access time åtkomsttid
accessary medhjälpare, medbrottsling
accessed åtkomliga
accessible tillgänglig, åtkomlig
accession tillskott, tillträde
accessor åtföljande
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
acclaim hälsa såsom, hylla
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accolade dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accost tilltala
account mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
accrual periodisering
accrue växa till, tillfalla
accueded instämmande
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accuracy noggrannhet
accurate noga, ackurat, verkligt
accursed förbannad
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
accustom vänja
accustomed to van vid
accysation beskyllning
ace äss
aceess etta
acerbity skärpa, syrlighet
aces äss
acessibly precision
acetate acetat
acetic ättikssyra
acetone aceton
acetylene acetylen
ache värka, värk, värka
ached värkte
aches värker
achievable utförbart
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
aching värkande
acid sur, syra, syrlig
acidification försurning
acidify försura
acidity syrlighet
acidulous syrlig
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acne finne, akne
acorn ekollon
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acquaint göra bekant med
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
acquiesce samtycka
acquiescence samtycke
acquiescent eftergiven
acquire vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires behöver
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acre tunnland
acreage areal
acrid bitter
acridity bitterhet
acridness fränhet
acrimonious bitter, skarp
acrimony bitterhet, skärpa
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acronym akronym
acrylate akryl
acrylic akrylfiber
acrylic fabric akryl
act verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting tillförordnad, spelsätt, spel
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active aktiv, verksam
actively aktivt
activist aktivist
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual verklig
actuality (in) i själva verket
actually faktiskt
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
acuity skärpa, skarpsinne
acumen skarpsinne
acupuncture akupunktur
acute akut, spetsig
ad annons
ad lib improviserat
adage ordspråk, tänkespråk
adamant orubblig
adapt lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to anpassa till
adaptability anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adapted anpassade
adapters adaptrar
adaption bearbetning
adaptor adapter
add bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up) addera
add on tillsätta
added adderad
addendum tillägg
adder huggorm
addict narkotikaslav
addicted for begiven på
addiction begivenhet
addictive beroendeframkallande
adding adderande
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
addled rutten
addon tilläggsprogram
address tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adds lägger till
adduce anföra
adenoids polyper
adept skicklig
adequacy tillräcklighet
adequate tillräckligt
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
adhesion adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive fastnar, bindemedel
adieu farväl
adipose fettvävnad
adjacent angränsande, intilliggande
adjecent närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
adjoin stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjourn ajournera
adjudge tilldöma, tillerkänna
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
adjunct tillsats, komplement
adjust ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts justerar
adlib improvisera
adman reklamman
admass lättpåverkad masspublik
admin administration
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admirable beundransvärd
admiral amiral
admiralty amiralitet
admiration beundran, beundran
admire beundra
admirer beundrare
admires beundrar
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admixture blandning
admonish tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
ado ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adp-machines adb-maskiner
adrenal gland binjure
adriatic adritatiska havet
adrift på drift
ads annonser
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
adult vuxen, fullvuxen
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery äktenskapsbrott
adulthood mogen ålder
adults vuxna
advance avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced avancerad
advancement befordran
advances framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
adventurous äventyrlig
adverb adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse som är rakt emot
adversity motgång
advert annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advice råd, avi
advice-note avi
advice against something avråda
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
advocacy befrämjande av
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
ae amerikansk engelska
aeon tidsålder
aerate genomlufta
aerial antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics aerodynamik
aerofoil vinge, bärplan
aerogram radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol aerosol
aerospace rymd
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
afar fjärran
affability tillgänglighet
affable älskvärd
affair affär
affairs affärer
affect beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affects påverkar
affekt emotion
affidavit edlig skriftlig försäkran
affiliate uppta
affiliation ansluta
affinity släktskap
affirm försäkra, bejaka
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
affix tillfoga, fästa
afflict plåga
afflicted ansatt, drövad
affliction ycka, belastning, prövning
affluent mycket rik, biflod
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
affray slagsmål
affront chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield borta
aflame i brand
afloat flytande
afoot rörelse
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afraid rädd
afraid of rädd för
afresh å nyo, på nytt
African afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
aft akter ut
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner middags
after-effect efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
again ånyo, igen
against åter, mot, emot
agape med vidöppen mun
agaric skivling
agate agat
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war anfallskrig
aggressiveness agressivitet
aggressor angripare
aggrieve plåga
aggrieved sårad
Aghan Aghan
aghast bestört
agile vig
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aglow glödande
agnostic agnostiker
ago sedan
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian jord
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees godkänner
agression aggression
agricultural jordbruks
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy agronomi
aground på grund
ague frossa
ahead förut, före
ahoy ohoj
aid hjälp
aide medhjälpare
aileron skevningsroder
ailing sjuklig
ailment krämpa
aim mål, sikte, syfte, måtta
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed inriktat
aimless planlös
ain't är inte
air luft, vädra, lufta
air-base flygbas
air-bed luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure lufttryck
air-raid flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick flygsjuk
air-sickness flygsjuka
air-taxi lufttaxi
air-tight lufttät
airborne flygburen
aircraft flygplan
airfield flygfält
airforce flygvapen
airgun luftgevär
airing vädring
airleron skevroder
airless vindstilla
airlift luftbro
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airlock luftblåsa
airmail flygpost
airman flygare
airplane flygplan
airport flygplats
airproof lufttät
airscrew propeller
airshaft lufttrumma
airship luftskepp
airspeed flygfart
airstrip landningsbana
airtight lufttäta
airway luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
aisle gång
ajar på glänt
akimbo med händerna i sidan
akin besläktad
alabaster alabaster
alacrity beredvillighet
alarm oroa, larm, alarm
alarm-clock väckarklocka
alarm bell alarmklocka
alarmed förskräckt
alarming oroväckande, oroande
alarms alarm
alas tyvärr, ack
Albania Albanien
Albanian alban
albatross albatross
albeit ehuru
albumen äggvita
albumin albumin
albums album
alchemist alkemist
alchemy alkemi
alcohol sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove alkov
alder al
alderman ålderman, rådman
ale öl
alert vaken, alert
alert person rörlig person
alerted varnade
alertness rörlighet
alerts vakna
alexandrian alexandrinsk
alfalfa blålusern
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraiskt
algeria algeriet
algerian algerier
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alibi alibi
alien främmande
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alienist psykiater
