The English term "tag-end" matches the Swedish term "sistadel"

other english words that include "end" : swedish :
addendum tillägg
agenda agenda, dagordning
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
antependium altarkläde
append lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended adderad
appendices bilagor
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix blindtarm, bilaga, bilaga
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
ascend a, bestiga
ascending ökande
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
bartender uppassare
bath attendant badmästare
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender våt fest
blend blanda sig
boyfriend pojkvän
calender kalender, almanacka
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
circle of friends umgängeskrets
class superintendent klassföreståndare
commend kommendera
compendium kompendium
comprehend förstå
comprehending förstå
condescend nedlåta sig
condescend to give bevärdiga med
contend strida, tävla, påstå, kivas
contended nöjd och belåten
defend värna, förfäkta, försvara
defendant svarande
defended försvarade
defending försvar
defends försvarar
depend bero
depend on ankomma på, bero på
dependant underhavande
dependence beroende
dependent avhängig, underlydande
dependents efterlevande
depending beroende
depends beror
descend minska, stiga ned
descend from härstamma från
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
descended steg ned
descending minskande
distend utvidga
dividend utdelning
dividends återbäring
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
end utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta
end-result slutresultat
end-user slut-användare
endanger sätta i fara
endcover ändskydd
endear göra kär
endeavor strävan
endeavors strävanden
endeavour strävan, sträva, bemöda sig
ending ändelse, slutande
endive endivesallad
endless ändlös, oändlig
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
endow donera, förläna
endowed donerande
endowment gåvofond
endpoint slutpunkt
endpoints slutpunkter
ends avslutar
endue förse, utrusta
endurance uthållighet
endure uthärda, utstå, tåla
engender alstra
expendable förbrukningsbara
expended utlagd
expenditure åtgång, utgifter
expenditures förbrukning, utgifter
extend utbreda, utsträcka, sträcka
extending utsträcka
extends utökar
fag-end sladd
fend off parera
fender stänkskärm, stötfångare
fiend demon, slav, fantast, djävul, odjur
fiendish djävulska
friend vän
friendliness vänskaplighet
friendly vänlig
friends vänner
friendship vänskap
gendarme gendarm
gender kön, genus
girlfriend flickvän
godsend gudagåva
grow tender vekna
heathendom hedendom
impend hota
impending nära förestående
in the end i längden
incendiary mordbrands
incendiary bomb brandbomb
independence självständighet, oberoende
independent oavhängig, självständig, oberoende
independently oberoende
innuendo insinuation
intend planera
intend to ämna
intend to do tänka göra
intended avsedd
intending buyer spekulant
intends planerar
lavender lavendel
legend legend, sägen
legendary legendariska
lend låna
lend to låna ut
lender långivare
lending utlåning
memory-depending minnesberoende
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending lagning, reparerande
never-ending ändlös
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
non-attendance frånvaro
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
pendant örhänge, hängande, mostycke
pending oavgjord, i avvaktan på
pendulum pendel
perpendicular lodrät
portend förebåda
pretend låsas, påskina, föregiva
pretends låtsas
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
referendum folkomröstning
rend slita sönder, rämna
render lämnar, föredraga, återge
renders avger
rendezvous möte
resplendent glänsande
reverend högvördig
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
riendeer ren
school attendance skolgång
send sända, skicka
send-off avskedstagande
send away avvisa
send back returnera
send down relegera
send for eftersända, sända efter
send off expediera
send out utvisa
sender avsändare
sending sänder, sändning
sends sänder
slender späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
spend tillbringa, slöhet, spendera, förbruka
spending spenderande
spendthrift slösare
splendid präktig, härlig, glänsande, praktfull
splendour glans, prakt
stipend lön
stupendous förbluffande
superintend övervaka
superintendent inspektör
surrender ge sig, uppge
suspend avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp
suspenders hängslen
tail-end slutdel
tend valla, tendera
tend a wound sköta ett sår
tendency riktning, tendens, benägenhet
tender öm, kärleksfull, mör, späd
tender form anbudsformulär
tenderer anbudsgivare
tenderly ömt
tenderness ömhet
tending (the soil) ans
tendon sena
tendril klänge
tendrill on a flower reva på en växt
transcend överträffa
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
trend tendens, tendera
trendy trendiga
unbend tina upp, slappna av, räta
unfriendly ovänlig
user-friendly användar-vänligt
vend försälja
vendor försäljare
vendors försäljare
weekend helgen
weekender helgfirare
wend bege sig