The English term "not so .....as" matches the Swedish term "inte så .....som"

other english words that include "not" : swedish :
advice-note avi
annotate kommentera
annotation anteckning
another annan
another's en annans
bank note sedel
cannot kan inte
cenotaph minnesgravvård
come to nothing gå upp i rök
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
denote utmärka, beteckna
footnote not
fry not cook fräsa inte koka
god-for-nothing odåga
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
keynote klav, grundton
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
must not får inte
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
one another varandra
period of notification anmälningstid
slipknot löpknut
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
under notice uppsagd
until (not) förrän
until further notice tills vidare
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla
other english words that include "so" : swedish :
absolute absolut
absolutely absolut
absolution frikännande
absolutism envälde
absolve frikänna
absorb uppta
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
absorbing absorberande
absorption absorbering
accessor åtföljande
accuse somebody of anklaga någon
advice against something avråda
advisor mentor
advisory rådgivande
aerosol aerosol
aggressor angripare
alert person rörlig person
allow oneself something unna sig något
allsorts blandning
also likaså, tillika, med, också, även
also-ran oplacerad häst
and so on och så vidare
anthroposophist antroposof
anti-personel sprängbomb
antisocial asocial
arson mordbrand
asocial asocial
associate kamrat, kompanjon
associate with sällskapa med, umgås med
associated associerad
associates kompanjoner
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assorted av olika slag
blossom blomstring, blomstra, blomma
blossoming blomstrande
bobbysocks ankelsockor
bosom sköte, famn, bröst, barm
cad (person) knöl
catch a person lying beslå med lögn
censor censor, censurera
censored censurerad
censoring censur
censorious kitslig
censorship censur
chairperson ordförande
chief person huvudperson
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compressor kompressor
compulsory obligatorisk
confessor biktfader
consolation tröst
console konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consols statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort gemål
consortium konsortium
constitition (a person`s) fysik (en persons)
crimson rodna, karmosinröd
cumbersome hindersam, klumpig
cursor muspekare
cursory flyktig
darksome mörk
decompressor uppackare
desolate ensam, ödslig, öde
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
disconsolate tröstlösa, otröstlig
disobedience olydnad
disobedient olydig
disobey inte lyda, vara olydig
disorder oordning, oreda, förvirring
disorderly bråkig
disown ej erkänna, förneka
dissociation avståndstagande
dissolute utsvävande, liderlig
dissolution upplösning
dissolve lösas upp
dissonance missljud
dress a person`s hair frisera
drink a person's health skåla med någon
employers` association arbetsgivarförening
episode episod
evensong aftonsång
fatso tjockis
fearsome förskräcklig
feed someone föda
feel sorry for tycka synd om
first sorting grovsortering
folk-song folkvisa
food poisoning matförgiftning
footsore ömfotad
for what reason varför
forsooth i sanning
Freemason frimurare
fulsome äcklig
gamesome lekfull
garrison garnison, besättning
gasolene bensin
grain to sow korn att så
grandson sonson, dotterson
gruesome ryslig
half sole halvsula
handsome vacker, ståtlig
hansom-cab tvåhjulig droska
hit song schlager
hole in something lucka i något
honour a person hylla en person
hypersonic supersnabb
hyssop isop
I`m sorry förlåt
illusory illusoriskt
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
imprison fängsla, sätta i fängelse
imprisoned fångad
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
in disorder ostädad
inconsolable otröstlig