alight stiga av
alighting avstigning
align upprada
aligning uppradning
alignment uppställning, placering i linje
aligns uppradar
alike liknande
alimentary närande
alimony underhåll, underhållsbidrag
alive levande
alkaline alkalisk
alkaloid alkaloid
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
almanac kalender
almighty allsmäktig
almond mandel
almoner sjukhuskurator
almost nästan
alms allmosa
almshouse ålderdomshem
aloe fibre aloehampa
aloft högt upp
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
aloof på avstånd
aloud högt
alp högfjäll
alpaca alpacka
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
alphanumeric alfanumerisk
alpine alpin
Alps Alperna
already redan
Alsatian schäfer
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran oplacerad häst
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered ändrat
altering förändra
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
although fastän
altimeter höjdmätare
altitude höjdnivå, altitud
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
altruism oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
alum alun
aluminium aluminium
aluminum aluminium
alveolus alveol
always jämt, alltid
am är
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amaryllis amaryllis
amass hopa
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
amaze förbluffa, förvåna
amazed bestört, häpen, förvånad
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing häpnadsväckande
amazingly otroligt
Amazon amason
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress kvinnlig ambassadör
amber bärnsten
ambergis ambra
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amble lunka
ambulance ambulans
ambush försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amicable vänskaplig
amid mitt i
amidships midskepps
amine amin
amino acid aminosyra
amiss illa
amity sämja, vänskaplighet
ammeter amperemeter, amperemätare
ammo ammunition
ammonia ammoniak
ammonite ammonit
ammonium ammonium
ammunition ammunition
amnesia amnesi
amnesty benådning, amnesti
amniotic fostervatten
amoeba amöba
among mellan, bland
amongst bland
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amount antal, summa, belopp
amount to belöpa sig till, uppgå till
amounts summor
amp ampere
ampere ampere
amphetamine amfetamin
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre amfiteater
amphora amfora
ample riklig, ymnig, dryg
amplification förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify förstärka
amplitude vidd, amplitud
amply rikligt
ampoule ampull
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
amuck löpa amok
amulet amulett
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
amusing rolig, lustig
an en, ett
Anabaptist anabaptist
anabolic anabol
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia anemi
anaemic blodbrist, anemisk
anaerobe anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anagram anagram
analasis analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue motsvarighet
analogy analogi
analyse utreda, analysera
analyser analytiker
analysis analys, utredning
analyst analytiker
analytical analytisk
analytically analytiskt
analyze analysera
analyzer analytiker
analyzes analyserar
anamnesis anamnes
anapest anapest
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry anor, börd
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy ansjovis
ancient forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic änglalik
angels änglar
anger vrede, ilska
angina angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles vinklar
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling metning
Anglo engelsk
Anglo-american angloamerikan
Anglo-french engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
Anglo-swedish engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily argsint
angry arg, argsint, vred
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular kantig, vinkel
anhydride anhydrid
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
animal animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals djur
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length ankellång
ankles fotleder
anline anilin
annals årsberättelse
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
annual årlig, annuitet
annually årligen
annuciation bebådelse
annuity livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
anstigator anstiftare
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
ant myra
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
any några, nån
anybody vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore längre
anyone någon
anything vad som helst, någonting
anytime närsomhelst
anyway hursomhelst
anywhere var som hest, någonstans
aorta aorta
apace snabbt
apache apache
apalling förskräcklig
apanage apanage
aparagus sparris
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy slöhet
apartment lägenhet
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
ape människoapa
apeman apmänniska
apennines apennierna
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apex apex, spetsen
aphorism aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
aphrodite afrodite
apiary bikupa
apiece per styck
aplanatic lens aplanat
aplomb självsäkerhet
apnoea apné
apocalypse uppenbarelseboken
apocrypha apokryfiska böcker
apocryphal apokryfisk
apolexy slaganfall
apollo apollon
apologetic ursäktande
apologies ursäkter
apologize be om ursäkt
apologized ursäktade
apology avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic slaganfall
apostasy avfall
apostate avfälling
apostle apostel
apostles apostlarna
apostolic apostolisk
apostrophe apostrof
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
appal förfära
appalling ohygglig
apparatus attiralj, apparat
apparel kläder
apparent tydligt
apparently tydligen
apparition syn, uppenbarelse
appeal vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against överklaga
appealing lockande
appear inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared framträdde
appearing framträdande
appears framträder
appease lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
append lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended adderad
appendices bilagor
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix blindtarm, bilaga, bilaga
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetite aptit, matlust
appetizer aptitretande medel
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud applåd
applause applåder, applåd
apple äpple
apple-cart ställa till trassel
apple-pie äppelpaj
apple-sauce smicker, äppelmos
apple tree apel
apples äpplen
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicability användbarhet
applicable tillämplig
applicants sökande
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applied använd
applikation applikationer
apply tillämpa
apply for ansöka, yrka
apply to applicera, anlita
applying att placera
appoint tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
apportion fördela
apposite träffande
apposition apposition
appraisal värdering
appraise bestämma värdet av
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
apprise underrätta
approach närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable åtkomlig
approached närmat
approaches tillfartsvägarna
approaching annalkande
approbation gillande
appron förkläde
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approval godkännande, gillande, bifall, anklang
approve bifalla, godkänna
approve of gilla
approved godkänd
approx ca
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
apricot aprokos
April april
apron förkläde, förkläde
apt läraktig, träffande
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
aquarium akvarium
aquatic vatten
aqueduct akvedukt
aqueducts vattenledningar
aquilegia akleja
aquiline nose örnnäsa
aquire förvärva
Arab arab, arabisk
Arabic arabisk
arable odlingsbar
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
arbor dorn
arbour berså
arc båge
arcade arkad
arch valv, båge
arch of the root hålfot
archaeological arkeologiska
archaeologists arkeologer
archaeology arkeologi
archaic ålderdomlig
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archealogical arkeologiska
arched välvd
archeological arkeologisk
archeologist arkeolog
archery bågskytt
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
archive arkiv
archive-name arkivnamn
archived arkiverade
archiver arkiverare
archivers akiverare
archives arkiv
archiving arkivering
Arctic arktisk
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
ardour iver, iver
arduous brant
are ar
area område, yta, area
areas områden
aren't är inte
arena arena
arguably diskutabelt
argue argumentera
argued hävdande
argues argumenterar
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
