The English term "form" matches the Swedish term "form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda"

other english words that include "form" : swedish :
bacciform bärformig
be good form höra till god ton
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
cunieform kilskrift
deform vanställa
deformed vanskapt
dos-format dos format
formable formbar
formal formell
formalities formaliteter
formality formalitet
formally formellt
format formatera, format
formation gruppering, bildning
formats format
formatted formaterad
formatting formaterande
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
formidable fruktansvärd
forming formande, forma
formless formlös
formlessly formlöst
forms formulär
formula recept, formel
formulae formler
formulate utforma, formulera
formwork formarbete
gas-formation gas-bildning
inform meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of informera om
informal utan formaliteter, anspråkslös
informant sagesman
information information, underrättelse, upplysning
informative informativ
informed informerad
informer angivare, anmälare
perform utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
performed utförde
performing utför
performs utför, uppträder
platform läktare, kateder, plattform
plattform tribun
preform prestera
reform reform, reformera
reformatory uppfostringsanstalt
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
registration form anmälningsblankett
second-hand information andrahandsuppgift
tender form anbudsformulär
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
uniform enhetlig, likformig, uniform
uniformed uniformerad