The English term "Stone Age (the)" matches the Swedish term "stenåldern"

other english words that include "age" : swedish :
acreage areal
adage ordspråk, tänkespråk
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
advertising agency annonsbyrå
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
anchorage ankarplats, förankring
ancient lineage anrik
apanage apanage
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
arbitrage arbitrage
armageddon harmageddon
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
backstage bakom kulisserna
badinage raljeri
bagage bagage
baggage bagage
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
baronage samtliga baroner
barrage spärreld
become engaged förlova sig
beverage dryck
bird of passage flyttfågel
blockages blockeringar
bondage slaveri, träldom
breakage bräckage
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
cabbage kål
cabotage kustfart
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
camouflage maskering
camuflage camuflera
carnage blodbad
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
cartilage brosk
cleavage urringning, klyvning
coinage myntprägling
Copenhagen Köpenhamn
cottage villa, stuga, hydda
courage kurage, mod
courageous modig
coverage täckning
damage avbräck, ramponera, åverkan
damageable ömtålig
damaged skadade, skador
damages skadeersättning
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disadventage nackdel
discourage avskräcka
discouraged modfälld
disengage löskoppla, lösa
disparage nedsätta
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dowager änkenåd
drainage avlopp
eager ivrig
eager to learn vetgirig
eagerly ivrigt
eagerness begär, iver
encourage uppmuntra
encouragement uppmuntran
engage koppla in
engaged engagerad, upptagen
engagement förlovning, anställning
English-language engelskspråkig
enrage uppreta
enraged rasande
envisage betrakta, möta
espionage spioneri, spionage
fantasy-language fantasi-språk
filemanager filhanteraren
floor manager studioman, regissör
flowerage blomsterprakt
foliage lövverk
follage lövverk
footage bilder
forage göra en räd, foder, plundra
frontage fasad
fruitage frukt
fuselage flygplanskropp
gage utmaning, pant
garage garage, bilverkstad
garage mechanic bilmekaniker
garbage strunt, skräp, avskräde
garbage can soptunna
garbage collector sophämtare
garbage disposer avfallskvarn
garbage truck sopbil
gauze bandage gasbinda
haulage transport
heritage arv
homage hyllning
homepage hemsida
hostage gisslan
image bild, image
imagery bildverk, bildspråk
landing-stage båtbrygga
language språk
language-databases språk-databaser
language-directions språk-riktningar
language-files språk-filer
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
languages språk
leafage lövverk
leakage läckage
leverage hävstångsverkan
lineage härstamning
linkage länksystem
linkages sammankopplingar
luggage reseffekter, bagage
luggage rack bagagehylla
luggage van resgodsvagn
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
marriage giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable giftasvuxen
massage massage
message meddelande, bud, budskap
metage mätavgift
middle-aged medelålders
middle age medelålder
Middle Ages - the medeltiden
mileage miltal
mirage hägring
miscarriage missfall
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
newsagency nyhetsbyrå
newsagent tidningskiosk
of age myndig
old age ålderdom
one-page ensidiga
orphen-age hem för föräldralösa
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
package kolli, bal, paket
page sida
pageant festtåg
pages's sidors
parsonage prästgård
passage överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
pasturage on grass bete
patronage beskydd
percentage procenttal
percentages procenttal
personage gestalt, personlighet
pilgrimage pilgrimsfärd, vallfärd
pillage plundring
plage plage
postage porto
presage förebud, förebåda
programming-language programmeringsspråk
quayage kajavgift
rage raseri, förbittring, ilska, ursinne
ravage härja, förhärja
roughage grov
rumage leta
rummage letande, genomleta
sabotage sabotage, sabotera
sage vis, salvia
salvage bärgning, bärga
sausage korv
savage barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery grymhet, barbari
saxifrage mandelblomma
scrimmage gruff
sea-damaged sjöskadad
seepage läckage
sewage avloppsvatten
shortage brist
stage teater, scen, estrad
stage-coach postdiligens, diligens
stage-fright rampfeber
stage-management regi
stage-manager regissör
steerage turistklass, mellandäck
stoppage arbetsnedläggelse
storage utrymme
stratagem knep
suffrage rösträtt
take advantage of utnyttja
teenager tonåring
termagent ragata
textmessage textmeddelande
the Iron Age järnåldern
tillage odling
tragedy tragedi
turist agency turistbyrå
under age omyndig, minderårig
undercarriage ställ
urgent message ilbud
usage användande, bruk
vantage fördel i tennis
verbiage svada
vicarage prästgård
village by
vintage vinskörd, årgång av vin
visage anlete
voltage spänning
voyage resa (på sjön)
voyager resande
wage lön
wager vad, slå vad
wager for fish vad för fisk
wages lön, arbetslön
wastage slöseri
wattage wattal
web-page hem-sida
well-managed välordnade, välskött
wreckage skeppsbrott, vrakgods
other english words that include "the" : swedish :
accupational therapist arbetsterapeut
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
all the better desto bättre
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amphitheatre amfiteater
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anasthesia bedövning
anathema anatema, bannlysning
another annan
another's en annans
anthem hymn
antithesis motsats, antites
apartheid apartheidpolitik
apathetic apatisk
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
arch of the root hålfot
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
back of the head nacke
balance against each other avväga
bask in the sun sola sig, gassa sig
become betrothed trolova sig
before then dessförinnan
biosynthesis biosyntes
blithe munter
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
box on the ear örfil
break the record slå rekord
breathe andas
breather paus
bring together sammanföra
brothel bordell
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
calf of the leg vadben
cathedral domkyrka, katedral
changing of the guard vaktavlösning
