The English term "to be or not to be" matches the Swedish term "bli, att vara eller inte vara"

other english words that include "to" : swedish :
a pair of tongs tång
abattoir slakthus
abbreviatory förkortnings
abductor kidnappare
abettor medhjälpare
accede to tillmötesgå
accelerator gaspedal
acceptor acceptant
according to enligt
accredit to ackreditera
accumulator ackumulator
accustom vänja
accustomed to van vid
acetone aceton
actor skådespelare, aktör
adapt to anpassa till
adaptor adapter
adjust to anpassa till
administrator administratör
administrators administratörer
admonitory förmanande
adulatory smickrande
advantageous to gynnsam för
allied to allierad med
alligator alligator
allude to anspel
alternator växelströmsgenerator
alto altstämma
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
amatory erotisk
amount to belöpa sig till, uppgå till
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
anstigator anstiftare
anticipatory förutseende
antitoxin antitoxin
antonym antonym
apostolic apostolisk
applicator påstrykare
apply to applicera, anlita
arbitrator medlare
aristocracy aristokrati
aristocrat aristokrat
aristocratic aristokratisk
aristotle aristoteles
asbestos asbest
asbestosis asbestos
assistant doctor underläkare
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astound slå med häpnad
astounding förvånande
at the bottom nederst
at the top överst
atoll atoll
atom atom
atone for umgälla
attached to fäst vid
attend to expediera
attentive to uppmärksam för
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
autobiography självbiografi
autoclave autoklav
autogenous autogen
autograph autograf, namnteckning
automap autokarta
automate automatisera
automated automatiserad
automatic automatisk
automatic machine automat
automatically automatiskt
automaticaly automatiskt
automobile bil
automobiles bilar
autonomous autonom
autopilot autopilot
autopsy autopsi
autorized auktoriserad
aviator flygare
ayatollah ayatollah
back to front bakfram
badminton badminton
bakestone bakplåt
barbitone sömnmedel
baritone baryton
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barrator processmakare
baton batong, taktpinne
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be accustomed to pläga
be allowed to
be refractory tredskas
be victorious segra
becoming to klädsam
belong to tillhöra
benefactor välgörare
bestow skänka, ägna
blade to a knife blad till kniv
bleed to death förblöda
bloodstone heliotrop
blotto plakat
bluestocking blåstrumpa
boatowner båtägare
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
bottom botten
bow oneself to bocka sig för
bowl (to drink) bål
brew (to drink) brygga
brimstone svavel
bring to justice ställa inför rätta
bring together sammanföra
briton britt
building contractor byggmästare
bus-stop busshållplats, hållplats
buttock skinka
button knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
calculator miniräknare
canvas (to paint on) duk
carburettor karburator, förgasare
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge to a gun patron
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
clung to hålla vid fast
clutching-tongs griptång
cobble-stone kullersten
collaborator medarbetare, medlöpare
collector samlare
come to nothing gå upp i rök
command-buttons kommandoknappar
compelled to nödsakad att
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compositor kompositör
conciliator förlikningsman
condescend to give bevärdiga med
conducted tour gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conform to rätta sig efter
connecting tower manövertorn
consent to tillåta
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
consistorial konsistoriell
contactors kontaktorer
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour kontur
contractor leverantör, entreprenör
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
Copyright to E-mail [email protected]
cornerstone hörnsten
correspond to motsvara
cotton tråd, bomull
cotton-wool bomullsvadd, bomull
covetous vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of begärlig efter
crane to lift with kran att lyfta med
creator skapare
creators skaparna
creditor fordringsägare, borgenär
crematorium krematorium
cretonne kretong
crowd together tränga ihop sig
cultivator odlare
curtsy to niga för
custodian förmyndare, väktare
custody arrest, försvar
custom sed, sedvänja, vana
custom-house packhus
customary bruklig, vanlig
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
customised specialgjorda
customizable finjusteringsbar
customize finjustera
custommade skräddarsydd
customs tull
cytology cellära
dator computer
day-to-day dagliga
day after tomorrow övermorgon
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
declamatory deklamatorisk
denominator nämnare
depositor insättare
derogatory nedsättande
desktop skrivbord
desultory osammanhängande
detector detektor
detectors detektorer
detonate detonera
detonating detonerande
detour omväg, avstickare
detoxify avgifta
devote oneself to ägna sig åt
diatonic diatonisk
dictator diktator
dictatorship diktatur
die-stock gängkloppa
diphtong diftong
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
discriminatory diskriminerande
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distributor distributör
distributors distrubitörer
ditto dito
divide into syllables avstava
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
dormitory sovsal, sovstad
downtown centrum
drugstore kemikalieaffär
eager to learn vetgirig
easiest-to-use enklast att använda
easy-to-use lättanvänt
easy to survey överskådlig
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
educators utbildare
egyptologist egyptolog
egyptology egyptologiska
elector väljare
electorate valmanskår
elevator hiss
emulator omvandlare
English (to speak) engelska
enter into ingå, inlåta sig på
entitled to vote valberättigad
epitome sammandrag
equator ekvator
escalator rulltrappa
evaluator utvärderare
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exhibitor utställare
explanatory förklarande
exploratory utforskande
expose oneself to utsätta sig för
extol prisa
extolled lovprisats
extort framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extractor utdragare
eyetooth hörntand
face-to-face ansikte mot ansikte
face to vetta åt
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
false tooth löstand
felicitous lycklig, lyckad
festoon girlandfestoons@girlands
folk story folksaga
footstool pall
foretoken varsel, varsla
fortuitous tillfällig
full stop punkt
game-selector spelväljare
garbage collector sophämtare
gearmotor växelmotor
general tool universalverktyg
germane (to) nära förbunden (med), relevant
gesticulatory gestukilerande
get into stiga in i
get off to bed gå och lägga sig
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up to ställa till med
ghetto getto
ghost story spökhistoria
gift token presentkort
give birth to föda
gladiator gladiator
glutton frossare
gluttonous glupsk
gluttony glupskhet
go to resa
go to bed lägga sig
go to pieces gå i kras
grain to sow korn att så
grindstone slipsten
guarantor garant
gusto välbehag, smak
hand (over to) räcka över till
happen to be råka vara
have the heart to nännas
have to måsta
have to pay plikta för
hectogramme hekto
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
hitherto hittills
house-to-house hus till hus
I have been told man har sagt mig
illustrator illustratör
imitator imitatör
impersonator imitatör
incinerator förbränningsanläggning
inclined to fallen för
inclined to do böjd
incubator äggkläckningsmaskin
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indifferent to likgiltig för
iniquitous upprörande, orättfärdig
inquire into utreda
inquisitors inkvisitorer
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
intend to ämna
intend to do tänka göra
into in, till
into the bargain till yttermera visso
intolerable outhärdlig
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
intonation tonfall, intonering
intoxicate berusa
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
introduce to presentera, föreställa för
introductory introduktions
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
investigator utredningsman, forskare
investor investerare
ironstove kamin
isolator huvudströmbrytare
janitor portvakt
jato jetdriven hjälpmotor
jetton jetong
joint-stock aktiebolag
kerb-stone kantsten
