The Swedish term "dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt" matches the English term "shape"

other swedish words that include "skepnad" : english :
vålnad, spöke, skepnad phantom
skepnad, utseende semblance
other swedish words that include "fason" : english :
ligistfasoner hooliganism
åthävor, fason, umgängessätt manners
other swedish words that include "form" : english :
förmåga, möjlighet ability
formlära accidence
anpassningsförmåga adaptability
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
formlös, amorf amorphous
bärformig bacciform
bakform baking-tin
skjutplattform barbette
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
formulär, uttryckslös, nitlott blank
välsignelse, förmån boon
chef, förman boss
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
kapacitet, förmåga capacity
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
ledningsförmåga conductance
kägelformad, konisk conical
förmyndare, väktare custodian
plattform, estrad dais
mörkna, förmörka darken
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
invaliditet, oförmåga disability
arbetsoförmåga disablement
dos format dos-format
enformig, tråkig drab
salong, förmak drawing-room
förminska dwindle
avkastningsförmåga earning capacity
förmörka, månförmörkelse eclipse
effekt, förmedla, verkan effect
förmiddagskaffe elevenses
arbetsförmedling employment office
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
fakultet, förmåga faculty
formlös featureless
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
skrivpapper i folioformat foolscap
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
förmiddag forenoon
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
formbar formable
formell formal
formaliteter formalities
formalitet formality
formellt formally
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
formande, forma forming
formlös formless
formlöst formlessly
formulär forms
recept, formel formula
formler formulae
utforma, formulera formulate
formarbete formwork
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
bas, gamling, förman gaffer
gasformig gaseous
målsman, förmyndare, väktare guardian
förmänskliga humanize
enformig, banal humdrum
uppfinningsförmåga imaginativeness
oförmåga inability
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oförmåga incapacity
medföra, förmå induce
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
informerad informed
interaktiv, dialogform interactive
uppfinningsförmåga inventiveness
arbetsförmedling jobcentre
bokstavligen, formligen literally
lysförmåga luminosity
skapa en förmögenhet make a fortune
formbar, smidbar malleable
matris, gjutform matrix
medling, förmedling mediation
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
formbar mouldable
förmultna, multna, vittra moulder
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
oktav, oktavformat octavo
läktare, kateder, plattform platform
privilegium, förmånsrätt prerogative
förmodligen presumably
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
tema, böjningsformer för verb principal parts
förmåner privileges
kvartsformat quarto
avvägningsförmåga question of priorities
frågeformulär questionnaire
inskränkning, minskning, förminskning reduction
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
reformator reformer
omformulera rephrase
omformulera reword
enformighet sameness
formad shaped
formlös, oformlig shapeless
formlöst shapelessly
former shapes
utformning shaping
omfång, nummer, format, storlek size
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
förmoda surmise
pilform sweep-back
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
anbudsformulär tender form
transformator transformer
förmyndare, förtroendeman trustee
uniformsrock, vapenrock tunic
oförmögen, förhindrad unable
oförmodad, oförmärkt unawares
oväntad, oförmodad unexpected
enhetlig, likformig, uniform uniform
uniformerad uniformed
förmana, råda, varsko, varna warn
vågformig wavy
rik, förmögen, välbärgade wealthy
formulering, lydelse, ordalydelse wording
formbar workable
förment, inbillad would be
formad wrought
other swedish words that include "arta" : english :
altartavla altar-piece
smärta, ångest anguish
pulsåder, artär artery
atlas (karta) atlas
autokarta automap
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
svartna, svärta blacken
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
urartat deteriorating
sorg, smärta, plåga distress
ridande, ryttartävling equestrian
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
glasyr på tårtan frosting
helhjärtat fullhearted
tårta gâteau
glasartad glassy
starta, gå go
väldig, storartad, högtidlig grand
smärta, bedrövelse, sorg grief
halvhjärtat halfheartedly
hjärta heart
hjärtat heartedly
hjärtan hearts
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
djungelartad jungly
godhjärtad kind-hearted
slunga, sjösätta, starta launch
lejonartad leonine
magnifik, storartad magnificent
elakartad, baktala malign
karta map
makalös, storartad matchless
avbitartång nipper
avbitartång nippers
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
palett, färgkarta palette
bårtäcke, äcklas pall
styng, smärta pang
ärta pea
liten, bagatellartad, småsint petty
trycksvärta printer's ink
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartalsvis quarterly
kvartal, kvarter quarters
omstarta reboot
omstartar reboots
omstarta, starta om rerun
omstarta restart
startat om restarted
panikartad flykt stampede
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
startar starting
präktig, storartad superb
bröstvårta tit
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
smärta twinge
glasartad vitreous
utväxt, vårta wart
vaxartad waxy
välartad wellbehaved
årtal, år year