aria aria
Arica Arika
arid torr, ofruktbar
aridity ofruktbarhet
aries väduren
aright rätt
arise uppstå
arising härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
ark ark
arm rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm-chair karmstol, länstol
armada armada
armadillo bältdjur
armageddon harmageddon
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armastice vapenstillestånd
armature armatur
armband armbindel
armchair fåtölj
armcheer fåtölj
armed beväpnad
armistice vapenvila, stillestånd
armlet armbindel
armorial vapen
armour rustning, pansar
armpit armhåla
arms armar, mn
army här, armé
army staff armestab
aroma arom
around runt
arousal upphetsning
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
array ställa upp
arrays arrayer
arrear restskuld
arrears resterande skulder
arrest anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests anhållanden
arrival ankomst
arrival hall ankomsthall
arrive ankomma, länder
arrive in anlända till
arrived anlände
arrives anländer
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
arrow pil
arrows pilar
arsenal arsenal
arsenic arsenik
arson mordbrand
art konst
artefact artefakt
artery pulsåder, artär
artful derfundig, listig
arthritis artrit
artichoke kronärtskocka, jordärtskocka
article persedel, vara, artikel
articles artiklar
articulation artikulation, artikulera
artifice knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially artificiellt
artillery artilleri
artisan hantverkare
artist konstnär, artist
artistic artistisk, konstnärlig
artists artister
artless okonstlad
arts konst
artwork konstverk
Aryar arier
as såsom, enär, eftersom, som
as-is som den är
as a present till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascend a, bestiga
ascending ökande
ascent uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid askorbinsyra
ascribe tillskriva
asepsis aseptic
ash ask, aska
ash-tray askkopp
ash-wednesday askonsdag
ashamed skamsen
ashblond cendré
ashes stoft, aska
ashore på land
ashtray askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut azimut
ask fråga
ask for bedja om, begära
askance åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking frågar
asks frågar
asleep sovande
asocial asocial
asparagus sparris
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
aspen tree asp
asphalt asfalt
aspic aladåb
aspire eftersträva, längta
ass stjärt, åsna
assail anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assault överfalla, angrepp, anstorm
assaults angriper
assemble samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly samling
assembly hall aula
assent samtycke, bifall
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assess taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets tillgångar
asshur assur
assiduous ihärdig
assign anslå, tilldela
assigned tilldelade
assigner överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
assits assisterar
assizes lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
asspire längta
assume förutsätta
assumes förutsätter
assuming antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
assuring försäkrande
Assyria assyrien
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
asthma astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
astral astral
astray vilse
astride grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
asunder åtskild, sönder
asylum asyl
asymmetry asymmetri
at på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at any time när som helst
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
ate åt
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
aubergine aubergine
auburn rödbrun
auction auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious djärv
audacity djärvhet
audible hörbar
audience åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences publikens
audio ljud
audio-video ljud-bild
audiotape ljudband
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
augment föröka
augmented förstärka, förstora
augur spå
August augusti
auk alka
auks alkfåglar
aunt faster, moster, tant
aura aura, utstrålning
aureole gloria
auspices beskydd
auspicious gynnsam
austere sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria Österrike, österrike
Austrian österrikisk
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autism autism
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
autumn höst
auxiliaries hjälptrupper
auxiliary hjälpande
avail tjäna till
availability tillgänglighet
available anträffbar, tillgänglig
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
avarice girighet
avaricious girig
avenge hämnas
avenue gata, allé, aveny
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion ovilja, aversion
avert avvända
aviary fågelhus
aviation flyg
aviator flygare
avid glupsk
avidly glupskt
avocado avokado
avoid sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided undvika
avoiding undvikande
avoids undviker
avouch försäkra
avow erkänna
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
awake vaken, vakna
awaken väcka
awakened uppväckt
awakening väckt
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
away borta, bort
awe skräck
awful hemskt, gräslig
awfully rysligt
awhile en stund
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
awl syl
awning soltält, markis
awoke vaknade
awry på sned
axe yxa
axe-handle yxskaft
axes yxor
axial axial
axiom axiom
axioms axiom
axis axel
axle axel, hjul-axel
axle fracture axelbrott
ayatollah ayatollah
aye jaröst
ayes jaröster
azalea azalea
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
b-movies b-filmer
baba romdränkt sockerkaksring
babbittry småborgerlighet
babble rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler pratmakare
babbles pladdrar
babel villervalla
baboo herr
baboon babian
baby unge, baby
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
baccalaureate kandidatexamen
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian backanalisk
bacchante backant
bacchic backisk
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
baccy tobak
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
bacillary bacillär
bacillus bacill
back karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front bakfram
back yard bakgård
backache ryggsmärtor
backband bärrem
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone ryggrad
backbreaking hård
backchat skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate antedatera
backdoor bakdörren
backdown reträtt
backdrop bakgrund
backed-up uppbackade
backer hjälpare
backfall fall
backfire baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room fond i rum
backguard lymmel
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing backa
backlog inneliggande order
backmost bakerst
backpack ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom åt gården
backs baksidor, backar
backset bakslag
backside bak
backslang rövarspråket
backslapping ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman nybyggare
backyard bakgård
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
bad elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark anmärkning (i skolan)
baddish rätt dålig
baddy bov
badge medlemsmärke, emblem
badger grävling
badinage raljeri
badlands ofruktbart land
badly illa, svårt
badly off vanlottad
badman bov
badminton badminton
badness dålighet
baffle skvalpskott
baffled förvirrad, snopen
baffling förvirrande
bag kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage bagage
bagatelle bagatell
bagful påse
baggage bagage
bagging säckväv
baggy opressade byxor
bagman provryttare
bagnio fängelse
bagpipe säckpipa
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
bags påsar
baguette list, baguette
bagwash påstvätt
bail borgen
bailable borgen kan ställas
bailee depositarie
bailer öskar
bailey yttre slottsmur
bailie ålderman
bailiff fogde
bailiwick åldermans ämbetsområde
bailment deposition av egendom
bait agn (om fisk), bete, hetsa
baize boj
bake grädda, baka
baked ugnsbakad
bakehouse bagarstuga
Bakelite bakelit
bakemeat ungsbakad rätt
baker bagare
bakery bageri
bakestone bakplåt
baking baka
baking-tin bakform
balaam bileam
balalaika balalajka
balance tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other avväga
balanced balanserad
balances balanserar
balbriggan bomullstrikå
balconied med balkong
balcony balkong, altan
bald flintskallig, kal, skallig
baldachin baldakin
baldly rakt på sak
baldness skallighet
baldric axelgehäng
bale packe, bal
bale out a boat ösa en båt
baleen valfiskben
baleful ondskefull
balett balett
balinese balinesisk
balk hindra
balky istadig
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
balm balsam
balmy vederkvickande
balneal bad
balsa balsaträd
balsamic balsamisk
baltic baltisk
Baltic herring strömming
