The English term "fry not cook" matches the Swedish term "fräsa inte koka"

other english words that include "fry" : swedish :
belfry klocktorn
fry steka, bryna, yngel, grädda
frying-pan stekpanna
gallimaufry röra, hopkok
other english words that include "not" : swedish :
advice-note avi
annotate kommentera
annotation anteckning
another annan
another's en annans
bank note sedel
cannot kan inte
cenotaph minnesgravvård
come to nothing gå upp i rök
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
denote utmärka, beteckna
footnote not
god-for-nothing odåga
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
keynote klav, grundton
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
must not får inte
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
one another varandra
period of notification anmälningstid
slipknot löpknut
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
under notice uppsagd
until (not) förrän
until further notice tills vidare
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla