The English term "turn to the .." matches the Swedish term "vika av åt"

other english words that include "to" : swedish :
a pair of tongs tång
abattoir slakthus
abbreviatory förkortnings
abductor kidnappare
abettor medhjälpare
accede to tillmötesgå
accelerator gaspedal
acceptor acceptant
according to enligt
accredit to ackreditera
accumulator ackumulator
accustom vänja
accustomed to van vid
acetone aceton
actor skådespelare, aktör
adapt to anpassa till
adaptor adapter
adjust to anpassa till
administrator administratör
administrators administratörer
admonitory förmanande
adulatory smickrande
advantageous to gynnsam för
allied to allierad med
alligator alligator
allude to anspel
alternator växelströmsgenerator
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amatory erotisk
amount to belöpa sig till, uppgå till
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
anstigator anstiftare
anticipatory förutseende
antitoxin antitoxin
antonym antonym
apostolic apostolisk
applicator påstrykare
apply to applicera, anlita
arbitrator medlare
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
asbestos asbest
asbestosis asbestos
assistant doctor underläkare
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
at the bottom nederst
at the top överst
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
attached to fäst vid
attend to expediera
attentive to uppmärksam för
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
aviator flygare
ayatollah ayatollah
back to front bakfram
badminton badminton
bakestone bakplåt
barbitone sömnmedel
baritone baryton
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barrator processmakare
baton batong, taktpinne
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be accustomed to pläga
be allowed to
be refractory tredskas
be victorious segra
becoming to klädsam
belong to tillhöra
benefactor välgörare
bestow skänka, ägna
blade to a knife blad till kniv
bleed to death förblöda
bloodstone heliotrop
blotto plakat
bluestocking blåstrumpa
boatowner båtägare
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
bottom botten
bow oneself to bocka sig för
bowl (to drink) bål
brew (to drink) brygga
brimstone svavel
bring to justice ställa inför rätta
bring together sammanföra
briton britt
building contractor byggmästare
bus-stop busshållplats, hållplats
buttock skinka
button knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
calculator miniräknare
canvas (to paint on) duk
carburettor karburator, förgasare
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge to a gun patron
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
clung to hålla vid fast
clutching-tongs griptång
cobble-stone kullersten
collaborator medarbetare, medlöpare
collector samlare
come to nothing gå upp i rök
command-buttons kommandoknappar
compelled to nödsakad att
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compositor kompositör
conciliator förlikningsman
condescend to give bevärdiga med
conducted tour gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conform to rätta sig efter
connecting tower manövertorn
consent to tillåta
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
consistorial konsistoriell
contactors kontaktorer
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour kontur
contractor leverantör, entreprenör
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
Copyright to E-mail [email protected]
cornerstone hörnsten
correspond to motsvara
cotton tråd, bomull
cotton-wool bomullsvadd, bomull
covetous vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of begärlig efter
crane to lift with kran att lyfta med
creator skapare
creators skaparna
creditor fordringsägare, borgenär
crematorium krematorium
cretonne kretong
crowd together tränga ihop sig
cultivator odlare
curtsy to niga för
custodian förmyndare, väktare
custody arrest, försvar
custom sed, sedvänja, vana
custom-house packhus
customary bruklig, vanlig
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
customised specialgjorda
customizable finjusteringsbar
customize finjustera
custommade skräddarsydd
customs tull
cytology cellära
dator computer
day-to-day dagliga
day after tomorrow övermorgon
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
declamatory deklamatorisk
denominator nämnare
depositor insättare
derogatory nedsättande
desktop skrivbord
desultory osammanhängande
detector detektor
detectors detektorer
detonate detonera
detonating detonerande
detour omväg, avstickare
detoxify avgifta
devote oneself to ägna sig åt
diatonic diatonisk
dictator diktator
dictatorship diktatur
die-stock gängkloppa
diphtong diftong
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
discriminatory diskriminerande
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distributor distributör
distributors distrubitörer
ditto dito
divide into syllables avstava
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
dormitory sovsal, sovstad
downtown centrum
drugstore kemikalieaffär
eager to learn vetgirig
easiest-to-use enklast att använda
easy-to-use lättanvänt
easy to survey överskådlig
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
educators utbildare
egyptologist egyptolog
egyptology egyptologiska
elector väljare
electorate valmanskår
elevator hiss
emulator omvandlare
English (to speak) engelska
enter into ingå, inlåta sig på
entitled to vote valberättigad
epitome sammandrag
equator ekvator
escalator rulltrappa
evaluator utvärderare
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exhibitor utställare
explanatory förklarande
exploratory utforskande
expose oneself to utsätta sig för
extol prisa
extolled lovprisats
extort framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extractor utdragare
eyetooth hörntand
face-to-face ansikte mot ansikte
face to vetta åt
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
false tooth löstand
felicitous lycklig, lyckad
festoon girlandfestoons@girlands
folk story folksaga
footstool pall
foretoken varsel, varsla
fortuitous tillfällig
full stop punkt
game-selector spelväljare
garbage collector sophämtare
gearmotor växelmotor
general tool universalverktyg
germane (to) nära förbunden (med), relevant
gesticulatory gestukilerande
get into stiga in i
get off to bed gå och lägga sig
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up to ställa till med
ghetto getto
ghost story spökhistoria
gift token presentkort
give birth to föda
gladiator gladiator
glutton frossare
gluttonous glupsk
gluttony glupskhet
go to resa
go to bed lägga sig
go to pieces gå i kras
grain to sow korn att så
grindstone slipsten
guarantor garant
gusto välbehag, smak
hand (over to) räcka över till
happen to be råka vara
have the heart to nännas
have to måsta
have to pay plikta för
hectogramme hekto
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
hitherto hittills
house-to-house hus till hus
I have been told man har sagt mig
illustrator illustratör
imitator imitatör
impersonator imitatör
incinerator förbränningsanläggning
inclined to fallen för
inclined to do böjd
incubator äggkläckningsmaskin
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indifferent to likgiltig för
iniquitous upprörande, orättfärdig
inquire into utreda
inquisitors inkvisitorer
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
intend to ämna
intend to do tänka göra
into in, till
into the bargain till yttermera visso
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
introduce to presentera, föreställa för
introductory introduktions
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
investigator utredningsman, forskare
investor investerare
ironstove kamin
isolator huvudströmbrytare
janitor portvakt
jato jetdriven hjälpmotor
jetton jetong
joint-stock aktiebolag
kerb-stone kantsten
keystone grundval
kowtow buga sig
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
language-translator språköversättare
laudatory berömmande
laughing-stock driftkucku
laughing stock åtlöje
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lector lektor
legislator lagstiftare
lend to låna ut
liberator befriare
lightning-conductor åskledare
limestone kalksten
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
listen to avhöra, höra på, avlyssna
livestock boskap
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
look forward to motse
loyal to solidarisk mot, lojal mot
lull to sleep söva
magneto magnetapparat
make love to kurtisera
malefactor missdådare
mandatory obligatorisk
margin-to-margin marginal till marginal
married to gift med
mashed-potatoes potatismos
mastodon mastodont
match - to merry parti
mattock bred hacka
mediator medlare
memento minnessak, minne
mentor mentor, handledare, rådgivare
meritorious förtjänstfull
milk tooth mjölktand
mistletoe mistel
monitor övervaka
monitoring övervakning
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
mosquito mygga
mother tongue modersmål
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist bilist
motorman spårvagnsförare, lokförare
motto valspråk, devis, motto
mouth-to-mouth munmotmunmetoden
move stock sälja ut lagret
moved (to be..) röras
mulatto mulatt
mutton fårkött
mutton chop fårkotlett
myxomatosis kaninpest
narrator berättare
navigator navigatör
near to intill
necessitous behövande
negotiator förhandlare
never-to-be-forgotten oförgätlig
next to närmast, bredvid
non-stop utan uppehåll
non-toxic giftfri
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
numerator täljare
object to opponera, protestera mot
objector motståndare
obligation to report anmälningsplikt
obligatory obligatorisk
observatory observatorium
October oktober
octopus bläckfisk
on the top of ovanpå
on tiptoe på tå
onto till
operator maskinist, operatör
operator's användares
opposite to mitt emot
orator vältalare, talare
originator skapare
ortodox renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillator oscillator
ought to böra
owing to på grund av
palmetto solfjäderspalm
participator deltagare
pastor pastor
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
perambulator barnvagn
peremptory bestämd, diktatorisk
perfunctory likgiltig
petrol to the car bensin till bilen
phantom vålnad, spöke, skepnad
photo fotografi
photocopying fotokopiering
photograph fotografi, fotografera
photographer fotograf
photographic fotografisk
photographs fotografier
photography fotografi
photogravure fotogravyr
photos fotografier
pictorial illustrerad
piston kolv
pito ringbult
planetoid asteroid
plankton plankton
Plato Platon
platton pluton
plunge into störta sig in i
pod to a bean skida
potato potatis
potato chips chips
power of attorney fullmakt
precipitous brant
predatory rov
prefatory inledande
prehistoric förhistorisk
prepatory förberedande
presto snabb, hastigt
prior to före, innan
prize( to gain) pris (att få)
promontory udde
promptor sufflör
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship äganderätt
prosecutor åklagare
prospector malmletare
protocol protokoll
prototype prototyp
prove to be visa sig vara
ptolemaic ptolemaiska
ptolemy's ptolemaios
purgatory skärseld
push-bottom tryckknapp
pushbutton tryckknapp
put into plaster of Paris gipsa
put to sleep söva
quarto kvartsformat
radiator värmeelement, kylare
reactor reaktor
reason to grund för
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
reel-to-reel rullbandspelare
refer to referera till, åberopa
reflector reflektor
reformatory uppfostringsanstalt
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrigerator kylskåp
repertory repertoar
reply to besvara
repository förvaringsplats
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
retort replik, replikera, genmäla
retouch retuschera
rhetoric retorik
rhetorical retorisk
ring (to) ringa (att)
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
rooftop taktopp
room to breathe andrum
runestone runsten
rush into störta sig in i
sanatorium vilohem, kuranstalt
sartorial skräddar
sculptor bildhuggare, skulptör
sector sektor, avsnitt
seem to verka som
selector väljare
semitone halvton
senators senatorer
set fire to antända, tända eld på
set oneself to föresätta sig
sexton klockare, kyrkvaktmästare
shantytowns slumkvarter
short story novell
simple-to-use enkel att använda
simpleton stolle
skeleton benstomme, skelett
skiff to row eka att ro
slink of the tongue felsägning
small town köping, småstad
snowstorm yrväder
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
speak to tilltala
speculator spekulant
sprout (to) spira (att)
statutory lagstadgad
stepping-stone språngbräda, medel
stoat hermelin, vessla
stock lager, ätt, stam, förråd, aktier
stock-broker börsmäklare
stock-holder aktieägare
stock-yard inhängnad
stock exchange aktiebörs, fondbörs
stock raising boskapsskötsel
stockade palissad
stockinet trikå
stocking strumpa
stockroom lagerrum
stocktaking inventering
stocky kort och tjock
stodgy bastant, tung
stoke elda med kol
stokehold pannrum
stole stola (lång sjal)
stolid trög
stomach mage
stomach pains magplågor
stomachs magar
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
stood stod
stool pall
stoop böja sig
stooping framåtböjd
stop bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa
stop up täppa, täta
stopgap utfyllnad, ersättare
stoplight stoppljus
stoppage arbetsnedläggelse
stopped stoppad
stopper propp
stopping fyllning
stopping-place hållplats
stops stoppar
storage utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
stories berättelser
storing sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy stormig
story berättelse, sägen, historia
story's berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person tjock person
stove kamin, kakelugn
stow stuva, packa
stowaway fripassagerare
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
subject to underkasta
submit to underkasta sig, foga sig
subscribe to abonnera på, prenumerera på
subtotal delsumma
suitor part, part i mål, friare
summon to a memeeting kalla till möte
sweet-potato sötpotatis
sweet-toothed svag för sötsaker
system-directory system-katalog
systolic systolisk
tabletop bordsskiva
take in tow ta på släp
take pains to vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
talking-to åhutning
tall story amsaga
tattoo tatuering, tapto, tatuera
tear to rags trasa sönder
teetotaller absolutist, nykterist
territories områden
territory område, territorium
Teutonic germansk, tysk
thanks to tack vare
thereto därtill
thunder-storm åskväder
time together samvaro
tiptop förstklassig
tit-tat-toe tripp trapp trull
to till, att, att, rämna, åt
to-do väsen, ståhej
to-morrow imorgon
to a man mangrant
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
to death ihjäl
to eat att äta
to get att få, ränta
to night i natt
to some extent i någon mån
to speak slang, att tala
to the left till vänster
to the right till höger
