The Swedish term "inte det ringaste" matches the English term "not in the least"

other swedish words that include "inte" : english :
är inte ain't
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
är inte aren't
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
intellektuell bloomsbury
internatskola boarding school
kan inte can't
kan inte cannot
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
kunde inte couldn't
krympling, omintetgöra cripple
godkänner inte disallows
omintetgöra disconcert
inte lyda, vara olydig disobey
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
experimintell experimental
utsökt, intensiv exquisite
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
fräsa inte koka fry not cook
hade inte hadn't
har inte hasn't
har inte haven't
intelligenssnobb highbrow
förintelsen holocaust
integrerad databehandling idp
integrera integrate
integrerat integrated
integration integration
integritet integrity
intellektuell intellectual
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
intensiv intense
intensitet intensity
intensiva intensive
intensivt intensively
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
insida, interiör, inre interior
interiörer interiors
interfoliera, interfoliera interleave
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internera intern
internt internally
internationell international
internationellt internationally
mellanakt, paus, intervall interval
ingripa, intervenera intervene
sammanträffande, intervju interview
intervjuer interviews
är inte isn't
ifall, för att inte lest
intetsägande, meningslös meaningless
midvintern midwinter
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
inteckning, hypotek, belåna mortgage
inteckningar mortgages
får inte must not
får inte mustn't
behöver inte needn't
noll, intet nil
inte ett dugg nix
inte alls nohow
inte heller, eller nor
inte, ej not
inte oäven not amiss
inte så .....som not so .....as
ingenting, ingenting, intet nothing
överintellektuella over-intellectual
interpunktion punctuation
intendent, styrman quartermaster
borde inte shouldn't
unken, inte färsk stale
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
omintetgöra thwart
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
ofullbordad, inte färdigt unfinished
om inte, såvida inte, med mindre unless
inte undertecknad unsigned
var inte wasn't
internet-beställning web-ordering
var inte weren't
vinter winter
vintergröna wintergreen
vinterlik wintry
kommer inte att won't
skulle inte wouldn't
other swedish words that include "det" : english :
utlandet, utomlands, utrikes abroad
kunnandet achievements
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
bestämma värdet av appraise
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
godkännandet authorizing
kadett, yngre son cadet
området kring skola campus
kombinera, skördetröska combine
användandet av datorer computing
det måste medges, uppenbarligen confessedly
detalj datail
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
detektiv detective
detektor detector
detektorer detectors
detonera detonate
detonerande detonating
yr i huvudet dizzy
kan jag det? do I know it?
främjandet facilitated
ödet fate
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
föredetting has-been
ont i huvudet have a headache
vad kostar det how much is it
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
den, det it
det är it's
det plågar mig it hurts me
det är synd, det är synd it is a pity
det gör ont it is painful
det är jag it`s me
sjökadett midshipman
praktiska detaljer nitty-gritty
tillträde förbjudet No Admittance
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
speciell, detalj particular
detektiv plain-clothes
predikandet preaching
vaktel, bäva, förlora modet quail
återuppbyggandet rebuilding
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
detaljhandels retail
sållandet, gåtorna riddling
reguladetri rule of three
bo på landet rusticate
för det andra secondly
detektiv sleuth
framläggandet submitting
arrendetid, arrende tenancy
som, det, att, vilken that
det, som är that's
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
där är, det finns there's
detta, denna this
översättandet, översätter translating
hur är det fatt what`s the matter
när det passar when convenient
under det att, medan, stund while