The English term "age of manhood" matches the Swedish term "mansålder"

other english words that include "age" : swedish :
acreage areal
adage ordspråk, tänkespråk
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
advertising agency annonsbyrå
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
anchorage ankarplats, förankring
ancient lineage anrik
apanage apanage
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
arbitrage arbitrage
armageddon harmageddon
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
backstage bakom kulisserna
badinage raljeri
bagage bagage
baggage bagage
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
baronage samtliga baroner
barrage spärreld
become engaged förlova sig
beverage dryck
bird of passage flyttfågel
blockages blockeringar
bondage slaveri, träldom
breakage bräckage
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
cabbage kål
cabotage kustfart
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
camouflage maskering
camuflage camuflera
carnage blodbad
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
cartilage brosk
cleavage urringning, klyvning
coinage myntprägling
Copenhagen Köpenhamn
cottage villa, stuga, hydda
courage kurage, mod
courageous modig
coverage täckning
damage avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged skadade, skador
damages skadeersättning
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
discourage avskräcka
discouraged modfälld
disengage löskoppla, lösa
disparage nedsätta
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dowager änkenåd
drainage avlopp
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
encourage uppmuntra
encouragement uppmuntran
engage koppla in
engaged engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
English-language engelskspråkig
enrage uppreta
enraged rasande
envisage betrakta, möta
espionage spioneri, spionage
fantasy-language fantasi-språk
filemanager filhanteraren
floor manager studioman, regissör
flowerage blomsterprakt
foliage lövverk
follage lövverk
footage bilder
forage göra en räd, foder, plundra
frontage fasad
fruitage frukt
fuselage flygplanskropp
gage utmaning, pant
garage garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garbage strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck sopbil
gauze bandage gasbinda
haulage transport
heritage arv
homage hyllning
homepage hemsida
hostage gisslan
image bild, image
imagery bildverk, bildspråk
landing-stage båtbrygga
language språk
language-databases språk-databaser
language-directions språk-riktningar
language-files språk-filer
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
languages språk
leafage lövverk
leakage läckage
leverage hävstångsverkan
lineage härstamning
linkage länksystem
linkages sammankopplingar
luggage reseffekter, bagage
luggage rack bagagehylla
luggage van resgodsvagn
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
marriage giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable giftasvuxen
massage massage
message meddelande, bud, budskap
metage mätavgift
middle-aged medelålders
middle age medelålder
Middle Ages - the medeltiden
mileage miltal
mirage hägring
miscarriage missfall
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
newsagency nyhetsbyrå
newsagent tidningskiosk
of age myndig
old age ålderdom
one-page ensidiga
orphen-age hem för föräldralösa
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
package kolli, bal, paket
page sida
pageant festtåg
pages's sidors
parsonage prästgård
passage överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
pasturage on grass bete
patronage beskydd
percentage procenttal
percentages procenttal
personage gestalt, personlighet
pilgrimage pilgrimsfärd, vallfärd
pillage plundring
plage plage
postage porto
presage förebud, förebåda
programming-language programmeringsspråk
quayage kajavgift
rage raseri, förbittring, ilska, ursinne
ravage härja, förhärja
roughage grov
rumage leta
rummage letande, genomleta
sabotage sabotage, sabotera
sage vis, salvia
salvage bärgning, bärga
sausage korv
savage barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery grymhet, barbari
saxifrage mandelblomma
scrimmage gruff
sea-damaged sjöskadad
seepage läckage
sewage avloppsvatten
shortage brist
stage teater, scen, estrad
stage-coach postdiligens, diligens
stage-fright rampfeber
stage-management regi
stage-manager regissör
steerage turistklass, mellandäck
Stone Age (the) stenåldern
stoppage arbetsnedläggelse
storage utrymme
stratagem knep
suffrage rösträtt
take advantage of utnyttja
teenager tonåring
termagent ragata
textmessage textmeddelande
the Iron Age järnåldern
tillage odling
tragedy tragedi
turist agency turistbyrå
under age omyndig, minderårig
undercarriage ställ
urgent message ilbud
usage användande, bruk
vantage fördel i tennis
verbiage svada
vicarage prästgård
village by
vintage vinskörd, årgång av vin
visage anlete
voltage spänning
voyage resa (på sjön)
voyager resande
wage lön
wager vad, slå vad
wager for fish vad för fisk
wages lön, arbetslön
wastage slöseri
wattage wattal
web-page hem-sida
well-managed välordnade, välskött
wreckage skeppsbrott, vrakgods
other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of no use onyttig
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "manhood" : swedish :
manhood manlighet, mandom
womanhood kvinnlighet