clean the shoes borsta skor
clothe kläda, kläda
clothes kläder
clothesbrush klädeesborste
concussion of the brain hjärnskakning
crowd together tränga ihop sig
darling sweetheart käresta
diphtheria difteri
dither vela
dock (of the bay] docka
drop the anchor fälla ankaret
each other varandra
early in the morning arla
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
East Indies - the Ostindien
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
esther ester
ether eter
every other varannan
farther längre
farthest längst bort, längst, ytterst
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
follow-the-leader följa John
for the rest för övrigt, för resten
forefather förfader
further främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away längre bort
furthermore vidare
furthest ytterst, bortest
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
godfather fadder
godmother fadder
Gothenburg Göteborg
government - the regeringen
grandfather farfar, morfar
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
guard on the railway konduktör på järnväg
Hague (the) Haag
have the heart to nännas
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
hither hit
hitherto hittills
hold out the prospect förespegla
hole in the ice vak
hothead brushuvud
hyperaesthetic överkänslig
hypothesis hypotes
hypothetical hypotetisk
in the end i längden
in the meantime under tiden
in the middle i mitten
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
in the same way lika
in the year anno
into the bargain till yttermera visso
iron clothes stryka kläder
jack-in-the-box gubben i lådan
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
lay the table duka
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
lengthen förlänga, förlängas
lengthened förlängd
lengthening förlängning
liberty if the press tryckfrihet
lily of the valley liljekonvalj
lithe smidig, böjlig
lobe of the ear öronsnibb
look at oneself in the glass spegla sig
Lutheran luteran, luthersk
magistrates` court - the rådhusrätt
make the bed bädda
make the price faststalla priset
masthead masttopp
mathematical matematiska
mathematically matematiskt
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mathematics matematik
mealy-mouthed undanglidande
Middle Ages - the medeltiden
middleclasses - the medelklassen
miss the mark bomma
mother mor, moder, mamma
mother-in-law svärmor
mother ship moderfartyg
mother tongue modersmål
mother wit bondförstånd
motherboard moderkort
motherfucker skitstövel
motherhood moderskap
motherly moderlig
move the bowels tömma tarmen
much the biggest utan tvekan den störste
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
nether nedre
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
Nile - the Nilen
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
not in the least inte det ringaste
of the same kind likadan
of the time dåvarande
on duty for the day jourhavande
on the contrary däremot, tvärtom
on the first floor en trappa upp
on the point of på vippen
on the sly i mjugg, i smyg
on the top of ovanpå
on the whole överhuvudtaget, på det hela taget
one another varandra
one or the other någondera
Orient - the Orienten
other övrig, annan
other-government andra som styr
otherguess annan, av ett annat slag
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-the-way corner avkrok
out of the way undan
outhermost längst ut
over-the-counter över disk
panther panter
paranthesis parantes
parenthesis parentes
pathetic rörande
petrol to the car bensin till bilen
pithead gruvöppning
plain-clothes detektiv
polythene polyeten
pother stickande rök
potherb köksväxt
rather ganska, snarare, hellre
reformed Church - the reformerta kyrkan
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
Rhen - the Rhen
room to breathe andrum
run the risk utsätta sig för, löpa risk
scythe lie
seethe sjuda
set (of clothes) omgång
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
smother kväva
soothe lindra, lugna
southern sydlig
stalls at thr theatre parkett på teater
starch the collar stärka kragen
starsprangled banner - the stjärnbaneret
step-father styvfar
stepbrother styvbror
stepfather styvfar
stepmother styvmor
strengthen styrka, stärka
strengthened förstärkt
strengthening förstärkande
swathe insvepa
sweet-toothed svag för sötsaker
sweetheart fästman, fästmö
sympathetic tilltalande, sympatisk
synthes syntes
synthesize framställa på syntetisk väg
synthesizer synthesizer
synthetic syntetisk
tending (the soil) ans
tether tjuder, tjudra
Thames - the Themsen
the den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary motsatsen
the day before yesterday förrgår
the Iron Age järnåldern
the opposite motsatsen
the other day häromdagen
the other way around tvärom
the public allmänheten
the same samma, densamme, lika
the sooner the better ju förr desto bättre
the Supreme Court Högsta domstolen
theatre teater, operationssal
theatrical teatralisk
theft stöld
their deras
theirs deras
them dem
theme tema
themselves sig
then sedan, då
theologian teolog
theologians teologer
theology teologi
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
there dit, där
there's där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby därvid, därigenom
therefore därför
thereof därom
thereto därtill
thereupon därpå
thermometer termometer
thermonuclear termonuklear
Thermos termosflaska
thermostate termostat
thesaurus synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
these dessa
thesis tes, avhandling
thespian dramatisk
Thessalonian thessaloniker
thews senor, muskler
thewy muskulös, senig
they de här
they're de är
they've de har
till then dittills
time together samvaro
tithe tionde
to the left till vänster
to the right till höger
together tillsammans, ihop
together with jämte
toil in the work slita i arbetet
turn of the year årsskifte
turn over the leaves bläddra
turn to the .. vika av åt
until further notice tills vidare
Watersprite - the Näcken
wave out on the sea våg på havet
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
wether bagge
what`s the matter hur är det fatt
whether huruvida, om
whether...or vare sig...eller
with the wind med vinden, borta
wither vissna, förtorka
withering vissnande
wool-gathering drömmerier
working hypothesis arbetshypotes
wreathe bekransa
writhe vrida sig
writhed vred sig
zither cittra