insolence oförskämdhet
insolencies oförskämdhetet
insolent stursk, oförskämd
insolently oförskämt
insolvency obestånd
insomnia sömnlöshet
insomuch i den mån, till den grad
insouciant likgiltig
insourcing ta hem egen verksamhet
irksome tröttsam, tråkig
irresolute obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill
irresolution vankelmod
isolate isolera
isolated avskild, isolerad
isolation isolering
isolator huvudströmbrytare
jettison kasta överbord
johnsonese pompös engelska
lesson lektion, läxa
lessons lektioner
lessor hyresvärd
liaison förbindelseofficer, officer
lissom smidig
loathsome avskyvärd
lonesome enslig, ensam
make a person believe inbilla
make away with a person röja någon ur vägen
mason murare, frimurare
masoretes masoreterna
mausoleum mausoleum
meddlesome beskäftig, påträngande
mettlesome livlig, morsk
microprocessor mikroprosessor
milksop mes, morsgris
monsoon monsun
moral philosophy sedelära
nail-scissors nagelsax
noisome skadlig
non-poisonous giftfri
note = promissory note revers
obsolescence förtvining, gammalmodighet
obsolete föråldrad
of all sorts allehanda
outsourcing lämna ut egen verksamhet
parson pastor, präst, kyrkoherde
parsonage prästgård
peep a sound pipa ett ljud
person person, människa
person's persons
personage gestalt, personlighet
personal enskild, personlig
personal estate lösöre
personality personlighet
personally personligen
personify personifiera
personnel personal
persons personer
philosopher filosof
philosophic filosofisk
philosophy filosofi
plainsong unison kyrkosång
poison förgifta, gift
poisoning förgiftning
poisonous giftig
precursor föregångare
predecessor företrädare
preprocessor hjälpprocessor
prison fängelse
prison-warder fångvaktare
prisoner fånge
prisons fängelser
processor behandlare
processors processorer
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proviso förbehåll
provisory villkorlig, provisorisk
pull a person`s hair lugga
quarrelsome stridslysten, grälsjuk
ransom lösensumma, utlösa
reason motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to grund för
reason with resonera med
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably skäligt
reasoning resonemang, tankegång
reserved person inbunden person
resolute resolut, viljestark, beslutsam
resolution upplösning
resolutions upplösningar
resolve lösa
resolving lösande
resonable resonabel
resort ta sin tillflykt, tillflykt
resound ljuda, genljuda
resounding ljudlig
resource resurs
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
revue song kuplett
rhapsodical rapsodisk
rhapsodize rapsodiera
rhapsody rapsodi
sad person trist person
salaried person löntagare
scissors saxar, sax
screen-resolution bildskärms-upplösning
seaside resort badort
season årstid, säsong
seasoning krydda
seasons säsonger
singsong allsång
sissolve upplösa
so
so-called så kallade
soak blöta upp
soaked uppblött
soakt genomdränkt
soap tvål, såpa
soap-box provisorisk talarstol
soar sväva högt
sob snyfta, snyftning
sobbing snyftande, snyftar
sober sansad, nykter
sobordinate underordnad
sobriety nykterhet
soccer fotboll
sociable sällskaplig
social samhällelig, social
social democrat socialdemokrat
socialism socialism
society förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund
society's sällskapets
sock strumpa, kort strumpa, socka
socket ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla
sockets socklar
sod grästorv
soda soda
soda fountain sifon
sodden genomdränkt
sodium natrium
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
soggy fuktig
soil smutsa, jordmån, jord, mark
soiled fläckiga
sojourn uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas
solace trösta, tröst
solar sol
sold såld
sold out slutsåld
solder löda
solders lod
soldier knekt, krigare, soldat
sole enda, sjötunga, sula
solely uteslutande
solemn högtidlig
solenoid magnetventiler
solicit enträget be om
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
solicitude omtanke