toad padda
toadflax gulsporre
toadstool flugsvamp
toady smickrare, smilfink
toast rostat bröd, skål (utbringa en -)
tob övertagandebud
tobacco tobak
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's tobaksaffär
toboggan kälke
today idag
toddle tulta
toddy palmvin, toddy
todo att göra
toe
toffee knäck, kola
together tillsammans, ihop
together with jämte
toggle växla
toggling togglande
toil knoga, knog, sträva
toil in the work slita i arbetet
toilet toalett
toilsome mödosam
token tecken, gåva
told berättade, berättat
tolerable dräglig, uthärdlig
tolerance tolerans
tolerate tåla, fördra, tolerera
toll möda, klämtning, tull, klämta
tolling klämtning
tomato tomat
tomb grav, grift, gravvalv
tombola tombola
tomboy yrhätta
tomcat hankatt
tome stor bok, volym
tommy engelsk soldat
tomorrow imorgon
ton ton = 1000kg
tongs tång
tongue tunga
tonic tonisk, stärkande
tonight i kväll, inatt, i afton
too tillika, också, även, alltför
tool verktyg, redskap
toolbox verktygslåda
toolkit verktygs uppsättning
toot tuta
tooth tand
tooth-brush tandborste
tooth-paste tandkräm
toothache tandvärk
top topp, krön, höjd
top-hat cylinderhatt
top-secret topphemlig
top-seller topp-säljare
top-up fyll på
toper suput
topic ämne
topical aktuell
topple störta, stjälpa
tops toppar, överst
topsy-turvy upp och nedvänd
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo torped, torpedera
torpid stel, domnad
torpor slöhet, dvala
torrent flöde, ström
torrid förbränd
torso kropp
tortoise sköldpadda
tortuous slingrande
torture tortera, pina, tortyr
tory konservativ
toss slänga, vräka
toss-up slantsingling
tot parvel
total summa, total
totally totalt
totter vackla, stappla
touch snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra
touching rörande, vidrörande
touchy lättstött
tough besvärligseg
tounge tunga
tour tur, turnera, resa, turné
touring rundresa
tourist turist
tournament turnering
tousle rufsa till
tout kundvärvare, spion
tow bogsering, bogsera
towards åt, emot, mot
towel handduk
tower torn
tower-clock tornklocka
towering mycket hög
town stad
town-resident stadsbo
town councillor stadsfullmäktige
town hall rådhus
toxic giftig
toxicity giftigheten
toxin gift
toy leksak
tractor traktor
traiotor förrädare
traitor förrädare, quisling
transitory övergående
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
tusk (a tooth) bete
tutor privatlärare
tutored lärde
tutorial handledning
tyre to a car däck
ubiquitous allestädes närvarande
unaccustomed ovan
unbutton knäppa upp
unbuttoned knäppte upp
understood förstått
undertone dämpat
ungrateful to otacksam
unsatisfactory otillfredsställande
untold oräknelig, omätlig
untouched oberörd
untoward motig
up-to-date senaste
up to now hittills
used to van
utopia önskedröm, utopi
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
ventilator luftventil, ventil
veto veto
victim to offer för
victor segrare
victorious segrande, segerrik
victory seger
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
want to do vill göra
wanton lättsinnig, yster
wantonly lättfärdigt
wantonness lättsinne
watch-tower vakttorn
well-to-do välbärgad
whetstone bryne
windows-directory windows-katalog
zootomy zootomi, djuranatomi
zucchetto kalott
other english words that include "the" : swedish :
accupational therapist arbetsterapeut
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
all the better desto bättre
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amphitheatre amfiteater
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anasthesia bedövning
anathema anatema, bannlysning
another annan
another's en annans
anthem hymn
antithesis motsats, antites
apartheid apartheidpolitik
apathetic apatisk
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
arch of the root hålfot
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
back of the head nacke
balance against each other avväga
bask in the sun sola sig, gassa sig
become betrothed trolova sig
before then dessförinnan
biosynthesis biosyntes
blithe munter
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
box on the ear örfil
break the record slå rekord
breathe andas
breather paus
bring together sammanföra
brothel bordell
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
calf of the leg vadben
cathedral domkyrka, katedral
changing of the guard vaktavlösning
clean the shoes borsta skor
clothe kläda, kläda
clothes kläder
clothesbrush klädeesborste
concussion of the brain hjärnskakning
crowd together tränga ihop sig
darling sweetheart käresta
diphtheria difteri
dither vela
dock (of the bay] docka
drop the anchor fälla ankaret
each other varandra
early in the morning arla
earthenware lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel lerkärl
East Indies - the Ostindien
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
esther ester
ether eter
every other varannan
farther längre
farthest längst bort, längst, ytterst
father far, pappa, fader
father's faderns
father-in-law svärfar
Father Christmas jultomte
fatherhood faderskap
fatherland fädernesland
fatherly faderlig
fathers fäder
feather fjäder
feather-duster dammvippa
feathered befjädrad
feathery fjäderlätt
follow-the-leader följa John
for the rest för övrigt, för resten
forefather förfader
further främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away längre bort
furthermore vidare
furthest ytterst, bortest
gather samla, inhämta, plocka, samlas
gathered församlade
gathering samling, sammankomst, möte
gatherings församling
gathers samla
godfather fadder
godmother fadder
Gothenburg Göteborg
government - the regeringen
grandfather farfar, morfar
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
guard on the railway konduktör på järnväg
Hague (the) Haag
have the heart to nännas
heathen hednisk, hedning
heathendom hedendom
heather ljung
hither hit
hitherto hittills
hold out the prospect förespegla
hole in the ice vak
hothead brushuvud
hyperaesthetic överkänslig
hypothesis hypotes
hypothetical hypotetisk
in the end i längden
in the meantime under tiden
in the middle i mitten
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
in the same way lika
in the year anno
into the bargain till yttermera visso
iron clothes stryka kläder
jack-in-the-box gubben i lådan
lathe svarv
lather tvåla in, löddra sig, lödder
lay the table duka
leather läder
leatherette konstläder
leathery seg
lengthen förlänga, förlängas
lengthened förlängd
lengthening förlängning
liberty if the press tryckfrihet
lily of the valley liljekonvalj
lithe smidig, böjlig
lobe of the ear öronsnibb
look at oneself in the glass spegla sig
Lutheran luteran, luthersk
magistrates` court - the rådhusrätt
make the bed bädda
make the price faststalla priset
masthead masttopp
mathematical matematiska
mathematically matematiskt
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mathematics matematik
mealy-mouthed undanglidande
Middle Ages - the medeltiden
middleclasses - the medelklassen
miss the mark bomma
mother mor, moder, mamma
mother-in-law svärmor
mother ship moderfartyg
mother tongue modersmål
mother wit bondförstånd
motherboard moderkort
motherfucker skitstövel
motherhood moderskap
motherly moderlig
move the bowels tömma tarmen
much the biggest utan tvekan den störste
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
nether nedre
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
Nile - the Nilen
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
not in the least inte det ringaste
of the same kind likadan
of the time dåvarande
on duty for the day jourhavande
on the contrary däremot, tvärtom
on the first floor en trappa upp
on the point of på vippen
on the sly i mjugg, i smyg
on the top of ovanpå
on the whole överhuvudtaget, på det hela taget
one another varandra
one or the other någondera
Orient - the Orienten
other övrig, annan
other-government andra som styr
otherguess annan, av ett annat slag
otherwise på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-the-way corner avkrok
out of the way undan
outhermost längst ut
over-the-counter över disk
panther panter
paranthesis parantes
parenthesis parentes
pathetic rörande
petrol to the car bensin till bilen
pithead gruvöppning
plain-clothes detektiv
polythene polyeten
pother stickande rök
potherb köksväxt
rather ganska, snarare, hellre
reformed Church - the reformerta kyrkan
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
Rhen - the Rhen
room to breathe andrum
run the risk utsätta sig för, löpa risk
scythe lie
seethe sjuda
set (of clothes) omgång
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
smother kväva
soothe lindra, lugna
southern sydlig
stalls at thr theatre parkett på teater
starch the collar stärka kragen
starsprangled banner - the stjärnbaneret
step-father styvfar
stepbrother styvbror
stepfather styvfar
stepmother styvmor
Stone Age (the) stenåldern
strengthen styrka, stärka
strengthened förstärkt
strengthening förstärkande
swathe insvepa
sweet-toothed svag för sötsaker
sweetheart fästman, fästmö
sympathetic tilltalande, sympatisk
synthes syntes
synthesize framställa på syntetisk väg
synthesizer synthesizer
synthetic syntetisk
tending (the soil) ans
tether tjuder, tjudra
Thames - the Themsen
the den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary motsatsen
the day before yesterday förrgår
the Iron Age järnåldern
the opposite motsatsen
the other day häromdagen
the other way around tvärom
the public allmänheten
the same samma, densamme, lika
the sooner the better ju förr desto bättre
the Supreme Court Högsta domstolen
theatre teater, operationssal
theatrical teatralisk
theft stöld
their deras
theirs deras
them dem
theme tema
themselves sig
then sedan, då
theologian teolog
theologians teologer
theology teologi
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
there dit, där
there's där är, det finns
thereabout däromkring
thereafter därefter, därefter
thereby därvid, därigenom
therefore därför
thereof därom
thereto därtill
thereupon därpå
thermometer termometer
thermonuclear termonuklear
Thermos termosflaska
thermostate termostat
thesaurus synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
these dessa
thesis tes, avhandling
thespian dramatisk
Thessalonian thessaloniker
thews senor, muskler
thewy muskulös, senig
they de här
they're de är
they've de har
till then dittills
time together samvaro
tithe tionde
to the left till vänster
to the right till höger
together tillsammans, ihop
together with jämte
toil in the work slita i arbetet
turn of the year årsskifte
turn over the leaves bläddra
until further notice tills vidare
Watersprite - the Näcken
wave out on the sea våg på havet
weather uthärda, vittra, väder
weather forecast väderleksrapport
weatherbound hindrad av vädrets makter
weathercock vindflöjel
weatherman meterolog
weatherproof väderbeständig
weathervane vindflöjel
wether bagge
what`s the matter hur är det fatt
whether huruvida, om
whether...or vare sig...eller
with the wind med vinden, borta
wither vissna, förtorka
withering vissnande
wool-gathering drömmerier
working hypothesis arbetshypotes
wreathe bekransa
writhe vrida sig
writhed vred sig
zither cittra
other english words that include "__" : swedish :
A-bomb atombomb
A-student topp elev
a body ruttna, en kropp
a few några få
a good deal åtskilligt
à la carte à la carte
a little more litet till
a long string of en lång rad av
a long time länge
a lot of mycket
A minor a-minor
a pair of tongs tång
a posteriori a posteriori
a road huvudväg
A.D. e.Kr
aardvark jordsvin
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
aback bakåt
abacus kulram
abaft akter ut
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abase förnedra
abasement förnedring
abash genera
abashed generad
abashment blygsel
abate lindra
abatement avtagande
abatis förhuggning
abattoir slakthus
abbacy abbotsämbete
abbatial kloster
abbess abbedissa
abbey kloster
abbot abbot
abbreviate förkorta
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abbreviatory förkortnings
abdicate abdikera, avsäga sig
abdication avsägelse
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
abduct bortföra
abduction rövande bort
abductor kidnappare
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abidance dröjande
abide vänta, stanna
abiding bestående, varaktig
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abiogenesis uralstring
abject föraktlig
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
abjure avsvärja
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablative ablativ
ablaut avljud
ablaze i lågor
able duktig, skicklig, kunnig
able-bodied arbetsför, stark
able seaman matros
abled möjlig gjord
abloom i blom
ablution tvätta sig
ablutions tvagning
ably skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate avsäga sig
abnegation förnekelse
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aboard ombord
abode boning, hemvist, vistelse
aboil kokande
abolish avskaffa, upphäva
abolished avskaffad
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
abomasum löpmage
abominable avskyvärd
abominate avsky
abomination avsky
abondant ymnig
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
abound flöda över av
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
above ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard öppet, ärligt
abovementioned ovannämnd
abracadabra abrakadabra
abrade skava(nöta)av, abradera
abrading avnötning
abranchiate utan gälar
abrasion avskavning, slitning
abrasive sträv
abreact avreagera
abreaction avreagering
abreast jämsides
abridge förkorta
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
abroad utlandet, utomlands, utrikes
abrogate avskaffa
abrupt tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly abrupt
abscense frånvaro
abscess abscess, böld
abscond rymma
absence frånvaro
absent frånvarande, borta
absent-minded disträ, tankspridd
absentee frånvarande
absenteeism skolk
absently frånvarande
absinth malört, absint
absolute absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve frikänna
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
abstain avstå
abstainer absolutist
abstemious återhållsam
abstention röstnedläggelse
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
abstract sammandrag, abstrakt
abstraction abstraktion
abstracts teoretisk
abstruse dunkel
absurd orimlig, absurd
absurdity orimlighet
absurdness absurditet
abudant riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant överflödande
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
abusive smädlig, ovettig
abut gränsa intill
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
acacia akacia
academic akademisk
academical akademisk
academically akademiskt
academician akademimedlem, akademiker
academy akademi
accede biträda, tillträda
accede to tillmötesgå
accelerate accelerera
accelerated accelererad
accelerates accelererar
accelerating accelererande
acceleration acceleration
accelerator gaspedal
accent brytning, accent, tonfall, betoning
accented betonade
accentuate betona, accentuera
accentuation betoning
accentutate betona, accentuera
accept antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability godtagbarhet
acceptable acceptabelt, godtagbart
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accepted accepterad
acceptera accepting
accepting accepterar
acceptor acceptant
accepts accepterar
access tillgång
access time åtkomsttid
accessary medhjälpare, medbrottsling
accessed åtkomliga
accessible tillgänglig, åtkomlig
accession tillskott, tillträde
accessor åtföljande
accidence formlära
accident olycka, olyckshändelse, slump
accidental tillfällig
accidentally händelsevis
accidents olyckor
acclaim hälsa såsom, hylla
acclamation bifallsrop
acclimatize anpassa
accolade dubba till riddare
accommodate anpassa
accommodated anpassad
accommodates anpassar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate inhysa
accomodating medgörlig
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accomplice medbrottsling
accomplish utföra, fullborda
accomplished presterade
accomplishment prestation
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accost tilltala
account mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability ansvarighet
accountable tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
accounting bokföring
accounts handelsräkning
accoustics akustik
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
accretion anhopning, tillväxt
accrual periodisering
accrue växa till, tillfalla
accueded instämmande
accumulate hopsamla
accumulated samlat
accumulation anhopning
accumulative ackumulerad
accumulator ackumulator
accupational therapist arbetsterapeut
accuracy noggrannhet
accurate noga, ackurat, verkligt
accursed förbannad
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
accustom vänja
accustomed to van vid
accysation beskyllning
ace äss
aceess etta
acerbity skärpa, syrlighet
aces äss
acessibly precision
acetate acetat
acetic ättikssyra
acetone aceton
acetylene acetylen
ache värka, värk, värka
ached värkte
aches värker
achievable utförbart
achieve uppnå
achieved uppnått
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
achieves uppnår
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
aching värkande
acid sur, syra, syrlig
acidification försurning
acidify försura
acidity syrlighet
acidulous syrlig
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acne finne, akne
acorn ekollon
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acquaint göra bekant med
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
acquainted bekant
acquiesce samtycka
acquiescence samtycke
acquiescent eftergiven
acquire vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement förvärvande
acquires behöver
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acre tunnland
acreage areal
acrid bitter
acridity bitterhet
acridness fränhet
acrimonious bitter, skarp
acrimony bitterhet, skärpa
acrobat akrobat
acrobatic akrobatisk
acrobatics akrobatik
acronym akronym
acrylate akryl
acrylic akrylfiber
acrylic fabric akryl
act verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity amnestikungörelse
acta handling
acted spelade
acting tillförordnad, spelsätt, spel
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activate aktivera
activated aktiverad
activates aktiverar
activating verksamhet, aktiverande
activations verksamheter
active aktiv, verksam
actively aktivt
activist aktivist
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actor skådespelare, aktör
actress skådespelerska, aktris
acts agerar
actua själva
actual verklig
actuality (in) i själva verket
actually faktiskt
actuate driva, sätta i rörelse
acuate skarp, akut, skarpsinnig
acuity skärpa, skarpsinne
acumen skarpsinne
acupuncture akupunktur
acute akut, spetsig
ad annons
ad lib improviserat
adage ordspråk, tänkespråk
adamant orubblig
adapt lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to anpassa till
adaptability anpassningsförmåga
adaptable anpassningsbar
adaptation anpassning, adaptation
adapted anpassade
adapters adaptrar
adaption bearbetning
adaptor adapter
add bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up) addera
add on tillsätta
added adderad
addendum tillägg
adder huggorm
addict narkotikaslav
addicted for begiven på
addiction begivenhet
addictive beroendeframkallande
adding adderande
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
addled rutten
addon tilläggsprogram
address tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed adresserat
addressee mottagare, adressat
addressees adresser
addresses adresser
adds lägger till
adduce anföra
adenoids polyper
adept skicklig
adequacy tillräcklighet
adequate tillräckligt
adhere stå fast vid
adhered ansluten till
adherence fastsittande vid
adherent anhängare
adheres håller troget fast
adhesion adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive fastnar, bindemedel
adieu farväl
adipose fettvävnad
adjacent angränsande, intilliggande
adjecent närgränsande
adjectival adjektivisk
adjective adjektiv
adjoin stöta till, bifoga
adjoining angränsande
adjourn ajournera
adjudge tilldöma, tillerkänna
adjudicate avdöma
adjudication tilldömande
adjunct tillsats, komplement
adjust ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts justerar
adlib improvisera
adman reklamman
admass lättpåverkad masspublik
admin administration
administer förvalta
administrate administrera
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative förvaltnings
administrator administratör
administrators administratörer
admirable beundransvärd
admiral amiral
admiralty amiralitet
admiration beundran, beundran
admire beundra
admirer beundrare
admires beundrar
admissible tillåtlig
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admixture blandning
admonish tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
ado ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adp-machines adb-maskiner
adrenal gland binjure
adriatic adritatiska havet
adrift på drift
ads annonser
adulation krypande smicker
adulatory smickrande
adult vuxen, fullvuxen
adulterer äktenskapsbrytare
adulterous utomäktenskaplig
adultery äktenskapsbrott
adulthood mogen ålder
adults vuxna
advance avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced avancerad
advancement befordran
advances framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
adventure äventyr
adventurer äventyrare
adventuress lycksökerska
adventurous äventyrlig
adverb adverb
adversary motspelare, motståndare
adverse som är rakt emot
adversity motgång
advert annons
advertise annonsera
advertised annonserade
advertisement annons, reklam
advertiser annonsör
advertising annonserande
advertising agency annonsbyrå
advice råd, avi
advice-note avi
advice against something avråda
advisable klokt, rådlig
advise råda
advised tipsade
advisedly överlagt
adviser rådgivare
advisor mentor
advisory rådgivande
advocacy befrämjande av
advocate kämpa för, förespråkare
advocates advokater
ae amerikansk engelska
aeon tidsålder
aerate genomlufta
aerial antenn
aerie rovfågels näste, örnbo
aero flyg
aerobatics konstflygning
aerobe aerob
aerodrome flygfält, aerodrom
aerodynamic aerodynamisk
aerodynamics aerodynamik
aerofoil vinge, bärplan
aerogram radiotelegram
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
aeroplane flygplan
aerosol aerosol
aerospace rymd
aesthete estet
aesthetic estetisk
aesthetics estetik
afar fjärran
affability tillgänglighet
affable älskvärd
affair affär
affairs affärer
affect beveka, påverka
affectation tillgjordhet
affected påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affects påverkar
affekt emotion
affidavit edlig skriftlig försäkran
affiliate uppta
affiliation ansluta
affinity släktskap
affirm försäkra, bejaka
affirmation bekräftelse
affirmative jakande
affix tillfoga, fästa
afflict plåga
afflicted ansatt, drövad
affliction ycka, belastning, prövning
affluent mycket rik, biflod
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
affray slagsmål
affront chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield borta
aflame i brand
afloat flytande
afoot rörelse
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
afraid rädd
afraid of rädd för
afresh å nyo, på nytt
African afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
aft akter ut
after efter
after-care eftervård
after-claim efterkrav
after-deck akterdäck
after-dinner middags
after-effect efterverkning
after-life live efter detta
after-shave rakvatten
after-taste bismak
afterglow efterglans
afterlife livet efter detta
aftermath efterdyningar, efterräkning
afternoon eftermiddag
afters efterrätt
aftersail aktersegel
aftersaloon aktersalong
aftertaste eftersmak
afterthought vidare
afterwards dan, efter, efteråt, i efterhand
again ånyo, igen
against åter, mot, emot
agape med vidöppen mun
agaric skivling
agate agat
age tidsålder, ålder
age-group åldersgrupp
age-limit åldersgräns
age of manhood mansålder
aged i en ålder av, ålderstigen
ageing åldrande
agencies företag och organisationer
agency agentur
agenda agenda, dagordning
agent agent, ombud
ages åratal
agglomerate hopa
aggragate summa, massa
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
aggravate försvåra
aggravation försvårande
aggregate total, aggregat
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
aggressive aggressiv
aggressive war anfallskrig
aggressiveness agressivitet
aggressor angripare
aggrieve plåga
aggrieved sårad
Aghan Aghan
aghast bestört
agile vig
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
aglow glödande
agnostic agnostiker
ago sedan
agog ivrig
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian jord
agree samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable trevlig, behaglig, angenäm
agreed enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
agrees godkänner
agression aggression
agricultural jordbruks
agriculture jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy agronomi
aground på grund
ague frossa
ahead förut, före
ahoy ohoj
aid hjälp
aide medhjälpare
aileron skevningsroder
ailing sjuklig
ailment krämpa
aim mål, sikte, syfte, måtta
aim at trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed inriktat
aimless planlös
ain't är inte
air luft, vädra, lufta
air-base flygbas
air-bed luftmadrass
air-brake lufttrycksbroms
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-current luftström
air-cushion luftkudde
air-defence luftvärn
air-duct luftkanal
air-force flygvapen
air-hostess flygvärdinna
air-launch skjuta ut
air-pcket luftgrop
air-pocket luftgrop
air-pressure lufttryck
air-raid flyganfall
air-rifle luftgevär
air-route flygled
air-sick flygsjuk
air-sickness flygsjuka
air-taxi lufttaxi
air-tight lufttät
airborne flygburen
aircraft flygplan
airfield flygfält
airforce flygvapen
airgun luftgevär
airing vädring
airleron skevroder
airless vindstilla
airlift luftbro
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
airlock luftblåsa
airmail flygpost
airman flygare
airplane flygplan
airport flygplats
airproof lufttät
airscrew propeller
airshaft lufttrumma
airship luftskepp
airspeed flygfart
airstrip landningsbana
airtight lufttäta
airway luftled
airworthy flygduglig
airy luftig
aisle gång
ajar på glänt
akimbo med händerna i sidan
akin besläktad
alabaster alabaster
alacrity beredvillighet
alarm oroa, larm, alarm
alarm-clock väckarklocka
alarm bell alarmklocka
alarmed förskräckt
alarming oroväckande, oroande
alarms alarm
alas tyvärr, ack
Albania Albanien
Albanian alban
albatross albatross
albeit ehuru
albumen äggvita
albumin albumin
albums album
alchemist alkemist
alchemy alkemi
alcohol sprit, alkohol
alcohol-related alkoholrelaterad
alcoholic alkoholist
alcoholism alkoholosm
alcove alkov
alder al
alderman ålderman, rådman
ale öl
alert vaken, alert
alert person rörlig person
alerted varnade
alertness rörlighet
alerts vakna
alexandrian alexandrinsk
alfalfa blålusern
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraiskt
algeria algeriet
algerian algerier
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alibi alibi
alien främmande
alienate fjärma
alienation fjärmande, alienation
alienist psykiater
alight stiga av
alighting avstigning
align upprada
aligning uppradning
alignment uppställning, placering i linje
aligns uppradar
alike liknande
alimentary närande
alimony underhåll, underhållsbidrag
alive levande
alkaline alkalisk
alkaloid alkaloid
all samtliga, allting, allt, alla, all
all-embracing allomfattande
all-in alltomfattande
all-out fullständig
all-round runt omkring, allsidig
all-rounder mångsidig begåvning
all along utefter
all right bra
all the better desto bättre
allege be om ursäkt
alleged påstådd
allegiance trohet
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
allegro allegro
alleluia halleluja
allergen allergen
allergic allergisk
allergies allergier
allergy allergi
alleviate lindra, mildra
alleviated lätta
alleviation lättnad
alley gränd
alley-way gränd
alleyway gränd
allfix fästa, tillägga
alliance förbund, förbindelse, allians
allied allierad
allied to allierad med
alligator alligator
alliterate analfabet
alliteration allitteration
allocate tilldela
allocated tilldelat
allocates tilldelar
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allot fördela, tilldela
allotment fördelning
allow låta, tillåta
allow oneself something unna sig något
allowable tillåtna
allowance tillstånd, underhåll
allowed tillåten
allowing tillåter
allows tillåter
alloy legering
allsorts blandning
allspice kryddpeppar
allude hänsyfta på
allude to anspel
allure locka
allurement lockelse
alluring lockande
allusion anspelning
alluvial svärm
ally förena, bundförvant
almanac kalender
almighty allsmäktig
almond mandel
almoner sjukhuskurator
almost nästan
alms allmosa
almshouse ålderdomshem
aloe fibre aloehampa
aloft högt upp
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
aloof på avstånd
aloud högt
alp högfjäll
alpaca alpacka
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
alphanumeric alfanumerisk
alpine alpin
Alps Alperna
already redan
Alsatian schäfer
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran oplacerad häst
altar altare
altar-boy korgosse
altar-piece altartavla
alter ändra sig, ändra
alter ego alter ego
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
altered ändrat
altering förändra
alternat omväxlande
alternate växla, omväxla
alternately alternativt, växelvis
alternating current växelström
alternation omväxling, växling
alternative alternativ
alternatively alternativt
alternatives alternativ
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
although fastän
altimeter höjdmätare
altitude höjdnivå, altitud
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
altruism oegennytta, altruism
altruistic altruistisk
alum alun
aluminium aluminium
aluminum aluminium
alveolus alveol
always jämt, alltid
am är
amalgamation blandning
amalgemate blanda
amaryllis amaryllis
amass hopa
amateur amatör
amateurish amatörmässig
amateurism amatörskap
amateurs amatörers
amatory erotisk
amaze förbluffa, förvåna
amazed bestört, häpen, förvånad
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing häpnadsväckande
amazingly otroligt
Amazon amason
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ambassadress kvinnlig ambassadör
amber bärnsten
ambergis ambra
ambiguity tvetydighet
ambiguous tvetydig
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amble lunka
ambulance ambulans
ambush försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amicable vänskaplig
amid mitt i
amidships midskepps
amine amin
amino acid aminosyra
amiss illa
amity sämja, vänskaplighet
ammeter amperemeter, amperemätare
ammo ammunition
ammonia ammoniak
ammonite ammonit
ammonium ammonium
ammunition ammunition
amnesia amnesi
amnesty benådning, amnesti
amniotic fostervatten
amoeba amöba
among mellan, bland
amongst bland
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amount antal, summa, belopp
amount to belöpa sig till, uppgå till
amounts summor
amp ampere
ampere ampere
amphetamine amfetamin
amphibian amfibie, amfibieflygplan
amphibious amfibisk
amphitheatre amfiteater
amphora amfora
ample riklig, ymnig, dryg
amplification förstärkning
amplified förstärkt
amplifier förstärkare
amplifies förstärker
amplify förstärka
amplitude vidd, amplitud
amply rikligt
ampoule ampull
amputate amputera
amputated amputerat
amputation amputation, amputering
amuck löpa amok
amulet amulett
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
amusing rolig, lustig
an en, ett
Anabaptist anabaptist
anabolic anabol
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia anemi
anaemic blodbrist, anemisk
anaerobe anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anagram anagram
analasis analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue motsvarighet
analogy analogi
analyse utreda, analysera
analyser analytiker
analysis analys, utredning
analyst analytiker
analytical analytisk
analytically analytiskt
analyze analysera
analyzer analytiker
analyzes analyserar
anamnesis anamnes
anapest anapest
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry anor, börd
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy ansjovis
ancient forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic änglalik
angels änglar
anger vrede, ilska
angina angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles vinklar
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling metning
Anglo engelsk
Anglo-american angloamerikan
Anglo-french engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
Anglo-swedish engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily argsint
angry arg, argsint, vred
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular kantig, vinkel
anhydride anhydrid
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
animal animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals djur
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length ankellång
ankles fotleder
anline anilin
annals årsberättelse
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
annual årlig, annuitet
annually årligen
annuciation bebådelse
annuity livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
anstigator anstiftare
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
ant myra
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
any några, nån
anybody vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore längre
anyone någon
anything vad som helst, någonting
anytime närsomhelst
anyway hursomhelst
anywhere var som hest, någonstans
aorta aorta
apace snabbt
apache apache
apalling förskräcklig
apanage apanage
aparagus sparris
apart isär
apart from isär
apartheid apartheidpolitik
aparthy slöhet
apartment lägenhet
apathetic apatisk
apathy dvala, apati
apatite apatit
ape människoapa
apeman apmänniska
apennines apennierna
aperature öppning
aperient avföringsmedel
apéritif aperitif
aperture öppning
apex apex, spetsen
aphorism aforism
aphorisms aforismer
aphrodisiac afrodisiakum
aphrodite afrodite
apiary bikupa
apiece per styck
aplanatic lens aplanat
aplomb självsäkerhet
apnoea apné
apocalypse uppenbarelseboken
apocrypha apokryfiska böcker
apocryphal apokryfisk
apolexy slaganfall
apollo apollon
apologetic ursäktande
apologies ursäkter
apologize be om ursäkt
apologized ursäktade
apology avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
apoplectic slaganfall
apostasy avfall
apostate avfälling
apostle apostel
apostles apostlarna
apostolic apostolisk
apostrophe apostrof
apothecary apotekare
apotheos kanonisera
apotheosis förhärligande
appal förfära
appalling ohygglig
apparatus attiralj, apparat
apparel kläder
apparent tydligt
apparently tydligen
apparition syn, uppenbarelse
appeal vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against överklaga
appealing lockande
appear inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
appeared framträdde
appearing framträdande
appears framträder
appease lindra, lugna, blidka
appeasement lugnande
append lägga till
appendage tillbehör, bihang
appendages bihang
appended adderad
appendices bilagor
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appending adderande
appendix blindtarm, bilaga, bilaga
apperance uppträdande
appertain tillhöra
appetite aptit, matlust
appetizer aptitretande medel
appetizing välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud applåd
applause applåder, applåd
apple äpple
apple-cart ställa till trassel
apple-pie äppelpaj
apple-sauce smicker, äppelmos
apple tree apel
apples äpplen
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicability användbarhet
applicable tillämplig
applicants sökande
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applicator påstrykare
applied använd
applikation applikationer
apply tillämpa
apply for ansöka, yrka
apply to applicera, anlita
applying att placera
appoint tillsätta, utnämna, bestämma
appointment ämbete, möte
apportion fördela
apposite träffande
apposition apposition
appraisal värdering
appraise bestämma värdet av
appreciable märkbar
appreciate uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated uppskattat
appreciates uppskattar
appreciation uppskattning
appreciative uppskattande
appreciatively uppskattande
apprehend anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible fattbar
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive orolig, aningsfull
apprentice lärling, lärling
apprenticeship lärlingskap
apprise underrätta
approach närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable åtkomlig
approached närmat
approaches tillfartsvägarna
approaching annalkande
approbation gillande
appron förkläde
appropriate tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness anslag
appropriating bevilja
appropriation avsättning
approval godkännande, gillande, bifall, anklang
approve bifalla, godkänna
approve of gilla
approved godkänd
approx ca
approximate ungefärlig
approximately ungefärligt, omkring
approximation approximation, närmevärde
apricot aprokos
April april
apron förkläde, förkläde
apt läraktig, träffande
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
aquarium akvarium
aquatic vatten
aqueduct akvedukt
aqueducts vattenledningar
aquilegia akleja
aquiline nose örnnäsa
aquire förvärva
Arab arab, arabisk
Arabic arabisk
arable odlingsbar
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
arbor dorn
arbour berså
arc båge
arcade arkad
arch valv, båge
arch of the root hålfot
archaeological arkeologiska
archaeologists arkeologer
archaeology arkeologi
archaic ålderdomlig
archbishop ärkebiskop
archbishops ärkebiskopar
archealogical arkeologiska
arched välvd
archeological arkeologisk
archeologist arkeolog
archery bågskytt
archipelago arkipelag, skärgård, skärgård
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
archive arkiv
archive-name arkivnamn
archived arkiverade
archiver arkiverare
archivers akiverare
archives arkiv
archiving arkivering
Arctic arktisk
Ardennes carthorse ardennerhäst
ardent brinnande, het
ardour iver, iver
arduous brant
are ar
area område, yta, area
areas områden
aren't är inte
arena arena
arguably diskutabelt
argue argumentera
argued hävdande
argues argumenterar
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
aria aria
Arica Arika
arid torr, ofruktbar
aridity ofruktbarhet
aries väduren
aright rätt
arise uppstå
arising härrörande
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
ark ark
arm rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm-chair karmstol, länstol
armada armada
armadillo bältdjur
armageddon harmageddon
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armastice vapenstillestånd
armature armatur
armband armbindel
armchair fåtölj
armcheer fåtölj
armed beväpnad
armistice vapenvila, stillestånd
armlet armbindel
armorial vapen
armour rustning, pansar
armpit armhåla
arms armar, mn
army här, armé
army staff armestab
aroma arom
around runt
arousal upphetsning
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
array ställa upp
arrays arrayer
arrear restskuld
arrears resterande skulder
arrest anhållande, häkta, arrestera, arrestera
arrests anhållanden
arrival ankomst
arrival hall ankomsthall
arrive ankomma, länder
arrive in anlända till
arrived anlände
arrives anländer
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
arrow pil
arrows pilar
arsenal arsenal
arsenic arsenik
arson mordbrand
art konst
artefact artefakt
artery pulsåder, artär
artful derfundig, listig
arthritis artrit
artichoke kronärtskocka, jordärtskocka
article persedel, vara, artikel
articles artiklar
articulation artikulation, artikulera
artifice knep, list
artificial artificiell, konstgjord
artificial silk konstsilke
artificially artificiellt
artillery artilleri
artisan hantverkare
artist konstnär, artist
artistic artistisk, konstnärlig
artists artister
artless okonstlad
arts konst
artwork konstverk
Aryar arier
as såsom, enär, eftersom, som
as-is som den är
as a present till skänks
as a rule i regel, vanligen
as far as såvitt, ända till
as if liksom om
as well tillika
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascend a, bestiga
ascending ökande
ascent uppfart, bestigning
ascertain förvissa sig om
ascetic asket
ascii-based ascii-baserade
ascorbic acid askorbinsyra
ascribe tillskriva
asepsis aseptic
ash ask, aska
ash-tray askkopp
ash-wednesday askonsdag
ashamed skamsen
ashblond cendré
ashes stoft, aska
ashore på land
ashtray askfat
asia asien
asian asiatisk
asiatic asiatisk
aside undan, avsides, åsido, avsides
asimut azimut
ask fråga
ask for bedja om, begära
askance åt sidan
asked frågat
askew på sned
asking frågar
asks frågar
asleep sovande
asocial asocial
asparagus sparris
aspect aspekt, anblick
aspects aspekter
aspen tree asp
asphalt asfalt
aspic aladåb
aspire eftersträva, längta
ass stjärt, åsna
assail anfalla
assailable antastlig
assailant angripare
assasin lönnmördare
assasination lönnmord
assassin lönnmördare, mördare
assassinate mörda
assassinated mördad
assassinates mördar
assassination lönnmord
assault överfalla, angrepp, anstorm
assaults angriper
assemble samla
assembled församlade
assembles samlas
assemblies samlingar
assembly samling
assembly hall aula
assent samtycke, bifall
assert påstå, bedyra
asserted försäkrade
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
asserts hävdandet av
assess taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value taxeringsvärde
assessment taxering, beskattning
asset tillgång
assets tillgångar
asshur assur
assiduous ihärdig
assign anslå, tilldela
assigned tilldelade
assigner överlåtare
assigning tilldelande
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assimilate assimilera
assist assistera, bistå, hjälpa
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assisted hjälpte
assits assisterar
assizes lagtima ting
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
asspire längta
assume förutsätta
assumes förutsätter
assuming antagande
assumption åtagande
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
assure försäkra
assured försäkrade
assurer försäkringsgivare
assures försäkrar
assuring försäkrande
Assyria assyrien
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
asterisk asterisk
asterisks asterisker
astern akter ut
asteroid asteroid
asthma astma
astigmatic astigmatiker
astir i rörelse
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
astral astral
astray vilse
astride grensle
astringent sammandragning
astrocious avskyvärd
astrocity skändlighet
astrologer astrolog
astrology astrologi
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
asunder åtskild, sönder
asylum asyl
asymmetry asymmetri
at på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch i sträck, i ett kör
at all alls
at any time när som helst
at first först
at hand till hands
at home hemma
at last äntligen, omsider
at least åtminstone
at length omsider
at once genast
at present för närvarande, för tillfället
at random på måfå
at the bottom nederst
at the head i täten
at the same level as på samma nivå som
at the top överst
at the utmost på sin höjd
at the wrong moment i otid
ate åt
atheism ateism
athenian atensk
athens aten
athlete idrottsman, atlet
athletes friidrottare
athletics idrott, allmän idrott
athwart på tvären
atlas atlas (karta)
atleast åtminstone
atmosphere atmosfär, stämning
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
atrocious gräslig, ryslig
atrocity grymhet
atrophy atrofiera
attach anknyta, bifoga, fästa
attaché attaché
attached fäst, tillgiven
attached to fäst vid
attaches fäster
attaching hopfästande
attack överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking anfallet
attacks anfall
attain vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments talanger
attempt attentat, försök
attempted frestad, försökte
attempting försöka
attempts försök
attemt försöka
attend uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to expediera
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
attender deltagare
attention uppmärksamhet
attentive påpasslig, uppmärksam
attentive to uppmärksam för
attest intyga
attestation attest
attested bekräfta
attic vindsvåning
attire klädsel
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
attract ådra sig, tilldraga, attrahera
attraction dragningskraft
attractive intagande, attraktiv, tilldragande
attributable anses bero på
attribute attribut
attributes attribut
aubergine aubergine
auburn rödbrun