baluster räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
bamboo bambu
ban förbud, förbjuda
banal banal
banality banalitet
banana banan
banbury smörbakelse
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
bane fördärv
baneful fördärvlig, ödesdiger
bang smälla igen, skräll
banger skorv
bangle armband, fotledsring
banian köpman
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank bank, strand
bank account bankkonto
bank note sedel
bankable inlösingbar
banker bankir
banking bankväsen
bankroll sedelbunt
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned förbjudna
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock havrekaka
banns lysning
banquet kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee andeväsen
banshees andeväsen
bant banta
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
baobab apbrödsträd
bap limpa
baptism dop
baptismal doplängd
baptist döpare
baptistery dopkapell
baptize döpa
baptized döpte
baptizer döparen
bar bom, takt, spärr
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up bomma igen
barb hulling, hulling
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
barbate skäggig
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee pråmskeppare
baric barium
baritone baryton
bark skälla, bark
barked skällde
barkeeper barägare
barking skall
barks skäller
barley korn
barleycorn korn
barm jästskum
barmaid barflicka
barman bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barn lada
barnacle prutgås
barnacles nosklämma
barney gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
baroque barock
barque bark
barrack kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks kasern
barrage spärreld
barrator processmakare
barratry underslev
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
barricade barrikad
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barring avspärrning
barrister advokat
barrow skottkärra, bår, kärra
bars galler
bartender uppassare
barter schackra bort
base nedrig, bas, gemen
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless ogrundad
basement källarvåning
bash slå
bashful blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask sola sig
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket korg
basketwork korgarbete
bass bas
bass music bas musik
bat slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
bawl vråla, skråla
bay bukt, vik
bayonet bajonett
bazooka raketgevär
bc före kristus
be uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about handla
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be content with nöja sig
be delirious yra
be disgusted vämjas
be done ske
be enough räcka
be exposed skylta
be fit for duga
be fond of hålla av, tycka om
be found förefinnas
be going on pågå
be good form höra till god ton
be heavy tynga
be in charge of förestå
be kept dry aktas för väta
be lacking fattas
be late försenad, dröja
be left återstå
be like likna
be lost förgås
be lucky ha tur
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be noisy bråka
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with umgås
be present at övervara
be proud yvas
be rash förhasta sig, överila sig
be refractory tredskas
be sick kräkas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be thought highly of uppburen
be valid gälla
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
be wrecked förlisa, haverera
beach plage, stranden, strand
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
became blev
because därför att, emedan, därför
beckon vinka till sig
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bed bädd, säng
bed-sitter sov, vardagsrum
bedbug vägglus
bedding sängkläder
bedeck pryda
bedlam våldsamt tumult, dårhus
bedouin beduin
bedridden sängliggande
bedroom sovrum, sängkammare
bedstead säng
bee bi
bee-keeping biodling
beech bok
beech tree bok
beef oxkött, nötkött
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beehive bikupa
beekeeper biodlare
been varit
beer öl
beers öl
beet beta
beetle skalbagge
beets rödbetor
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
beg tigga, bettla
began började
beget avla
begged tiggde, bad
begger tiggare
begging tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner nybörjare
beginning begynnelse, början
begins startar
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
begrudge missunna
begs ber
beguile locka
begun börjat
behalf grund
behave uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead halshugga
behind bakefter, bakom, baktill, efter
behold skåda
beholders åskådare
behove hövas
being väsen, varelse
beings tillsvidare
belch rapa
belches rapar
belfry klocktorn
Belgian belgier
Belgium Belgien
belie motsäga, beljuga
belief övertygelse, övertygelse, tro
beliefs troende
believe tro
believe in tro på
believed trodde
believer troende
believers troende
believes tror
believing troende
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow skälla, vråla, råma, vrål
bellows blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
belong tillhöra
belong to tillhöra
belonged tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs tillhör
beloved älskling, älskad, avhållen
below under, nedanför
belt bälte, rem
belts remmar
bemoan begråta
bemoaned begråtit
bemuse förvirra
bench domstol, bänk
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender våt fest
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benign välvillig
bent krokig, böjt
benumb förlama
benzine bensin
bequeath testamentera
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
beseech bedja, anropa
beseeching bönfallande
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege belägra, bestorma
besmear fläckat ner
bespeak beställa, omvittna
bespoke beställd
best bäst
best-selling bästsäljare
best man marskalk
bestial rå, djurisk
bestow skänka, ägna
bestseller bästsäljare
bet slår vad
betide hända
betimes i god tid
betray röja, förråda
betrayed förrådd
betroth trolova
betrothal trolovning
better bättre
betting vadhållning
between mellan, emellan
betwixt mellan
beuty skönhet
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage dryck
bevy flock
beware var försiktig
beware of varna för
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
beyond över, förutom, utom, bortom
beyond measure övermåttan
bhang haschisch
bi-lingual tvåspråkigt
biannual två gånger om året
bias partiskhet, påverka
biathlon skidskytte
bib haklapp, supa
bible bibeln
bible's bibelns
biblical biblisk
bibliographies bibliografier
bibliography källförteckning
bicker gnabbas, träta
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bicoloured tvåfärgad
bicycle cykel
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bid bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide bida
biennial tvåårig
bier likbår
big stor
bigamy bigami, tvegifte
bigger större
biggest största
bigwig kaxe, pamp
bike cykel
bilberry blåbär
bile galla
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious argsint, gallsjuk
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bin lår, binge, binge
binaries binära
binary binär
bind binda
binder bindemedel
binding bindning
binoculars kikare
biodegradable biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biological biologiskt
biologist biolog
biologists biologer
biology biologi
biomass fuel biobränsle
biorhythm biorytm
biosynthesis biosyntes
biplane biplan
birch björk
birch-bark näver
bird fågel
bird cherry hägg
bird of passage flyttfågel
birds fåglar
birds-eye-view fågelperspektive
biro kulspetspenna
birth födelse, börd, födelse
birth-flight fågelvägen
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
birthplace födelseort
births födelser
biscuit kex, kex, skorpa
bisexuals bisexuella
bisexuell bisexual
bishop biskop
bister blåsa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
bizarre bisarra
black svart
black-out mörkläggning
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blackboard svart tavla
blacken svartna, svärta
blackens svartnar
blackguard skurk, kanalje
blackleg strejkbrytare, falskspelare
blackmail utpressning, utpressa
blackness mörker
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith smed
bladder blåsa
blade klinga, knivblad
blade to a knife blad till kniv
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames förebrår
blanch bleka, blekna
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blank formulär, uttryckslös, nitlott
blanket filt
blankly uttryckslöst
blanks nitar
blare skrälla, smattra
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blast vindstöt, spränga
blasted fördömd
blatant skränig
blaze flamma
blazer klubbrock
blazon vapensköld
bleach bleka, vitna
bleached blekt
bleak kulen
bleat bräka
bleed blöda, åderlåta
bleed to death förblöda
bleeding blödning
blemish fel, fläck
blench rygga tillbaka