keystone grundval
kowtow buga sig
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
language-translator språköversättare
laudatory berömmande
laughing-stock driftkucku
laughing stock åtlöje
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lector lektor
legislator lagstiftare
lend to låna ut
liberator befriare
lightning-conductor åskledare
limestone kalksten
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
listen to avhöra, höra på, avlyssna
livestock boskap
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
look forward to motse
loyal to solidarisk mot, lojal mot
lull to sleep söva
magneto magnetapparat
make love to kurtisera
malefactor missdådare
mandatory obligatorisk
margin-to-margin marginal till marginal
married to gift med
mashed-potatoes potatismos
mastodon mastodont
match - to merry parti
mattock bred hacka
mediator medlare
memento minnessak, minne
mentor mentor, handledare, rådgivare
meritorious förtjänstfull
milk tooth mjölktand
mistletoe mistel
monitor övervaka
monitoring övervakning
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
mosquito mygga
mother tongue modersmål
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist bilist
motorman spårvagnsförare, lokförare
motto valspråk, devis, motto
mouth-to-mouth munmotmunmetoden
move stock sälja ut lagret
moved (to be..) röras
mulatto mulatt
mutton fårkött
mutton chop fårkotlett
myxomatosis kaninpest
narrator berättare
navigator navigatör
near to intill
necessitous behövande
negotiator förhandlare
never-to-be-forgotten oförgätlig
next to närmast, bredvid
non-stop utan uppehåll
non-toxic giftfri
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
numerator täljare
object to opponera, protestera mot
objector motståndare
obligation to report anmälningsplikt
obligatory obligatorisk
observatory observatorium
October oktober
octopus bläckfisk
on the top of ovanpå
on tiptoe på tå
onto till
operator maskinist, operatör
operator's användares
opposite to mitt emot
orator vältalare, talare
originator skapare
ortodox renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillator oscillator
ought to böra
owing to på grund av
palmetto solfjäderspalm
participator deltagare
pastor pastor
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
perambulator barnvagn
peremptory bestämd, diktatorisk
perfunctory likgiltig
petrol to the car bensin till bilen
phantom vålnad, spöke, skepnad
photo fotografi
photocopying fotokopiering
photograph fotografi, fotografera
photographer fotograf
photographic fotografisk
photographs fotografier
photography fotografi
photogravure fotogravyr
photos fotografier
pictorial illustrerad
piston kolv
pito ringbult
planetoid asteroid
plankton plankton
Plato Platon
platton pluton
plunge into störta sig in i
pod to a bean skida
potato potatis
potato chips chips
power of attorney fullmakt
precipitous brant
predatory rov
prefatory inledande
prehistoric förhistorisk
prepatory förberedande
presto snabb, hastigt
prior to före, innan
prize( to gain) pris (att få)
promontory udde
promptor sufflör
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship äganderätt
prosecutor åklagare
prospector malmletare
protocol protokoll
prototype prototyp
prove to be visa sig vara
ptolemaic ptolemaiska
ptolemy's ptolemaios
purgatory skärseld
push-bottom tryckknapp
pushbutton tryckknapp
put into plaster of Paris gipsa
put to sleep söva
quarto kvartsformat
radiator värmeelement, kylare
reactor reaktor
reason to grund för
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
reel-to-reel rullbandspelare
refer to referera till, åberopa
reflector reflektor
reformatory uppfostringsanstalt
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrigerator kylskåp
repertory repertoar
reply to besvara
repository förvaringsplats
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
retort replik, replikera, genmäla
retouch retuschera
rhetoric retorik
rhetorical retorisk
ring (to) ringa (att)
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
rooftop taktopp
room to breathe andrum
runestone runsten
rush into störta sig in i
sanatorium vilohem, kuranstalt
sartorial skräddar
sculptor bildhuggare, skulptör
sector sektor, avsnitt
seem to verka som
selector väljare
semitone halvton
senators senatorer
set fire to antända, tända eld på
set oneself to föresätta sig
sexton klockare, kyrkvaktmästare
shantytowns slumkvarter
short story novell
simple-to-use enkel att använda
simpleton stolle
skeleton benstomme, skelett
skiff to row eka att ro
slink of the tongue felsägning
small town köping, småstad
snowstorm yrväder
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
speak to tilltala
speculator spekulant
sprout (to) spira (att)
statutory lagstadgad
stepping-stone språngbräda, medel
stoat hermelin, vessla
stock lager, ätt, stam, förråd, aktier
stock-broker börsmäklare
stock-holder aktieägare
stock-yard inhängnad
stock exchange aktiebörs, fondbörs
stock raising boskapsskötsel
stockade palissad
stockinet trikå
stocking strumpa
stockroom lagerrum
stocktaking inventering
stocky kort och tjock
stodgy bastant, tung
stoke elda med kol
stokehold pannrum
stole stola (lång sjal)
stolid trög
stomach mage
stomach pains magplågor
stomachs magar
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
stood stod
stool pall
stoop böja sig
stooping framåtböjd
stop bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa
stop up täppa, täta
stopgap utfyllnad, ersättare
stoplight stoppljus
stoppage arbetsnedläggelse
stopped stoppad
stopper propp
stopping fyllning
stopping-place hållplats
stops stoppar
storage utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
stories berättelser
storing sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy stormig
story berättelse, sägen, historia
story's berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person tjock person
stove kamin, kakelugn
stow stuva, packa
stowaway fripassagerare
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
subject to underkasta
submit to underkasta sig, foga sig
subscribe to abonnera på, prenumerera på
subtotal delsumma
suitor part, part i mål, friare
summon to a memeeting kalla till möte
sweet-potato sötpotatis
sweet-toothed svag för sötsaker
system-directory system-katalog
systolic systolisk
tabletop bordsskiva
take in tow ta på släp
take pains to vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
talking-to åhutning
tall story amsaga
tattoo tatuering, tapto, tatuera
tear to rags trasa sönder
teetotaller absolutist, nykterist
territories områden
territory område, territorium
Teutonic germansk, tysk
thanks to tack vare
thereto därtill
thunder-storm åskväder
time together samvaro
tiptop förstklassig
tit-tat-toe tripp trapp trull
to till, att, att, rämna, åt
to-do väsen, ståhej
to-morrow imorgon
to a man mangrant
to death ihjäl
to eat att äta
to get att få, ränta
to night i natt
to some extent i någon mån
to speak slang, att tala
to the left till vänster
to the right till höger
toad padda
toadflax gulsporre
toadstool flugsvamp
toady smickrare, smilfink
toast rostat bröd, skål (utbringa en -)
tob övertagandebud
tobacco tobak
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's tobaksaffär
toboggan kälke
today idag
toddle tulta
toddy palmvin, toddy
todo att göra
toe
toffee knäck, kola
together tillsammans, ihop
together with jämte
toggle växla
toggling togglande
toil knoga, knog, sträva
toil in the work slita i arbetet
toilet toalett
toilsome mödosam
token tecken, gåva
told berättade, berättat
tolerable dräglig, uthärdlig
tolerance tolerans
tolerate tåla, fördra, tolerera
toll möda, klämtning, tull, klämta
tolling klämtning
tomato tomat
tomb grav, grift, gravvalv
tombola tombola
tomboy yrhätta
tomcat hankatt
tome stor bok, volym
tommy engelsk soldat
tomorrow imorgon
ton ton = 1000kg
tongs tång
tongue tunga
tonic tonisk, stärkande
tonight i kväll, inatt, i afton
too tillika, också, även, alltför
tool verktyg, redskap
toolbox verktygslåda
toolkit verktygs uppsättning
toot tuta
tooth tand
tooth-brush tandborste
tooth-paste tandkräm
toothache tandvärk
top topp, krön, höjd
top-hat cylinderhatt
top-secret topphemlig
top-seller topp-säljare
top-up fyll på
toper suput
topic ämne
topical aktuell
topple störta, stjälpa
tops toppar, överst
topsy-turvy upp och nedvänd
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo torped, torpedera
torpid stel, domnad