auction auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious djärv
audacity djärvhet
audible hörbar
audience åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences publikens
audio ljud
audio-video ljud-bild
audiotape ljudband
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
augment föröka
augmented förstärka, förstora
augur spå
August augusti
auk alka
auks alkfåglar
aunt faster, moster, tant
aura aura, utstrålning
aureole gloria
auspices beskydd
auspicious gynnsam
austere sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria Österrike, österrike
Austrian österrikisk
authentic autentisk, verklighetsnära
authenticity äkthet
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autism autism
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
autumn höst
auxiliaries hjälptrupper
auxiliary hjälpande
avail tjäna till
availability tillgänglighet
available anträffbar, tillgänglig
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
avarice girighet
avaricious girig
avenge hämnas
avenue gata, allé, aveny
average medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age medelålder
averseness avoghet
aversion ovilja, aversion
avert avvända
aviary fågelhus
aviation flyg
aviator flygare
avid glupsk
avidly glupskt
avocado avokado
avoid sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided undvika
avoiding undvikande
avoids undviker
avouch försäkra
avow erkänna
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
awake vaken, vakna
awaken väcka
awakened uppväckt
awakening väckt
award pris
award-winning prisvinnande
awarded prisad
awards priser
aware medveten
awareness kännedom
away borta, bort
awe skräck
awful hemskt, gräslig
awfully rysligt
awhile en stund
awkward brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness obekvämlighet
awl syl
awning soltält, markis
awoke vaknade
awry på sned
axe yxa
axe-handle yxskaft
axes yxor
axial axial
axiom axiom
axioms axiom
axis axel
axle axel, hjul-axel
axle fracture axelbrott
ayatollah ayatollah
aye jaröst
ayes jaröster
azalea azalea
azure himmelsblått
azure-blue azurblå
b-movies b-filmer
baba romdränkt sockerkaksring
babbittry småborgerlighet
babble rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler pratmakare
babbles pladdrar
babel villervalla
baboo herr
baboon babian
baby unge, baby
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
baccalaureate kandidatexamen
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian backanalisk
bacchante backant
bacchic backisk
bacciferous som har bär
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
baccy tobak
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
bacillary bacillär
bacillus bacill
back karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front bakfram
back yard bakgård
backache ryggsmärtor
backband bärrem
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone ryggrad
backbreaking hård
backchat skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate antedatera
backdoor bakdörren
backdown reträtt
backdrop bakgrund
backed-up uppbackade
backer hjälpare
backfall fall
backfire baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room fond i rum
backguard lymmel
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing backa
backlog inneliggande order
backmost bakerst
backpack ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom åt gården
backs baksidor, backar
backset bakslag
backside bak
backslang rövarspråket
backslapping ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman nybyggare
backyard bakgård
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
bacteria bakterie
bactericidal bakteriedödande
bactericide baktericid
bacteriological bakteriologisk
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologi
bacteriolysis bakteriolys
bacterium bakterie
bad elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark anmärkning (i skolan)
baddish rätt dålig
baddy bov
badge medlemsmärke, emblem
badger grävling
badinage raljeri
badlands ofruktbart land
badly illa, svårt
badly off vanlottad
badman bov
badminton badminton
badness dålighet
baffle skvalpskott
baffled förvirrad, snopen
baffling förvirrande
bag kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage bagage
bagatelle bagatell
bagful påse
baggage bagage
bagging säckväv
baggy opressade byxor
bagman provryttare
bagnio fängelse
bagpipe säckpipa
bagpiper säckpipor, säckpipsblåsare
bags påsar
baguette list, baguette
bagwash påstvätt
bail borgen
bailable borgen kan ställas
bailee depositarie
bailer öskar
bailey yttre slottsmur
bailie ålderman
bailiff fogde
bailiwick åldermans ämbetsområde
bailment deposition av egendom
bait agn (om fisk), bete, hetsa
baize boj
bake grädda, baka
baked ugnsbakad
bakehouse bagarstuga
Bakelite bakelit
bakemeat ungsbakad rätt
baker bagare
bakery bageri
bakestone bakplåt
baking baka
baking-tin bakform
balaam bileam
balalaika balalajka
balance tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other avväga
balanced balanserad
balances balanserar
balbriggan bomullstrikå
balconied med balkong
balcony balkong, altan
bald flintskallig, kal, skallig
baldachin baldakin
baldly rakt på sak
baldness skallighet
baldric axelgehäng
bale packe, bal
bale out a boat ösa en båt
baleen valfiskben
baleful ondskefull
balett balett
balinese balinesisk
balk hindra
balky istadig
ball klot, nystan, kula, bal, boll
ball-pen kulspetspenna
ballad folkvisa
ballade ballad
balladmonger visskrivare
balladry balladdiktning
ballast barlast
ballet balett
ballistic ballistik
ballistics ballistiken
ballocks ballar
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
ballot rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot-box valurna
balls ballar, bollar
ballsy tuff
ballup förbaskad
bally braskande reklam
balm balsam
balmy vederkvickande
balneal bad
balsa balsaträd
balsamic balsamisk
baltic baltisk
Baltic herring strömming
baluster räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
bamboo bambu
ban förbud, förbjuda
banal banal
banality banalitet
banana banan
banbury smörbakelse
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
bane fördärv
baneful fördärvlig, ödesdiger
bang smälla igen, skräll
banger skorv
bangle armband, fotledsring
banian köpman
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank bank, strand
bank account bankkonto
bank note sedel
bankable inlösingbar
banker bankir
banking bankväsen
bankroll sedelbunt
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned förbjudna
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock havrekaka
banns lysning
banquet kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee andeväsen
banshees andeväsen
bant banta
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
baobab apbrödsträd
bap limpa
baptism dop
baptismal doplängd
baptist döpare
baptistery dopkapell
baptize döpa
baptized döpte
baptizer döparen
bar bom, takt, spärr
bar-code streckkod
bar of chocolate chockladkaka
bar up bomma igen
barb hulling, hulling
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbaric barbarisk
barbarism barbarismen
barbarity grymhet
barbarize förvilda
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
barbate skäggig
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
barbican vakttorn
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
barbs hullingar
bare kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare-headed barhuvad
bareback barbacka
barebacked utan sadel
barefaced med blottat ansikte
barefacedly oblygt
barefoot barfota
bareheaded barhuvad
barely nätt och jämt
baresark bärsärk
bargain avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer schackrare
barge pråm, skuta
bargee pråmskeppare
baric barium
baritone baryton
bark skälla, bark
barked skällde
barkeeper barägare
barking skall
barks skäller
barley korn
barleycorn korn
barm jästskum
barmaid barflicka
barman bartender
barmecide skenvälgörare
barmy skummande
barn lada
barnacle prutgås
barnacles nosklämma
barney gräl
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barnyard plats kring en lada
barograph barograf
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
baroque barock
barque bark
barrack kasern
barracking missnöjesyttringar
barrackings missnöjesyttringar
barracks kasern
barrage spärreld
barrator processmakare
barratry underslev
barred tillbommad
barrel tunna, gevärspipa
barrel-organ positiv
barrelful fat
barrelled pipig
barren steril, karg jord, ofruktbar
barrette hårspänne
barricade barrikad
barrier spärr, skrank
barriers barriärer
barring avspärrning
barrister advokat
barrow skottkärra, bår, kärra
bars galler
bartender uppassare
barter schackra bort
base nedrig, bas, gemen
base oneself on stödja sig på
based baserad
baseless ogrundad
basement källarvåning
bash slå
bashful blyg, försagd
basic grund
basic education grundutbildning
basic salary grundlön
basic view grundsyn
basically i grund och botten
basics grunderna
basin skål, handfat, fat
basis grundval
bask sola sig
bask in the sun sola sig, gassa sig
basket korg
basketwork korgarbete
bass bas
bass music bas musik
bat slagträ, flädermus
batch hop
bate hålla tillbaka
bath bad
bath-robe badkappa
bath attendant badmästare
batha bada, badda, badkar
bathing-machine badhytt på hjul
bathing ban badförbud
bathing cap badmössa
bathroom badrum
baths bad
baton batong, taktpinne
batsman slagman
batter piska
batter pudding ugnspannkaka
batteries batterier
battering-ram murbräcka
battery batteri
battle slåss
battlement bröstvärn
battleship slagskepp
batty vriden
bawl vråla, skråla
bay bukt, vik
bayonet bajonett
bazooka raketgevär
bc före kristus
be uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about handla
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be content with nöja sig
be delirious yra
be disgusted vämjas
be done ske
be enough räcka
be exposed skylta
be fit for duga
be fond of hålla av, tycka om
be found förefinnas
be going on pågå
be good form höra till god ton
be heavy tynga
be in charge of förestå
be kept dry aktas för väta
be lacking fattas
be late försenad, dröja
be left återstå
be like likna
be lost förgås
be lucky ha tur
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be noisy bråka
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with umgås
be present at övervara
be proud yvas
be rash förhasta sig, överila sig
be refractory tredskas
be sick kräkas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be thought highly of uppburen
be valid gälla
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
be wrecked förlisa, haverera
beach plage, stranden, strand
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
became blev
because därför att, emedan, därför
beckon vinka till sig
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bed bädd, säng
bed-sitter sov, vardagsrum
bedbug vägglus
bedding sängkläder
bedeck pryda
bedlam våldsamt tumult, dårhus
bedouin beduin
bedridden sängliggande
bedroom sovrum, sängkammare
bedstead säng
bee bi
bee-keeping biodling
beech bok
beech tree bok
beef oxkött, nötkött
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beehive bikupa
beekeeper biodlare
been varit
beer öl
beers öl
beet beta
beetle skalbagge
beets rödbetor
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
beg tigga, bettla
began började
beget avla
begged tiggde, bad
begger tiggare
begging tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner nybörjare
beginning begynnelse, början
begins startar
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
begrudge missunna
begs ber
beguile locka
begun börjat
behalf grund
behave uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead halshugga
behind bakefter, bakom, baktill, efter
behold skåda
beholders åskådare
behove hövas
being väsen, varelse
beings tillsvidare
belch rapa
belches rapar
belfry klocktorn
Belgian belgier
Belgium Belgien
belie motsäga, beljuga
belief övertygelse, övertygelse, tro
beliefs troende
believe tro
believe in tro på
believed trodde
believer troende
believers troende
believes tror
believing troende
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow skälla, vråla, råma, vrål
bellows blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
belong tillhöra
belong to tillhöra
belonged tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs tillhör
beloved älskling, älskad, avhållen
below under, nedanför
belt bälte, rem
belts remmar
bemoan begråta
bemoaned begråtit
bemuse förvirra
bench domstol, bänk
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender våt fest
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benign välvillig
bent krokig, böjt
benumb förlama
benzine bensin
bequeath testamentera
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
beseech bedja, anropa
beseeching bönfallande
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege belägra, bestorma
besmear fläckat ner
bespeak beställa, omvittna
bespoke beställd
best bäst
best-selling bästsäljare
best man marskalk
bestial rå, djurisk
bestow skänka, ägna
bestseller bästsäljare
bet slår vad
betide hända
betimes i god tid
betray röja, förråda
betrayed förrådd
betroth trolova
betrothal trolovning
better bättre
betting vadhållning
between mellan, emellan
betwixt mellan
beuty skönhet
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage dryck
bevy flock
beware var försiktig
beware of varna för
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
beyond över, förutom, utom, bortom
beyond measure övermåttan
bhang haschisch
bi-lingual tvåspråkigt
biannual två gånger om året
bias partiskhet, påverka
biathlon skidskytte
bib haklapp, supa
bible bibeln
bible's bibelns
biblical biblisk
bibliographies bibliografier
bibliography källförteckning
bicker gnabbas, träta
bickering käbbel, gnabb
bickerings gnabb
bicoloured tvåfärgad
bicycle cykel
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
bid bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide bida
biennial tvåårig
bier likbår
big stor
bigamy bigami, tvegifte
bigger större
biggest största
bigwig kaxe, pamp
bike cykel
bilberry blåbär
bile galla
bilingual tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious argsint, gallsjuk
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bin lår, binge, binge
binaries binära
binary binär
bind binda
binder bindemedel
binding bindning
binoculars kikare
biodegradable biologiskt nedbrytbar
biographer levnadstecknare
biographies biografier
biography biografi
biological biologiskt
biologist biolog
biologists biologer
biology biologi
biomass fuel biobränsle
biorhythm biorytm
biosynthesis biosyntes
biplane biplan
birch björk
birch-bark näver
bird fågel
bird cherry hägg
bird of passage flyttfågel
birds fåglar
birds-eye-view fågelperspektive
biro kulspetspenna
birth födelse, börd, födelse
birth-flight fågelvägen
birth-rate nativitet
birth certificate åldersintyg
