The Swedish term "liten del, sak, liten del, notis, post" matches the English term "item"

other swedish words that include "del" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
handelsräkning accounts
händelser actions
fastnar, bindemedel adhesive
fördelaktig advantageous
fördelar advantages
förbund, förbindelse, allians alliance
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
mandel almond
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
bebådelse annuciation
smärtstillande medel anodyne
avföringsmedel aperient
aptitretande medel appetizer
fördela apportion
armbindel armband
armbindel armlet
persedel, vara, artikel article
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
deltagare attendant
deltagare attender
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
medelålder average age
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
sedel bank note
sedelbunt bankroll
bankettdeltagare banqueter
sömnmedel barbitone
utan sadel barebacked
misshandel beatings
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
matsedel bill-of-fare
bindemedel binder
födelse, börd, födelse birth
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
födelseort birthplace
födelser births
klandra, klander, tadel, skylla på blame
hädelse blasphemy
ögonbindel blindfold
förbindelse, obligation, band bond
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
bordell brothel
händelsevis by chance
medelst by means of
böld, röd ädelsten carbuncle
gjuta, kasta, rollfördelning cast
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
barnafödelse childbirth
indela (i klasser) classify
delägarskap co-ownership
spindelnät cob-web
spindelväv cobweb
efterkravsförsändelse cod-parcel
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
handelsvara commodity
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
meddelsam communicative
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
förlänande, utdelande conferment
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
speciell betydelse, bibetydelse connotation
fraktsedel consignment-note
beståndsdel, väljare constituent
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
truppavdelning contingent
oavbrutet, ideligen continually
omvändelse conversion
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
adelskrona, undersökningsdomare coroner
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
botemedel, kurera, bota cure
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
delegerad delegated
delegation delegation
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
avdelning, varuhus, departement department
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
rengöringsmedel detergent
ödelagd devastated
ödeläggande devastating
lexikondelen dictionary-part
nackdel disadvantage
ofördelaktig disadvantageous
nackdel disadventage
katastrof, olyckshändelse disaster
desinfektionsmedel disinfectant
sönderslita, sönderdela dismember
fördela, utdela dispense
utge, utdela, fördela distribute
spridning, utdelning, utbredning distribution
härad, stadsdel, bygd, trakt district
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
delat divided
utdelning dividend
delar divides
uppdelning dividing up
delbar divisible
division, indelning, indelning, delat med division
delfin dolphin
änkas del i boet dower
nackdel, olägenhet drawback
handelscentrum, varuhus emporium
ändelse, slutande ending
helt, alldeles entirely
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
bödel executioner
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
yttersta del, ytterlighetsman extremist
hjälpmedel facility
fördelaktig, gynnsam favourable
fodermedel feeding-stuff
fempundsedel fiver
likvida medel floating assets
avdelningschef floor-walker
födoämnen, livsmedel foodstuff
en åttondels mile furlong
hjälpmedel, tillbehör gadget
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
lågadel, societet gentry
yrsel, svindel giddiness
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
sedel greenback
händelse happening
framdeles, hädanefter henceforth
bekämpningsmedel herbicide
dålig behandling, misshandel ill-treatment
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
meddela, bibringa, tilldela impart
lidelsefull impassioned
delaktigheter implications
vikt, betydelse importance
viktig, betydelsefull, betydande important
händelse incident
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
ingrediens, beståndsdel ingredient
betydelselös insignificant
omedelbart instantly
medelbra intermediate
smädelse, ovett invective
smädelser invectives
skuldförbindelse iou
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
delirium jimjams
deltaga join in
adelsman, adla, riddare knight
adelskap knighthood
bordell knock-shop
bordell knocking-shop
till stor del largely
senare, framdeles later on
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
förbindelseofficer, officer liaison
lottsedel lottery-ticket
smörjmedel lubricant
smörjmedel lubrication
mandelkaka macaroon
ädelmod magnanimity
modelldocka, pyssling manikin
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
handelsplats mart
förödelse mayhem
betyder, betydelse meaning
betydelse meanings
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
fortskaffningsmedel means of communication
medeltida mediaeval
läkemedel medicament
medicin, läkemedel medicine
medeltida medieval
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelhavs Mediterranean
medelmåttlig, mellan medium
medellängd medium length
matsedel, meny menu
affärs-, handels mercantile
handelsvaror merchandise
idel, ren, blott och bar mere
meddelande, bud, budskap message
medelålders middle-aged
medelålder middle age
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
medelmåttig middling
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
modellerande modeling
modeller models
sedelära moral philosophy
moral, vandel morals
mestadels, mest mostly
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
flerdelad multi-partite
flera deltagare multiplayer
födelsemärke naevus
födelse natal
nativitet, födelsetal natality
bakdel, säte nates
födelse, nativitet nativity
kort extrameddelande newsflash
ädelmodig nobel-minded
adel nobility
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
ädel noble-minded
adelsman nobleman
adeln nobles
adelskvinnor noblewomen
värdelös null
förhädelse obducracy
smädelse obloquy
sömnmedel opiate
planens bortersta del outfield
delvis täcka overlap
paddla, paddel paddle
sadelplats, hästhage, hage paddock
lindringsmedel palliative
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
delägare part-owner
deltid part-time
delta partake
delvis partially
deltagare participant
delaktig i participant in
delta participate
deltagare participator
smådel particle
delar parties
delning, avsked, bena parting
uppdelning, skiljevägg, fack partition
dels, delvis partly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
delägarskap, enkelt bolag partnership
