The Swedish term "kadett, yngre son" matches the English term "cadet"

other swedish words that include "kadett" : english :
sjökadett midshipman
other swedish words that include "yngre" : english :
lägre, yngre junior
yngre stenåldern neolithic
other swedish words that include "son" : english :
rörlig person alert person
amason Amazon
assonans assonance
åtskild, sönder asunder
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
buffel, bison buffalo
beskäftig person busybody
huvudperson chief person
försona, blidka conciliate
försoning, förlikning conciliation
överensstämmande, konsonant consonant
fysik (en persons) constitition (a person`s)
anfrätning, sönderfrätande corrosion
falla sönder crumble
söndersmulad crumbled
svärdotter, sonhustru daughter-in law
sönderslita, sönderdela dismember
sprängning, sönderslitning disruption
kalsonger drawers
personal employess
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
sona expiate
försoning expiation
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
sonlig, dotterlig filial
matransonering food rationing
person med groteskt ansikte gargoyle
garnison, besättning garrison
dotterdotter, sondotter grand-daughter
sonson, dotterson grandson
hylla en person honour a person
ligistfasoner hooliganism
horisont horizon
horisonter horizons
horisontal, vågrät horizontal
horisontalt horizontally
opersonlig impersonal
oförsonlig implacable
sönder in pieces
individuell, enskild, individ, personlig individual
personer individuals
oförsonlig irreconcilable
edsvuren person jurat
slita sönder lacerate
månsond lunar probe
åthävor, fason, umgängessätt manners
medelsvensson middlebrow
systerson, brorson nephew
kalsonger, byxor pants
person, människa person
persons person's
gestalt, personlighet personage
enskild, personlig personal
personlighet personality
personligen personally
personifiera personify
personal personnel
personer persons
försona, blidka placate
unison kyrkosång plainsong
undersöka, sondera probe
pryd person, pryd prude
lärd person, lärd hindu pundit
portion, ransonera, ranson ration
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
resonera med reason with
rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig reasonable
resonemang, tankegång reasoning
försona, förlika reconcile
slita sönder, rämna rend
inbunden person reserved person
resonabel resonable
pastor Nilsson Reverend Nilsson - the
nyfiken person rubberneck
trist person sad person
årstid, säsong season
säsonger seasons
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
resonlig, förnuftig, vettig sensible
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
remsa, skära sönder shred
korta polisonger sideburns
kras, krossa, krock, slå sönder smash
son son
svärson, svärson, måg son-in-law
son till son of
stav, personal, stab staff
tjock person stout person
söndag Sunday
lång person tall person
trasig, söndertrasad tattered
riva sönder tear apart
trasa sönder tear to rags
rusade, rev sönder tore
söndagsfirare på utflykt tripper
kalsonger underpants
oresonlig, oförnuftig unreasonable
polisonger whiskers