birthday födelsedag
birthdays födelsedagar
birthplace födelseort
births födelser
biscuit kex, kex, skorpa
bisexuals bisexuella
bisexuell bisexual
bishop biskop
bister blåsa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
bizarre bisarra
black svart
black-out mörkläggning
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blackbird koltrast
blackbirds koltrastar
blackboard svart tavla
blacken svartna, svärta
blackens svartnar
blackguard skurk, kanalje
blackleg strejkbrytare, falskspelare
blackmail utpressning, utpressa
blackness mörker
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith smed
bladder blåsa
blade klinga, knivblad
blade to a knife blad till kniv
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames förebrår
blanch bleka, blekna
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blank formulär, uttryckslös, nitlott
blanket filt
blankly uttryckslöst
blanks nitar
blare skrälla, smattra
blaspheme häda, smäda
blasphemy hädelse
blast vindstöt, spränga
blasted fördömd
blatant skränig
blaze flamma
blazer klubbrock
blazon vapensköld
bleach bleka, vitna
bleached blekt
bleak kulen
bleat bräka
bleed blöda, åderlåta
bleed to death förblöda
bleeding blödning
blemish fel, fläck
blench rygga tillbaka
blend blanda sig
bless välsigna
blessed välsignad, salig
blessing välsignelse
blew blåste
blight rost, fördärv, mjöldagg
blighter ynklig figur
blimey kors
blimp chauvinist
blind blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind-mans-buff blindbock
blind alley återvåndsgränd
blindfold ögonbindel
blindfolded förbunden
blink blinka, blink, blinka, glimta
blinkers blinkvisare, skygglappar
bliss salighet, lycksalighet, sällhet
blister blåsa
blistering svidande
blithe munter
blitz luftangrepp, överraskande
bloat svälla, röka sill
bloated pussig
bloater rökt sill, böckling
block avspärra, klots, kvarter, blockera, block
block up spärra
blockages blockeringar
blockhead dumskalle
blockhouse blockhus
blockish trög
blockletter tryckbokstav
bloke kille
blond blond, blondin, ljus
blonde blond
blondes blondiner
blood blod
blood-corpuscle blodkropp
blood-donation blodgivning
blood-donors blodgivare
blood-suckers blodsugare
blood-vessel blodkärl
blood pressure blodtryck
blooded fullblods
bloodhound blodhund
bloodless blodlös
bloods blods
bloodshed blodutgjutelse
bloodshot blodsprängd
bloodstone heliotrop
bloodstream blodström
bloodthirsty blodtörstig
bloody blodig, förbannad
bloom blomster, blomma, blom
bloomer blunder
bloomers vida dambyxor
blooming blommande
bloomsbury intellektuell
bloomy full av blommor
blossom blomstring, blomstra, blomma
blossoming blomstrande
blot bläckplump, fläck, läska
blot out sudda ut
blotch blemma
blotched fläckig, blemmor
blotter läskblock
blotting-paper läskpapper
blotto plakat
blouse blus
blow blåsa, fläkta, törn, rapp, slag
blow-pipe blåsrör
blow a gale storma
blow one's nose snyta sig
blow up spränga
blowback bakåtblåsning
blowball maskrosboll
blower blåsare
blowgun blåsrör
blowing blåsa
blowjob sug
blown blåst
blowpipe blåsrör
blowy blåsig
blowzy sjaskig
blub lipa
blubber snyfta fram
bluchers halvstövlar
bludgeon påk
blue blå
blue-bird blåhake
blue-green blågrön
blue-print plan, blåkopia
blue anemone blåsippa
bluebeard blåskägg
bluebell blåklocka
blueberry blåbär
bluebottle spyfluga
blueing blåelse
blueprint blåkopia
bluestocking blåstrumpa
bluethroat blåhake
bluey blåaktig
bluff bluff
bluffness burdust sätt
bluing blåelse
bluish blåaktig
blunder groda, misstag, blunder
blunderbuss muskedunder
blunderer klåpare
blunt burdus, avtrubba, tvär, trubbig
bluntly trubbigt
bluntness slöhet
blur sudda ut, suddighet, fläck
blurb reklamtext
blurred suddig
blush rodna
blushed rodnade
blushes rodnar
blushing rodnande
blushingly rodnande
bluster rasa, storma
blusterer skränfock
blustering stormig
boanerges högröstad predikant
boar galt, vildsvin
board bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging inackordering
boarder inackordering
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
boardwalk strandpromenad
boarish svinaktig
boast skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster skrävlare, skrytare
boastful skrytsam
boat båt
boater roddare
boating rodd
boatman båtkarl
boatowner båtägare
boatswain båtsman
bob shilling, guppa
bob-sleigh kälke
bobadil skrävlare
bobbery tumult
bobbin spole, spole, trådrulle
bobbinet tyll, maskinvävd spets
bobbish pigg
bobby polis
bobbysocks ankelsockor
bobsled bobb
bobtail stubbsvans
bobwig kort lockperuk
bocome bliva
bode förebåda
bodeful förebådande
bodice blusliv
bodies kroppar
bodiless utan kropp
bodily kroppsligt, lekamlig
bodkin trädnål
body karosseri, kropp, lekamen, kår, bål
body-guard livvakt
bog kärr, mosse, träsk
bogey spöke, buse
bogey-man buse
boggles häpnar man
bogus fingerad, falsk
bohemia bömen
bohemian bohem, zigenare
boil koka, böld
boiler ångpanna
boiler-house pannrum
boiler-room pannrum
boiling kokning
boils kokar
boisterous stormig, larmande
bold käck, frimodig, morsk, djärv
bolding fyllda
boldly djärvt
bolt skena, bult, regla, bom
bolt on a lock regel på ett lås
bolts bultar
bomb bomb
bomba bomb
bombard bombardera
bombardment bombardemang
bombed bombade
bomber bombplan
bon-fire bål
bonanza malmåder, fynd
bond förbindelse, obligation, band
bondage slaveri, träldom
bonds band
bondsman borgensman
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bonnet huv, huva, bahytt, mössa
bonny god, bra, söt
bonus issue fondemission
bony benig
booby-trap skämt, trick
book bok, tinga
book-case bokhylla
book-keeper bokförare
book-maker vadhållningsagent
book-seller bokhandlare
book-shelves bokhylla
book-stall tidningskiosk
booking-office biljettlucka, biljettkontor
bookkeeping bokföring
booklet broschyr, häfte
booklets broschyrer
books böcker
booksearch litteratursökning
bookshop bokhandel
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boom uppsving, dån, dåna
boon välsignelse, förmån
boorish tölpaktig
boost lovorda, puffa för
boot tjut, känga, stövel
boot cover baklucka
booth salustånd, bås
bootlegger spritsmugglare
bootless onyttig, gagnlös
boots stövlar
bootstrap självinmatande programladdare
bootup uppstart
booty byte
booze supa
boozer fyllbult
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
boring tråkig
born född
borough stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed lånat
borrower låntagare
borrows lånar
borstal undomsfängelse
bosh nonsens, strunt
bosom sköte, famn, bröst, barm
boss chef, förman
botanical botaniska
botanist botaniker
botany botanik
both båda, ömse
bother krångla, besvära
bothered besvärade
bothering stör, störde
bothers besvärar
bottle flaska, butelj
bottom botten
bough trädgren
bought köpt
bouillon buljong
boulevard boulevard
bounce studsa
bounced studsade
bouncer baddare
bounces studsar
bound inbunden, begränsad, skyldig
bounder bracka, knöl
boundle bunt
boundless obegränsad, gränslös, omätlig
bounds gräns
bountiful frikostig, riklig
bouquet bouquet, bukett
bout dryckeslag, omgång
bovine slö, oxlik
bow böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge
bow-legged hjulbent
bow-window burspråk
bow oneself to bocka sig för
bowels inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower berså, lövsal
bowl skål
bowl (to drink) bål
bowler kubb, styv filthatt, kastare
bowsprit bogspröt
box spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin
box-room vind
box on the ear örfil
boxer boxare
boxes rutor
boy pojke, yngling
boycott bojkott
boyfriend pojkvän
boyhood barndom, pojkår
boyish pojkaktiga
boys pojkar
bra behå
brace spänna, dra till
bracelet armband
bracer styrketår
braces hängslen
bracing stärkande
bracken ormbunke
bracket klammar, konsol
brackets konsoler
braclets armband
brad stift
brag skryta
braggart skrävlare
brags skryter
braid fläta
braids flätor
brain hjärna
brake broms
braker brytare
brakes bromsar
braking broms
bramble björnbärsbuske
bran kli
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
brasière bysthållare
brass fräckhet, mässing
brassy fräck, mässings
brat barnunge
bravado karskhet
brave djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery modigt, tapperhet
brawl oväsen, träta
brawn muskelkött, salt fläsk
bray skria
braze hårdlöda
brazen av mässing
Brazil Brasilien
breach brytande
breach of peace fredsbrott
bread bröd
bread-winner familjeförsörjare
bread and butter smörgås
breadboard bakbord
breadth våd, bredd
breadwinner familjeförsörjare
break brista, avbrott, spricka, bryta
break-out utbrytning
break off bryta av
break the record slå rekord
break up upplösa
breakage bräckage
breakdown haveri
breaker brottsjö
breakers bränningar
breakeven balans
breakfast frukost
breaking brytning, brott
breaking-up uppbrott
breaking-up mood uppbrottsstämning
breaking out utbrott
breakwater vågbrytare
breast bröst
breast-feed amma
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breasts bröst
breastwork bröstvärn
breath andas, hämta andan, pust
breathe andas
breather paus
breathing andades, andningen, andas
breathing space andhämtningspaus
breathless andlös, andfådd
bred uppfödde, uppfött
breeches ridbyxor, knäbyxor
breechloader bakladdare
breed föröka sig, ras
breeding avel
breeth of air fläkt
breeze bris, bris, fläkt, kåre
brethren trosbröder
brevity korthet
brew brygga, brygd
brew (to drink) brygga
breweries bryggerier
brewery bryggeri
briar törnbuske
bribe muta
bribes mutor
brick tegelsten, tegel, hedersprick
bricklayer murare
brickyard tegelbruk
bridal couple brudpar
bride brud
bride's brudens
bridegroom brudgum
bridesmaid brudtärna
bridge bro, slå bro över, brygga
bridle tygla, tygel, betsla
brief kortvarig, kort, kort
briefing orientering
briefs brev
brigand stråtrövare
bright ljus, klar, blank
brighten upplysa, ljusna, klarna
brightest ljusaste
brightly ljust
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brim rand, brädda, brätte, brädd
brima rand
brimstone svavel
bring bringa, föra med sig, ta med sig
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back återföra
bring to justice ställa inför rätta
bring together sammanföra
bring with one medföra
brings bringar
brink rand, kant
brinkmanship våghalsig politik
brisk pigg, kry, hurtig, rask
bristle vara full av, borst
britain storbritanien
britany bretagne
British brittisk
Britisher britt
briton britt
brittany bretagne
brittle spröd, skör
broach föra på tal
broad bred, utsträckt
broad-shouldered axelbred
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
broadcloth fint svart kläde
broader vidga, bredare
brochure broschyr
brogue irländsk dialekt
broil halstra
broke bröt, pank
broken trasig, avbruten, söndrig, bruten
broken-down avsigkommen
broker mäklare
brokerage mäkleri, courtage, kurtage
bronze brons
brooch brosch
brood grubbla, yngel, kull, ruva
brook tåla, bäck
broom kvast, ginst
broschures broschyrer
broth buljong, köttsoppa
brothel bordell
brother broder, bror
brother-in-law svåger
brotherhood brödraskap, broderskap
brotherly broderlig
brothers and sisters syskon
brought bringade
brow panna, ögonbryn
brow of a hill backkrön
browbeat söka stuka, kuscha
brown brun, brun, bryna
brownie ung flickscout, tomte
browse bläddra
browser bläddrare
browsers bläddrare
browsing bläddring
bruise mörbulta, blåmärke, bula
bruising slå gul och blå
brush borste, borsta, pensel
brushed borstade
brushers penslar
brushes penslar
brushwood snår, småskog
brusque burdus, brysk
brutal brutal
brutality brutalitet
brute odjur, djur, rå
bubble porla, bubbla
buccaneer sjörövare
buck hanne, bock
bucket hink
buckle spänne, spänna, buckla
buckweat bovete
bud knoppas, knopp
buddhism buddism
buddhism's buddistisk
buddhist buddist
buddhists buddister
buddies kompisar
buddy kompis
budge röra sig ur fläcken
budgerigar undulat
budget estimate anslagsäskande
budgie undulat
buds knoppar
buff sämsskinn, matt gul
buffalo buffel, bison
buffe buffé
buffer buffert
buffet knuffa, knuff, slå
buffoon pajas
bug vägglus
bug-free felfri
bugbear buse, spöke
buggy enspännare
bugle signalhorn
build anlägga, bygga, uppföra
builder byggmästare, byggnadsarbetare
building byggnad
building contractor byggmästare
building plot tomt
buildings byggnader
builds bygger
buildup uppbyggd av
built byggd
built-in inbyggt
bulb blomlök, glödlampa
Bulgaria Bulgarien
bulge bula
bulk volym
bulkhead vattentätt skott
bulky skrymmande
bull tjur
bull-fighting tjurfäktning
bulldoze tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
bullet kula
bullfinch domherre
bullion guldtacka
bullock oxe, stut
bulls-eye mitt i prick
bully översittare
bullying mobbing
bulp lök, glödlampa
bulrush säv
bum luffare
bumble-bee humla
bummer besvikelse
bump stöta, knöl, duns, törn, stöt
bumper stötfångare
bumpers stötfångare
bumping skumpande
bumptious dryg, viktig
bumpy knölig
bun bulle
bunch knippa, bukett, klase
bunch of keys nyckelknippa
bunches klasar
bundle knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa
bundled sammanslagen
bungalow enplansvilla, villa, stuga
bungle förfuska
bungler klåpare
bunion liktorn
bunk brits, koj, nonsens
bunkum nonsens
bunny kanin
bunting flaggväv, flaggor
buoy boj
buoyant bärande
burden börda, belasta, börda, refräng, last
burdock kardborre
bureau byrå
burgess borgare i stad
burglar inbrottstjuv
burglary inbrott
burgundy burgogne
burial begravning
buried begravd
buries begraver
burly bastant
burn brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna
burned bränt
burner brännare
burning brännande
burnish polera
burnt brunnit, brann
burnt up uppbränd
burr kardborre
burrow gräva, håla
burst spränga, spricka, brista
burst out utbrista
bursting bristande
bursting-point bristningsgräns
bury jordfästa, begrava
bus buss
bus-stop busshållplats, hållplats
buses bussar
bush buske
bushel rymdmått
bushes buskar
bushranger australisk stråtrövare
bushy yvigt hår
business affär, rörelse, göromål
business man affärsman, köpman
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
busker kringvandrande musikant
busride bussfärd
busstation bus station
bust barm, byst
buster friskus
bustle brådska
busts byst
busy beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself pyssla
busybody beskäftig person
but utan, men
butcher slaktare, chakuteriaffär
butler betjänt, hovmästare
butt cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt
butter smör
butter-cup smörblomma
butter-fly fjäril
butter-milk kärnmjölk
buttock skinka
button knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
buttress strävpelare, stöd
buxom fyllig, fryntlig
buy handla, köpa
buyer avnämare, köpare
buyers köpare
buying köpa
buying-rate köpkurs
buys köper
buzz surr, surra
buzzard vråk
by av, vid, bredvid, till, genom
by-law lokal förordning
by-pass gå förbi, sidoväg
by-road biväg
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by George! för tusan!
