The English term "more or less" matches the Swedish term "mer eller mindre"

other english words that include "or" : swedish :
a little more litet till
A minor a-minor
a posteriori a posteriori
abbreviatory förkortnings
abductor kidnappare
abettor medhjälpare
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
accelerator gaspedal
acceptor acceptant
accessor åtföljande
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accumulator ackumulator
acorn ekollon
actor skådespelare, aktör
adaptor adapter
addicted for begiven på
administrator administratör
administrators administratörer
admonitory förmanande
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adulatory smickrande
advisor mentor
advisory rådgivande
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
aggressor angripare
air-force flygvapen
airborne flygburen
airforce flygvapen
airport flygplats
airworthy flygduglig
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
alligator alligator
allsorts blandning
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
amatory erotisk
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amphora amfora
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
angora wool angoragarn
anorak anorak
anorexia anorexi
anstigator anstiftare
anterior främre
anthropomorphous människolik
anticipatory förutseende
anymore längre
aorta aorta
aphorism aforism
aphorisms aforismer
application for ansökan
applicator påstrykare
apply for ansöka, yrka
apportion fördela
arbitrator medlare
arbor dorn
Ardennes carthorse ardennerhäst
armorial vapen
arrange for föranstalta för
artwork konstverk
ascorbic acid askorbinsyra
ashore på land
ask for bedja om, begära
assistant doctor underläkare
assorted av olika slag
atone for umgälla
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autorized auktoriserad
aviator flygare
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdoor bakdörren
background-color bakgrundsfärg
backsword eneggat svärd
barleycorn korn
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barrator processmakare
barrel-organ positiv
basketwork korgarbete
be fit for duga
be good form höra till god ton
be refractory tredskas
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
behavior beteende
behaviors uppföranden
benefactor välgörare
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
biorhythm biorytm
blood-corpuscle blodkropp
blood-donors blodgivare
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boorish tölpaktig
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
boring tråkig
born född
borough stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed lånat
borrower låntagare
borrows lånar
borstal undomsfängelse
break the record slå rekord
breastwork bröstvärn
building contractor byggmästare
by George! för tusan!
byword ordstäv
cabinetwork möbelsnickeri
calculator miniräknare
California Kalifornien
calorie kalori
camphor kamfer
carburettor karburator, förgasare
care for bry sig om
careworn tärd
carnivorous köttätande
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
catagories kategorier
catagory kategori
catchword slagord, lystringsord
categories kategorier
category kategori
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
champion in sport mästare i sport
chancellor kansler
change or ex- skifta
chicory cikoria
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle skratta skrockande
chorus korus, kör, refräng
clockwork urverk
co-ordination samordning
co-worker samarbetspartner
cocord sämja
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collector samlare
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commodore kommendör
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compositor kompositör
compressor kompressor
compulsory obligatorisk
conciliator förlikningsman
concord harmoni, endräkt
condor kondor
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
confessor biktfader
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
conqueror besegrare, erövrare
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
consignor avsändare
consistorial konsistoriell
consort gemål
consortium konsortium
contactors kontaktorer
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contractor leverantör, entreprenör
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
convenor sammankallande
conveyor transportband
coordinate samordna, koordinera
coracle fiskarbåt
coral korall
cord rep, sladd, snöre
cordial hjärtlig
cordially hjärtligt
core ledare
coriander koriander
corinthians korintierna
corious märkvärdig
cork kork, korka igen
cork-screw korkskruv
cork up korka igen
corker slående argument, grov lögn
corkscrew korkskruv
cormorant skarvfågel
corn spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes majsflingor
corn-flour majsena
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet glasstrut
cornflower blåklint
cornish från cornwall, kornisk
corny barnslig, banal
coronation kröning
coroner adelskrona, undersökningsdomare
corporal kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corps kår
corpse lik
corpses liken
corpulence fetma
corpulent korpulent
corpuscle blodkropp
corral inhängnad
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
corridor korridor
corrode fräta
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corrosive frätande
corrugated veckad
corrupt skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
corset korsett
counsellor ambasadråd, rådgivare
creator skapare
creators skaparna
creditor fordringsägare, borgenär
crematorium krematorium
cross-border gränsöverskridande
crossword korsord
cultivator odlare
cunieform kilskrift
cursor muspekare
cursory flyktig
cuspidor spottkopp
dator computer
davenport skrivbord
day after tomorrow övermorgon
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
declamatory deklamatorisk
decompressor uppackare
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
degree of priority angelägenhetsgrad
demoralize demoralisera
denominator nämnare
deplore beklaga
deport deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
depositor insättare
derogatory nedsättande
desultory osammanhängande
detector detektor
detectors detektorer
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
deworm avmaska
dictator diktator
dictatorship diktatur
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
discomfort obehag
discord split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discriminatory diskriminerande
disgorge utspy, lämna ifrån sig
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distributor distributör
distributors distrubitörer
divorce äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced frånskild, skild från
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
dolorous smärtsam
domestic comfort hemtrevnad
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep tröskel
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dormant sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dreamworld drömvärld
drop the anchor fälla ankaret
drugstore kemikalieaffär
ear for music gehör
early in the morning arla
earth-worm daggmask
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
educators utbildare
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
either...or vare sig...eller, antingen... eller
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elector väljare
electorate valmanskår
elevator hiss
emperor kejsare
emperor's kejserliga
emporium handelscentrum, varuhus
emulator omvandlare
encore da capo
endeavor strävan
endeavors strävanden
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
engorge uppsluka
enormous ofantlig, enorm, jättelik
equator ekvator
error misstag, fel, villfarelse
errors misstag, fel
escalator rulltrappa
escort eskort, eskortera, följe, ledsaga
euphoris välbefinnande
euro-norms europanormer
evaluator utvärderare
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evermore för evigt
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exhibitor utställare
exhort uppmana, förmana, mana
exhortation maning, uppmaning
exhorting förmanade
exorbitant omåttlig
exorcist andebesvärjare
explanatory förklarande
exploration utforskning
exploratory utforskande
explore utforska
explorer utforskare
explorer-style utforskar-typ
explores utforskar
exploring utforskande
exploring expedition upptäcktsresa
export utföra, exportera, utförsel
exported exporterade
exporting exporterande
exterior yttre, utsida, yttre
extort framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extractor utdragare
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
fancy-work broderi
farm-worker dräng
fast-forward snabbspolning
favor populär
favorable gynnsamt
favorite favorit
favors tjänster
feedwork matarverk
feedworks matarverk
feel bored ledas
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
fieldworkers fältarbetare
fiord fjord
fireworks fyrverkeri
first-born förstfödda
first sorting grovsortering
firstborn förstfödda
fit for use användbar
flavor smak
flexible cord sladd (el- )
floor våning, golv
floor-lamp golvlampa
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floor show krogshow
floorcloth skurtrasa
floorleader talman
flora flora
florescence blomningstid
floriculture blomsterodling
florid blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin gulden, tvåshillingsmynt
florist blomsterhandlare
fluorescence fluorescens
foghorn mistlur
folk story folksaga
footsore ömfotad
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for one hour under en timma
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
fourscore fyra tjog
frame-work stomme, ram
framework stomme
free-for-all allmänt gräl
French horn valthorn
front door ytterdörr
furthermore vidare
galore massor av, i överflöd
game-selector spelväljare
garbage collector sophämtare
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
gasworks gasverk
gearmotor växelmotor
gesticulatory gestukilerande
ghost story spökhistoria
gladiator gladiator
glassworks glasbruk
glorify förhärliga
glorifying förhärligande
glorious ärorik, härlig, lysande
glory härlighet, ära
gloryfy prisa
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous härlig
gorse gultörne
governor landshövding
greedy for power maktlysten
greenhorn gröngöling
grope for treva efter, famla efter
ground floor bottenvåning
guarantor garant
guess-work gissningsarbete
hålla ordning in order
handi-work slöjd
handwork handarbete
hard-core hårdnackad
harpsichord cembalo
have lunch (or dinner ..) äta
hawthorn hagtorn
heavy work grovgöra
henceforth framdeles, hädanefter
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
homework läxa
honor premiera
honorary heders
honors premierar
horde hord
horizon horisont
horizons horisonter
horizontal horisontal, vågrät
horizontally horisontalt
hormone hormon
horn horn, lur
hornbeam avenbok
horned försedd med horn
horned owl uv
hornet bålgeting
hornless hornlös
horny kåt
horoscope horoskop
horrible ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly förskräckligt
horrid otäck, hemsk, gräslig
horrific fasaväckande
horrify förfära
horrifying skräckinjagande
horrily uppröra, förfära
horror skräck, fasa
horse häst
horse-breeding hästavel
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse-radish pepparrot
horse hoof hov
horse power hästkraft
horseback hästryggen
horsefly broms
horsehair hästtagel, tagel
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsemen hästkarlar
horsetail hästsvans
horsewip ridpiska
horsewoman ryttarinna
horsy häst
horticultural trädgårdsodlings
horticulture trädgårdsodling
horticulturist trädgårdsodlare
hotel-porter portier
House of Lords överhuset
housework hushållsarbete
humorous humoristisk
I`m sorry förlåt
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
illusory illusoriskt
illustrator illustratör
imitator imitatör
immemorial urminnes
immoral sedelös, omoralisk, osedlig
immorality omoral
immortal odödlig
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
impersonator imitatör
implore bönfalla
imploring bedjande
import importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported importerad
importer importör
importers importörer
importing importerande
imports importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
in disorder ostädad
in order i ordning
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
inborn medfödd
inborned medfödda
incinerator förbränningsanläggning
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible omutlig
incubator äggkläckningsmaskin
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indoors inomhus, inne
inexorable obeveklig
inferior mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex mindervärdighetskomplex
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
inquisitors inkvisitorer
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
insubordinate upprorisk, uppstudsig
interior insida, interiör, inre
interiors interiörer
introductory introduktions
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
investigator utredningsman, forskare
investor investerare
invigorate stärka
invigorating stärkande
ironworks järnbruk
isolator huvudströmbrytare
ivory elfenben
jamboree läger
janitor portvakt
jordan jordanien, jordan
jordanian jordansk
jorum stor dryckesskål
junior lägre, yngre
juror jurymedlem
keep in order hålla ordning
keyword nyckelord
kill-or-cure hästkur
labor arbeta
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
labored arbetade
laborious arbetsam, mödosam
landlord värd, jordägare, hyresvärd
language-translator språköversättare
languish for tråna efter
laudatory berömmande
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lector lektor
legislator lagstiftare
lessor hyresvärd
liberator befriare
lightning-conductor åskledare
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
liquor sprit
liquorice lakrits
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
lord lord, herre
lordly förnäm, myndig, ståtlig
lordship herravälde
lorries lastbilar
lorry lastbil
mail-order postorder
major durton, större
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make a fortune skapa en förmögenhet
make port angöra hamn
make worse förvärra
malefactor missdådare
mandatory obligatorisk
mane on a horse man
manor herrgård
manor-house slott
marjoram mejram
masoretes masoreterna
matador matador
match-cord stubintråd
mayor borgmästare
mediator medlare
meliorate förbättra
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial minnesmärke
memories minnen
memorize memorera
memorizing memorerande
memory minne
memory-depending minnesberoende
mentor mentor, handledare, rådgivare
meritorious förtjänstfull
merry-goround karusell
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
meteor meteor
meteorology meteorologi
micro-organism mikroorganism
microprocessor mikroprosessor
milk lorry mjölkbil
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
mirror återspegla, spegel
mirrors återspeglingar
miserably poor utfattig
misfortune olycka
money-order postanvisning
monitor övervaka
monitoring övervakning
monorail enspårig järnväg
moor hed, förtöja
mooring ankartross
moorland hed
moral etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy sedelära
morale anda, moral
morality sedlighet, moral
morally moraliskt
morals moral, vandel
morass kärr, moras, träsk, myr
morbid sjuklig
mordant sarkastisk, vass
more mer, vidare, flera
more and more alltmer
morel murkla
moreover dessutom
morgue bårhus
moribund döende, dödsdömnd
Mormon mormon
morn morgon
morning morgon
morning-room vardagsrum
morning service högmässa
mornings morgnar
moron idiot, fårskalle, kräk
morose sur, vresig, dyster
morphia morfin
morphology morfologi
Morris chair länsstol
morrow följande dag, morgondag
morsel munsbit, bit, smula
mortal dödlig, människa
mortality dödlighet
mortar mortel, mörsare, murbruk
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify förödmjuka
mortise tapphål
mortmain besittning för evig tid
mortuary bårhus
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist bilist
motorman spårvagnsförare, lokförare
mouth-organ munspel
move for yrka, hemställa
nail-scissors nagelsax
narrator berättare
native-born infödd
natural-born infödd
navigator navigatör
needlework handarbete, sömnad
negotiator förhandlare
neither...nor varken...eller
network nätverk
network's nätverks
networked för nätverk
networking nätverksarbetande
networkprogram nätverksprogram
networks nätverk
never-to-be-forgotten oförgätlig
nevermore aldrig mer
new-born nyfödd
newborn nyfödd
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
next-door närmast
night-porter nattportier
non-ordering icke-order
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
note = promissory note revers
noteworthy anmärkningsvärd
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
numerator täljare
objector motståndare
obligation to report anmälningsplikt
obligatory obligatorisk
observatory observatorium
obtain by force tilltvinga
of all sorts allehanda
of short duration kortvarig
on duty for the day jourhavande
on the first floor en trappa upp
one or the other någondera
one`s more om igen
operator maskinist, operatör
operator's användares
opportune läglig, lämplig
opportunity tillfälle
or eller
oracle orakel
oral muntlig
orally muntligen
orange apelsin
orator vältalare, talare
orb riksäpple, sfär, klot
orbit kretslopp
orbiting omlopps
orchard fruktträdgård
orchestra orkester, orkester, kapell
orchid orkidé
orchids orkidéer
ordain prästviga
ordeal eldprov
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering beställning
orderly välordnad, ordentlig, ordonnans
orders order
ordinance stadga
ordinary ordinär, ordinarie, vanlig
ordnance artilleri
ore malm
organ orgel, organ
organise organisera
organization organisation
organize organisera
organizer organiserare
organizing organiserar
organs organ
orgasm orgasm, utlösning
orgiginally ursprungligen
orgy orgie, utsvävning
orient orienten
Orient - the Orienten
oriental orientalisk
orientation orientering
oriented orienterad
orifice öppning
origin härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original ursprunglig, originell
original sin arvsynd
originality originallitet, äkthet
originally ursprunligen
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
ornate dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist fägelkännare, ornitolog
orotund pompös
orphan föräldrarlös
orphane övergiven
orphen-age hem för föräldralösa
Orpheus Orfeus
orpin kärleksört
ortodox renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillator oscillator
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-doors utomhus
out-of-the-way corner avkrok
out of doors utomhus, ute
out of order trasig, i olag, i oordning
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
overwork överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
paperwork pappersarbete
parquet floor parettgolv
participator deltagare
passport pass
password lösen, lösenord
pastor pastor
pay for bekosta
perambulator barnvagn
peremptory bestämd, diktatorisk
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
perfunctory likgiltig
phosphorescent fosforescerande
pictorial illustrerad
piece-work ackordsarbete
piecework ackordsarbete
pillory skampåle
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
poor torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief fattigvård
porcelain porslin
porch portal
porcupine piggsvin
pore stirra, por
pork svinkött, griskött, fläsk
porous porös
porpoise tumlare
porridge gröt
port hamn, hamnstad, babord
port light babords lanterna
port of call angöringshamn
portabel bärbara
portable flyttbar, portabel
portend förebåda
portent förebud
porter portvakt, vaktmästare
portfolio portfölj
porthole hyttventil
portion dela, del, portion
portions delen
portly ståtlig, fetlagd
portmanteau kappsäck
portrait porträtt
portray avpoträttera
portrayed porträtterad
ports portar
portuguese portugis
post-mortem obduktion
postal-order postanvisning
posterior senare än, ända, bakdel
power of attorney fullmakt
praiseworthy berömvärd
pre-recorded för-inspelade
precursor föregångare
predatory rov
predecessor företrädare
prefatory inledande
preform prestera
prehistoric förhistorisk
prepatory förberedande
preprocessor hjälpprocessor
priceworthy prisvärt
primeval forest urskog
primordial ursprunglig, urtids
printer's error tryckfel
printing works tryckeri
prior tidigare
prior to före, innan
prioress priorinna
priority förtursrätt, företräde, prioritet
processor behandlare
processors processorer
professor professor
professor of professor i
professorship professur
promontory udde
promptor sufflör
proporly egentligen
proportions proportioner
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship äganderätt
prosecutor åklagare
prospector malmletare
provide for försörja
provisory villkorlig, provisorisk
purgatory skärseld
purport mening
put in order sätta i stånd, ordna
question of priorities avvägningsförmåga
quorum beslutsmässigt antal
racehorse tävlingshäst
radiator värmeelement, kylare
razor rakkniv
razor-edge skarp egg
razorback fenval
razorbill tordmule
razorblade rakblad
re-exportation reexport
reactor reaktor
reafforest återplantera
rear-view mirror backspegel
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
redecorate återställa
reflector reflektor
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrigerator kylskåp
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
remorse dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
reorganize omorganisera, organisera om
repertory repertoar
report rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported rapporterade
reporting meddelat
reports rapporterar
repository förvaringsplats
reproach for förebrå för
request for bedja om
resort ta sin tillflykt, tillflykt
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
responsible for ansvara
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
rethorician retoriker
retort replik, replikera, genmäla
reword omformulera
rhetoric retorik
rhetorical retorisk
riding-horse ridhäst
run ashore stranda
saddle horse ridhäst
safety-razor rakhyvel
sailor sjöman, matros
sailor suit sjömanskostym
salvor räddare, bärgare
sanatorium vilohem, kuranstalt
sartorial skräddar
savory kyndel
sawhorse sågbock
schoolwork skolarbete
scissors saxar, sax
scorch sveda, förbränna
scorching brännhet
score resultat, tjog, poängställning
scorn hån, förakt, förakta
scornful spotsk, fröraktfull
scornfully hånfullt
scorzonera svartrot
sculptor bildhuggare, skulptör
search for efterspana, leta efter
seashore havsstrand
seaside resort badort
second-hand information andrahandsuppgift
sector sektor, avsnitt
selector väljare
self-supporting självförsörjande
senators senatorer
send for eftersända, sända efter
senior senior, högre i rang, äldre
senior assistant master lektor
seniority anciennitet, högre rang
set forth uppställa
shore kust, stötta, strand
shore bird vadarfågel
shorn klippt får
short kort, kortvarig
short-cut genväg
short-sighted kortsynt, närsynt
short-wave kortvåg
short circuit kortsluning
short of ont om
short story novell
shortage brist
shortbread mörbakelse
shortcircuit kortslutning
shortcoming brist, misslyckande
shorten förkortas, förkorta, avkorta
shortening avkortande
shorthand stenografi
shortly kort
shorts kortbyxor
shot (for a gun) hagel
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snowstorm yrväder
sobordinate underordnad
solicitor advokat
sonorous klangfull
sophomore andraårsstuderande
soporific sövande
sorcerer trollkarl
sorcery trolldom
sordid smutsig, simpel
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness ömhet
sorrel rödbrun, fux
sorrow sorg
sorrowful sorgsen
sorry ledsen
sort sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sort out gallra
sorted sorterad
sorting sortering
sought for eftersökt
sound-support ljudstöd
speculator spekulant
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
sport idrott, sport, ståta med
sports idrott, sport
sportscard sportkort
sportsman sportsman
squalor snusk, smuts
start for begiva sig till
statutory lagstadgad
stevedore stuveriarbetare
still-born dödfött
storage utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
stories berättelser
storing sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy stormig
story berättelse, sägen, historia
story's berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
straightforward rättfram
stubborn envis
stupor dvala, apati
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
suborder avrop
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
subscribe for subskribera
successor avlösare, efterföljare, efterträdare
suitor part, part i mål, friare
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supervisor uppsyningsman, övervakare
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
surveyor lantmätare, besiktningsman
suspensory suspensoar
sweet-corn sockermajs
swing-door svängdörr
sword värja, svärd
sword-swallower svärdslukare
swordmanship fäktkonst
swordplay fäktning
system-directory system-katalog
tailor skräddare
tailor-made skräddarsydd
tailoring skrädderi
tall story amsaga
tape-recorder bandspelare
tapeworm binnikemask
teamwork grupparbete
tell a person his fortune spå
temporarily tillfälligt
temporary temporär, tillfälligt
temporize söka vinna tid
tender form anbudsformulär
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
territories områden
territory område, territorium
terror fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
textcolor textfärg
the day before yesterday förrgår
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
therefore därför
thirst for törsta efter
this morning i morse
thorax bröstkorg
thorn torn, tagg, törne
thorn-bush törn-buske
thorough grundlig
thoroughbred rasren, fullblod
thoroughfare genomfart, huvudgata
thoroughly noggrannt
thunder-storm åskväder
timorous rädd, ängslig
to-morrow imorgon
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
toil in the work slita i arbetet
tomorrow imorgon
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo torped, torpedera
torpid stel, domnad
torpor slöhet, dvala
torrent flöde, ström
torrid förbränd
torso kropp
tortoise sköldpadda
tortuous slingrande
torture tortera, pina, tortyr
tory konservativ
town councillor stadsfullmäktige
tractor traktor
traiotor förrädare
traitor förrädare, quisling
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
transitory övergående
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
trap-door fallucka
tremor darrning, dallring, skälvning
trummor drums
trustworthy pålitlig
try-before-you-buy prova innan du köper
tutor privatlärare
tutored lärde
tutorial handledning
ulterior framtida, bortre
ulterior purpose biavsikt
unauthorized obehörig
unborn kommande, ofödda
uncomfortable obekväm
uncompressor uppackare
uncork korka upp
underscore understrykning
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
unimportant betydelselös, oviktig
unsatisfactory otillfredsställande
unskilled worker grovarbetare
unsorted osorterade
unworn obegagnad
unworthy ovärdig
use for använda
vainglorious skrytsam
vainglory högfärd
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
vendor försäljare
vendors försäljare
ventilator luftventil, ventil
victor segrare
victorious segrande, segerrik
victory seger
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visor visir, hjämgaller
voracious glupsk
voracity glupskhet
vortex virvel
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
warrior krigare
watchword lösen
waterworks vattenverk
waxwork vaxfigur
weather forecast väderleksrapport
web-ordering internet-beställning
well-proportioned väl-proportionerade
wherefore varför
whether...or vare sig...eller
whore hora, sköka
whorehouse bordell
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whores horor
whorl virvel
wickerwork korgarbete
windows-directory windows-katalog
woodwork träslöjd
woodworking träbearbetning
word glosa, ord
word-book ordbok
word-database ordbas
word-order ordföljd
wordcount ord-beräkning
wordiness ordrikedom
wording formulering, lydelse, ordalydelse
wordless ordlöst
wordlist ordlista
wordly värdslig
wordprocess ordbehandlings
words ord
wordwide världsomfattande
wordwrap radbrytning
wordy ordrik
wore bar
work bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against motarbeta
work environment arbetsmiljö
work out utarbeta
workable formbar
workaday alldaglig
workarounds åtgärder
workday arbetsdag
worker arbetare
worker bee arbetsbi
workhouse fattighus
working arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis arbetshypotes
working material arbetsmaterial
workless arbetslös
workload arbetsbelastning
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
workmate arbetskamrat
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
workroom arbetsrum
works verkstad
works of a watch urverk
workshop verkstad
workstation arbetsstation
world värld
world-renowned världsberömd
world-war världskrig
worldliness värdslighet
worldly världslig
worldwide världsomspännande
worm mask, kräk
wormy maskäten
worn nött, avtärd
worn out utnött, utsliten
worrisome irriterande
worry oroa, grämelse
worry about oroa sig för
worrying plågsam
worse värre, sämre
worsen förvärra
worship dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
worsted kamgarn
wort vört
worth värd, värde
worth-while lönande
worth mentioning nämnvärd
worthily värdigt
worthiness värdighet
worthless oanvändbar
worthlessness värdelöshet
worthwile värd besväret
worthy värdig
yore förr
yuorself.... själv
other english words that include "less" : swedish :
aimless planlös
airless vindstilla
artless okonstlad
baseless ogrundad
be careless slarva
bless välsigna
blessed välsignad, salig
blessing välsignelse
bloodless blodlös
bodiless utan kropp
bootless onyttig, gagnlös
boundless obegränsad, gränslös, omätlig
breathless andlös, andfådd
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
ceaseless oupphörlig
ceaselessly oupphörligen
cheerless glädjelös
countless oräkneliga
dateless odaterad
dauntless oförfärad
deathless odödlig
defenceless värnlös
defenseless försvarslös
doubtless otvivelaktigt
endless ändlös, oändlig
faithless trolös
fathomless ofattbar
faultless felfri
fearless orädd, oförfärad
featureless formlös
feckless hjälplös
flawless utan fel och brister
formless formlös
formlessly formlöst
fruitless fruktlös
groundless ogrundad, obefogad, grundlös
guiltless oskyldig
hapless olycklig
harmless oskadlig, menlös, ofarlig
helpless hjälplös
helplessness hjälplöshet
homeless hemlösa, husvill
hopeless hopplös
hornless hornlös
jobbless arbetslös
joyless glädjelös
juiceless saftlös
lawless laglös
lawlessness laglöshet
legless benlös
less mindre
lessee hyresgäst, arrendator
lessen minska
lessens minskar
lesser mindre
lesson lektion, läxa
lessons lektioner
lessor hyresvärd
lifeless livlös
listless apatisk, liknöjd, håglös
listlessly lojt
loveless kärlekslös
luckless oturlig, vanlottad
lustreless matt, glanslös
matchless makalös, storartad
meaningless intetsägande, meningslös
merciless obarmhärtig, skoningslös
mercilessly obarmhärtigt
motionless orörlig
nameless anonym, outsäglig, namnlös
needless onödigt
needlessly onödigt
nevertheless likväl, ändå, dock, icke desto mindre
noisless ljudlös
painless smärtfri
peerless makalös
peerlessly makalöst
penniless utfattig
pitiless skoningslös, obarmhärtig
pointless uddlös
powerless kraftlös, vanmäktig
powerlessness vanmakt
priceless ovärderlig
reckless hänsynslös
recklessness övermod
recoilless rekylfri
regardless oavsett
relentless obeveklig
restless rastlös, orolig
roofless utan tak
ruthless obarmhärtig
scentless luktlös
senseless sanslös, meningslös
sensless vettlös
shapeless formlös, oformlig
shapelessly formlöst
shiftless rådlös
speechless mållös, stum
spotless fläckfritt
stainless fläckfri, rostfri
tactless taktlös
tasteless smaklös
thoughtless korttänkt, tanklös
unless om inte, såvida inte, med mindre
useless oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
voiceless tonlös
wireless trådlös, radio
witless dum
wordless ordlöst
workless arbetslös
worthless oanvändbar
worthlessness värdelöshet