blend blanda sig
bless välsigna
blessed välsignad, salig
blessing välsignelse
blew blåste
blight rost, fördärv, mjöldagg
blighter ynklig figur
blimey kors
blimp chauvinist
blind blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
blindfold ögonbindel
blindfolded förbunden
blink blinka, blink, blinka, glimta
blinkers blinkvisare, skygglappar
bliss salighet, lycksalighet, sällhet
blister blåsa
blistering svidande
blithe munter
blitz luftangrepp, överraskande
bloat svälla, röka sill
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
block avspärra, klots, kvarter, blockera, block
block up spärra
blockages blockeringar
blockhead dumskalle
blockhouse blockhus
blockish trög
blockletter tryckbokstav
bloke kille
blond blond, blondin, ljus
blonde blond
blondes blondiner
blood blod
blood-corpuscle blodkropp
blood-donation blodgivning
blood-donors blodgivare
blood-suckers blodsugare
blood-vessel blodkärl
blood pressure blodtryck
blooded fullblods
bloodhound blodhund
bloodless blodlös
bloods blods
bloodshed blodutgjutelse
bloodshot blodsprängd
bloodstone heliotrop
bloodstream blodström
bloodthirsty blodtörstig
bloody blodig, förbannad
bloom blomster, blomma, blom
bloomer blunder
bloomers vida dambyxor
blooming blommande
bloomsbury intellektuell
bloomy full av blommor
blossom blomstring, blomstra, blomma
blossoming blomstrande
blot bläckplump, fläck, läska
blot out sudda ut
blotch blemma
blotched fläckig, blemmor
blotter läskblock
blotting-paper läskpapper
blotto plakat
blouse blus
blow blåsa, fläkta, törn, rapp, slag
blow-pipe blåsrör
blow a gale storma
blow one's nose snyta sig
blow up spränga
blowback bakåtblåsning
blowball maskrosboll
blower blåsare
blowgun blåsrör
blowing blåsa
blowjob sug
blown blåst
blowpipe blåsrör
blowy blåsig
blowzy sjaskig
blub lipa
blubber snyfta fram
bluchers halvstövlar
bludgeon påk
blue blå
blue-bird blåhake
blue-green blågrön
blue-print plan, blåkopia
blue anemone blåsippa
bluebeard blåskägg
bluebell blåklocka
blueberry blåbär
bluebottle spyfluga
blueing blåelse
blueprint blåkopia
bluestocking blåstrumpa
bluethroat blåhake
bluey blåaktig
bluff bluff
bluffness burdust sätt
bluing blåelse
bluish blåaktig
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
blunt burdus, avtrubba, tvär, trubbig
bluntly trubbigt
bluntness slöhet
blur sudda ut, suddighet, fläck
blurb reklamtext
blurred suddig
blush rodna
blushed rodnade
blushes rodnar
blushing rodnande
blushingly rodnande
bluster rasa, storma
blusterer skränfock
blustering stormig
boanerges högröstad predikant
boar galt, vildsvin
board bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging inackordering
boarder inackordering
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boardwalk strandpromenad
boarish svinaktig
boast skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster skrävlare, skrytare
boastful skrytsam
boat båt
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
bob shilling, guppa
bob-sleigh kälke
bobadil skrävlare
bobbery tumult
bobbin spole, spole, trådrulle
bobbinet tyll, maskinvävd spets
bobbish pigg
bobby polis
bobbysocks ankelsockor
bobsled bobb
bobtail stubbsvans
bobwig kort lockperuk
bocome bliva
bode förebåda
bodeful förebådande
bodice blusliv
bodies kroppar
bodiless utan kropp
bodily kroppsligt, lekamlig
bodkin trädnål
body karosseri, kropp, lekamen, kår, bål
body-guard livvakt
bog kärr, mosse, träsk
bogey spöke, buse
bogey-man buse
boggles häpnar man
bogus fingerad, falsk
bohemia bömen
bohemian bohem, zigenare
boil koka, böld
boiler ångpanna
boiler-house pannrum
boiler-room pannrum
boiling kokning
boils kokar
boisterous stormig, larmande
bold käck, frimodig, morsk, djärv
bolding fyllda
boldly djärvt
bolt skena, bult, regla, bom
bolt on a lock regel på ett lås
bolts bultar
bomb bomb
bomba bomb
bombard bombardera
bombardment bombardemang
bombed bombade
bomber bombplan
bon-fire bål
bonanza malmåder, fynd
bond förbindelse, obligation, band
bondage slaveri, träldom
bonds band
bondsman borgensman
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bonnet huv, huva, bahytt, mössa
bonny god, bra, söt
bonus issue fondemission
bony benig
booby-trap skämt, trick
book bok, tinga
book-case bokhylla
book-keeper bokförare
book-maker vadhållningsagent
book-seller bokhandlare
book-shelves bokhylla
book-stall tidningskiosk
booking-office biljettlucka, biljettkontor
bookkeeping bokföring
booklet broschyr, häfte
booklets broschyrer
books böcker
booksearch litteratursökning
bookshop bokhandel
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boom uppsving, dån, dåna
boon välsignelse, förmån
boorish tölpaktig
boost lovorda, puffa för
boot tjut, känga, stövel
boot cover baklucka
booth salustånd, bås
bootlegger spritsmugglare
bootless onyttig, gagnlös
boots stövlar
bootstrap självinmatande programladdare
bootup uppstart
booty byte
booze supa
boozer fyllbult
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
boring tråkig
born född
borough stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed lånat
borrower låntagare
borrows lånar
borstal undomsfängelse
bosh nonsens, strunt
bosom sköte, famn, bröst, barm
boss chef, förman
botanical botaniska
botanist botaniker
botany botanik
both båda, ömse
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
bottle flaska, butelj
bottom botten
bough trädgren
bought köpt
bouillon buljong
boulevard boulevard
bounce studsa
bounced studsade
bouncer baddare
bounces studsar
bound inbunden, begränsad, skyldig
bounder bracka, knöl
boundle bunt
boundless obegränsad, gränslös, omätlig
bounds gräns
bountiful frikostig, riklig
bouquet bouquet, bukett
bout dryckeslag, omgång
bovine slö, oxlik
bow böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge
bow-legged hjulbent
bow-window burspråk
bow oneself to bocka sig för
bowels inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower berså, lövsal
bowl skål
bowl (to drink) bål
bowler kubb, styv filthatt, kastare
bowsprit bogspröt
box spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin
box-room vind
box on the ear örfil
boxer boxare
boxes rutor
boy pojke, yngling
boycott bojkott
boyfriend pojkvän
boyhood barndom, pojkår
boyish pojkaktiga
boys pojkar
bra behå
brace spänna, dra till
bracelet armband
bracer styrketår
braces hängslen
bracing stärkande
bracken ormbunke
bracket klammar, konsol
brackets konsoler
braclets armband
brad stift
brag skryta
braggart skrävlare
brags skryter
braid fläta
braids flätor
brain hjärna
brake broms
braker brytare
brakes bromsar
braking broms
bramble björnbärsbuske
bran kli
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
brasière bysthållare
brass fräckhet, mässing
brassy fräck, mässings
brat barnunge
bravado karskhet
brave djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery modigt, tapperhet
brawl oväsen, träta
brawn muskelkött, salt fläsk
bray skria
braze hårdlöda
brazen av mässing
Brazil Brasilien
breach brytande
breach of peace fredsbrott
bread bröd
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break brista, avbrott, spricka, bryta
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up upplösa
breakage bräckage
breakdown haveri
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breakwater vågbrytare
breast bröst
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
bred uppfödde, uppfött
breeches ridbyxor, knäbyxor
breechloader bakladdare
breed föröka sig, ras
breeding avel
breeth of air fläkt
breeze bris, bris, fläkt, kåre
brethren trosbröder
brevity korthet
brew brygga, brygd
brew (to drink) brygga
breweries bryggerier
brewery bryggeri
briar törnbuske
bribe muta
bribes mutor
brick tegelsten, tegel, hedersprick
bricklayer murare
brickyard tegelbruk
bridal couple brudpar
bride brud
bride's brudens
bridegroom brudgum
bridesmaid brudtärna
bridge bro, slå bro över, brygga
bridle tygla, tygel, betsla
brief kortvarig, kort, kort
briefing orientering
briefs brev
brigand stråtrövare
bright ljus, klar, blank
brighten upplysa, ljusna, klarna
brightest ljusaste
brightly ljust
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brim rand, brädda, brätte, brädd
brima rand
brimstone svavel
bring bringa, föra med sig, ta med sig
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back återföra
bring to justice ställa inför rätta
bring together sammanföra
bring with one medföra
brings bringar
brink rand, kant
brinkmanship våghalsig politik
brisk pigg, kry, hurtig, rask
bristle vara full av, borst
britain storbritanien
britany bretagne
British brittisk
Britisher britt
briton britt
brittany bretagne
brittle spröd, skör
broach föra på tal
broad bred, utsträckt
broad-shouldered axelbred
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
broadcloth fint svart kläde
broader vidga, bredare
brochure broschyr
brogue irländsk dialekt
broil halstra