by heart utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by profession till yrket
by return omgående
by sea sjöledes, till sjöss
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
by turns ömsom, i tur och ordning
bye hejdå
byelection fyllnadsval
bygone förgången, föråldrad
bypass förbikoppla
bypath avväg
byproduct biprodukt
bystander åskådare
bytes tecken
byword ordstäv
byzantine bysantinsk
cab förarhytt, droska
cab-driver taxichaufför
cab-rank droskstation
cab-stand droskstation
cabal kabal
caballer ränksmidare
cabana hus
cabaret krog
cabbage kål
cabbala kabbala
cabby chaufför
caber stör
cabin hytt, koja, kajuta
cabined instängd
cabinet skåp, kabinett
cabinet-maker möbelsnickare
cabinet meeting konselj
cabinetwork möbelsnickeri
cabins hytter
cable kabel
cablegram kabeltelegram
cablet smäcker kabel
cableway linbana
cabman chaufför
caboose kabyss
cabotage kustfart
cabriole svängt stolsben
cacao kakao
cachalot kaskelot
cache gömställe
cachet äkthetsstämpel
cachinnate gapskratta
cacique indianhövding
cackle kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler pratmakare
cacography dålig stil
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cactus kaktus
cad lymmel
cad (person) knöl
caddie klubbpojke, klubbflicka
caddish ohyfsad, lymmelaktig
caddy teburk
cadet kadett, yngre son
cadmium kadmium
café kafé
cage bur
cages burar
cagey försiktig, slug
cahoot vara i maskopi med
cairn röse
cajole smickra
cajolery mild övertalning
cake kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity olycka
calcify förkalka
calcium kalcium
calculate kalkylera, beräkna, beräkna
calculated beräknad
calculates beräknar
calculating beräkna
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
calculator miniräknare
calender kalender, almanacka
calf kalv
calf of the leg vadben
calibrate kalibrera
calibre kaliber
California Kalifornien
call titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call-box telefonhytt
call-boy pickolo
call-over upprop
call-up inkallelse
call off avblåsa
call on besöka
call out uppbåda, ropa
call sign anropsignal
call up inkalla
call upon anmoda
called kallad
caller uppringare
callers uppringare
calligraphy kalligrafi
calling kallelse, yrke, ringer, kall
calling-up inkallelseorder
calling card visitkort
calling over upprop
callosity valk
callous okänslig
callow grön, ofjädrad
calls samtal, kallar
callus valk
calm stilla
calm down lugna sig
calmed lugnade
calming lugnande
calmly lugnt
calmness stillhet
calms lugnar
calorie kalori
calumniate smäda
calumny förtal
calvary golgata
calve kalva
calves kalvar
camaraderie kamratskap
camber välvning, böja
cambrian kambrisk
cambric batist
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
camouflage maskering
camp läger, slå läger, campa
camp's lägrets
camp-bed tältsäng
camp-chair campingstol
campaign fälttåg, kampanj
campaigner förkämpe, veteran
camper campare
camphor kamfer
camping camping
camping-ground campingplats
camps läger
campsites lägerplatser
campus området kring skola
camshaft kamaxel
camuflage camuflera
can kunna, kanna
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
cap mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capable duglig, kapabel
capacious rymlig
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
cape udde, kappkrage, kap
caper glädjesprång
capercailzie tjäder
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
caprice nyck
capricious nyckfull
capsicum spansk peppar
capsize segla omkull, kantra
capstan ankarspel
capsule kapsel
captain kapten, kaptenen
captialists kapitalist
caption rubrik
captivate tjusa, fängsla
captive fånge
captivity fångenskap
capture fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured fångad
capturing fångande
car bil, vagn
caramel kola
carat karat
caravan husvagn
caraway kummin
carbohydrate kolhydrat
carbolic karbolsyra
carbon kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase as, lik, kadaver
carcinogenic cancerframkallande
card kort, spelkort
cardboard papp, kartong
cardemom kardemumma
cardigan kofta, stickad ylleväst
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries tandröta, benröta
carnage blodbad
carnal sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols julsånger
carouse festa, rumla
carp gnata, karp
carpenter snickare
carpet matta
carphone mobiltelefon
carping gnat
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier hållare
carrion as
carrot morot
carry bära, föra
carry-on fortsätt
carry off avleda
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carry out genomdriva
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cars bilar
cart kärra, vagn, åkdon
cartel kartell
carth jord
cartilage brosk
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved huggen
carving träskulptur
case fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case-hardening-steel sätthärdat stål
casement fönster med gångjärn
cases fall
casette-in insatt kassett
cash kontant, inkassera, kassa
cash on delivery postförskott
cashable inlösbar
cashier kassörska, kassör
casing fodral
casino kasino
cask fat, tunna
casket schatull, skrin
cassette kasett
cassettes kasetter
cast gjuta, kasta, rollfördelning
cast off förskjuta
caste kastväsende
casting gjutning
castings gjutgods
castle slott, slott, borg, borg
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
casual tillfällig
casually nonchalant
casualties döda och sårade
casualty olycksfall
cat katt
catagories kategorier
catagory kategori
catalog katalog
catalogs kataloger
catalogue katalog, katalogisera
cataloguing katalogisering
catalouge katalog
catapult katapult, slangbåge
cataract stort vattenfall, grå starr
catarrh katarr
catastrophe katastrof
catastrophies katastrofer
catburgler fasadklättrare
catcall protestvissling
catch fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold förkyla sig
catch a person lying beslå med lögn
catch sight of se
catch up hinna i kapp
catches fångar
catching vinnande, smittande
catchword slagord, lystringsord
catechism katekes
categories kategorier
category kategori
catepillar larv
cater hålla mat, skaffa mat
caterer matleverantör
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cathedral domkyrka, katedral
Catholic katolik
Catholicism katolicism
cats katter
cattle kreatur, boskap
caucus valkommitté, valmöte
caught fångad
cauldron kittel
cauliflower blomkål
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
causing orsakande
caustic skarp, brännande
cautchoue kautschuk
caution försiktighet, varsamhet, varning
cautious varsam, försiktig
cautiously försiktigt
cavalier kavaljer, ryttare
cavalry kavalleri
cave grotta, håla
cavern håla, jordkula, grotta
cavil kitslig, anmärka
cavilling gnat
cavity hålighet, grop
caw kraxa
cease sluta, upphöra
ceased upphörde
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
ceases upphör
cedar cederträ
cedar (wood) ceder
cede avstå
ceiling innertak
ceiling-paintings takmålningar
celebrate fira
celebrated berömd
celebrating firade
celebration firande
celebrations evenemang
celebrity berömdhet, celebitet
celerity snabbhet
celery blekselleri
celestial himmelsk
celibacy celibat
celibate ogift
celibrate fira, prisa
celibrated berömd
cellar källare
cello cello, violoncell
cells celler
cellulose cellulosa
cellulose wadding cellstoff
celtic keltisk
celts kelter
cembalo cembalo
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries begravningsplatser
cemetery kyrkogård
cenotaph minnesgravvård
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
censure kriticera, klander
census folkräkning
centenary hundraårsdag
center centrum
centered centrerad
centers centrerar
centigrade hundragradig
centimetre centimeter
centipede tusenfoting
central mellerst, central
central heating centralvärme, värmeledning
centralize centralisera
centre medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity tyngdpunkt
centrifugal centrifugal
centrifuges centrifuger
centrum centre
centuries århundraden
century århundrade, sekel
ceramic keramisk
ceramics keramik
cereal sädesslag
cereals flingor, spannmål
ceremonies cermonier
ceremony ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain viss, äker, sakt, förvissad
certainly visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty visshet
certificate intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification beviset
certifications bevis
certified auktoriserad
certify konstatera, intyga
cesspool avloppsbrunn, kloakbrunn
chafe frottera, gnida, skrapa
chaff agnar
chaffinch bofink
chagrin förtret
chain länk, kedja
chain-cable kätting
chained kedjad
chains kedjor
chair stol
chairman ordförande
chairperson ordförande
chairs stolar
chalice bägare, kalk
chalk krita
chalks kritar
challenge utfordra, utmana, utmaning
challenge prize vandringspris
challengeable jävig
challenged stimulerade
challenging utmaning
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
chamois stenget, sämskskinn
champ tugga
champagne champagne
champion kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship mästerskap
championships mästerskapen
chance slump, chans, lycka
chancel kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances chanser
chandelier ljuskrona
change omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex- skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed ändrad
changeling bortbyting
changer utbytare
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel kanal
channels kanaler
chanse möjlighet
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
chaos kaos
chaotic kaotisk
chap kille, grabb, karl
chapel kapell
chaperon förkläde
chaplain kaplan
chapter kapitel
char städerska, röding
charabane turistbuss
character karaktär, sinnelag, tecken
character-study karaktärsstudie
charactercount teckenberäkning
characteristic karakteristiska, kännetecken
characterize karakterisera, känneteckna
characterizes utmärks
characterlist tecken-lista
charactermap teckenhanterare
characters tecken
charade charad
charcoal kol (trä-), träkol
charge avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
charger stridshäst
charges kostnader
chariot stridsvagn
charisma utstrålning
charismatic karismatisk
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
charlatan charlatan
charm tjusning, tjusa, charm
charmed by betagen i
charming älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets städverktyg
chart diagram
charter kontrakt, hyra, befrakta
charterer befraktare
charterparty befraktningsavtal
chartra charter
charts diagram
charwoman städerska
chary karg, försiktig
chase jaga, ciselera, jakt
chasm klyfta, svalg
chassis underreden
chaste sträng, ren, kysk
chasten tukta, luttra
chastise näpsa, tukta
chastisement tuktan, straff
chastity kyskhet, dygd
chat småprata
chattel lösöre
chattels lös egendom
chatter snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter-box pratmakare
chatty pratsam
chauffeur chaufför
cheap billig
cheaply billigt
cheat fuska, bedra, narras
cheated bedrägligt
cheating fusk, skoj
cheats fusk
check mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list avprickningslista
checkar kontrollerar
checkbook checkbok
checked kontrollerade
checker kontrollant
checkered rutig
checkers damspel
checking kontroll
checklist checklista
checkmate schack och matt, besegra
checks checkar
checksum kontrollnummer
cheek skinka, kind
cheeks kinder, skinkor
cheeky nosig, näbbig, uppnosig
cheep pip
cheer hurra
cheer up muntra upp
cheered hurrade
cheerful glättig, munter, gladlynt
cheerfully glatt
cheerio skål, hej
cheerless glädjelös
cheese ost
cheese-paring småsnål
chef kock, köksmästare
chemical kemikalie, kemisk
chemicals kemikalier
chemise damlinne, linne
chemist kemist, apotekare
chemistry kemi
cheque check
chequered brokig, rutig
cheques checkar
cherish vårda, omhulda, hysa
cherry körsbär
chess schack
chest kista, lår, bröst
chest of drawers byrå
chestnut kastanjebrun, kastanje
chestnut-brown kastanjebrun
chew tugga
chewing tugga tuggummi
chianti chianti
chick brud
chicken kyckling
chicken-hearted försagd
chicken-pox vattenkoppor
chicory cikoria
chide banna
chief hövding, huvudsaklig
chief person huvudperson
chiefly huvudsakligen
chieftain hövding
chif överhuvud
chiffonier chiffonjé
child barn
childbirth barnafödelse
childhood barndom
childish barnslig
childishly barnsligt
childlike som ett barn
children barn
children's barns
Chile Chile
chill kyla, kylig
chilly kyligt
chimaera chimär
chime klämta, klockringning, klinga
chimes klockringningar
chimney skorsten
chimney-sweep sotare
chimneypot skorstenspipa
chimpanzee schimpans
chin haka
china porslin, porslin
China Kina
Chinaman kines
chinaman kinaman
Chinese kinesisk
chink spricka, springa
chip spån, flisa
chipmunk jordekorre
chips avfall
chirp kvitter, kvittra
chirps kvittrar
chirrup kvittra
chisel mejsel, mejsla
chisel out utmejsla
chit intyg, barnunge
chivalrous ridderlig
chivalry ridderlighet
chive gräslök
chives gräslökar
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
chock kil, kloss
chockfull proppfull
chocolate choklad
chocolates chokladbitar
choice val, utsökt
choir kor, kör
choir-singing körsång
choise urval
choke kväva, kvävas, stokna
choose utse, välja, utvälja
chooses väljer
choosing väljande
choosy sparsmakad
chop kotlett, kotlett, hugga, hugg
chopper huggare, köttkniv, hacka
choppy krabb sjö, ombytlig vind
chops käft
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle skratta skrockande
chorus korus, kör, refräng
chose välja
chosen vald
Christ Kristus
christ's kristus
christen döpa
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
christening barndop
Christian kristna, kristen
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
christians kristna
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
chromium krom
chronic kronisk
chronicle krönika
chronicles krönikeboken
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
chrysalis puppa
chubby knubbig, tjock
chuck slänga, kasta, skrocka
chuckle skrocka
chum kamrat
chunk tjockt stycke
church kyrka
church-yard kyrkogård
churl tölp, drummel
churlish tölpig
churn röra om, kärna smör
churn butter kärna smör
chute ränna
cicada cikada
cider cider, äppelvin
cigar cigarr
cigarette cigarrett
cinch fästa
cinched fastsatt
cinder slagg
cinderella askungen
cine-camera filmkamera
cinema bio
cinnamon kanel
cipher chiffer, siffra, chiffer, nolla
circa cirka
circle krets, cirkel, kretsa, cirka
circle of friends umgängeskrets
circles cirklar
circling cirkulerande
circuit krets, ledning
circular cirkelrund, cirkulär
circulate cirkulera, skicka omkring
circulated spridd
circulation kretslopp, omlopp
circumcision omskärelse
circumference omkrets
circumscribe omskriva
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
circumvent överlista, kringgå
circus cirkus
circus marquee cirkustält
cirkulate sprida, cirkulera
cirkulation spridning, omlopp
cirrus cirrusmoln
cissy förverkligad pojke
cite åberopa, citera
cited citerade
cities städer
citizen medborgare, medborgare, borgare
citizens medborgare
citizenship medborgarskap
citrus apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civic medborgerlig, medborgare
civics samhällslära
civil artig, civil, hövlig
civil war inbördeskrig
civilian civil
civilians civila
civility hövlighet
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
civilize civilisera
civilized civiliserad
civilizing civiliserande
clad klädd
claim krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima anspråk
claimant fodringsägare
claimed hävdad
claiming påstår
claims fordringar, fordrar
clam mussla
clamber klättra
clammy fuktig och klibbig
clamour rop, skrika, larma, larm
clamp klämma
clamped hopklämd
clamping krampa
clams musslor
clan stam, klan
clang skrammel, ringa, skalla, klang
clank rassel, rassla
clap smälla med, klappa, applådera
claptrap applådknipare
claret rödvin
clarify klarna, göra klar
clarities klarheter
clarity klarhet
clash skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp knäppe, lås, knäppa ihop
class klass
class-distinction klasskillnad
class-mate klasskamrat
class superintendent klassföreståndare
classes klasser
classic klassisk
classical klassisk
classicism klassicism
classics klassiska språk
classification klassifikation
classified klassificerad
classify indela (i klasser)
classroom skolsal
clatter slammer, slamra, oväsen, rassla
clause klausul, kort sats, bisats
claw klo
clay lera
clean rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes borsta skor
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleaning rengörande
cleanliness renhet
cleanly renlig
cleanness renhet
cleans rengör
cleanse rensa, rengöra
cleanses rensar
clear åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat harkla sig
clear up utreda
clearance frigång
clearer klarare
clearing avräkning, röjning
clearly klart
cleavage urringning, klyvning
cleave klyva
cleft rämna, klyvde, klyvt
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clench gripa hårt om, nita
clench one`s fist knyta näven
clentch pressa
clentches pressar
clentching pressande
clergy prästerskap
