The Swedish term "notera, biljett, anteckna, not, ton" matches the English term "note"

other swedish words that include "notera" : english :
annotera, jota jot
annotera note down
other swedish words that include "ton" : english :
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betonade accented
betona, accentuera accentuate
betoning accentuation
betona, accentuera accentutate
aceton acetone
tonårs adolescent
antonym antonym
arkitektonisk architectural
åtminstone at least
åtminstone atleast
autonom autonomous
badminton badminton
baryton baritone
batong, taktpinne baton
höra till god ton be good form
papp, kartong cardboard
pappask, kartong carton
julafton Christmas Eve
kompositör, tonsättare composer
betong, konkret concrete
jetonger counters
kretong cretonne
aftonringning, utegångsförbud curfew
detonera detonate
detonerande detonating
diatonisk diatonic
diftong diphtong
arton, aderton eighteen
åttonde eighth
känslobetonad emotional
känslobetonad emotive
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
dag före helg, afton eve
afton, kväll evening
aftonsång evensong
femton fifteen
femtonde fifteenth
fjorton dagar fortnight
fjorton fourteen
fjortonde fourteenth
en åttondels mile furlong
tonskala gamut
stöna groan
stönande, jämmer groaning
stönar groans
skotsk nyårsafton hogmanay
tonfall, intonering intonation
jetong jetton
klav, grundton keynote
åtminstone leastwise
durton, större major
stöna moan
stönande moaning
enahanda, monoton, enformig monotonous
nyårsafton New Year`s Eve
aftonskola night-school
nitton nineteen
nittonde nineteenth
plankton plankton
Platon Plato
pluton platton
recept, kvitton receipts
halvton semitone
publisera som följetong seralize
sjutton seventeen
avtona shade off
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
sexton sixteen
accent, tryck, betona, påfrestning stress
tonåring teen
tonåring teenager
tonår teens
tretton thirteen
trettonde thirteenth
färga, färgton tint
ton = 1000kg ton
tonisk, stärkande tonic
i kväll, inatt, i afton tonight
batong truncheon
stämma, melodi, ton tune
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
tonande voiced
tonlös voiceless
valborgsmässoafton Walpurgis night
pingstafton Whitsun Eve