torpor slöhet, dvala
torrent flöde, ström
torrid förbränd
torso kropp
tortoise sköldpadda
tortuous slingrande
torture tortera, pina, tortyr
tory konservativ
toss slänga, vräka
toss-up slantsingling
tot parvel
total summa, total
totally totalt
totter vackla, stappla
touch snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra
touching rörande, vidrörande
touchy lättstött
tough besvärligseg
tounge tunga
tour tur, turnera, resa, turné
touring rundresa
tourist turist
tournament turnering
tousle rufsa till
tout kundvärvare, spion
tow bogsering, bogsera
towards åt, emot, mot
towel handduk
tower torn
tower-clock tornklocka
towering mycket hög
town stad
town-resident stadsbo
town councillor stadsfullmäktige
town hall rådhus
toxic giftig
toxicity giftigheten
toxin gift
toy leksak
tractor traktor
traiotor förrädare
traitor förrädare, quisling
transitory övergående
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
turn to the .. vika av åt
tusk (a tooth) bete
tutor privatlärare
tutored lärde
tutorial handledning
tyre to a car däck
ubiquitous allestädes närvarande
unaccustomed ovan
unbutton knäppa upp
unbuttoned knäppte upp
understood förstått
undertone dämpat
ungrateful to otacksam
unsatisfactory otillfredsställande
untold oräknelig, omätlig
untouched oberörd
untoward motig
up-to-date senaste
up to now hittills
used to van
utopia önskedröm, utopi
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
ventilator luftventil, ventil
veto veto
victim to offer för
victor segrare
victorious segrande, segerrik
victory seger
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
want to do vill göra
wanton lättsinnig, yster
wantonly lättfärdigt
wantonness lättsinne
watch-tower vakttorn
well-to-do välbärgad
whetstone bryne
windows-directory windows-katalog
zootomy zootomi, djuranatomi
zucchetto kalott
other english words that include "be" : swedish :
abbess abbedissa
abbey kloster
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
aerobe aerob
air-bed luftmadrass
alarm bell alarmklocka
albeit ehuru
all the better desto bättre
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
amber bärnsten
ambergis ambra
anaerobe anaerob
anglophobe engelskhatare
antechamber förrum
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascribe tillskriva
aubergine aubergine
babel villervalla
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
bath-robe badkappa
be uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about handla
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be content with nöja sig
be delirious yra
be disgusted vämjas
be done ske
be enough räcka
be exposed skylta
be fit for duga
be fond of hålla av, tycka om
be found förefinnas
be going on pågå
be good form höra till god ton
be heavy tynga
be in charge of förestå
be kept dry aktas för väta
be lacking fattas
be late försenad, dröja
be left återstå
be like likna
be lost förgås
be lucky ha tur
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be noisy bråka
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with umgås
be present at övervara
be proud yvas
be rash förhasta sig, överila sig
be refractory tredskas
be sick kräkas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be thought highly of uppburen
be valid gälla
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
be wrecked förlisa, haverera
beach plage, stranden, strand
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
became blev
because därför att, emedan, därför
beckon vinka till sig
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bed bädd, säng
bed-sitter sov, vardagsrum
bedbug vägglus
bedding sängkläder
bedeck pryda
bedlam våldsamt tumult, dårhus
bedouin beduin
bedridden sängliggande
bedroom sovrum, sängkammare
bedstead säng
bee bi
bee-keeping biodling
beech bok
beech tree bok
beef oxkött, nötkött
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beehive bikupa
beekeeper biodlare
been varit
beer öl
beers öl
beet beta
beetle skalbagge
beets rödbetor
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
beg tigga, bettla
began började
beget avla
begged tiggde, bad
begger tiggare
begging tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner nybörjare
beginning begynnelse, början
begins startar
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
begrudge missunna
begs ber
beguile locka
begun börjat
behalf grund
behave uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead halshugga
behind bakefter, bakom, baktill, efter
behold skåda
beholders åskådare
behove hövas
being väsen, varelse
beings tillsvidare
belch rapa
belches rapar
belfry klocktorn
Belgian belgier
Belgium Belgien
belie motsäga, beljuga
belief övertygelse, övertygelse, tro
beliefs troende
believe tro
believe in tro på
believed trodde
believer troende
believers troende
believes tror
believing troende
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow skälla, vråla, råma, vrål
bellows blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
belong tillhöra
belong to tillhöra
belonged tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs tillhör
beloved älskling, älskad, avhållen
below under, nedanför
belt bälte, rem
belts remmar
bemoan begråta
bemoaned begråtit
bemuse förvirra
bench domstol, bänk
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender våt fest
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benign välvillig
bent krokig, böjt
benumb förlama
benzine bensin
bequeath testamentera
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
beseech bedja, anropa
beseeching bönfallande
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege belägra, bestorma
besmear fläckat ner
bespeak beställa, omvittna
bespoke beställd
best bäst
best-selling bästsäljare
best man marskalk
bestial rå, djurisk
bestow skänka, ägna
bestseller bästsäljare
bet slår vad
betide hända
betimes i god tid
betray röja, förråda
betrayed förrådd
betroth trolova
betrothal trolovning
better bättre
betting vadhållning
between mellan, emellan
betwixt mellan
beuty skönhet
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage dryck
bevy flock
beware var försiktig
beware of varna för
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
beyond över, förutom, utom, bortom
beyond measure övermåttan
bilberry blåbär
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blubber snyfta fram
bluebeard blåskägg
bluebell blåklocka
blueberry blåbär
bobbery tumult
bombed bombade
bomber bombplan
bribe muta
bribes mutor
browbeat söka stuka, kuscha
bugbear buse, spöke
bumble-bee humla
caber stör
camber välvning, böja
Camembert camembert
camp-bed tältsäng
caribbean västindisk
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
circumscribe omskriva
clamber klättra
cloudberry hjortron
common beetroot rödbeta
cowberry lingon
cranberry tranbär
cube kub, tärning
cucumber gurka
cumbersome hindersam, klumpig
dauber målarkludd
deathbed dödsbädd
December december
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
describe skildra, beskriva
diabetes sockersjuka, diabetes
disbelief stark misstro
dismember sönderslita, sönderdela
disobedience olydnad
disobedient olydig
disobey inte lyda, vara olydig
distinction between åtskillnad mellan
disturbed störde
dumb-bell hantel, idiot
ec-labelling eg-märkning
eco-labelling miljömärkning
electric bell ringledning
embed inbädda
embedded inbäddat
embellish försköna, pryda
embellishment förskönande
ember glödkol
embers glöd
embezzle försnilla, förskingra
embezzlement förskingring
encumber belamra, besvära
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
fan-belt fläktrem
fellow-beeing medmänniska
flabbergast förbluffa
flowerbed rabatt
foam rubber skumgummi
folding bed tältsäng
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
from behind bakifrån
front-bench främre bänkraden
gabberdine gabardin, kaftan
gas chamber gaskammare
get behind komma efter
get off to bed gå och lägga sig
gibber prata, snattra
gibberish rotvälska
gibbet galge
gibe hån, gliring, spe, håna, pik
Gibeonites gibeoniterna
ginger-beer ingefärsdricka
globe glob, klot
go-between mellanhand
go to bed lägga sig
gooseberry krusbär
happen to be råka vara
harebell blåklocka
has-been föredetting
hazel-ben järpe
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
honeycombed hålig
hornbeam avenbok
hot-bed drivbänk
huckleberry blåbär
human being människa
humbled (be ) spak (vara )
I beg your pardon! ursäkta mig!