broke bröt, pank
broken trasig, avbruten, söndrig, bruten
broken-down avsigkommen
broker mäklare
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
bronze brons
brooch brosch
brood grubbla, yngel, kull, ruva
brook tåla, bäck
broom kvast, ginst
broschures broschyrer
broth buljong, köttsoppa
brothel bordell
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
brought bringade
brow panna, ögonbryn
brow of a hill backkrön
browbeat söka stuka, kuscha
brown brun, brun, bryna
brownie ung flickscout, tomte
browse bläddra
browser bläddrare
browsers bläddrare
browsing bläddring
bruise mörbulta, blåmärke, bula
bruising slå gul och blå
brush borste, borsta, pensel
brushed borstade
brushers penslar
brushes penslar
brushwood snår, småskog
brusque burdus, brysk
brutal brutal
brutality brutalitet
brute odjur, djur, rå
bubble porla, bubbla
buccaneer sjörövare
buck hanne, bock
bucket hink
buckle spänne, spänna, buckla
buckweat bovete
bud knoppas, knopp
buddhism buddism
buddhism's buddistisk
buddhist buddist
buddhists buddister
buddies kompisar
buddy kompis
budge röra sig ur fläcken
budgerigar undulat
budget estimate anslagsäskande
budgie undulat
buds knoppar
buff sämsskinn, matt gul
buffalo buffel, bison
buffe buffé
buffer buffert
buffet knuffa, knuff, slå
buffoon pajas
bug vägglus
bug-free felfri
bugbear buse, spöke
buggy enspännare
bugle signalhorn
build anlägga, bygga, uppföra
builder byggmästare, byggnadsarbetare
building byggnad
building contractor byggmästare
building plot tomt
buildings byggnader
builds bygger
buildup uppbyggd av
built byggd
built-in inbyggt
bulb blomlök, glödlampa
Bulgaria Bulgarien
bulge bula
bulk volym
bulkhead vattentätt skott
bulky skrymmande
bull tjur
bull-fighting tjurfäktning
bulldoze tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
bullet kula
bullfinch domherre
bullion guldtacka
bullock oxe, stut
bulls-eye mitt i prick
bully översittare
bullying mobbing
bulp lök, glödlampa
bulrush säv
bum luffare
bumble-bee humla
bummer besvikelse
bump stöta, knöl, duns, törn, stöt
bumper stötfångare
bumpers stötfångare
bumping skumpande
bumptious dryg, viktig
bumpy knölig
bun bulle
bunch knippa, bukett, klase
bunch of keys nyckelknippa
bunches klasar
bundle knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa
bundled sammanslagen
bungalow enplansvilla, villa, stuga
bungle förfuska
bungler klåpare
bunion liktorn
bunk brits, koj, nonsens
bunkum nonsens
bunny kanin
bunting flaggväv, flaggor
buoy boj
buoyant bärande
burden börda, belasta, börda, refräng, last
burdock kardborre
bureau byrå
burgess borgare i stad
burglar inbrottstjuv
burglary inbrott
burgundy burgogne
burial begravning
buried begravd
buries begraver
burly bastant
burn brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna
burned bränt
burner brännare
burning brännande
burnish polera
burnt brunnit, brann
burnt up uppbränd
burr kardborre
burrow gräva, håla
burst spränga, spricka, brista
burst out utbrista
bursting bristande
bursting-point bristningsgräns
bury jordfästa, begrava
bus buss
bus-stop busshållplats, hållplats
buses bussar
bush buske
bushel rymdmått
bushes buskar
bushranger australisk stråtrövare
bushy yvigt hår
business affär, rörelse, göromål
business man affärsman, köpman
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
busker kringvandrande musikant
busride bussfärd
busstation bus station
bust barm, byst
buster friskus
bustle brådska
busts byst
busy beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself pyssla
busybody beskäftig person
but utan, men
butcher slaktare, chakuteriaffär
butler betjänt, hovmästare
butt cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt
butter smör
butter-cup smörblomma
butter-fly fjäril
butter-milk kärnmjölk
buttock skinka
button knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
buttress strävpelare, stöd
buxom fyllig, fryntlig
buy handla, köpa
buyer avnämare, köpare
buyers köpare
buying köpa
buying-rate köpkurs
buys köper
buzz surr, surra
buzzard vråk
by av, vid, bredvid, till, genom
by-law lokal förordning
by-pass gå förbi, sidoväg
by-road biväg
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by George! för tusan!
by heart utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by profession till yrket
by return omgående
by sea sjöledes, till sjöss
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
by turns ömsom, i tur och ordning
bye hejdå
byelection fyllnadsval
bygone förgången, föråldrad
bypass förbikoppla
bypath avväg
byproduct biprodukt
bystander åskådare
bytes tecken
byword ordstäv
byzantine bysantinsk
cab förarhytt, droska
cab-driver taxichaufför
cab-rank droskstation
cab-stand droskstation
cabal kabal
caballer ränksmidare
cabana hus
cabaret krog
cabbage kål
cabbala kabbala
cabby chaufför
caber stör
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet smäcker kabel
cableway linbana
cabman chaufför
caboose kabyss
cabotage kustfart
cabriole svängt stolsben
cacao kakao
cachalot kaskelot
cache gömställe
cachet äkthetsstämpel
cachinnate gapskratta
cacique indianhövding
cackle kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler pratmakare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cactus kaktus
cad lymmel
cad (person) knöl
caddie klubbpojke, klubbflicka
caddish ohyfsad, lymmelaktig
caddy teburk
cadet kadett, yngre son
cadmium kadmium
café kafé
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
cahoot vara i maskopi med
cairn röse
cajole smickra
cajolery mild övertalning
cake kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity olycka
calcify förkalka
calcium kalcium
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calender kalender, almanacka
calf kalv
calf of the leg vadben
calibrate kalibrera
calibre kaliber
California Kalifornien
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
calm stilla
calm down lugna sig
calmed lugnade
calming lugnande
calmly lugnt
calmness stillhet
calms lugnar
calorie kalori
calumniate smäda
calumny förtal
calvary golgata
calve kalva
calves kalvar
camaraderie kamratskap
camber välvning, böja
cambrian kambrisk
cambric batist
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
camouflage maskering
camp läger, slå läger, campa
camp's lägrets
camp-bed tältsäng
camp-chair campingstol
campaign fälttåg, kampanj
campaigner förkämpe, veteran
camper campare
camphor kamfer
camping camping
camping-ground campingplats
camps läger
campsites lägerplatser
campus området kring skola
camshaft kamaxel
camuflage camuflera
can kunna, kanna
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
cap mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capable duglig, kapabel
capacious rymlig
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
cape udde, kappkrage, kap
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
caprice nyck
capricious nyckfull
capsicum spansk peppar
capsize segla omkull, kantra
capstan ankarspel
capsule kapsel
captain kapten, kaptenen
captialists kapitalist
caption rubrik
captivate tjusa, fängsla
captive fånge
captivity fångenskap
capture fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured fångad
capturing fångande
car bil, vagn
caramel kola
carat karat
caravan husvagn
caraway kummin
carbohydrate kolhydrat
carbolic karbolsyra
carbon kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase as, lik, kadaver
carcinogenic cancerframkallande
card kort, spelkort
cardboard papp, kartong
cardemom kardemumma
cardigan kofta, stickad ylleväst
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries tandröta, benröta
carnage blodbad
carnal sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols julsånger
carouse festa, rumla
carp gnata, karp
carpenter snickare
carpet matta
carphone mobiltelefon
carping gnat
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier hållare
carrion as
carrot morot
carry bära, föra
carry-on fortsätt
carry off avleda
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carry out genomdriva
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cars bilar
cart kärra, vagn, åkdon
cartel kartell
carth jord
cartilage brosk
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved huggen
carving träskulptur
case fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel sätthärdat stål
casement fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash kontant, inkassera, kassa
cash on delivery postförskott
cashable inlösbar
cashier kassörska, kassör
casing fodral
casino kasino
cask fat, tunna
casket schatull, skrin
cassette kasett
cassettes kasetter
cast gjuta, kasta, rollfördelning
cast off förskjuta
caste kastväsende
casting gjutning
castings gjutgods
castle slott, slott, borg, borg
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual tillfällig
casually nonchalant
casualties döda och sårade
casualty olycksfall
