The English term "din" matches the Swedish term "dåna, dån, larm"

other english words that include "din" : swedish :
abiding bestående, varaktig
abrading avnötning
according to enligt
adding adderande
after-dinner middags
appending adderande
ascending ökande
astounding förvånande
avoiding undvikande
badinage raljeri
batter pudding ugnspannkaka
bedding sängkläder
binding bindning
bleeding blödning
boarding plank
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boarding school internatskola
bolding fyllda
breast-feeding amning
breastfeeding amning
breeding avel
building byggnad
building contractor byggmästare
building plot tomt
buildings byggnader
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cellulose wadding cellstoff
co-ordination samordning
coding kodning
comprehending förstå
concluding avslutande
confinding godtrogen
coordinate samordna, koordinera
corresponding motsvarande
crowding trängsel
deciding avgörande
decoding avkodar
defending försvar
demanding krävande, kräver
depending beroende
descending minskande
dine äta middag
diner middagsgäst
dingey jolle
dingy grådaskig, smutsig
dining-car restaurangvagn
dining-room matsal, matsal, sal
diningroom matsal
dinner middag
dinner-guest middagsgäst
dinner-jacket smoking
dividing up uppdelning
encoding avkodande
ending ändelse, slutande
exceedingly övermåttan, synnerligen
excluding exklusive, undantagen
expanding expanderande
extending utsträcka
extraordinarily synnerligen
extraordinary utomordentligt, ovanlig
fault-finding klandersjuka
feeding matning
feeding-stuff fodermedel
finding finnande
flooding översvämning
folding-chair vilstol
folding bed tältsäng
folding money sedlar
foreboding aning, förebud
forwarding expedition, spedition
founding hittar
gabberdine gabardin, kaftan
gelding valack
giddiness yrsel, svindel
gliding segelflygning
grind (a hard reading) plugga
grounding grundläggande undervisning
guiding styrning
have lunch (or dinner ..) äta
heading överskrift, rubrik
headings rubriker
hiding gömma
hiding-place gömställe
hoarding affischtavla, plank
holding håller
horse-breeding hästavel
impending nära förestående
inbreeding inavel
including inkluderande, inklusive
insubordinate upprorisk, uppstudsig
intending buyer spekulant
iodine jod
jerry-building fuskbygge
jodine jod
kidding skoj
kneading knådande, knåda
lading lastning
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
law-abiding laglydig
lawabiding laglydig
leading ledande
leading-strings ledband
leading part huvudroll
lending utlåning
loading laddande
longitudinal längsgående
marauding plundrande
memory-depending minnesberoende
mending lagning, reparerande
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moulding gjutning
moulding board bakbord
multitudinous talrik, myllrande
neediness nöd, armod
never-ending ändlös
non-binding icke-bindande
notwithstanding oaktat
ordinance stadga
ordinary ordinär, ordinarie, vanlig
outbuilding uthus
outstanding enastående, framträda
padding vadd, stoppning
pending oavgjord, i avvaktan på
playcarding affischering
poultry-breeding fjäderfä-avel
proceeding fortsätta
protruding utstående, framskjutande
providing förutsatt att
range-finding avståndsbestämning
readiness villighet
reading lektyr, läsning
rebuilding återuppbyggandet
recording inspelning
refunding återbetalande
regarding angående
reseeding återsådd
resounding ljudlig
rewarding givande
riding ridning
riding-horse ridhäst
rounding avrundning
sardine sardin
scalding skållhet
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
scolding ovett, ovettig, gräl
sending sänder, sändning
shading schattering
shipbuilding skeppsbygge
sobordinate underordnad
spending spenderande
standing står
subordinate underordna
subordinate clause bisats
subordinate part biroll
succeeding efterföljande
surrounding kringliggande
surroundings miljö
tending (the soil) ans
tidings nyheter
trading handel
understanding förstånd, förstående
unloading avstängning, avlastning
upgrading uppgradering
uploading ladda hem
wadding vadd, stoppning
wedding vigsel, bröllop
wedding-gift lysningspresent
wedding-trip bröllopsresa
welding svetsning
winding slingrande, spiral
wordiness ordrikedom
wording formulering, lydelse, ordalydelse
yielding foglig, undfallande
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.