I have been told man har sagt mig
iceberg isberg
illiberal okultiverad
imbecile imbecill
imbecility dåraktighet
imber klättrare
imbibe insupa, uppsuga
imcumbent kyrklig ämbetsman
india-rubber gummi
india rubber radergummi
inscribe inrista, inskriva
interest-bearing räntebärande
jabber pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock obegripligt pladder
jabbery mygel
jacobean från jakob i
jibber istadig häst
jibe håna
jobber arbetare, ackordsarbetare
jobbery mygel, korruption
jujube slags karamell
label etikett
labeled namngiven
labeler etiketter
labelled märkt
labels etiketter
libel ärekränkning i skrift
libeller ärekränkare
libellist smädesskrivare
libellous smädig
liberal liberal, frisinnad, givmild
liberality generositet
liberalization liberalisering
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
liberties friheter
libertine vällusting
liberty frihet
liberty if the press tryckfrihet
lifebelt livbälte
limber böjlig
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
lobe lob, öronsnibb
lobe of the ear öronsnibb
lubber tölp
lumber lufsa, timmer, skräp
lumber-room skräpkammare
lumberer skogsarbetare
lumberjack skogsarbetare
lumberman timmerman
lumberyard brädgård
lunar probe månsond
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make a bet slå vad
make a person believe inbilla
make the bed bädda
mark with numbers numrera
maybe kanhända, kanske
meal-beetle mjölbagge
member medlem, ledamot
member's medlems
member of Parliament riksdagsman
membership medlemskap
misbehaviour dåligt uppförande
moved (to be..) röras
mulberry mullbär
never-to-be-forgotten oförgätlig
nobel-minded ädelmodig
November november
number antal, tal, nummer
number two bajs
numbered numrerad
numbering numrering
numbers tal
obedience lydnad
obedient lydig
obediently lydigt
obeisence vördnad, vördnadsfull hälsning
obese fet
obesity dästhet, överdriven fetma
obey hörsamma, rätta sig efter, lyda
October oktober
on our behalf på våra vägnar
outnumber överträffa i antal
overbearing högdragen, myndig
paw (bear) ram (björn)
pick berries rensa bär
plumber rörarbetare
pod to a bean skida
polar bear isbjörn
portabel bärbara
posting-number postnummer
potbelly isterbuk, kalaskula
prescribe föreskriva, påbjuda, ordinera
probe undersöka, sondera
prove to be visa sig vara
puberty pubertet
rasberry hallon
raspberry hallon
rebel göra uppror, rebell
rebell upprorsman
rebellion resning, uppror
rebellious upprorisk
rebelliousity upproriskhet
rebells rebeller
recumbent tillbakalutad
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
renumber omnumnrera
renumbered omnumnrerat
renumbering åternumrera
renumbers omnumnrerar
reverberate återkasta
reverberation eko
ribbed ådrad
robber rånare, rövare
robbers rövarna
robbery röveri, stöld
robbery with violence rån
rubber gummi
rubber-band gummisnodd
rubber-stamp gummistämpel
rubberneck nyfiken person
rubbers galoscher
rubbery seg
safety belt säkerhetsbälte
scribe skrivare, skriftlärd
scrubber gasrenare
seat-belt säkerhetsbälte
September september
slobber dregla
slugabed sjusovare
slumber slumra, slummer
slumberous sömnig
sober sansad, nykter
standard-bearer fanbärare
strawberry jordgubbe, smultron
subscribe prenumerera
subscribe for subskribera
subscribe to abonnera på, prenumerera på
subscriber prenumerant, abonnent
sugar-beets sockerbetor
sunbeam solstråle
superior numbers övermakt
tabernacle tabernakel
talebearer skvallerbytta
test-tube provrör
the day before yesterday förrgår
the sooner the better ju förr desto bättre
timber timmer, virke
timber yard brädgård
tractable (be) spak (vara )
transcribe transkribera
tribe folkstam, stam
try-before-you-buy prova innan du köper
tube rör, slang, tub, tunnelbana
tuber knöl
tubercle tuberkel, liten knöl
tuberculosis tuberkulos
unbearable odräglig, outhärdlig
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbeaten obesegrad
unbecoming missklädsam, opassande
unbelief misstro, otro
unbelievable otroliga
unbend tina upp, slappna av, räta
undisturbed ostörd
vocabelfile glosfil
wardrobe garderob
webbed försedd med simhud
well-behaved skötsam, hyfsad
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-thumbed vältummad
wellbehaved välartad
woebegone bedrövad
worker bee arbetsbi
would be förment, inbillad
xenophobe främlingshatare
other english words that include "or" : swedish :
a little more litet till
A minor a-minor
a posteriori a posteriori
abbreviatory förkortnings
abductor kidnappare
abettor medhjälpare
abhorance avsky, fasa
abhorrent motbjudande
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
aborginal urinvånare
aborigine urinvånare
aborted avbrutits
abortifacient abortivmedel, abortframkallande
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abortive misslyckad
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
accelerator gaspedal
acceptor acceptant
accessor åtföljande
accord medge, bevilja
accordance enlighet
accorded beviljade
according to enligt
accordion dragspel
accumulator ackumulator
acorn ekollon
actor skådespelare, aktör
adaptor adapter
addicted for begiven på
administrator administratör
administrators administratörer
admonitory förmanande
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
adulatory smickrande
advisor mentor
advisory rådgivande
afford ha råd (mrd)
afforestation skogsodling
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
aforesaid förutnämnd
aggressor angripare
air-force flygvapen
airborne flygburen
airforce flygvapen
airport flygplats
airworthy flygduglig
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
allegoric allegorisk
allegorical allegorisk
allegory allegori
alligator alligator
allsorts blandning
alternator växelströmsgenerator
althorn althorn
amatory erotisk
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amoral amoralisk
amorality amoralitet
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amortization amortering
amortize amortera
amphora amfora
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
angora wool angoragarn
anorak anorak
anorexia anorexi
anstigator anstiftare
anterior främre
anthropomorphous människolik
anticipatory förutseende
anymore längre
aorta aorta
aphorism aforism
aphorisms aforismer
application for ansökan
applicator påstrykare
apply for ansöka, yrka
apportion fördela
arbitrator medlare
arbor dorn
Ardennes carthorse ardennerhäst
armorial vapen
arrange for föranstalta för
artwork konstverk
ascorbic acid askorbinsyra
ashore på land
ask for bedja om, begära
assistant doctor underläkare
assorted av olika slag
atone for umgälla
attorney ombud, advokat
attorney-at-law juridiskt ombud
attorneys ombud, advokater
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
author upphovsman, författare
author's utgivarens
authoress författarinna
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize bemyndiga, godkänna
authorized auktoriserad
authorizing godkännandet
authors författare
authors' utgivares
authorship författarskap
autorized auktoriserad
aviator flygare
bacciform bärformig
baccivorous bärätande
bachelor ungkarl, kandidat
bachelorhood ungkarlsstånd
bachelors ungkarlar
bachelorship ungkarlsstånd
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdoor bakdörren
background-color bakgrundsfärg
backsword eneggat svärd
barleycorn korn
barnstorm vara ute på turné
barnstormer kringresande skådespelare
barrator processmakare
barrel-organ positiv
basketwork korgarbete
be fit for duga
be good form höra till god ton
be refractory tredskas
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
behavior beteende
behaviors uppföranden
benefactor välgörare
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
biorhythm biorytm
blood-corpuscle blodkropp
blood-donors blodgivare
bookstore bokhandel
bookstores bokaffärer
boorish tölpaktig
border kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country gränsbygd
border on gränsa till
bordered kantad
borderland gränsområde
bore tråka ut, tråkmåns, borra
borecole bladkål
bored uttråkad
boredom leda
borer borr
bores tråkar ut
boring tråkig
born född
borough stad, köping, stadsvalkrets
borrow from låna av
borrowed lånat
borrower låntagare
borrows lånar
borstal undomsfängelse
break the record slå rekord
breastwork bröstvärn
building contractor byggmästare
by George! för tusan!
byword ordstäv
cabinetwork möbelsnickeri
calculator miniräknare
California Kalifornien
calorie kalori
camphor kamfer
carburettor karburator, förgasare
care for bry sig om
careworn tärd
carnivorous köttätande
castor hjul, strödosa, trissa
castor-oil recinolja
catagories kategorier
catagory kategori
catchword slagord, lystringsord
categories kategorier
category kategori
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
champion in sport mästare i sport
chancellor kansler
change or ex- skifta
chicory cikoria
chlorinated klorerad
chlorination klorering
chlorine klor
chord ackord, sträng
chore uppgift
chortle skratta skrockande
chorus korus, kör, refräng
clockwork urverk
co-ordination samordning
co-worker samarbetspartner
cocord sämja
collaborate samarbeta, medarbeta
collaboration samarbete
collaborator medarbetare, medlöpare
collector samlare
color färg
colorbook målarbok
colored färgad
colorful färgrik
coloring färglag
colors färger
comfort trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable bekväm
comforter tröstare
comforting tröstande
comforts tröstar
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commodore kommendör
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
compositor kompositör
compressor kompressor
compulsory obligatorisk
conciliator förlikningsman
concord harmoni, endräkt
condor kondor
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
confessor biktfader
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
conqueror besegrare, erövrare
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
consignor avsändare
consistorial konsistoriell
consort gemål
consortium konsortium
contactors kontaktorer
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contractor leverantör, entreprenör
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
convenor sammankallande
conveyor transportband
coordinate samordna, koordinera
coracle fiskarbåt
coral korall
cord rep, sladd, snöre
cordial hjärtlig
cordially hjärtligt
core ledare
coriander koriander
corinthians korintierna
corious märkvärdig
cork kork, korka igen
cork-screw korkskruv
cork up korka igen
corker slående argument, grov lögn
corkscrew korkskruv
cormorant skarvfågel
corn spanmål, liktorn, säd, korn
corn-flakes majsflingor
corn-flour majsena
corner hörna, vrå
cornerstone hörnsten
cornet glasstrut
cornflower blåklint
cornish från cornwall, kornisk
corny barnslig, banal
coronation kröning
coroner adelskrona, undersökningsdomare
corporal kroppslig, korpral
corporate gemensam
corporation bolag
corps kår
corpse lik
corpses liken
corpulence fetma
corpulent korpulent
corpuscle blodkropp
corral inhängnad
correct korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected rättad
correcting korrekt
correction rättning
corrections rättelser
correctly korrekt
corrects rättar till
correlate korrelat, motsvarighet
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
corridor korridor
corrode fräta
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corrosive frätande
corrugated veckad
corrupt skada
corrupted skadade
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
corset korsett
counsellor ambasadråd, rådgivare
creator skapare
creators skaparna
creditor fordringsägare, borgenär
crematorium krematorium
cross-border gränsöverskridande
crossword korsord
cultivator odlare
cunieform kilskrift
cursor muspekare
cursory flyktig
cuspidor spottkopp
dator computer
davenport skrivbord
day after tomorrow övermorgon
debt-collector indrivare
debtor gäldenär
declamatory deklamatorisk
decompressor uppackare
decorate smycka, dekorera, pryda
decorated dekorerad
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decorative dekorativ
decorous värdig, anständig
decorum anständighet
deforestation avskogning
deform vanställa
deformed vanskapt
degree of priority angelägenhetsgrad
demoralize demoralisera
denominator nämnare
deplore beklaga
deport deportera
deportation utvisning
deportment uppförande, uppträdande
depositor insättare
derogatory nedsättande
desultory osammanhängande
detector detektor
detectors detektorer
deteriorate försämra, försämras
deteriorated försämrad
deteriorates förfars
deteriorating urartat
deterioration försämring
deteriorations försämringar
deworm avmaska
dictator diktator
dictatorship diktatur
director regissör, direktör, chef
director's direktörers
directorate direktörsbefattning
directories kataloger
directors direktörer
directory katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory-space katalog-utrymme
discomfort obehag
discord split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant oförenlig, disharmonisk
discriminatory diskriminerande
disgorge utspy, lämna ifrån sig
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
distort förvränga, vanställaförvrida
distorted förvänd
distortion förvridning, förvrängning
distributor distributör
distributors distrubitörer
divorce äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced frånskild, skild från
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
dolorous smärtsam
domestic comfort hemtrevnad
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep tröskel
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dormant sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dreamworld drömvärld
drop the anchor fälla ankaret
drugstore kemikalieaffär
ear for music gehör
early in the morning arla
earth-worm daggmask
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
educators utbildare
effort bemödande, ansträngning, försök
efforts ansträngningar
either...or vare sig...eller, antingen... eller
elaborate genomarbeta, utveckla
elaborates genomarbetar, utvecklar
elector väljare
electorate valmanskår
elevator hiss
emperor kejsare
emperor's kejserliga
emporium handelscentrum, varuhus
emulator omvandlare
encore da capo
endeavor strävan
endeavors strävanden
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
enforce upprätthålla
enforced tvungen
enforcement tillämpning
enforces upprätthåller
engorge uppsluka
enormous ofantlig, enorm, jättelik
equator ekvator
error misstag, fel, villfarelse
errors misstag, fel
escalator rulltrappa
escort eskort, eskortera, följe, ledsaga
euphoris välbefinnande
euro-norms europanormer
evaluator utvärderare
evaporate avdunsta, avdunsta, dunsta
evermore för evigt
excavator utgrävare, grävmaskin, grävare
exhibitor utställare
exhort uppmana, förmana, mana
exhortation maning, uppmaning
exhorting förmanade
exorbitant omåttlig
exorcist andebesvärjare
explanatory förklarande
exploration utforskning
exploratory utforskande
explore utforska
explorer utforskare
explorer-style utforskar-typ
explores utforskar
exploring utforskande
exploring expedition upptäcktsresa
export utföra, exportera, utförsel
exported exporterade
exporting exporterande
exterior yttre, utsida, yttre
extort framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion utpressning
extractor utdragare
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
factor faktor
factories fabriker
factory fabrik
fancy-work broderi
farm-worker dräng
fast-forward snabbspolning
favor populär
favorable gynnsamt
favorite favorit
favors tjänster
feedwork matarverk
feedworks matarverk
feel bored ledas
feel sorry for tycka synd om
feel uncomfortable vantrivas
fieldworkers fältarbetare
fiord fjord
fireworks fyrverkeri
first-born förstfödda
first sorting grovsortering
firstborn förstfödda
fit for use användbar
flavor smak
flexible cord sladd (el- )
floor våning, golv
floor-lamp golvlampa
floor-walker avdelningschef
floor manager studioman, regissör
floor show krogshow
floorcloth skurtrasa
floorleader talman
flora flora
florescence blomningstid
floriculture blomsterodling
florid blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin gulden, tvåshillingsmynt
florist blomsterhandlare
fluorescence fluorescens
foghorn mistlur
folk story folksaga
footsore ömfotad
for till, prenumerera på, åt, ty, för
for-sale kommersiella
for ever för alltid, evig, jämt
for hours i timtal
for instance till exempel
for my sake för min skull
for one hour under en timma
for sale till salu
for the rest för övrigt, för resten
for what reason varför
forage göra en räd, foder, plundra
foray plundra
forbade förbjöd
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
forbid förbjuda
forbidden förbjuden
forbids förbjuder
force våld, tvinga, kraft, tränga
force-land nödlanda
force aside undantränga
force majeure force majeure
forced tvingade
forcefully kraftfullt
forcemeat köttfärs
forceps kirurgtång
forces styrkor
forcible kraftig, effektivt, tvångs
forcibly med våld, övertygande
forcing tvingande
forcing house drivhus, växthus
ford vada över, vadstålle
fore fram-, främre
forearm underarm
forebode förebåda
foreboding aning, förebud
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
forecolor förgrundsfärg
forefather förfader
forefinger pekfinger
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
foreground förgrund, förgrund
forehead panna
foreign utrikes, utländsk
foreigner utlänning
foreigners utlänningar
foreleg framben
foreman förman, arbetsbas
foremast fockmast
foremen förmän
foremost förnämst, främst
forenoon förmiddag
foreplay förspel
forerunner föregångare
foresail fock
foresee förutse
foreseeable förutsebar
foreshadow förvarning
foresight förutseende
foreskin förhuden
forest skog
forestall föregripa, förekomma
forestalls förebygger
forests skog
foretaste försmak
foretell förebåda, förutsäga, spå
foretoken varsel, varsla
forever för alltid
forewarn varsko
foreword förord
forfeit förverka, förverkad
forgave förlät
forge smida, smedja, ässja, förfalska
forger förfalskare
forgery förfalskning
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
forgive förlåta
forgiven förlåtit
forgiveness förlåtelse
forgo avstå från, uppge
forgot glömde
forgotten glömd
fork gaffel
forlorn övergiven, hopplös
form form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
forsake överge
forsaken övergiven
forsale till försäljning
forsooth i sanning
fort fort, fästning
forth framåt
forthcoming förestående
forthwid genast
fortification befästning
fortified förstärkt
fortify befästa, förstärka
fortitude mod
fortnight fjorton dagar
fortress fästning, borg
forts borgar
fortuitous tillfällig
fortunate lycklig, tursam
fortunately lyckligtvis
fortune förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune-teller spåkvinna, spåman
forty fyrtio
forward framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder speditör
forwarding expedition, spedition
forwards framlänges, framåt
fourscore fyra tjog
frame-work stomme, ram
framework stomme
free-for-all allmänt gräl
French horn valthorn
front door ytterdörr
furthermore vidare
galore massor av, i överflöd
game-selector spelväljare
garbage collector sophämtare
gas-formation gas-bildning
gasp for breath kippa efter andan
gasworks gasverk
gearmotor växelmotor
gesticulatory gestukilerande
ghost story spökhistoria
gladiator gladiator
glassworks glasbruk
glorify förhärliga
glorifying förhärligande
glorious ärorik, härlig, lysande
glory härlighet, ära
gloryfy prisa
go in for ägna sig åt
go in for games sporta
god-for-nothing odåga
gore stånga, levrat blod
gorge ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous härlig
gorse gultörne
governor landshövding
greedy for power maktlysten
greenhorn gröngöling
grope for treva efter, famla efter
ground floor bottenvåning
guarantor garant
guess-work gissningsarbete
hålla ordning in order
handi-work slöjd
handwork handarbete
hard-core hårdnackad
harpsichord cembalo
have lunch (or dinner ..) äta
hawthorn hagtorn
heavy work grovgöra
henceforth framdeles, hädanefter
historian historiker
historians historiker
historic historisk
historical historisk
histories berättelser
history historia
homework läxa
honor premiera
honorary heders
honors premierar
horde hord
horizon horisont
horizons horisonter
horizontal horisontal, vågrät
horizontally horisontalt
hormone hormon
horn horn, lur
hornbeam avenbok
horned försedd med horn
horned owl uv
hornet bålgeting
hornless hornlös
horny kåt
horoscope horoskop
horrible ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly förskräckligt
horrid otäck, hemsk, gräslig
horrific fasaväckande
horrify förfära
horrifying skräckinjagande
horrily uppröra, förfära
horror skräck, fasa
horse häst
horse-breeding hästavel
horse-power hästkraft, hästkrafter
horse-radish pepparrot
horse hoof hov
horse power hästkraft
horseback hästryggen
horsefly broms
horsehair hästtagel, tagel
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsemen hästkarlar
horsetail hästsvans
horsewip ridpiska
horsewoman ryttarinna
horsy häst
horticultural trädgårdsodlings
horticulture trädgårdsodling
horticulturist trädgårdsodlare
hotel-porter portier
House of Lords överhuset
housework hushållsarbete
humorous humoristisk
I`m sorry förlåt
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
illusory illusoriskt
illustrator illustratör
imitator imitatör
immemorial urminnes
immoral sedelös, omoralisk, osedlig
immorality omoral
immortal odödlig
immortality odödlighet
immortalize odödliggöra
impersonator imitatör
implore bönfalla
imploring bedjande
import importera, import
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
importation importering
imported importerad
importer importör
importers importörer
importing importerande
imports importen
importunate enträgen, efterhängsen
importune besvära
importunity enträgenhet
in disorder ostädad
in order i ordning
in the mood for upplagd för
in the morning på morgonen
inborn medfödd
inborned medfödda
incinerator förbränningsanläggning
incorporate införliva, inkorporera
incorporated förenade
incorporation aktiebolagsbildning
incorrect oriktig, felaktig
incorrectly inkorrekt
incorruptible omutlig
incubator äggkläckningsmaskin
indicator körvisare, indikator
indicators indikatorer
indoors inomhus, inne
inexorable obeveklig
inferior mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex mindervärdighetskomplex
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
inquisitors inkvisitorer
inspector inspektör
inspectorate inspektorat
inspectors inspektör
insubordinate upprorisk, uppstudsig
interior insida, interiör, inre
interiors interiörer
introductory introduktions
inventor uppfinnare
inventory bouppteckning, inventarie
investigator utredningsman, forskare
investor investerare
invigorate stärka
invigorating stärkande
ironworks järnbruk
isolator huvudströmbrytare
ivory elfenben
jamboree läger
janitor portvakt
jordan jordanien, jordan
jordanian jordansk
jorum stor dryckesskål
junior lägre, yngre
juror jurymedlem
keep in order hålla ordning
keyword nyckelord
kill-or-cure hästkur
labor arbeta
laboratorie verkstad, laboratorie
laboratory laboratorium
labored arbetade
laborious arbetsam, mödosam
landlord värd, jordägare, hyresvärd
language-translator språköversättare
languish for tråna efter
laudatory berömmande
lavatory toalett, klosett
lavatorypan toalettstol
lavatorypaper toalettpapper
lector lektor
legislator lagstiftare
lessor hyresvärd
liberator befriare
lightning-conductor åskledare
liquidator konkursförvaltare, utredningsman
liquor sprit
liquorice lakrits
long for längta efter, åstunda
look for söka efter
look forward to motse
lord lord, herre
lordly förnäm, myndig, ståtlig
lordship herravälde
lorries lastbilar
lorry lastbil
mail-order postorder
major durton, större
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make a fortune skapa en förmögenhet
make port angöra hamn
make worse förvärra
malefactor missdådare
mandatory obligatorisk
mane on a horse man
manor herrgård
manor-house slott
marjoram mejram
masoretes masoreterna
matador matador
match-cord stubintråd
mayor borgmästare
mediator medlare
meliorate förbättra
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial minnesmärke
memories minnen
memorize memorera
memorizing memorerande
memory minne
memory-depending minnesberoende
mentor mentor, handledare, rådgivare
meritorious förtjänstfull
merry-goround karusell
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
meteor meteor
meteorology meteorologi
micro-organism mikroorganism
microprocessor mikroprosessor
milk lorry mjölkbil
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
mirror återspegla, spegel
mirrors återspeglingar
miserably poor utfattig
misfortune olycka
money-order postanvisning
monitor övervaka
monitoring övervakning
monorail enspårig järnväg