cat katt
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle kreatur, boskap
caucus valkommitté, valmöte
caught fångad
cauldron kittel
cauliflower blomkål
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
causing orsakande
caustic skarp, brännande
cautchoue kautschuk
caution försiktighet, varsamhet, varning
cautious varsam, försiktig
cautiously försiktigt
cavalier kavaljer, ryttare
cavalry kavalleri
cave grotta, håla
cavern håla, jordkula, grotta
cavil kitslig, anmärka
cavilling gnat
cavity hålighet, grop
caw kraxa
cease sluta, upphöra
ceased upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases upphör
cedar cederträ
cedar (wood) ceder
cede avstå
ceiling innertak
ceiling-paintings takmålningar
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celebrity berömdhet, celebitet
celerity snabbhet
celery blekselleri
celestial himmelsk
celibacy celibat
celibate ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
cellar källare
cello cello, violoncell
cells celler
cellulose cellulosa
cellulose wadding cellstoff
celtic keltisk
celts kelter
cembalo cembalo
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries begravningsplatser
cemetery kyrkogård
cenotaph minnesgravvård
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
censure kriticera, klander
census folkräkning
centenary hundraårsdag
center centrum
centered centrerad
centers centrerar
centigrade hundragradig
centimetre centimeter
centipede tusenfoting
central mellerst, central
central heating centralvärme, värmeledning
centralize centralisera
centre medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity tyngdpunkt
centrifugal centrifugal
centrifuges centrifuger
centrum centre
centuries århundraden
century århundrade, sekel
ceramic keramisk
ceramics keramik
cereal sädesslag
cereals flingor, spannmål
ceremonies cermonier
ceremony ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
certified auktoriserad
certify konstatera, intyga
cesspool avloppsbrunn, kloakbrunn
chafe frottera, gnida, skrapa
chaff agnar
chaffinch bofink
chagrin förtret
chain länk, kedja
chain-cable kätting
chained kedjad
chains kedjor
chair stol
chairman ordförande
chairperson ordförande
chairs stolar
chalice bägare, kalk
chalk krita
chalks kritar
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
chamois stenget, sämskskinn
champ tugga
champagne champagne
champion kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship mästerskap
championships mästerskapen
chance slump, chans, lycka
chancel kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances chanser
chandelier ljuskrona
change omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex- skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed ändrad
changeling bortbyting
changer utbytare
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel kanal
channels kanaler
chanse möjlighet
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
chaos kaos
chaotic kaotisk
chap kille, grabb, karl
chapel kapell
chaperon förkläde
chaplain kaplan
chapter kapitel
char städerska, röding
charabane turistbuss
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
charade charad
charcoal kol (trä-), träkol
charge avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
charger stridshäst
charges kostnader
chariot stridsvagn
charisma utstrålning
charismatic karismatisk
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
charlatan charlatan
charm tjusning, tjusa, charm
charmed by betagen i
charming älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets städverktyg
chart diagram
charter kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty befraktningsavtal
chartra charter
charts diagram
charwoman städerska
chary karg, försiktig
chase jaga, ciselera, jakt
chasm klyfta, svalg
chassis underreden
chaste sträng, ren, kysk
chasten tukta, luttra
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
chastity kyskhet, dygd
chat småprata
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
chauffeur chaufför
cheap billig
cheaply billigt
cheat fuska, bedra, narras
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheats fusk
check mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list avprickningslista
checkar kontrollerar
checkbook checkbok
checked kontrollerade
checker kontrollant
checkered rutig
checkers damspel
checking kontroll
checklist checklista
checkmate schack och matt, besegra
checks checkar
checksum kontrollnummer
cheek skinka, kind
cheeks kinder, skinkor
cheeky nosig, näbbig, uppnosig
cheep pip
cheer hurra
cheer up muntra upp
cheered hurrade
cheerful glättig, munter, gladlynt
cheerfully glatt
cheerio skål, hej
cheerless glädjelös
cheese ost
cheese-paring småsnål
chef kock, köksmästare
chemical kemikalie, kemisk
chemicals kemikalier
chemise damlinne, linne
chemist kemist, apotekare
chemistry kemi
cheque check
chequered brokig, rutig
cheques checkar
cherish vårda, omhulda, hysa
cherry körsbär
chess schack
chest kista, lår, bröst
chest of drawers byrå
chestnut kastanjebrun, kastanje
chestnut-brown kastanjebrun
chew tugga
chewing tugga tuggummi
chianti chianti
chick brud
chicken kyckling
chicken-hearted försagd
chicken-pox vattenkoppor
chicory cikoria
chide banna
chief hövding, huvudsaklig
chief person huvudperson
chiefly huvudsakligen
chieftain hövding
chif överhuvud
chiffonier chiffonjé
child barn
childbirth barnafödelse
childhood barndom
childish barnslig
childishly barnsligt
childlike som ett barn
children barn
children's barns
Chile Chile
chill kyla, kylig
chilly kyligt
chimaera chimär
chime klämta, klockringning, klinga
chimes klockringningar
chimney skorsten
chimney-sweep sotare
chimneypot skorstenspipa
chimpanzee schimpans
chin haka
china porslin, porslin
China Kina
Chinaman kines
chinaman kinaman
Chinese kinesisk
chink spricka, springa
chip spån, flisa
chipmunk jordekorre
chips avfall
chirp kvitter, kvittra
chirps kvittrar
chirrup kvittra
chisel mejsel, mejsla
chisel out utmejsla
chit intyg, barnunge
chivalrous ridderlig
chivalry ridderlighet
chive gräslök
chives gräslökar
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
chock kil, kloss
chockfull proppfull
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
choice val, utsökt
choir kor, kör
choir-singing körsång
choise urval
choke kväva, kvävas, stokna
choose utse, välja, utvälja
chooses väljer
choosing väljande
choosy sparsmakad
chop kotlett, kotlett, hugga, hugg
chopper huggare, köttkniv, hacka
choppy krabb sjö, ombytlig vind
chops käft
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle skratta skrockande
chorus korus, kör, refräng
chose välja
chosen vald
Christ Kristus
christ's kristus
christen döpa
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
christening barndop
Christian kristna, kristen
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
christians kristna
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
chromium krom
chronic kronisk
chronicle krönika
chronicles krönikeboken
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
chrysalis puppa
chubby knubbig, tjock
chuck slänga, kasta, skrocka
chuckle skrocka
chum kamrat
chunk tjockt stycke
church kyrka
church-yard kyrkogård
churl tölp, drummel
churlish tölpig
churn röra om, kärna smör
churn butter kärna smör
chute ränna
cicada cikada
cider cider, äppelvin
cigar cigarr
cigarette cigarrett
cinch fästa
cinched fastsatt
cinder slagg
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cinema bio
cinnamon kanel
cipher chiffer, siffra, chiffer, nolla
circa cirka
circle krets, cirkel, kretsa, cirka
circle of friends umgängeskrets
circles cirklar
circling cirkulerande
circuit krets, ledning
circular cirkelrund, cirkulär
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
circumcision omskärelse
circumference omkrets
circumscribe omskriva
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
circumvent överlista, kringgå
circus cirkus
circus marquee cirkustält
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
cirrus cirrusmoln
cissy förverkligad pojke
cite åberopa, citera
cited citerade
cities städer
citizen medborgare, medborgare, borgare
citizens medborgare
citizenship medborgarskap
citrus apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civic medborgerlig, medborgare
civics samhällslära
civil artig, civil, hövlig
civil war inbördeskrig
civilian civil
civilians civila
civility hövlighet
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
civilize civilisera
civilized civiliserad
civilizing civiliserande
clad klädd
claim krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima anspråk
claimant fodringsägare
claimed hävdad
claiming påstår
claims fordringar, fordrar
clam mussla
clamber klättra
clammy fuktig och klibbig
clamour rop, skrika, larma, larm
clamp klämma
clamped hopklämd
clamping krampa
clams musslor