clergy's prästernas
clergy-inspired prästpåverkade
clergyman präst
clergymen kyrkliga
clerk kontorist, notarie, tjänsteman
clever duktig, klok, slug, skicklig
cliché klyscha
click klicka
clicked klickad
clicking klickande
clicks klickningar
client kund, klient
clientele kundkrets
clients klienter
cliff klippa
cliffhanger rysare
climate klimat
climates klimat
climax höjdpunkt
climb klänga, klättra
climbing klättrande
climbs klättrar
clinch gå i närkamp, avgöra
cling fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic klinik
clink klirra
clinks klirrar
clip klämma
clipboard urklippshanterare
clipper snabbseglare, klippare
cloak mantel, kappa, skyla
cloak-room tambur, effektförvaring
cloak room inlämning
cloakroom garderob, bagageinlämning
clock ur, klocka
clock-face urtavla
clockwise medsols
clockwork urverk
clod jordkoka, tölp
clodhopper klumpeduns
clog klump, hindra, träsko
cloister pelargång, kloster
clone klon
clones kloner
close stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära
close by invid
closed stängd
closely tätt
closer närmare
closes stänger
closest närmast
closet klosett, skåp
closeup öppnar
closing stänger
clot klimp, klump
cloth duk, tyg
clothe kläda, kläda
clothes kläder
clothesbrush klädeesborste
clothing kläder
cloths tygstycken
cloud sky, moln
cloudberry hjortron
cloudy mulen
clout trasa
clove klöv, lökklyfta, kryddnejlika
clover väppling, klöver
cloves klövar
clown clown, tölp, pajas
cloy äckla, övermåtta
club klubba, klubb
club-foot klump-fot
clubs klubbar
clubs and diamonds klöver och ruter
cluck skrocka
clump klunga, dunge, klampa
clumsily klumpigt
clumsy tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig
clung to hålla vid fast
cluster svärm, klunga, klase
clusters klungor
clutch greppa, koppling
clutching fasthållande
clutching-tongs griptång
clutter bråte, oväsen, skräpa ner
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-op konsum
co-operate medverka, samverka, samarbeta
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-operative villig att samarbeta
co-opt invälja ny ledamot, adjungera
co-ordination samordning
co-ownership delägarskap
co-pilot tredjepilot
co-runners medlöpare
co-worker samarbetspartner
coach vagn, tränare
coachman kusk
coal stenkol, kol (sten-)
coal-mine kolgruva
coarse grov, grov, sträv, plump
coast kust
coastal kust
coat rock, kappa, kavaj
coat of mail pansarskjorta
coated täckt
coating beläggning
coats täcker
coax lirka, smickra
coaxed smickrad, lirkad
cob majskolv, ridhäst, klippare
cob-web spindelnät
cobble lappa
cobble-stone kullersten
cobbler skomakare
cobweb spindelväv
cocaine kokain
cock kran, tupp, kuk
cock-shureness karskhet
cockle liten flat båt, hjärtmussla
cockoo gök
cockpit förarplats i flygplan
cockroach kackerlacka
cocksure tvärsäker
cocky stöddig
cocoa choklad, kakao
coconut kokosnöt
cocoon kokong
cocord sämja
cod torsk
cod-goods efterkravgods
cod-parcel efterkravsförsändelse
coddling dalt
code chiffer, kod
coded kodad
codes koder
coding kodning
coerce tvinga
coexistence samlevnad
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
cog kugge
cogent övertygande
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
cognac konjak
cognizance kännedom
cogwheel kugghjul
cogwheels kugghjul
coherent sammanhängande
coherently sammanhängande
coil ringla, ring, rulle
coilspring resår
coin mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage myntprägling
coincide sammanfalla
coincidence sammanträffande, slump
coiner förfalskare
coins mynt
coke coca-cola, koks
cold köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder kallare
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collapse sammanbrott, kollapsa
collapsible hopfällbara
collar krage
collate jämföra, kollationera
collateral sida vid sida
collation jämförelse, lätt måltid
colleague kollega
colleagues kollegor
collect indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery efterkrav
collected samlat
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collectively kollektivt
collector samlare
collects samlar
college gymnasium, högskola
collegue kollega
collide kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier kolgruvearbetare
colliery kolgruva
collision sammanstötning, kollision
colloguy samtal
colloquial vardaglig
collusion maskopi
colon kolon, grovtarm
colonel översten
colonists kolonisatörer
colonize bebygga
colonnade pelargång
colony koloni
colophony stråkharts
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
colossians kolosserna
colossus koloss
colour färga, kulör, färg
coloured färgad
colt föl, unghäst
columbine akleja
column kolumn, pelare, kolonn
coma dvala
comb kamma, kam
combat bekämpa, strid
combatant kämpe
combative stridslysten
combination kombination
combinations kombinationer
combine kombinera, skördetröska
combined kombinerad
combines kombinerar
combining kombinerande
combustible brännsår
combustion förbränning
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
comical komisk
comics serietidningar
coming instundande, kommande, tillkommande
comma kommatecken
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commas kommatecken
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commingle blandas
commiserate ömka
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire dörrvakt, stadsbud
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commmand kommando
commodious rymlig
commodity handelsvara
commodore kommendör
common tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot rödbeta
commonly vanliga
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth samvälde
commotion oordning, oväsen, uppståndelse
commune kommun
communicate kommunicera
communicated meddelat
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative meddelsam
communion nattvard
communions samfund
communique kommuniké
Communism kommunism
community samhälle, menighet, gemensamhet
commute pendla, förvandla
commuter pendlare
compability kompabilitet
compact komprimera, dryg
compacts komprimerar
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
comparable jämförbar, jämförbar
comparative jämförande, relativ
comparatively jämförelsevis
compare jämföra, komparera
comparing jämföra
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compartment kupé
compasion medlidande
compass kompass
compasses passare, cirkel
compassion medlidande
compatibility kompatibilitet
compatibilty förenlighet
compatible kompatibel
compatibles kompatibla
compatriot landsman
compeer jämlike, kamrat
compel tvinga, betvinga
compelled tvungen
compelled to nödsakad att
compelling tvingande
compendium kompendium
compensate ersätta, kompensera
compensated kompenserad
compensation kompensation
comperè konferencié
compete konkurrera, tävla
competence sakkunskap
competency kompetens
competent duglig, kompetent
competes tävlar
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compile kompilera
compiled kompilerad
compiler kompilator
complacence självbelåtenhet
complacent självbelåten
complain beklaga, klaga
complainant kärande
complaining klagande
complaint åkomma, klagomål
complaints klagomål
complaisant älskvärd, foglig
complement fyllnad
complementary komplementerande
complete full, komplettera, fullända, fullständig
completed färdig
completely fullständigt
completeness fullständighet, helhet
completes avslutar
completing fullgörande
completion komplettering, avslutning
completly fullständigt
complex komplexa
complexion hy, utseende
complexity invecklade
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
complicate komplicera
complicated invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity medbrottslighet
complies åtlyder
compliment komplimang
compliments hälsningar
comply åtlyda
comply with uppfylla
component komponent
components komponenter
compose utarbeta, komponera
composer kompositör, tonsättare
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
composure fattning
compound blanda, sammansatt
comprehend förstå
comprehending förstå
comprehensible förståelig
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive omfattande
compress komprimera, omslag
compressed komprimerade
compressing komprimerande
compression kompression
compressor kompressor
comprise inbegripa, innehålla
comprised innehåll
compromise kompromiss, kompromettera
compulsary obligatorisk
compulsion tvång
compulsory obligatorisk
compunction samvetsagg
computational data
computations databeräkningar
compute databehandla
computed databehandlat
computer dator
computer's datorns
computer-based datorbaserade
computer-controll dator-kontroll
computer-magazines datatidningar
computer-players datorspelare
computerized datoriserad
computers datorer
computes databehandlar
computing användandet av datorer
comrade kamrat, kamrat
comrade's kamrats
comrades kamrater
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
conceal dölja, gömma
concealed hemliga, undangömd, dold
concede medge
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
conceivable upptänklig, fattbar
conceive fatta, uttänka
conceived uttänkt
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
concentric koncentriska
concept begrepp
conception begrepp, avelse, föreställning
conception of life livsåskådning
concern avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning beträffande, angående, rörande
concert samförstånd, konsert
concerted gemensam
concertina dragspel
concession medgivande, eftergift
concessionaire koncessionsinnehavare
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
concise bestämd, koncis
conclude avsluta
concluding avslutande
conclusion slut, slutsats
conclusive avgörande, slutlig
concoct koka ihop
concoction hopkok
concord harmoni, endräkt
concrete betong, konkret
concubine älskarinna
concur instämma, medverka, sammanträffa
concurrence sammanträffande
concurrent jämlöpande, jämlöpande
concussion hjärnskakning, stöt
concussion of the brain hjärnskakning
condemn döma, fördöma
condemnation fördömelse
condemned dödsdömd
condense kondensera, förtäta
condescend nedlåta sig
condescend to give bevärdiga med
condiment krydda
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
condolence kondoleans
condom kondom
condominium gemensam överhöghet
condone överse med, förlåta, gottgöra
condor kondor
conduce befrämja, leda till
conducive befrämjande
conduct uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance ledningsförmåga
conducted tour gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts dirigerar
conduit kanal, rör
cone kägla, kotte, strut
confabulation småprat, samtal
confection modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners konditori
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confer konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference konferens
conferment förlänande, utdelande
confess bikta, erkänna, tillstå
confessant biktbarn
confessedly det måste medges, uppenbarligen
confession bekännelse, bikt
confessor biktfader
confidant förtrogen
confide anförtro, lita, tro
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in tilltro till
confidence man bondfångare
confidence trickster bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
configure justera
configured justerat
confinding godtrogen
confine inspärra, internera, begränsa, gräns
confined instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed konfirmerat
confirming bekräftad
confirms bekräftar
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
conflict konflikt
confluence sammanflöde, tillopp
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
confound förväxla, förvirra
confounded förbaskad
confraternity brödraskap
confront konfrontera
confrontation konfrontering
Confucianism konfucianism
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing förbryllande
confusion oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation vederläggning
confute vederlägga
congeal bli stel, frysa till is
congenerous besläktad, av samma slag
congenial behaglig, sympatisk, besläktad
congenital komplett
conger havsål
congested överbefolkad, överbelastad
congestion stockning
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
Congo Kongo
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
congress kongress
congruence kongruens, överensstämmelse
conical kägelformad, konisk
conifer barrträd
conjecture gissa, gissning
conjoin förbinda, förena sig
conjugal äktenskaplig
conjugations konjugationer
conjunction samband, bindeord
conjunctiva bindhinna
conjure trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer trollkarl
conk skalle, kran(näsa)
conker kastanj
connate besläktad, medfödd
connect koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
conniption raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connive se genom fingrarna
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
connubial äktenskaplig
conquer segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror besegrare, erövrare
conquest erövring
consanguinity släktskap, blodsband
conscience samvete
conscience clause samvetsklausul
conscientious samvetsgrann
conscious medveten
consciousness medvetande
conscript rekryt, värnpliktig
conscription inkallelse, värnplikt
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
consensus samstämmighet
consent bejaka, samtycka
consent to tillåta
consequence följd, konsekvens, slutsats
consequential följdriktig
consequently följdaktligen, därför, alltså
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consign överlämna, sända
consignation konsignation
consignee varumottagare
consigner avsändare
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
consist består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial konsistoriell
consolation tröst
console konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consols statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort gemål
consortium konsortium
conspicuous iögonfallande, framstående
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
conspire sammansvärja sig, konspirera
consrquence följd
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constrict sammandra
constriction sammandragning
construct konstruera, bygga, anlägga
constructed konstruerade
constructing konstruerande
construction konstruktion
constructs konstruktioner
construe tolka
consul konsul
consulate konsulat
consult konsultera, rådfråga
consult with rådgöra med
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consulted kontaktade
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
consuming förbrukande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
consumption konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive lungsjuk
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contempt förakt, ringaktning
contemptuous hånfull, föraktfull
contend strida, tävla, påstå, kivas
contended nöjd och belåten
content nöjd, innehåll
contented förnöjd, tillfredsställd
contentedness förnöjsamhet
contentious trätgirig
contentment belåtenhet
contents innehåll
contest bestrida, tävlan
contested omstridd, omtvistad
context sammanhang, innehåll
context-sensitive innehållskänslig
contiguous angränsande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour kontur
contract kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted motsa
contradiction motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrary trilsk, motsatt
contrast motsats, kontrastera, kontrast
contribute medverka, bidra
contribution insats, bidrag, tillskott
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
contrivance anordning
contrive hitta på, lyckas
control behärskning, kontroll, kontrollera
control-key kontrolltangenten
controlled kontrollerade
controller kontrollant
controllers kontroller
controlling kontrollerande
controversial omtvistad
controversy tvist, strid
contumely skymf, vanära
conumdrum vitsgåta
convene sammankalla, sammankomma
convenes sammankallar
convenience bekvämlighet
conveniences bekvämligheter
convenient bekvämt
conveniently bekvämt
convenor sammankallande
convent kloster, nunnekloster
convention överenskommelse
conventional vedertagen, konventionell
conventions överenskommelser
converge sammanlöpa
conversant förtrolig, förtrogen
conversation konversation, samtal
converse samtala, konversera, motsatt
conversely omvänt
conversion omvändelse
conversions omvandlingar
convert omvända, konvertera
converted konverterad
converter omvandlare
converters konverterare
convertible konvertibel, cabriolet
converting konvertera
convertion konvertering
converts konverterar
convex kupig
convey transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance åkdon, fordon, befordran
conveyor transportband
convict fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction fällande, övertygelse
convienent bekvämt
convince övertyga
convincing övertygande
convivial festlig
convocation sammankallande, församling
convoke sammankalla
convulsed konvulserade
convulsion krampryckning
coo kuttra
cook kokerska, laga mat, koka, kock
cooker kokspis
cookery kokkonst
cookie liten kaka
cookies kakor
cooking matlagning, anrättning
cooks