The Swedish term "ans" matches the English term "tending (the soil)"

other swedish words that include "ans" : english :
gränsa intill abut
ansvarighet accountability
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
ansluten till adhered
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
beundransvärd admirable
bedårande, beundransvärd adorable
amerikansk engelska ae
ansluta affiliation
ansatt, drövad afflicted
afrikaans afrikaans
efterglans afterglow
åldersgräns age-limit
mansålder age of manhood
förbund, förbindelse, allians alliance
hänsyfta på allude
anspel allude to
anspelning allusion
utmed, tillsammans, längs along
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
ambulans ambulance
amerikansk American
älskvärdhet, vänskap amiability
vänskap amicability
vänskaplig amicable
sämja, vänskaplighet amity
ansjovis anchovy
anglikansk Anglican
engelsk-fransk Anglo-french
en annans another's
anstiftare anstigator
ansvarig answerable
var som hest, någonstans anywhere
ansökan application for
ansöka, yrka apply for
anslag appropriateness
karmstol, länstol arm-chair
rustning, pansar armour
föranstalta för arrange for
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
högmod, arrogans, övermod arrogance
överfalla, angrepp, anstorm assault
anslå, tilldela assign
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
assonans assonance
anses bero på attributable
granska, revidera audit
åldermans ämbetsområde bailiwick
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
balanserad balanced
balanserar balances
omänsklig, barbarisk barbarous
med blottat ansikte barefaced
tjänstledig be on leave
mulna, anstå, bli become
biobränsle biomass fuel
stubbsvans bobtail
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
gränsbygd border country
gränsa till border on
gränsområde borderland
tråka ut, tråkmåns, borra bore
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
gräns bounds
gran, filial, bransch branch
balans breakeven
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
anslagsäskande budget estimate
sammanslagen bundled
enplansvilla, villa, stuga bungalow
bristningsgräns bursting-point
okänslig callous
kräftans, cancer cancer
spansk peppar capsicum
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
amerikansk ren caribou
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
slump, chans, lycka chance
kansli chancellery
kansler chancellor
chanser chances
schimpans chimpanzee
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
anspråk claima
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
pansarskjorta coat of mail
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
anslutning commemorating
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
sammansatt composite
blanda, sammansatt compound
sammansättning concatenation
kondoleans condolence
allians, förbund confederacy
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
slå ihop, sammansmälta conflate
koppla, ansluta connect
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
ansedd considered
sammanslagning consolidation
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
innehållskänslig context-sensitive
angränsande contiguous
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
transportband conveyor
uppsyn, ansikte, min countenance
kredit, förtjänst, heder credit
besättning, manskap crew
svansa, krypa cringe
gränsöverskridande cross-border
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
pansar cuirass
dansa dance
dansade danced
dansös, dansör dancer
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
dansk dane
dansk Danish
dödmans dead-man
dekadans decadence
anständighet decency
ärbar, anständig, hygglig decent
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
döma, anse deem
vanställa deface
vanställa deform
vanskapt deformed
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
förlossning, leverans, räddning delivery
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
vansinnig demented
hånskratt derisive laughter
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
frånskild detached
frånsägande disclaimed
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
vanpryda, vanställa disfigure
sansad, lugn dispassionate
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
förvränga, vanställaförvrida distort
gudstjänst divine service
frånskild, skild från divorced
dominikanska republiken dominican
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
länstol, vilstol easy-chair
bemödande, ansträngning, försök effort
ansträngningar efforts
spänslig, elastisk, resår elastic
valmanskår electorate
elegans elegance
annans else's
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
känslobetonad emotional
känslor emotions
känslobetonad emotive
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
förlovning, anställning engagement
förskansa entrench