solid massiv, solid, säker, gedigen, fast
solidarity gemenskap
soliloquy monolog
solitary enslig
solitude enslighet, ensamhet
soloist solist
solomon salomo
solstice solstånd
soluble löslig
solution lösning
solutions lösningar
solve lösa, tyda
solved löst
solvent vederhäftig, lösningsmedel
solving lösning
some några, somliga, någon
somebody någon
someday någon dag
somehow på något sätt
someone någon
someplace någonstans
somersault volt, kullerbytta
something någonting
sometime nångång
sometimes stundom, emellanåt, ibland
somewhat något
somewhere någonstans
son son
son-in-law svärson, svärson, måg
son of son till
song låt, visa, sång
songster sångare, fågelsångare
sonorous klangfull
soon snart
sooner förr
soot sot, sota ned
soothe lindra, lugna
soothing rogivande
sop mähä, doppad brödbit, tröst
sophisticated förkonstlad, raffinerad
sophomore andraårsstuderande
soporific sövande
sopping wet uppblött
sorcerer trollkarl
sorcery trolldom
sordid smutsig, simpel
sore ömt ställe, öm, sårig
soreness ömhet
sorrel rödbrun, fux
sorrow sorg
sorrowful sorgsen
sorry ledsen
sort sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sort out gallra
sorted sorterad
sorting sortering
sough susa
sought sökte, sökt
sought after begärlig
sought for eftersökt
soul själ
soulfull själfull
Sound Öresund
sound läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda
sound-proofing ljudisolering
sound-support ljudstöd
soundboard ljudkort
soundcard ljudkort
sounded lät
soundeffect ljudeffekt
soundfile ljudfil
sounds ljud
soundtrack ljudspår
soup soppa
sour sur
source upprinnelse, källa, ursprung
sourcecode källkod
souse saltlake, blöta
south söder, sydlig
southern sydlig
southward söder ut
souvenir minne
sovereign suverän, pund, regent, härskare
sovereignty suveränitet
soviet sovjets
Soviets ryssarna
sow sugga, så
sower såningsman
sown sått, sådd
soy-based soyabaserad
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
stout person tjock person
subsidiary reason biorsak
subsoil water grundvatten
successor avlösare, efterföljare, efterträdare
supersonic överljuds
supervison tillsyn
supervisor uppsyningsman, övervakare
suspensory suspensoar
taken prisoner tillfångatagen
tall person lång person
tell a person his fortune spå
tending (the soil) ans
the sooner the better ju förr desto bättre
tiresome retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
to some extent i någon mån
toilsome mödosam
torso kropp
treason högförräderi, förräderi
troublesome bråkig, krånglig, besvärlig
turn sour surna
unbosom anförtro sig åt
uncompressor uppackare
unison samklang, endräkt
unreasonable oresonlig, oförnuftig
unsolicited frivillig
unsorted osorterade
unsound sinnessjuk, osund
unwholesome osund
virtuoso virtuos
visor visir, hjämgaller
wallsocket vägguttag
wearisome tröttsam
whatsoever över huvudtaget
wheresoever varhelst
whereson varpå
wholesome hälsosam
winsome älskvärd, vacker
worrisome irriterande
X-chromosome x-kromosom
other english words that include "_____as" : swedish :
afro-asian afroasiat
after-taste bismak
aftertaste eftersmak
air-base flygbas
apostasy avfall
as far as såvitt, ända till
as well as liksom, ävensom
as.....as så....som
ascii-based ascii-baserade
at least åtminstone
at the same level as på samma nivå som
backslash omvänt snedtecken
backwash tillbakasvallande våg
bandmaster kapellmästare
bean-feast hippa
beyond measure övermåttan
bird of passage flyttfågel
book-case bokhylla
breakfast frukost
broadcasting sändaradiosändning
broadcasts sänder
cameras kameror
candle-grease stearin
Christmas jul
Christmas-tree julgran
Christmas Day juldagen
Christmas Eve julafton
Christmas present julklapp
computer-based datorbaserade
contrast motsats, kontrastera, kontrast
copy-taster redaktionschef
crankcase vevhus
criminal case brottmål
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cut'n'paste klipp och klistra
database databas
databases databaser
day after Christmas Day annandag (jul)
decrease avtagande, minska
decreases minskar
disk-based diskbaserad
dispatch-case skrivetui, dokumentskrin
displease misshaga
displeased missnöjd
displeasure missnöje
downcast nedslagen
drawing-master teckningslärare
ecclesiastcal kyrklig
ecclesiastes salomos predikare
ecclesiastical kyrkliga
embarrass genera
embarrassed förlägen, generad
embarrassing genant
embarrassment förlägenhet, bryderi
employers` association arbetsgivarförening
encompass omgiva
enthusiasm entusiasm, jubel
enthusiast svärmare
enthusiastic entusiastisk
everlasting ständig, evig
exhaust gas avgas
extravasation utgjutning
eyeglass monokel
eyeglasses glasögon
fall asleep insomna, somna
family-based familjebaserad
Father Christmas jultomte
field-glass kikare
fieldglass kikare
first-class förstklassig
flabbergast förbluffa
floating assets likvida medel
for what reason varför
force aside undantränga
forecast förutsäga
forecastle skans på fartyg
foremast fockmast
foretaste försmak
free and easy ogenerad, otvungen
Freemason frimurare
gamemaster gymnastiklärare
gas mask gasmask
gate-crasher objuden gäst
germ plasm arvsmassa
gyrocompass gyrokompass
headmaster rektor
heart disease hjärtfel
hire-purchase plan avbetalningsplan
hourglass timglas
idiosyncrasy egenhet
ill at ease olustig
in good taste smakfull
increase öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
increased ökad
increasing ökande
increasingly allt mer
jemimas resårkängor
jewel-case juvelskrin
just as well likaväl
language-databases språk-databaser
look at oneself in the glass spegla sig
looking-glass spegel
lower-case små
lowercase gemen
make as if låtsas som om
make fast förtöja
make haste raska på
matter of taste smaksak
michaelmas mickelsmässa
middleclasses - the medelklassen
mountain-ash rönn
mountin ash rönn
mouthwash munvatten
mustard gas senapsgas
nettlerash nässelfeber
never-ceasing evig
new-fashioned nymodigt
newscast nyhetssändning
newscaster nyhetsuppläsare
newsflash kort extrameddelande
non-rigid plastic mjukplast
not in the least inte det ringaste
old-fashioned gammalmodig
osier basket mjärde
outclass distansera
over-greased överfettat
overcast molnig, mulna
overseas utomlands
pajamas pyjamas
paper-based pappersbaserade
pasturage on grass bete
persuasion övertalning
phrase-database frasbas
pillow-case kuddvar, örngottsvar
plaster cast gipsförband
posthaste i ilfart
pot roast grytstek
pre-release förhands-utgivning
program-ideas programidéer
purchase uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp
purchaser köpare
purchasing köp av
put into plaster of Paris gipsa
quartermaster intendent, styrman
rawmaterial-based råvarubaserad
reapprasial omvärdering
rephrase omformulera
repurchase återköpa
rollercoaster berg- och dalbana
roughcast revertera
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sassafras sassafras
schoolmaster läroverkslärare, magister
second-class ticket andraklassbiljett
self-assureness självsäkerhet
senior assistant master lektor
serve as lända till
shirt-chaser flickjägare
shop-assistant expedit
showcase monter
slop-basin sköljkopp
soy-based soyabaserad
speak-easy lönnkrog
square measure ytmått
staircase trappa, trappuppgång
steadfast stadig
steeplechase hinderlöpning, terrängritt
subsidiary reason biorsak
suit-case kappsäck, resväska
sunglasses solglasögon
superfast supersnabb
take a cast of avgjuta
tast-master ceremonimästare
tooth-paste tandkräm
trespass överträda
trespasses intränger
unpleasant obehaglig, otrevlig
unpleasantly otrevligt
unsurpassed oöverträffad
upper-case stora
upper classes överklassen
uppercase versal
vector-based vektorbaserad
wastebasket papperskorg
wastepaper basket papperskorg
weather forecast väderleksrapport
wheelbase hjulbas
whereas då däremot, emedan
whiplash pisksnärt
whitewash vitlimma, rentvå
whoremaster horkarl
windlass ankarspel, vindspel
wineglass vinglas
winged-peas sparrisärtor
word-database ordbas
yes please ja tack
zip fastener blixtlås