moor hed, förtöja
mooring ankartross
moorland hed
moral etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy sedelära
morale anda, moral
morality sedlighet, moral
morally moraliskt
morals moral, vandel
morass kärr, moras, träsk, myr
morbid sjuklig
mordant sarkastisk, vass
more mer, vidare, flera
more and more alltmer
more or less mer eller mindre
morel murkla
moreover dessutom
morgue bårhus
moribund döende, dödsdömnd
Mormon mormon
morn morgon
morning morgon
morning-room vardagsrum
morning service högmässa
mornings morgnar
moron idiot, fårskalle, kräk
morose sur, vresig, dyster
morphia morfin
morphology morfologi
Morris chair länsstol
morrow följande dag, morgondag
morsel munsbit, bit, smula
mortal dödlig, människa
mortality dödlighet
mortar mortel, mörsare, murbruk
mortgage inteckning, hypotek, belåna
mortgages inteckningar
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify förödmjuka
mortise tapphål
mortmain besittning för evig tid
mortuary bårhus
motor motor
motor-car bil
motor-race biltävling
motor-way motorväg
motor coach turistbuss, buss
motor scooter skoter
motorbike motorcyckel
motorboat motorbåt
motorist bilist
motorman spårvagnsförare, lokförare
mouth-organ munspel
move for yrka, hemställa
nail-scissors nagelsax
narrator berättare
native-born infödd
natural-born infödd
navigator navigatör
needlework handarbete, sömnad
negotiator förhandlare
neither...nor varken...eller
network nätverk
network's nätverks
networked för nätverk
networking nätverksarbetande
networkprogram nätverksprogram
networks nätverk
never-to-be-forgotten oförgätlig
nevermore aldrig mer
new-born nyfödd
newborn nyfödd
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
next-door närmast
night-porter nattportier
non-ordering icke-order
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
note = promissory note revers
noteworthy anmärkningsvärd
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
numerator täljare
objector motståndare
obligation to report anmälningsplikt
obligatory obligatorisk
observatory observatorium
obtain by force tilltvinga
of all sorts allehanda
of short duration kortvarig
on duty for the day jourhavande
on the first floor en trappa upp
one or the other någondera
one`s more om igen
operator maskinist, operatör
operator's användares
opportune läglig, lämplig
opportunity tillfälle
or eller
oracle orakel
oral muntlig
orally muntligen
orange apelsin
orator vältalare, talare
orb riksäpple, sfär, klot
orbit kretslopp
orbiting omlopps
orchard fruktträdgård
orchestra orkester, orkester, kapell
orchid orkidé
orchids orkidéer
ordain prästviga
ordeal eldprov
order befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering beställning
orderly välordnad, ordentlig, ordonnans
orders order
ordinance stadga
ordinary ordinär, ordinarie, vanlig
ordnance artilleri
ore malm
organ orgel, organ
organise organisera
organization organisation
organize organisera
organizer organiserare
organizing organiserar
organs organ
orgasm orgasm, utlösning
orgiginally ursprungligen
orgy orgie, utsvävning
orient orienten
Orient - the Orienten
oriental orientalisk
orientation orientering
oriented orienterad
orifice öppning
origin härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original ursprunglig, originell
original sin arvsynd
originality originallitet, äkthet
originally ursprunligen
originate härröra
originated skrivits
originator skapare
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
ornate dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist fägelkännare, ornitolog
orotund pompös
orphan föräldrarlös
orphane övergiven
orphen-age hem för föräldralösa
Orpheus Orfeus
orpin kärleksört
ortodox renlärig
ortography rättstavning, rättskrivning
oscillator oscillator
otherworldly världsfrämmande, andlig
out-of-doors utomhus
out-of-the-way corner avkrok
out of doors utomhus, ute
out of order trasig, i olag, i oordning
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
overwork överanstränga, övertidsarbete
overworked överarbetad
paperwork pappersarbete
parquet floor parettgolv
participator deltagare
passport pass
password lösen, lösenord
pastor pastor
pay for bekosta
perambulator barnvagn
peremptory bestämd, diktatorisk
perforate perforera
perforation perforering
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
perfunctory likgiltig
phosphorescent fosforescerande
pictorial illustrerad
piece-work ackordsarbete
piecework ackordsarbete
pillory skampåle
pinafore barnförkläde, förkläde
pitchfork högaffel
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
poor torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief fattigvård
porcelain porslin
porch portal
porcupine piggsvin
pore stirra, por
pork svinkött, griskött, fläsk
porous porös
porpoise tumlare
porridge gröt
port hamn, hamnstad, babord
port light babords lanterna
port of call angöringshamn
portabel bärbara
portable flyttbar, portabel
portend förebåda
portent förebud
porter portvakt, vaktmästare
portfolio portfölj
porthole hyttventil
portion dela, del, portion
portions delen
portly ståtlig, fetlagd
portmanteau kappsäck
portrait porträtt
portray avpoträttera
portrayed porträtterad
ports portar
portuguese portugis
post-mortem obduktion
postal-order postanvisning
posterior senare än, ända, bakdel
power of attorney fullmakt
praiseworthy berömvärd
pre-recorded för-inspelade
precursor föregångare
predatory rov
predecessor företrädare
prefatory inledande
preform prestera
prehistoric förhistorisk
prepatory förberedande
preprocessor hjälpprocessor
priceworthy prisvärt
primeval forest urskog
primordial ursprunglig, urtids
printer's error tryckfel
printing works tryckeri
prior tidigare
prior to före, innan
prioress priorinna
priority förtursrätt, företräde, prioritet
processor behandlare
processors processorer
professor professor
professor of professor i
professorship professur
promontory udde
promptor sufflör
proporly egentligen
proportions proportioner
proprietor ägare, ägarinna
proprietorship äganderätt
prosecutor åklagare
prospector malmletare
provide for försörja
provisory villkorlig, provisorisk
purgatory skärseld
purport mening
put in order sätta i stånd, ordna
question of priorities avvägningsförmåga
quorum beslutsmässigt antal
racehorse tävlingshäst
radiator värmeelement, kylare
razor rakkniv
razor-edge skarp egg
razorback fenval
razorbill tordmule
razorblade rakblad
re-exportation reexport
reactor reaktor
reafforest återplantera
rear-view mirror backspegel
record grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record-player skivspelare
recorded inspelad
recorder bandspelare
recording inspelning
records uppgifter, annaler
rector kyrkoherde
rectorship rektorat
rectory prästgård
redecorate återställa
reflector reflektor
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refractory mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrigerator kylskåp
registration form anmälningsblankett
reinforce armera, förstärka
reinforced förstärkt
reinforcement förstärkning
reinforces förstärker
reinforcing bar armeringsjärn
remorse dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
reorganize omorganisera, organisera om
repertory repertoar
report rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported rapporterade
reporting meddelat
reports rapporterar
repository förvaringsplats
reproach for förebrå för
request for bedja om
resort ta sin tillflykt, tillflykt
respiratory distress andnöd
respiratory organ andningsorgan
responsible for ansvara
restoration restaurering
restorations återställande
restore återställa, restaurera
restoring återställa
rethorician retoriker
retort replik, replikera, genmäla
reword omformulera
rhetoric retorik
rhetorical retorisk
riding-horse ridhäst
run ashore stranda
saddle horse ridhäst
safety-razor rakhyvel
sailor sjöman, matros
sailor suit sjömanskostym
salvor räddare, bärgare
sanatorium vilohem, kuranstalt
sartorial skräddar
savory kyndel
sawhorse sågbock
schoolwork skolarbete
scissors saxar, sax
scorch sveda, förbränna
scorching brännhet
score resultat, tjog, poängställning
scorn hån, förakt, förakta
scornful spotsk, fröraktfull
scornfully hånfullt
scorzonera svartrot
sculptor bildhuggare, skulptör