förskansning entrenchment
etikett, konvenans etiquette
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
utöva, anstränga exert
ögonhår, ögonfrans eyelash
ansikte, front face
ansikslyftning face-lift
ansikte mot ansikte face-to-face
vände ansiktet faced
ansikts facial
anseende, rykte fame
handräckningstjänst fatigue-duty
tjänster favors
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
finesser, ansiktsdrag features
sammanslutning federation
känselspröt feeler
känsel, känsla, känning feeling
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
inredning, anslutningar fittings
fläns flange
flänsverktyg flanger
folkdans folk dance
matransonering food rationing
skans på fartyg forecastle
fruktansvärd formidable
fransk French
fransman Frenchman
vänskaplighet friendliness
vänskap friendship
kanta, flik, frans, lugg fringe
gränsområde, område, gräns frontier
titelplansch frontispiece
bränsle fuel
flygplanskropp fuselage
sammansmältning fusion
intäkter, vinster, förtjänst gainings
galon, träns galloon
galopp dans galop
förvanska, stympa garble
person med groteskt ansikte gargoyle
krans, bekransa, girland garland
sydamerikansk cowboy gaucho
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
glansig glazed
glänsa, glans, glitter, lysa glitter
glätta, glans gloss
glansig glossy
ansenlig, behaglig goodly
vakttjänst guard-duty
kanske haply
transport haulage
vansklig, farlig hazardous
ansätta, utfråga heckle
fruktansvärd, skändlig heinous
höjdpunkt, glanstid heyday
hänsyfta på hint at
hans, sin, sitt his
ful, oansenlig, enkel homely
humle, hoppa, skutt, dans, hopp hop
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
hästsvans horsetail
mänsklig human
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
förmänskliga humanize
mänskligt humanly
överkänslig hyperaesthetic
överkänslig hypersensitive
obalans imbalance
känslolös impassive
känslolöshet impassivity
impedans impedance
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
oansenlig, obetydlig inconsiderable
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
oanständig indecent
anstrucken av infected with
utan formaliteter, anspråkslös informal
omänsklig inhuman
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinnigt insanely
vansinne, sinnessjukdom insanity
känslolöshet insensibility
okänslig insensible
okänslig insensitive
instanser instances
anstifta instigate
inrättning, anstalt institution
försäkring, assurans insurance
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
mellanspel interlude
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
japanska, japansk Japanese
japansk japonic
jiggdansare jigger
schimpans jocko
anslutningar joints
jordansk jordanian
sammanställning juxtaposition
hänsynsfull kid-glove
ränsel kitbag
ränsel, ryggsäck knapsack
glanslös lack-lustre
spjut, lans lance
milstolpe, gränsmärke landmark
lansering launching
lagerkrans laurelwreath
tjänstledighet, permission leave of absence
vänstern Left
vänster, lämnade, över left
vänster left-hand
vänsterhänt left-handed
vänstra lefthand
vänsterfolk leftists
längst åt vänster leftmost
vänster leftward
till vänster leftwards
ansvarspåföljd legal penalty
organskada lesion
ansvar liability
ansvarig liable
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
gränser limits
längtan, längtansfull longing
manspillan loss of men
vansinne lunacy
månsond lunar probe
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
ljuskrona, glans lustre
matt, glanslös lustreless
glänsande lustrous
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
sammansättning, smink, sminkning make-up
mänsklighet, människosläkte mankind
spiselkrans mantelpiece
kanhända, kanske maybe
mdi-gränssnitt mdi-interface
storhetsvansinne megalomania
karlar, manskap men
sammanslagning merger
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
messianska messianic
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
vanstyre misgovernment
förfuska, missköta, vansköta mismanage
vanskötsel mismanagement
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
månsken, månljus moonlight
länsstol Morris chair
försvarsmur, skans, hög mound
ansiksmask mudpack
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
muselmansk Muslem
flygplanskropp, gondol nacelle
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
ingenmansland no-man's-land
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
icke-leverans non-delivery
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
ingenstans nowhere
nyans nuance
göra en tjänst, förplikta oblige
tjänstvillig, förbindlig obliging
vidrig, anstötlig obnoxious
oanständig obscene
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
ansätta, hemsöka obsess
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
anskaffbar obtainable
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
offensiv, anstötlig offensive
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
distansera outclass
distansera outdistance
överträffa, överglänsa outdo
ställa i skuggan, överglänsa outshine
distansera outstrip
överansträngning overstrain
överanstränga, övertidsarbete overwork
kanske perhaps
anställningstid period of employment
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
anslående pleasing
balans, balansera poise
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
postanstalt, postkontor post-office
husmanskost potluck
dansa, stoltsera prance
betänklig, vansklig, osäker precarious
område, gräns precinct
privilegium, förmånsrätt prerogative
förkänsla presentiment
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
anspråk pretension
anspråksfull pretentious
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
anstryka, flöda prime
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
anskaffning procurement
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
konvenans, anständighet propriety
anslutning proximity
anskaffa, leverera purvey
helt, ganska, stilla, alldeles quite
strålning, strålglans radiance
ganska, snarare, hellre rather
portion, ransonera, ranson ration
återanställning re-employment
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
göra en gentjänst reciprocate
hänsynslös reckless
skans redoubt
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
återanställning rehiring
förflytta, hänskjuta relegate
renässans Renaissance
republikansk, republikan republican
anseende, rykte reputation
rykte, anse repute
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
anständighet respectability
respektabel, anständig respectable
ansedd, aktad respected
beträffande, med hänsyn till respecting
glänsande resplendent
ansvar responsibility
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
ansvara responsible for
begränsa, inskränka restrict
endast för tjänstebruk restricted
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
backa, frånsida reverse
oanständigheter ribaldry
allemansrätt right of common
kransar rims
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
rumänsk Romanian
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
rumänsk Rumanian
anlopp, ansats, upptakt run-up
sjömanskostym sailor suit
oanständig, slipprig salacious
vilohem, kuranstalt sanatorium
skrovlig, oanständig scabrous
skandal, anstöt scandal
högröd, scharlakansröd scarlet
scharlakansfeber scarlet fever
granska, skärskåda scrutinize
seans seance
passande, anständig seemly
självfinansering self-financing
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sanslös, meningslös senseless
sans, känner senses
känslig, sensibel sensitive
känslighet sensitivity
stämning, känsla sentiment
sentimental, känslosam sentimental
betjäning, servis, severing, tjänst service
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
sken, glans sheen
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
granska, sålla sift
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
ha en anstrykning av smack of
ganska liten, små smallish
sotfläck, oanständighet smut
hånskratt sneering laugh
sansad, nykter sober
någonstans someplace
någonstans somewhere
mellanslagstangenten spacebar
spanska spanish
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
pjoskig, överkänslig squeamish
blommans ståndare stamen
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
ansträngande strenuous
hänskjuter submits
övermänsklig superhuman
känslighet susceptibility
svällande, ansvällning swelling
medkänsla sympathy
bordsdans table-lifting
bordsdans table-turning
svans, skört, stjärt tail
med svans tailed
svansar tails
spänning, anspänning tension
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
germansk, tysk Teutonic
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tids-begränsning time-limit
till vänster to the left
tillsammans, ihop together
tolerans tolerance
transaktion transaction
transkribera transcribe
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
transformator transformer
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
omplantera, transplantera transplant
transportera, forsla, transport transport
transport transportation
transponera transpose
skattkammare, finansdepartementet treasury
trojanska hästar trojans
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
lastbil, transportera truck
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
anspråkslös unassuming
obalanserad unbalanced
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
förening, förbund, förening, sammanslutning union
obegränsat unlimited
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
gräns-snittet user-interface
tillskansa sig, inkräkta på usurp
vakans, ledig plats vacancy
venetiansk venetian
mycket, ganska very
spänslig vigorous
invärtes, känslomässigt visceral
medans, medan whilst
krans wreath
bekransa wreathe