clan stam, klan
clang skrammel, ringa, skalla, klang
clank rassel, rassla
clap smälla med, klappa, applådera
claptrap applådknipare
claret rödvin
clarify klarna, göra klar
clarities klarheter
clarity klarhet
clash skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp knäppe, lås, knäppa ihop
class klass
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent klassföreståndare
classes klasser
classic klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics klassiska språk
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
classroom skolsal
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clause klausul, kort sats, bisats
claw klo
clay lera
clean rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes borsta skor
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleaning rengörande
cleanliness renhet
cleanly renlig
cleanness renhet
cleans rengör
cleanse rensa, rengöra
cleanses rensar
clear åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat harkla sig
clear up utreda
clearance frigång
clearer klarare
clearing avräkning, röjning
clearly klart
cleavage urringning, klyvning
cleave klyva
cleft rämna, klyvde, klyvt
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clench gripa hårt om, nita
clench one`s fist knyta näven
clentch pressa
clentches pressar
clentching pressande
clergy prästerskap
clergy's prästernas
clergy-inspired prästpåverkade
clergyman präst
clergymen kyrkliga
clerk kontorist, notarie, tjänsteman
clever duktig, klok, slug, skicklig
cliché klyscha
click klicka
clicked klickad
clicking klickande
clicks klickningar
client kund, klient
clientele kundkrets
clients klienter
cliff klippa
cliffhanger rysare
climate klimat
climates klimat
climax höjdpunkt
climb klänga, klättra
climbing klättrande
climbs klättrar
clinch gå i närkamp, avgöra
cling fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic klinik
clink klirra
clinks klirrar
clip klämma
clipboard urklippshanterare
clipper snabbseglare, klippare
cloak mantel, kappa, skyla
cloak-room tambur, effektförvaring
cloak room inlämning
cloakroom garderob, bagageinlämning
clock ur, klocka
clock-face urtavla
clockwise medsols
clockwork urverk
clod jordkoka, tölp
clodhopper klumpeduns
clog klump, hindra, träsko
cloister pelargång, kloster
clone klon
clones kloner
close stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära
close by invid
closed stängd
closely tätt
closer närmare
closes stänger
closest närmast
closet klosett, skåp
closeup öppnar
closing stänger
clot klimp, klump
cloth duk, tyg
clothe kläda, kläda
clothes kläder
clothesbrush klädeesborste
clothing kläder
cloths tygstycken
cloud sky, moln
cloudberry hjortron
cloudy mulen
clout trasa
clove klöv, lökklyfta, kryddnejlika
clover väppling, klöver
cloves klövar
clown clown, tölp, pajas
cloy äckla, övermåtta
club klubba, klubb
club-foot klump-fot
clubs klubbar
clubs and diamonds klöver och ruter
cluck skrocka
clump klunga, dunge, klampa
clumsily klumpigt
clumsy tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig
clung to hålla vid fast
cluster svärm, klunga, klase
clusters klungor
clutch greppa, koppling
clutching fasthållande
clutching-tongs griptång
clutter bråte, oväsen, skräpa ner
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-op konsum
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-opt invälja ny ledamot, adjungera
co-ordination samordning
co-ownership delägarskap
co-pilot tredjepilot
co-runners medlöpare
co-worker samarbetspartner
coach vagn, tränare
coachman kusk
coal stenkol, kol (sten-)
coal-mine kolgruva
coarse grov, grov, sträv, plump
coast kust
coastal kust
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
coax lirka, smickra
coaxed smickrad, lirkad
cob majskolv, ridhäst, klippare
cob-web spindelnät
cobble lappa
cobble-stone kullersten
cobbler skomakare
cobweb spindelväv
cocaine kokain
cock kran, tupp, kuk
cock-shureness karskhet
cockle liten flat båt, hjärtmussla
cockoo gök
cockpit förarplats i flygplan
cockroach kackerlacka
cocksure tvärsäker
cocky stöddig
cocoa choklad, kakao
coconut kokosnöt
cocoon kokong
cocord sämja
cod torsk
cod-goods efterkravgods
cod-parcel efterkravsförsändelse
coddling dalt
code chiffer, kod
coded kodad
codes koder
coding kodning
coerce tvinga
coexistence samlevnad
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
cog kugge
cogent övertygande
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
cognac konjak
cognizance kännedom
cogwheel kugghjul
cogwheels kugghjul
coherent sammanhängande
coherently sammanhängande
coil ringla, ring, rulle
coilspring resår
coin mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage myntprägling
coincide sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
coiner förfalskare
coins mynt
coke coca-cola, koks
cold köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder kallare
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar krage
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collect indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collectively kollektivt
collector samlare
collects samlar
college gymnasium, högskola
collegue kollega
collide kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier kolgruvearbetare
colliery kolgruva
collision sammanstötning, kollision
colloguy samtal
colloquial vardaglig
collusion maskopi
colon kolon, grovtarm
colonel översten
colonists kolonisatörer
colonize bebygga
colonnade pelargång
colony koloni
colophony stråkharts
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
colossians kolosserna
colossus koloss
colour färga, kulör, färg
coloured färgad
colt föl, unghäst
columbine akleja
column kolumn, pelare, kolonn
coma dvala
comb kamma, kam
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
combining kombinerande
combustible brännsår
combustion förbränning
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
comical komisk
comics serietidningar
coming instundande, kommande, tillkommande
comma kommatecken
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commas kommatecken
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commingle blandas
commiserate ömka
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commmand kommando
commodious rymlig
commodity handelsvara
commodore kommendör
common tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot rödbeta
commonly vanliga
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth samvälde
commotion oordning, oväsen, uppståndelse
commune kommun
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
communion nattvard
communions samfund
communique kommuniké
Communism kommunism
community samhälle, menighet, gemensamhet
commute pendla, förvandla
commuter pendlare
compability kompabilitet
compact komprimera, dryg
compacts komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compare jämföra, komparera
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compass kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compeer jämlike, kamrat
compel tvinga, betvinga
compelled tvungen
compelled to nödsakad att
compelling tvingande
compendium kompendium
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
comperè konferencié
compete konkurrera, tävla
competence sakkunskap
competency kompetens
competent duglig, kompetent
competes tävlar
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compile kompilera
compiled kompilerad
compiler kompilator
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complain beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
complement fyllnad
complementary komplementerande
complete full, komplettera, fullända, fullständig
completed färdig
completely fullständigt
completeness fullständighet, helhet
completes avslutar
completing fullgörande
completion komplettering, avslutning
completly fullständigt
complex komplexa
complexion hy, utseende
complexity invecklade
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity medbrottslighet
complies åtlyder
compliment komplimang
compliments hälsningar
comply åtlyda
comply with uppfylla
component komponent
components komponenter
compose utarbeta, komponera
composer kompositör, tonsättare
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
composure fattning
compound blanda, sammansatt
comprehend förstå
comprehending förstå
comprehensible förståelig
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive omfattande
compress komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
comprise inbegripa, innehålla
comprised innehåll
compromise kompromiss, kompromettera
compulsary obligatorisk
compulsion tvång
compulsory obligatorisk
compunction samvetsagg
computational data
computations databeräkningar
compute databehandla
computed databehandlat
computer dator
computer's datorns
computer-based datorbaserade
computer-controll dator-kontroll