delar parts
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
mönster, modell, förebild pattern
idka gårdfarihandel peddle
pendel pendulum
insektsmedel pesticide
läkemedel pharmaceuticals
bönpall, damsadel pillion
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
sadelknapp, puckla på pommel
dela, del, portion portion
delen portions
senare än, ända, bakdel posterior
efter födelsen postnatal
bränd mandel praline
förberedelser preliminaries
preparat, förberedelse preparation
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
omedelbar prompting
omedelbart promptly
gods, ägodel, egendom, egenskap property
matsäck, proviant, livsmedel provisions
puckla på, sadelknapp pummel
ren, oblandad, idel pure
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
helt, ganska, stilla, alldeles quite
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
pånyttfödelse regeneration
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
meddelat reporting
återuppståndelse resurrection
detaljhandels retail
rondell, omväg, karusell round-about
rondell roundabout
ödeläggelse ruination
kvarleva, bakdel rump
sadla, sadel saddle
sadelgjord saddle-girth
sadelpåse saddlebag
sadelmakeri, remtyg sadlery
sandelträd, sandal sandal
besparingars, parmedel savings
kyndel savory
mandelblomma saxifrage
handskrift, andelsbevis script
uppdelning sectioning
lugnande medel, sedativ sedative
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
delaktig sharer
lodrätt, idel, gir, gira sheer
betydelse significance
adelstitel, min herre sir
andel, skiva slice
delade, delad sliced
slunga, bindel sling
pundsedel, smällkyss smacker
vederhäftig, lösningsmedel solvent
indelad spaced
reservdel spare-part
spindel spider
delande splitting
språngbräda, medel stepping-stone
uppståndelse, fläkta, omröra stir
skicktindelad stratigraphic
underavdelning subdivision
stycke, underavdelning subsections
delmängd subset
delsumma subtotal
ändelse suffix
sötningsmedel sweetener
skoja, bedra, svindel swindle
uppdela i stavelser syllabify
sistadel tag-end
slutdel tail-end
deltaga take part in
sejdel, krus tankard
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
textmeddelande textmessage
sak, tingest, persedel, ting thing
tredjedelar thirds
lottsedel, biljett ticket
andelslägenhet time-share apartment
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
handel trading
värdelös, obetydlig trivial
avdelningschef undersecretary
förbindelse undertaking
odelad undivided
betydelselös, oviktig unimportant
hjälpmedel util
fördel i tennis vantage
svindelanfall vertigo
värdelös vile
överträdelse, kränkning violation
smädelse, smädande, skymford vituperation
glosförhörsdel vocabularytest-function
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vattendelare watershed
fraktsedel waybill
sadelgjordsväv webbing
ogräsmedel weed-killer
blekmedel whitener
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
alldeles, helt wholly
bordell whorehouse
obemedlad, medellös without means
formulering, lydelse, ordalydelse wording
värdelöshet worthlessness
indelning zoning
other swedish words that include "sak" : english :
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
be om ursäkt allege
självsäkerhet aplomb
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
försäkrade asserted
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
försäkra avouch
rakt på sak baldly
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
förorsakande causation
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
orsakade caused
orsakar causes
orsakande causing
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
hövding, huvudsaklig chief
huvudsakligen chiefly
tvärsäker cocksure
nödsakad att compelled to
sakkunskap competence
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
säker, självsäker confident
huvudsaklig default
försaka deny oneself
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
missaktning, vanvördad disrespect
säkerställa ensure
säkerställer ensures
huvudsakligen essentially
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
trädesåker fallow
brandförsäkring fire insurance
brandsäker, eldfast fireproof
lösaktik kvinna floozie
idiotsäker foolproof
säkring fuse
säkrad fused
säkringar fuses
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
godsaker goodies
grönsakshandlare greengrocer
grönsaker greens
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
inhemsaka varor home products
ursäkta mig! I beg your pardon!
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
osäkerhet incertainty
osäker insecure
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
sakta lunk jog trot
kyssäkta kiss-proof
småsak knick-knack
sakkunskap know-how
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
saknar lacks
dörrklinka, säkerhetslås latch
ymnig, slösaktig lavish
sakförare, advokat, jurist lawyer
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
livförsäkring life insurance
huvudsaklig main
huvudsak main point
huvudsakligen mainly
massakrera, massaker massacre
sakkunskap, herravälde mastery
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
saklig matter-of-fact
smaksak matter of taste
minnessak, minne memento
sakna miss
saknas missing
malsäker mothproof
ensak my affair
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
känd sak notoriety
avsikt, saklig objective
rakt på sak point-blank
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
förutsättning, självklar sak postulate
betänklig, vansklig, osäker precarious
övermodig, självsäker presumptuous
huvudsakligen principal
trycksaker printed matter
försakelse, umbärande privation
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
sakrament sacrament
sakramental sacramental
sakristia sacristy
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
garanti, säkerhet, skydd safeguard
säkert safely
säkerhet safety
säkerhetsnål safety-pin
säkerhetsbälte safety belt
rannsakning, sökande searching
säkerhetsbälte seat-belt
bisak secondary matter
säker, betrygga, trygg secure
säkrat secured
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
självsäkerhet self-assureness
självsäker self-confident
försakelse selfdenial
massakerna slaughtered
långsam, sakta slow
sakta slowly
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
biorsak subsidiary reason
huvudsak substance
säker, visst, rejäl, viss sure
säkert, garant surety
svag för sötsaker sweet-toothed
karamell, godsak sweetmeat
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
sötsaker sweetstuff
sirapsaktig syrupy
sak, tingest, persedel, ting thing
leksak toy
transaktion transaction
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
prydnadssak trinket
prova, pröva, försöka, rannsaka try
stoppa in, sötsaker, veck tuck
osäker, oviss uncertain
försäkringsgivare underwriter
osäker unsafe
osäker unsure
grönsaker vegetables
sakristia vestry
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
slösaktig wasteful
fruntimmersaktig womanish
sakarja zechariah