search for efterspana, leta efter
seashore havsstrand
seaside resort badort
second-hand information andrahandsuppgift
sector sektor, avsnitt
selector väljare
self-supporting självförsörjande
senators senatorer
send for eftersända, sända efter
senior senior, högre i rang, äldre
senior assistant master lektor
seniority anciennitet, högre rang
set forth uppställa
shore kust, stötta, strand
shore bird vadarfågel
shorn klippt får
short kort, kortvarig
short-cut genväg
short-sighted kortsynt, närsynt
short-wave kortvåg
short circuit kortsluning
short of ont om
short story novell
shortage brist
shortbread mörbakelse
shortcircuit kortslutning
shortcoming brist, misslyckande
shorten förkortas, förkorta, avkorta
shortening avkortande
shorthand stenografi
shortly kort
shorts kortbyxor
shot (for a gun) hagel
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snowstorm yrväder
sobordinate underordnad
solicitor advokat
sonorous klangfull
sophomore andraårsstuderande
soporific sövande
sorcerer trollkarl
sorcery trolldom
sordid smutsig, simpel
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness ömhet
sorrel rödbrun, fux
sorrow sorg
sorrowful sorgsen
sorry ledsen
sort sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sort out gallra
sorted sorterad
sorting sortering
sought for eftersökt
sound-support ljudstöd
speculator spekulant
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
sport idrott, sport, ståta med
sports idrott, sport
sportscard sportkort
sportsman sportsman
squalor snusk, smuts
start for begiva sig till
statutory lagstadgad
stevedore stuveriarbetare
still-born dödfött
storage utrymme
store förråd, lagra, förvara, varuhus
store up magasinera
stored sparad
storehouse magasin
stores sparar
storey våning
stories berättelser
storing sparande
stork stork
storm oväder, storma, storm
stormy stormig
story berättelse, sägen, historia
story's berättelsens
story-book sagobok
storysman historieberättaren
straightforward rättfram
stubborn envis
stupor dvala, apati
sub-directories under-katalogerna
sub-directory underkatalog
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdirectories underbibliotek
subdirectory underbibliotek
suborder avrop
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
subscribe for subskribera
successor avlösare, efterföljare, efterträdare
suitor part, part i mål, friare
superior förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet
supervisor uppsyningsman, övervakare
support understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself livnära sig
supporter anhängare
supporting stödjande
surveyor lantmätare, besiktningsman
suspensory suspensoar
sweet-corn sockermajs
swing-door svängdörr
sword värja, svärd
sword-swallower svärdslukare
swordmanship fäktkonst
swordplay fäktning
system-directory system-katalog
tailor skräddare
tailor-made skräddarsydd
tailoring skrädderi
tall story amsaga
tape-recorder bandspelare
tapeworm binnikemask
teamwork grupparbete
tell a person his fortune spå
temporarily tillfälligt
temporary temporär, tillfälligt
temporize söka vinna tid
tender form anbudsformulär
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
territories områden
territory område, territorium
terror fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
textcolor textfärg
the day before yesterday förrgår
theoretical teoretisk
theories teorier
theory teori
therefore därför
thirst for törsta efter
this morning i morse
thorax bröstkorg
thorn torn, tagg, törne
thorn-bush törn-buske
thorough grundlig
thoroughbred rasren, fullblod
thoroughfare genomfart, huvudgata
thoroughly noggrannt
thunder-storm åskväder
timorous rädd, ängslig
to-morrow imorgon
toil in the work slita i arbetet
tomorrow imorgon
torch ficklampa, fackla, bloss
torchlight strålkastare
tore rusade, rev sönder
torment pina, kval
tormentor plågoande
torn trasig
torpedo torped, torpedera
torpid stel, domnad
torpor slöhet, dvala
torrent flöde, ström
torrid förbränd
torso kropp
tortoise sköldpadda
tortuous slingrande
torture tortera, pina, tortyr
tory konservativ
town councillor stadsfullmäktige
tractor traktor
traiotor förrädare
traitor förrädare, quisling
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
transitory övergående
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
trap-door fallucka
tremor darrning, dallring, skälvning
trummor drums
trustworthy pålitlig
try-before-you-buy prova innan du köper
tutor privatlärare
tutored lärde
tutorial handledning
ulterior framtida, bortre
ulterior purpose biavsikt
unauthorized obehörig
unborn kommande, ofödda
uncomfortable obekväm
uncompressor uppackare
uncork korka upp
underscore understrykning
unfortunate olycklig, beklaglig
unfortunately tyvärr, olyckligtvis
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad
unimportant betydelselös, oviktig
unsatisfactory otillfredsställande
unskilled worker grovarbetare
unsorted osorterade
unworn obegagnad
unworthy ovärdig
use for använda
vainglorious skrytsam
vainglory högfärd
valedictory speech avskedstal
vector-based vektorbaserad
vendor försäljare
vendors försäljare
ventilator luftventil, ventil
victor segrare
victorious segrande, segerrik
victory seger
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visor visir, hjämgaller
voracious glupsk
voracity glupskhet
vortex virvel
wager for fish vad för fisk
wait for invänta, vänta
warrior krigare
watchword lösen
waterworks vattenverk
waxwork vaxfigur
weather forecast väderleksrapport
web-ordering internet-beställning
well-proportioned väl-proportionerade
wherefore varför
whether...or vare sig...eller
whore hora, sköka
whorehouse bordell
whoremaster horkarl
whoremonger horbock
whores horor
whorl virvel
wickerwork korgarbete
windows-directory windows-katalog
woodwork träslöjd
woodworking träbearbetning
word glosa, ord
word-book ordbok
word-database ordbas
word-order ordföljd
wordcount ord-beräkning
wordiness ordrikedom
wording formulering, lydelse, ordalydelse
wordless ordlöst
wordlist ordlista
wordly värdslig
wordprocess ordbehandlings
words ord
wordwide världsomfattande
wordwrap radbrytning
wordy ordrik
wore bar
work bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against motarbeta
work environment arbetsmiljö
work out utarbeta
workable formbar
workaday alldaglig
workarounds åtgärder
workday arbetsdag
worker arbetare
worker bee arbetsbi
workhouse fattighus
working arbete
working-ant arbetsmyra
working hypothesis arbetshypotes
working material arbetsmaterial
workless arbetslös
workload arbetsbelastning
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
workmate arbetskamrat
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
workroom arbetsrum
works verkstad
works of a watch urverk
workshop verkstad
workstation arbetsstation
world värld
world-renowned världsberömd
world-war världskrig
worldliness värdslighet
worldly världslig
worldwide världsomspännande
worm mask, kräk
wormy maskäten
worn nött, avtärd
worn out utnött, utsliten
worrisome irriterande
worry oroa, grämelse
worry about oroa sig för
worrying plågsam
worse värre, sämre
worsen förvärra
worship dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful vördnadsfull
worshipper dyrkare
worsted kamgarn
wort vört
worth värd, värde
worth-while lönande
worth mentioning nämnvärd
worthily värdigt
worthiness värdighet
worthless oanvändbar
worthlessness värdelöshet
worthwile värd besväret
worthy värdig
yore förr
yuorself.... själv
other english words that include "not" : swedish :
advice-note avi
annotate kommentera
annotation anteckning
another annan
another's en annans
bank note sedel
cannot kan inte
cenotaph minnesgravvård
come to nothing gå upp i rök
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
denote utmärka, beteckna
footnote not
fry not cook fräsa inte koka
god-for-nothing odåga
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
keynote klav, grundton
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
must not får inte
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
one another varandra
period of notification anmälningstid
slipknot löpknut
under notice uppsagd
until (not) förrän
until further notice tills vidare
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla