The English term "it hurts me" matches the Swedish term "det plågar mig"

other english words that include "it" : swedish :
a little more litet till
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abnormality abnormitet
abnormity abnormitet
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
absurdity orimlighet
acceptability godtagbarhet
accountability ansvarighet
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
acerbity skärpa, syrlighet
acidity syrlighet
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acridity bitterhet
act of indemnity amnestikungörelse
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actuality (in) i själva verket
acuity skärpa, skarpsinne
adaptability anpassningsförmåga
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
adominition förmaning
adversity motgång
affability tillgänglighet
affidavit edlig skriftlig försäkran
affinity släktskap
age-limit åldersgräns
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
alacrity beredvillighet
albeit ehuru
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alliterate analfabet
alliteration allitteration
altitude höjdnivå, altitud
ambiguity tvetydighet
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amenit behag
amenity behaglighet
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amity sämja, vänskaplighet
ammonite ammonit
ammunition ammunition
amorality amoralitet
amphitheatre amfiteater
amplitude vidd, amplitud
animality animalisk
animosity fientlighet
annuity livränta
anonymity anonymitet
anthracite antracit
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antilogarithm antilogaritm
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
apatite apatit
apéritif aperitif
aphrodite afrodite
apparition syn, uppenbarelse
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appetite aptit, matlust
applicability användbarhet
apposite träffande
apposition apposition
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
aridity ofruktbarhet
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
armpit armhåla
arthritis artrit
assits assisterar
associate with sällskapa med, umgås med
astrocity skändlighet
atrocity grymhet
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
audacity djärvhet
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
authenticity äkthet
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
availability tillgänglighet
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
babbittry småborgerlighet
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backstitch efterstygn
bait agn (om fisk), bete, hetsa
Bakelite bakelit
banality banalitet
bandit bandit
banditry banditväsen
barbarity grymhet
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
baritone baryton
be content with nöja sig
be fit for duga
be on visiting terms with umgås
be situated ligga
beatitude salighet
bed-sitter sov, vardagsrum
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
biscuit kex, kex, skorpa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
blacksmith smed
blithe munter
blitz luftangrepp, överraskande
bowsprit bogspröt
brevity korthet
bring with one medföra
britain storbritanien
britany bretagne
British brittisk
Britisher britt
briton britt
brittany bretagne
brittle spröd, skör
brutality brutalitet
calamity olycka
callosity valk
campsites lägerplatser
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
captivity fångenskap
careful with rädd om
carry on a lawsuit processa
cavity hålighet, grop
celebrity berömdhet, celebitet
celerity snabbhet
centre of gravity tyngdpunkt
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
chastity kyskhet, dygd
chit intyg, barnunge
christianity kristendomen
circuit krets, ledning
cite åberopa, citera
cited citerade
cities städer
citizen medborgare, medborgare, borgare
citizens medborgare
citizenship medborgarskap
citrus apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civility hövlighet
clarities klarheter
clarity klarhet
cockpit förarplats i flygplan
coffee with milk café-au-lait
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commodity handelsvara
community samhälle, menighet, gemensamhet
compability kompabilitet
compatibility kompatibilitet
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
complexity invecklade
complicity medbrottslighet
comply with uppfylla
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
conduit kanal, rör
conformity likhet
confraternity brödraskap
congenital komplett
consanguinity släktskap, blodsband
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
consult with rådgöra med
context-sensitive innehållskänslig
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
copywriter författare av reklamtext
cosmopolitan kosmopolitisk
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited förfalskad
crane to lift with kran att lyfta med
creativity kreativitet
credibility trovärdighet
credit kredit, förtjänst, heder
credited hedrad
creditor fordringsägare, borgenär
credits beröm
criminality kriminalitet
criteria kriterium
criterion kännetecken
critic kritiker
critical kritisk
criticism anmärkning, kritik
criticisms kritik
criticize kritisera
criticized kritiserat
critics kritik
critik kritik, recensent
critisize kritisera
culprit missdådare, brottsling, syndare
cupidity snikenhet
curiosity nyfikenhet
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
dash it anagga
davit dävert
debilitate försvaga
debility svaghet
debit debet
decalitre dekaliter
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
deceit bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
decilitre deciliter
declivity sluttning
decomposition nedbrytningsprocess
decrepit skröplig, orkeslös
deficit underskott
definite bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
degree of priority angelägenhetsgrad
deity gudom
delimit avgränsa
delimited avgränsad
delimiter avgränsning
density densitet
deposit deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
despite trots
destitute utblottad, utfattig
dexterity skicklighet
diapositiv diabild
digit siffra
digitala digital
digitize digitalisera
digits siffror
dignity värdighet
disability invaliditet, oförmåga
disagree with vara oense med
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture besvikelse, nederlag
discredit betvivla, skam, vanheder
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disparity olikhet, skillnad
dispirited nedslagen
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
disunited oeniga
disunity oenighet
ditch dike
ditches diken
dither vela
ditto dito
ditty visa
divinity gudom, kristendom, teologi
do arithmetic räkna
do I know it? kan jag det?
do without umbära
docility foglighet
doe-rabbit kaninhona
don`t mention it inget att tala om
dormitory sovsal, sovstad
duplicity dubbelhet, dubbelspel
dynamite dynamit
dynamited sprängd
earning capacity avkastningsförmåga
ebonite ebonit
eco-audit miljörevision
edit redigera
edited redigerad
editing redigering
edition utgåva, upplaga
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
edits redigerar
edomites edomiterna
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
electric fittings armatur
electricity elektricitet
elicit framkalla, framlocka
eligibility kvalifikation
élite elit
elitism elittänkande
embitter förbittra
emit ge ifrån sig, avge, utsända
enmity fiendskap
entitle berättiga
entitled berättigad
entitled to vote valberättigad
entitles berättigar
entity helhet
epitaph epitaf, gravskrift
epitome sammandrag
equality jämlikhet
equanimity jämnmod
equity rättvisa
erudite lärd
erudition lärdom
establish one`s identity legitimera sig
eternity evighet
everyday commodities dagligvaror
excite egga, uppvigla, upphetsa
excited uppjagad, upphetsad
excitement upphetsning
excites retas
exciting spännande, retande
exclusivity ensamförsäljningsrätt
exhibit utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exit utgång, utfart
exorbitant omåttlig
expeditious snabb
expenditure åtgång, utgifter
expenditures förbrukning, utgifter
explicit uttrycklig
explicitly uttryckligen
exploit bedrift, utnyttja, bragd
exploitation utnyttjande
exploiting utnyttjande
exploring expedition upptäcktsresa
exposition redogörelse
exquisite utsökt, intensiv
extradite utlämna
extradition utlämning
extremity extremitet, ände
eye-witness ögonvittne
eyewitnesses ögonvittnen
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility hjälpmedel
fait öde
faitful trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness trohet
faithless trolös
fall ill with insjukna i
falsity oriktighet
familiarity förtrogenhet
familiarize with vänja
farewell visit avskedsbesök
fatality svår olycka
fatuity dumhet
favorite favorit
favourite älsklings, favorit
feasibility genomförbarhet
fecundity fruktbarhet
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
felicitous lycklig, lyckad
felicity sällhet
ferocity vildhet, grymhet
fertility fruktbarhet
festivities högtidligheter
festivity högtidlighet
fictitious oäkta
fidelity trofasthet, trohet
finality till slut
finite ändlig, finit
fit sitta, passa, passande, lämplig
fit for use användbar
fit in a race ryck i tävling
fit out ekipera, utrusta
fit up inreda
fitful ryckig
fitfully ryckigt
fitness lämplighet
fits passar
fitted passade
fitter montör, tillskärare
fittings inredning, anslutningar
fixed capitl anläggningskapital
flexibility flexibilitet
flexitime flextid
flit fladdra, sväva
flits fladdrar
forfeit förverka, förverkad
formalities formaliteter
formality formalitet
fortitude mod
fortuitous tillfällig
fragility skörhet
fresh fruit rå frukt
fritter bryta i småbitar, struva
frivolity flärd
from within inifrån
fruit frukt
fruitage frukt
fruitfull givande, bördig, fruktbar
fruition njutning, förverkligande
fruitless fruktlös
fruits frukter
fugitive flykting
fugitives flyktingar
functionality funktionalitet
furniture möbler, möblemang
futility meningslöshet, fåfänga
gait gång, sätt att gå
gaiter damask
gambit schackdrag, utspel
garniture garnityr
gastritis akut magkatarr
general condition allmäntillstånd
generosity ädelmod, frikostighet
geniality gemytlighet
genital fortplantnings-, genital
genitals könsorgan
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
geopolitics geopolitik
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
Gibeonites gibeoniterna
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
git jävel
gittern cittra
glitter glänsa, glans, glitter, lysa
go without undvara
goitre struma
goldsmith guldsmed
good-faith god tro
granite granit
graphite grafit
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravitation tyngdkraft
gravity tyngd, allvar, tyngdkraft
Great Britain Storbritannien
grit gott gry, grus, gry
grits gröpe
guitar gitarr
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
haggle with schackra med
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand writing stil
handwriting handstil
have pity förbarma sig
head waiter hovmästare
headwaiter hovmästare, huvudfåra
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
herewith härmed
heritage arv
hermit eremit
hesitant betänksam
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
high-quality topp-kvalitets
high-spirited modig, eldig
hilarity munterhet
hit slå, träffa, träff, drabba
hit song schlager
hitch häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike lifta
hitchhike lifta
hither hit
hitherto hittills
hits träffar
hitting träffande
hittites hettiter
homogeneity homogenitet
homosexuality homosexualitet
hospitable gästfri
hospital sjukhus
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
hospitl lasarett
hostility fientlighet
how much is it vad kostar det
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humidity fuktighet
humility ödmjukhet
hypercritical överkritisk
hypersensitive överkänslig
hypocrite hycklare, skrymtare
hypocritical hycklande, skenhelig
identity identitet
ignite antända
ignition tändning
iillegitimate illegitim
illegality olaglighet
illegibility oläslighet
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illuminate with light belysa med ljus
imbecility dåraktighet
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaturity omogenhet
immensity väldig omfattning
immobility orörlighet
immorality omoral
immortality odödlighet
immunity immunitet
impartiality opartiskhet
impassivity känslolöshet
impenetrability ogenomtränglighet
impenitent obotfärdig
imperturbability orubblighet
impetuosity häftighet
implicit tyst, underförstådd
implicitly underförstått
impolite ohövlig, nära
impolitic oklok
importunity enträgenhet
imposition påläggande
impossibility omöjlighet
impracticality ogenomförbarhet
improbability osannolikhet
impunity strafflöshet
impurity orenhet
in high spirits uppsluppen
in love with förälska i
in spite of trots
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inactivity overksamhet
inanity tomhet
inaptitude olämplighet
inaudibility ohörbarhet
incapability oduglighet
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incertitude ovisshet
incite egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement eggelse
incompatibility inkompabilitet
indefinite obestämd
indemnity gottgörelse, gottgöra
indignity kränkning
indomitable okuvlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
infallibility ofelbarhet
infected with anstrucken av
inferiority complex mindervärdighetskomplex
infertility ofruktbarhet
infinite oändlig
infinitesimal mycket liten
infirmity svaghet
ingenuity påhittighet
ingratitude otacksamhet
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inherit ärva
inherit from ärva av
inheritance arv
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
iniquitous upprörande, orättfärdig
iniquity ogärning
initial begynnelsebokstav, inledande
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initials initialer
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
insanity vansinne, sinnessjukdom
insensibility känslolöshet
insensitive okänslig
inspite trots
institut institutet
institute instifta, institut
institutes institut
institution inrättning, anstalt
institution's inrättningens
institutional institut
institutions institutioner
integrity integritet
intensity intensitet
intermittent oregelbundet återkommande, intermittent
intuitive intuitiv
invincibility oövervinnerlig
invisibility osynlighet
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invite inbjuda, invitera, bjuda
invited inbjuden
invites inbjuder
inviting inbjudande
invulnerability osårbarhet
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
israelites israeler
Isrealite israelit
it den, det
it's det är
it is a pity det är synd, det är synd
it is painful det gör ont
it is raining cats and doogs ösregn
it`s me det är jag
Italian italienska, italiensk
italic kursiv
italicized kursiverad
italics kursivering, kursiv
Italy Italien
itch skabb, klia
itches kliar
itching klåda
item liten del, sak, liten del, notis, post
itemize specificera
itemized specificerad
items föremål
iteration upprepning, upprepning
itinerant resande
itinerary rutt
its dennes, dess
itself sig själv
jacobite jakobit
jadeite jadeit
janitor portvakt
janitress portvakt
jew-baiting judeförföljelse
jitney billighetsbuss
jitter vara nervös
jitters nervositet, panik
jittery skakis
jocularity skämtsamhet
jocundity munterhet
joviality jovialitet
juvenility ungdom
juxtaposition sammanställning
keep-fit motionsgymnastik
kit packning, utrustning
kit-bag väska
kitbag ränsel
kitchen kök
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-midden kökkenmödding
kitchen-range köksspis
kitchen-sink diskbänk
kitchen range spis
kitchenette kokvrå
kite glada, drake att flyga med
kite-flying drakflygning
kith släktingar
kitsch krimskrams
kitten kattunge
kittenish lekfull
kittens kattungar
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
knitware stickning
knitwear trikåvaror
laity lekman
lasitude trötthet
latitude latitud
law suit rättegång
lawsuit process, rättegång
legalities lagliga skyldigheter
legality laglighet
legibility läslighet
legit äkta
legitimacy laglighet
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize legitimera
leitmotif ledmotiv
letter of credit kreditiv
Levite leviter
Leviticus tredje moseboken
levity lättsinne
liability ansvar
liberality generositet
limit begränsa, gräns, inskränka
limitation begränsning, inskränkning
limited begränsad
limited company (Ltd.) aktibolag AB
limiting begränsande
limits gränser
liquidity likviditet
lit tände, tänt
litany litania
literal ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally bokstavligen, formligen
literary litterär
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litharge silverglöd
lithe smidig, böjlig
lithography litografi
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigant processande
litigate processa
litigation process
litre liter
litter skräp, bår, kull av djuryngla
littered skräpig
little ringa, litet, liten, lilla, föga
little ones små
liturgic liturgisk
liturgical liturgisk
liturgy liturgi
locality läge, ort
locksmith låssmed
logarithmic logaritmisk
logarithmically logaritmiskt
loiter gå och driva, söla, dröja
loiterer dagdrivare
loitering sölig
longevity långt liv
longitude longitud
longitudinal längsgående
lounge suit kavajkostym
love of humanity människokärlek
lucidity klarhet
lucubrition skriverier
luminosity lysförmåga
lying hospital BB, barnbördshus
magnanimity ädelmod
magnitude storlek, vikt
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
make it up bli sams, enas
malignity ondska
maneuverability manöverduglighet
marginality i kanten
marguerite prästkrage
marguerites prästkragar
marital äktenskaplig
maritime sjöfarts-, kust
mark with numbers numrera
materity dress mammaklänning
maternity home BB
maturity mognad
mediocrity medelmåtta
meditate meditera, planera
Mediterranean medelhavs
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
mendacity lögnaktighet, osanning
meningitis hjärnhinneinflammation
mentality mentalitet
merchantability köpvärde
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
mess kit högtidsdräkt
methylated spirit rödsprit
militancy stridbarhet
militant stridslysten
militaristic militära
military militärisk, militär
military man militär
military service värnplikt
militia milis, lantvärn
minority minoriteter
misfit missanpassad
mite skärv
mitigate mildra
mitten vante
moabites moabiterna
mobility rörlighet
monitor övervaka
monitoring övervakning
morality sedlighet, moral
mortality dödlighet
mosquito mygga
mother wit bondförstånd
moveability flyttbarhet, rörlighet
multi-activity centre allaktivitetshus
multi-partite flerdelad
multitude mängd, myckenhet
multitudinous talrik, myllrande
municipality kommun, stad
munition ammunition
mutability föränderlighet
mutilitate lemlästa
muzzle velocity utgångshastighet
nail-biting nagelbitning
natality nativitet, födelsetal
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nativity födelse, nativitet
nativity play julspel
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
neolithic yngre stenåldern
neutrality neutralitet
news-item notis
nimble-witted kvicktänkt
nit gnetägg
nitrate nitrat
nitre salpeter
nitric salpeter
nitride nitrera
nitrogen kväve
nitrous salpeterhaltig
nitty-gritty praktiska detaljer
nitwit dumbom
nitwitted dum
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
nobility adel
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-israelites ickeisraeliter
non-levit ickelevitisk
non-profit ickekommerciella
nonpolitical opolitisk
notwithstanding oaktat
nutrition näring
obesity dästhet, överdriven fetma
obituary dödsruna
objectivity objektivitet
obliterate utplåna
obscenities oanständigheter
obscenity oanständighet
obscurity dunkelhet
omit uraktlåta, underlåta, utelämna
omits utelämnar
omitted utelämnad
omitting överhoppad
opportunity tillfälle
opposite motsatt
opposite to mitt emot
opposition motsättning, stridighet
orbit kretslopp
orbiting omlopps
originality originallitet, äkthet
ornithologist fägelkännare, ornitolog
otitis otit, öroninflammation
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outwit överlista
over-write skriva över
overexploitation rovdrift
overgrown with bevuxen
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
palpitate darra, klappa
parity paritet
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off avbalka
pay a visit göra visit
peculiarity egenhet, egendomlighet
peewit vipa
penitence ånger
penitent botfärdig, ångerfull
penitentiary fängelse
per-unit per-styck
per-units per-styck
perdition fördärv
permit tillåta, låta
personality personlighet
petition anhållan
piece of furniture möbel
pit grop
pit prop gruvstötta
pitch lutning
pitch-man gatuförsäljare
pitchblack kolsvart
pitcher tillbringare, handkanna
pitchfork högaffel
piteous sorglig, ynklig, ömklig
pitfall fallgrop
pith märg
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
pithead gruvöppning
pithy märgfull, märgfylld
pitiable ynklig, ömklig
pitiful medlidsam, ömklig
pitiless skoningslös, obarmhärtig
pito ringbult
pittance svältlön, liten lön, smula
pitty-patter tassande
pity medlidande, synd, ömka
pityful ynkliga, ömklig
plait plissera, fläta, vecka
plaits flätor
platitude banalitet
plaudit applåder, gillande
playability spelbarhet
plebiscite folkomröstning
plenitude fullhet, överflöd
polite hövlig, artig
politeness hövlighet, artighet
politic klok
political politisk
politically politiskt
politician politiker
politics politik
pond with water damm
popularity popularitet
portrait porträtt
position ställning, plats, läge
positioned placerad
positive positiv
possibility möjlighet
posterity efterkommande, eftervärld
potentiality utvecklingsmöjlighet
practitioner praktiserande
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
predisposition mottaglighet
premarital föräktenskaplig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premonition förvarning
preposition preposition
price per unit à-pris
prifitable nyttig
primitive ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture förstfödslorätt
principality furstendöme
priority förtursrätt, företräde, prioritet
prize competition pristävlan
probability sannolikhet
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
prohibit förbjuda
prohibition förbud
propensity böjelse
propitiate blidka
proposition sats
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prostitute prostituerad, fnask
proximity anslutning
publicity offentlighet
punctuality punktlighet
pundit lärd person, lärd hindu
Puritan puritan
purity renhet
pursuit jakt, förföljande
qualitative kvalitativ
qualities egenskaper
quality egenskap, kvalificera, kvalitet
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
question of priorities avvägningsförmåga
quit sluta
quite helt, ganska, stilla, alldeles
quits slutar
rabbit kanin
rabbit-hutch kaninbur
rabbits kaniner
radioactivity radioaktivitet
rapacity girighet, rovgirighet
rarity sällsynthet
re-editing återredigering
readability läsbarhet
realities ämnen
reality realitet, verklighet
reason with resonera med
rebelliousity upproriskhet
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
reciprocity ömsesidighet
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite deklamera, uppläsa
recognition igenkännande
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
recruit rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
refit återmontera
refitting montering
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reiterate ånyo upprepa
reliability pålitlighet
religiosity religiositet
remark with anmärka på
remit efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance penningremiss, remiss
repetition upprepning, repetition
repetitive återkommande
repository förvaringsplats
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
requital vedergällning
requite löna
respectability anständighet
respite respit, frist, uppskov
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
rest with åvila
resuscitate återuppliva
retransmit återutsända
reunite återförena
revisit besöka på nytt
revitalize återuppliva
rewrite skriva om
rewritten ändrat
rigidity stränghet
rite kult-handling
ritual ritual, rituell
ritualistic rituella
robbery with violence rån
rusticity lantlighet
safe-deposit kassavalv
sagacity klokhet, skarpsinne
Sagittarius Skytten
sailor suit sjömanskostym
salinity salthalt, sälta
samaritan samaritisk
samaritans samariter
sanctity fromhet, helgd
sandpit sandtag
sanitary sanitär
sanitation hälsovård, hygien
sanity sunt förstånd
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
scarcity knapphet
scarity brist, sällsynthet
script-writer textskrivare
securities värdepapper
security trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
self-conceit egenkärlek
semitone halvton
seniority anciennitet, högre rang
sensitive känslig, sensibel
sensitiveness mottaglighet
sensitivity känslighet
serenity klarhet, stillhet
servitude slaveri
severity hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sexuality sexualitet
shit skit
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
short circuit kortsluning
shortcircuit kortslutning
shout with joy jubla
sidition uppvigling, upproriskhet
sign of equality likhetstecken
simplicity enkelket
sinaitic sinaitiska
sincerity uppriktighet
singularity egenhet
sit sitta
sit down sätta sig
site's sidors
site-license plats-licens
sites platser
sits sitter
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skid with a car sladd med bil
skittish yster, skygg
skittles käglor
slit skära, springa, skåra
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
slow-witted obegåvad, trögtänkt
slug it out puckla på varandra
smith smed
smithy smedja
snitch knycka, sno
solicit enträget be om
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
solicitude omtanke
solidarity gemenskap
solitary enslig
solitude enslighet, ensamhet
specialities specialitéer
speciality specialitet
spirit själ, ande, andemening
spirited livfull, pigg
spirits sprit
spiritual andlig, själslig, andlig sång
spirituality andlighet
spirituals andliga sånger
spit fräsa, stekspett, spotta
spite ondska, agg
spiteful skadeglad, hätsk
spitefulness illvilja
spittle spott
split spjäka, klyva, rämna
splitting delande
sprite fe, tomte
stability stabiliteten
stitch stygn, styng, nålstygn
strait sund, svårigheter
strait-jacket tvångströja
straiten bringa i trångmål
straits sund, svårigheter
struggle with bekämpa
stupidity dumhet
suavity älskvärdhet
submit framlägga, inkomma, underställa
submit to underkasta sig, foga sig
submits hänskjuter
submitting framläggandet
substitut ställföreträdare
substitute substitut, surrogat, suppleant, vikarie
suit kostym, passa, klänning
suit-case kappsäck, resväska
suitable passande, läglig, lämplig
suite svit, våning
suited lämpat
suitor part, part i mål, friare
suits you klär dig
sulphite sulfit
summit topp
sunlit solbelyst
superficiality ytlighet
superiority övermakt, överlägsenhet
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supposition antagande, förmodligen
surfeit övermättnad, övermått
surreptitious smyg-, hemlig
susceptibility känslighet
swimsuit baddräkt
switch vidja, strömbrytare, växel
switchback serpentinväg
switchboard instrumenttavla
switching växlande
Switzerland chweitz
tacit tyst, underförstådd
taciturn fåordig, tystlåten, tystlåten
tangibility påtaglighet
teachability läraktighet
temerity dumdristighet
territories områden
territory område, territorium
textediting textredigering
the opposite motsatsen
tight-fitting årsittande
time-limit tids-begränsning
tit bröstvårta
tit-tat-toe tripp trapp trull
titanic jättelik
titbit läckerbit
tithe tionde
title rubrik, titel
titled rubricerad
titmouse mes (fågel)
titrate titrera
tits bröst
titter fnitter, fnittra, fnissa
tittle-tattle skvaller
titular titulär
together with jämte
toolkit verktygs uppsättning
toxicity giftigheten
tradition sägen
traditional traditionell
traditionally traditionell
trait drag, karaktärsdrag
trait of character karaktärsdrag
traitor förrädare, quisling
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
transmit sända
transmitting överföring
trinity treenighet
trite nött, banal
tuition undervisning
twitch rycka, ryck
twitter kvittra, kvitter
typewrite skriva på maskin
typewriter skrivmaskin
typewriting maskinskrivning
ubiquitous allestädes närvarande
unanimity endräkt
uncharitable kärlekslös
unconditional ovillkorlig
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
unfaithful otrogen
unfit oduglig, olämplig
uninhabitable obebolig
uninhabited obebodd
unit enhet
unitary enhetlig
unite förena, anknyta
unity sammanhållning, enighet
university universitet
university graduate akademiker
unlimited obegränsat
unpremeditated oöverlagd
unremitting oavlåtlig
unripe fruit kart
unsolicited frivillig
unsuitability olämplighet
unsuitable olämplig
untitled odöpt
unwittingly oavsiktligt
unwritten oskriven
utilities tillbehör
utility tillbehör, nytta
vacuity tomhet
validity giltighet
vanity flärd, fåfänga, fåfänglighet
varsity universitet
velocity hastighet
venality korruption
veracity sannfärdighet
verbosity ordrikedom
verit sanning
veritable fornlig
verity sanning
viability genomförbarhet
vicinity närhet
vicissitudes skiftande öden
virginity jungfrulighet
virility manlighet, mandom
visibility synlighet, sikt
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök
vital livsfarlig, livs-, vital
vitality vitalitet
vitalize vitalisera
vitiate fördärva
viticulture vinodling
viticulturist vinodlare
vitreous glasartad
vitriolic vitriol
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vivacity livlighet
volition vilja
volubility svada
vomit kräkas
vomiting uppkastning
voracity glupskhet
vulcanite ebonit
vulgarity vulgaritet
vulnerability sårbarhet
wait vänta, passa upp
wait at table severa
wait for invänta, vänta
wait upon uppvakta
waited väntade
waiter kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting väntar
waiting-room väntrum
waitress servitris, uppasserska
want of faith otro
wapiti canadahjort
waterconduit vattenledning
Watersprite - the Näcken
whimsicallity nyckfullhet
whit dugg
whitch häxa
white vit
white lie nödlögn
White Monk cistercienser
white of egg äggvita
whiten göra vit
whitener blekmedel
whiteness vithet
whitening vitfärgning
whites vit dräkt
whitewash vitlimma, rentvå
whitey vit man
whithout utan
whiting vittling
whitsum pingst
Whitsun Eve pingstafton
Whitsunday pingstdagen
Whitsuntide pingst
whittle skära av
wit vett, kvickhet, kvickhuvud
witch häxa, trollkvinna
witchcraft trolldom
witching förhäxande
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
witless dum
witness bevittna, vittna, vittne
wits sinnen
witticism kvickhet
wittingly avsiktligt
witty spirituell, kvick
womit spy
wraith vålnad
writ stämning, skrivelse
write skriva, författa
write-protection skrivskydd
write down uppteckna
write in texthand texta
write poetry dikta
writer författare, skrivare
writes skriver
writhe vrida sig
writhed vred sig
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
written skriftlig
xylonite celluloid
zenith zenit
zither cittra
other english words that include "hurts" : swedish :
hurts skadar
other english words that include "me" : swedish :
a long time länge
abandonment uppgivenhet
abasement förnedring
abashment blygsel
abatement avtagande
abdomen buk, underliv
abetment medhjälp
abovementioned ovannämnd
abridgement förkortning, sammandrag
abridgment förkortning
access time åtkomsttid
accompaniment ackompanjemang
accomplishment prestation
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
accuse somebody of anklaga någon
accustomed to van vid
achievement prestantion, insats, gärning
achievements kunnandet
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledgment erkännande
acme höjdpunkt
acquirement förvärvande
acumen skarpsinne
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adornment prydande, prydnad
advancement befordran
advertisement annons, reklam
advice against something avråda
aerodrome flygfält, aerodrom
aerogrammes aerogram
aeromechanics aeromekanik
aflame i brand
aforementioned förutnämnd
aforenamed förutnämnd
agglomerate hopa
aggrandizement förstoring
agreement överenskommelse, ackord, avtal
agreements överenskommelser
ailment krämpa
aimed inriktat
alarmed förskräckt
albumen äggvita
alignment uppställning, placering i linje
alimentary närande
allotment fördelning
allow oneself something unna sig något
allurement lockelse
alphanumeric alfanumerisk
altimeter höjdmätare
amazement bestörtning, förvåning, häpenhet
ameliorate förbättra
amelioration förbättring
amen amen
amenable foglig, medgörlig
amenda gottgörelse
amended korrigerat
amendment rättelse
amends gottgöra
Amenia armenien
Amenian armenisk
amenit behag
amenity behaglighet
America Amerika
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amethyst ametist
ammeter amperemeter, amperemätare
amusement förlustelse, nöje
anactment upphöjande till lag
anemometer anemometer
Anglo-american angloamerikan
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
annulment annulering
anytime närsomhelst
apartment lägenhet
appeasement lugnande
appointment ämbete, möte
archive-name arkivnamn
argument argument, skäl
argumentative diskussionslysten
arguments argument
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
armament beväpning, igsrustning
armaments rustningar
armed beväpnad
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
ashamed skamsen
assessment taxering, beskattning
assignment uppdrag
assignments tilldelningen
assume förutsätta
assumes förutsätter
astonishment förvåning
astronomer astronom
asymmetry asymmetri
at any time när som helst
at home hemma
at the same level as på samma nivå som
at the wrong moment i otid
attainments talanger
augment föröka
augmented förstärka, förstora
bailment deposition av egendom
bakemeat ungsbakad rätt
banishment förvisning, landsförvisning
barmecide skenvälgörare
barnstormer kringresande skådespelare
basement källarvåning
battlement bröstvärn
be accustomed to pläga
be ashamed blygas, skämmas
became blev
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
bereavement smärtsam förlust
besmear fläckat ner
betimes i god tid
beyond measure övermåttan
bill of indictment anklagelseakt
bitumen asfalt
blame klandra, klander, tadel, skylla på
blames förebrår
blandishment lockelse, smicker
blaspheme häda, smäda
blimey kors
bloomer blunder
bloomers vida dambyxor
bocome bliva
bombardment bombardemang
bummer besvikelse
businessmen affärsmän
by all means visst
by means of medelst
by no means ingalunda
cabinet meeting konselj
calmed lugnade
came kom
camel kamel
Camembert camembert
cameo kamé
camera kamera
camera-man fotograf
cameraman fotograf
cameras kameror
caramel kola
casement fönster med gångjärn
cement cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries begravningsplatser
cemetery kyrkogård
centimetre centimeter
charmed by betagen i
chastisement tuktan, straff
chime klämta, klockringning, klinga
chimes klockringningar
Christian name förnamn, dopnamn
cine-camera filmkamera
claimed hävdad
clemency mildhet, förbarmande
clement mild
clergymen kyrkliga
come komma
come to nothing gå upp i rök
comedy komedi, lustspel
comes kommer
comestibles matvaror
commandment bud
commandments budord
commemorate högtidlighålla
commemorating anslutning
commemoration åminnelse
commence börja
commencement skolavslutning
commencing inledande av
commend kommendera
comment kommentar, anmärkning
commentary kommentar
commented kommenterade
commerce handel, rörelse, handel
commercial kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller handelsresande
commercialize kommersialisera
commercially kommerciellt
commitment åtagande
compartment kupé
complement fyllnad
complementary komplementerande
compliment komplimang
compliments hälsningar
condiment krydda
conferment förlänande, utdelande
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirmed konfirmerat
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
contentment belåtenhet
contumely skymf, vanära
cosmetic skönhetsmedel, kosmetik
costume kostym, dräkt
course of treatment kur
crime förbrytelse
cubic measure rymdmåyy, kubikmått
cumbersome hindersam, klumpig
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
dalesmen dalbor
darksome mörk
date-time datum-tid
date of payment förfallodag
day-time dagtid
daydreamer dagdrömmare
daytime dagtid
debarment uteslutande
debasement förnedring
decametre decameter
decampment uppbrott
decimetre decimeter
decrement stegvis minskning
defame förtala
deformed vanskapt
defragmentation defragmentering
defragmented defragmenterad
defragmenting defragmenterar
demeanour uppförande
demented vansinnig
department avdelning, varuhus, departement
deployment gruppering
deportment uppförande, uppträdande
detachment avskiljande, avskildhet
detriment skada, men, förlust
development utveckling
developments utvecklingar
dimension dimension
dimensions dimensioner
disablement arbetsoförmåga
disappointment besvikelse, missräkning
disarmament avrustning
disbursement utbetalning
disclaimed frånsägande
disclaimer avsägande
disentanglement utredning
dismember sönderslita, sönderdela
do arithmetic räkna
doctor of medicine medicine doktor
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
domain-name domännamn
dome dom, kupol
domesday domens dag
domestic inrikes, tam
domestic comfort hemtrevnad
domestic flight inrikes flyg
domesticated tämjda
don`t mention it inget att tala om
dromedary dromedar
drum-membrane trunhinna
element grundämne, grunddrag
elementary elementär
elementary school grundskola
elopement rymning
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embarrassment förlägenhet, bryderi
embellishment förskönande
embezzlement förskingring
emend rätta, förbättra
emendation textförbättring
emerald smaragd
emerge dyka upp, framkomma
emerged uppstigen
emergencies nödlägen
emergency akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment akutsjukvård
emolument inkomst
employment anställning, syssla
employment office arbetsförmedling
employments arbeten
enamel emalj
encampment läger, lägerplats
encasement fodral
enchantment trolleri, förtrollning
encouragement uppmuntran
endorsement endossement
endowment gåvofond
enforcement tillämpning
engagement förlovning, anställning
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enjoement åtnjutande
enjoyment njutning, förnöjelse
enlightenment upplysning
enrolment inskrivning
entertainment tillställning, underhållning
enticement lockelse
entrenchment förskansning
enumerate räkna upp
environment miljö, omgivning
environmental miljö
environments miljöer
epitome sammandrag
equipment utrustning, apparatur
escarpment brant
establishment upprättande, inrättning, institution
esteemed aktad
everytime alltid
excitement upphetsning
excuse me! ursäkta mig!
experiment experimentera, experiment, prov
experimental experimintell
experimented experimenterade
experimenting experimentera
experiments experimenterar, experiment
extreme ytterlighet, ytterlig
extremely extremt
fame anseende, rykte
far-famed vida berömd
farmer bonde, lantbrukare, jordbrukare
farmers bönder
fearsome förskräcklig
feed someone föda
feel at home trivas
fellowmen medmänniskor
ferment jäsämne, jäsa
filament glödtråd
filename filnamn
fix a time utsätta en tid
flame flamma, låga
flexitime flextid
flume vattenränna, flodravin
folk-costumes folkdräkter
foment underblåsa
forcemeat köttfärs
foremen förmän
former förre
formerly förr i tiden, fordom, förr
fragment bit, skärva
fragmentary fragmentarisk
fragmented fragmenterad
frame karm, inrama, ram
frame-work stomme, ram
framework stomme
fulfilment uppfyllelse
full-time heltid
fulsome äcklig
fume ryka, ilska, ånga
fumes rök
fundamental principiell, väsentlig, grundläggande
fundamentalists fundamentalister
galvanometer galvanometer
game spel, villebråd, parti, lek
game-like spelliknande
game-selector spelväljare
game laws jaktlagar
game warden viltvårdare, skogvaktare
gamebag jaktväska
gameinstruction spelinstruktion
gamekeeper skogvaktare
gamely sportsligt, modigt
gamemaster gymnastiklärare
gamepad spelplan
games spel, sport
gamesome lekfull
gamester hasardspelare
garage mechanic bilmekaniker
garment plagg, klädesplagg
garnishment införsel i lån
gastronome gastronom
gendarme gendarm
gentleman-farmer godsägare
geometry geometri
get time få tid
glimmer glimma, sken
go in for games sporta
gossamer sommarträd, fin väv
government myndighet, regemente, styrelse
government - the regeringen
Government office verk
governments myndigheter
grammer grammatik, språklära
grime smuts, sot, smutsa ned
gruesome ryslig
gummed gummerad
hammer hamra, hammare
handsome vacker, ståtlig
harmed skadade
hectogramme hekto
helmet hjälm, hjälm, kask
helmets hjälmar
hole in something lucka i något
home hem
home-dialect hem-dialekt
home-grown hemmagjord
home-made hem-gjord
home products inhemsaka varor
homebuilt hemmabyggd
homeland hemland
homeless hemlösa, husvill
homely ful, oansenlig, enkel
homepage hemsida
homes hem
homesick hemsjuk
homesickness hemlängtan
homespun hemvävd, vadmal, enkel
homestead hemman
homewards hem-, hemåt
homework läxa
horsemen hästkarlar
hymen mödomshinna
iimpoverishment utarmning
ill-treatment dålig behandling, misshandel
imediately ögonblickligen
immeasurable omätlig
immediacy omedelbarhet
immediate omedelbar
immediately ofördröjligen, genast, omedelbart
immemorial urminnes
immense ofantlig, omätlig
immensity väldig omfattning
immerse sänka ner
immersion nedsänkning
impairment försämring
impeachment förebråelse, anklagelse
impediment hinder
impermeable ogenomtränglig
implement infoga, införa
implementation realiserande
implemented infogad
implements infogar
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
improvement bättring
in the meantime under tiden
in the same way lika
incitement eggelse
inclement hårt, bister
income inkomst, inkomster
increment utökning, stegvis ökning
incremented utökad
incrementing utökande
indictment anklagelseskrift, anklagelse
inflame antända, inflammera
inflamed inflammerad
informed informerad
informer angivare, anmälare
infringement intrång
infringment intrång
innumerable oräknelig, otalig
instalment avbetalning (med belopp)
instrument verktyg, instrument, redskap
instrumental bidragande
instruments instrument
intermediate medelbra
interment begravning, jordande
investment investering
irksome tröttsam, tråkig
it`s me det är jag
jammed packad
judgement omdöme
judgment utslag, omdöme, dom
keep time hålla takten
keynames nyckelnamn
kilometre kilometer
lame halt, ofärdig, vanför, lam
lament klaga, klagan
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
last a long time räcka länge
lifetime livstid
ligament ligament, bindsena
lime kalk, lind, kalka
limelight rampljus
limerick femradig dårdikt
limes kalkar
limestone kalksten
limetree lind
limey britt, brittisk sjöman
lineament anletsdrag
loathsome avskyvärd
lonesome enslig, ensam
loss of men manspillan
lumme kors!
Mahomet Mohammed
maimed lytt
mainframe huvudram
make an appointment with beställa tid hos
management hantering, förvaltning, ledning
maritime sjöfarts-, kust
mass media massmedia
match - to merry parti
maternity home BB
me mig, jag
mead äng, mjöd
meadow äng
meadow mushroom champinjon (ängs- )
meagre torftig, mager
meal måltid, mål mat
meal-beetle mjölbagge
meal-ticket lunchkupong
meal time matdags
mealy mjölig
mealy-mouthed undanglidande
mean mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander slingra sig
meaning betyder, betydelse
meaningful meningsfull
meaningless intetsägande, meningslös
meanings betydelse
means utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
meant menade, menat
meantime under tiden
meanwhile under tiden
measles mässling
measly futtig, ynklig
measure mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length längdmått
measured avmätt, mätt
measurement mått
measures mått
measuring mätning
measuringtape måttband
meat kött
meat-shop köttaffär
meat course kötträtt
meatball köttbulle
meatloaf köttfärslimpa
meatpie köttpaj
meaty köttig
mecaw ara
mechanic mekaniker
mechanical mekaniker, maskinell
mechanically rutinmässigt
mechanics mekanik
mechanism mekanism
medal medalj
medallion medaljong
meddle (in) lägga sig i, befatta sig med
meddles befattar sig
meddlesome beskäftig, påträngande
mediaeval medeltida
medial mitt-, medial
median median
mediate medla
mediation medling, förmedling
mediator medlare
medical läkar-, medicinsk
medical student medicinare
medicament läkemedel
medication medicin
medicine medicin, läkemedel
medicine man medicinman
medieval medeltida
mediocre medelmåttig
mediocrity medelmåtta
meditate meditera, planera
Mediterranean medelhavs
medium medelmåttlig, mellan
medium length medellängd
medium wave mellanvåg
medley blandning
medulla oblongata förlängda märgen
medusa manet
meek ödmjuk, undergiven, tålmodig
meet träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta
meet again återse
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
meeting samling, sammanträde, möte
megahertz megahertz
megalomania storhetsvansinne
megaphone megafon
megs megabyte, MB
meister mästare
melancholy vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
mêlée livlig debatt, handgemäng
meliorate förbättra
mellow mogen, mogna, fyllig
melodic melodisk
melodious melodisk
melodrama melodrama
melody melodi
melon melon
melt tina, smälta
melting smält
melting pot smältdegel
meltingpoint smältpunkt
mem minne
member medlem, ledamot
member's medlems
member of Parliament riksdagsman
membership medlemskap
membrane membran, hinna
memento minnessak, minne
memo PM
memoir biografi, memoar
memorable minnesvärd
memorandum not, promemoria
memorial minnesmärke
memories minnen
memorize memorera
memorizing memorerande
memory minne
memory-depending minnesberoende
memos pm
men karlar, manskap
menace pest, hotelse, hot
menacing hotet
mend laga, reparera
mendacious lögnaktig
mendacity lögnaktighet, osanning
mended reparerade
mendicant friar tiggarmunk
mending lagning, reparerande
menfolk manfolk, karlar
menial tjänar-, simpel
meningitis hjärnhinneinflammation
menopause klimakteriet
menses menstrution
mensuration mätning
menswear herrkläder
mental sinnes-, sjäslig
mental state själstillstånd
mentality mentalitet
mentally andligen, mentalt
menthol mentol
mention nämna, omtala, omnämna
mentor mentor, handledare, rådgivare
menu matsedel, meny
menu-driven menystyrt
mercantile affärs-, handels
mercenary legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer manufakturhandlare
merchandise handelsvaror
merchant köpman, handlare
merchantability köpvärde
merciful nådig, barmhärtig
merciless obarmhärtig, skoningslös
mercilessly obarmhärtigt
mercury kvicksilver
mercy barmhärtighet
mere idel, ren, blott och bar
merely blott, endast, bara
meretricious liderlig, prålig
merge sammanfoga
merger sammanslagning
meridian meridian
meringue maräng
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
merle koltrast
mermaid sjöjungfru
merriment munterhet
merriness munterhet
merry god, munter
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
mescalin meskalin
mesdames mina damer
mesh maska, nätmaska
mesmerize hypnotisera
mess mäss
mess kit högtidsdräkt
mess up röra till, trassel
message meddelande, bud, budskap
messenger budbärare
messenger boy springpojke
Messiah Messias
messianic messianska
met möttes
metabolic metabolism, ämnesomsättnings
metabolism ämnesomsättning
metacharacter metatecken
metage mätavgift
metal metall
metallic metallisk
metallurgic metallurgisk
metalwork metallarbete
metalworking metallbearbetning
metamorphosis metamorfos, förvandling
metaphor liknelse
metaphorically bildspråk
meteor meteor
meteorology meteorologi
meter mätare
method metod
methodical metodisk
methodically metodiskt
Methodist metodist
methods metoder
methylated spirit rödsprit
meticolous noggrann, minutiös
metre meter
metric meter
metric-convention meterconventionen
metric system metersystem
metropolis världsstad
mettle skrot och korn, kurage
mettlesome livlig, morsk
mew jama
mews stallänga
micrometer mikrometer
midsummer midsommar
mime mime, pantomin
misdemeanour förseelse
misgovernment vanstyre
mismanagement vanskötsel
moment ögonblick, stund
momentary kortvarig
monochrome svartvit
monuments monument
movement rörelse
mucous membrane slemhinna
mummer mimartist, skådis
muniments privilegiebrev, urkunder
name kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte
name-calling utskällning
name-day namnsdag
name-dropping kändissnobberi
name-plate namnskylt
name part titelroll
named namngiven
nameless anonym, outsäglig, namnlös
namely nämligen
names namn, döper
namesake namne
national-costumes folkdräkter
new-comer nykommling
newcomer nykomling
nickname öknamn
night-time nattetid
noblewomen adelskvinnor
noisome skadlig
nomenclature terminologi
non-alignment alliansfrihet
non-commercial icke-kommersiell
noncommercial ickekommerciella
nourishment föda, näring
numeral siffra
numerals siffror
numerator täljare
numeric numerisk
numerical numerisk
numerous talrik, otaliga
nutmeg muskotnöt, muskot
oarsmen roddare
oatmeal havremjöl
of the same kind likadan
of the time dåvarande
oft-times ofta
oinment salva
ointment salva
old-time gammeldags
omen förebud, omen
ornament prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented utsirad
ornaments ornament
other-government andra som styr
out of time i otakt
outcome resultat
overcame övervann
overcome övervinna
overtime övertid
overwhelmed överhopad, överväldigad
palmer pilgrim
palmetto solfjäderspalm
parameters parametrar
parchment pergament
parliament parlament, riksdag
parliamentarism parlamentarismen
part-time deltid
past times gången tid
pastime tidsfördriv
pathname sökvägsnamn
pavement trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
pay a compliment visa en artighet
payment likvid, betalning, utbetalning
payments betalningar
pell-mell huller om buller
pen-name pseudonym
penmen skrivare
performed utförde
perfume parfym, vällukt, parfymera
perfumed parfymerad
period of employment anställningstid
permanent (emplyment) ordinarie
permeate genomtränga
permeates genomtränger
pet name smeknamn
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
piecemeal styckevis
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
place name ortnamn
placement placering
plummet sänke, lod
pomegranate granatäpple
pommel sadelknapp, puckla på
potentiometers potentiometrar
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
prepayment förskottslikvid
present times nutid
presentiment förkänsla
presume drista sig, förmoda, undererstå sig
prime anstryka, flöda
prime minister premiärminister, statsminister
prime time bästa sändningstid
primed flödat
primer knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose gullviva
primers läroböcker
primeval ursprunglig
primeval forest urskog
proclaimed proklamerade
proclaimer förkunnare
procurement anskaffning
product-development produkt-utveckling
programme spelplan
programmer programmerare
programmers programmerare
prononcement yttrande
proper name egennamn
pummel puckla på, sadelknapp
punishment straff, straff, bestraffning
puzzlement bryderi
quarrelsome stridslysten, grälsjuk
raiment skrud
re-employment återanställning
re-gummed eftergummerat
readjustment revision
readme läs mig
real-time realtid
realignment uträtning
rearmaments upprustning
recommence börja på nytt
recommend tillstyrka, rekommendera
recommendable rekommendabel
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
recruitment rekrytering
refinement förfining
reformed Church - the reformerta kyrkan
reformer reformator
refreshment förfriskning, vederkvickelse
refreshments förfriskningar
regime ordning, styrelse, regim
regiment regemente
reimbursement ersättning
reinforcement förstärkning
remedy botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance åtanke
rename namnändra
repayment återbetalning
replacement ersättning, återställelse
requirement krav
requirements krav
requirment behov
resentment förbittring
resettlement omflyttning
resume återuppta
resumes återupptar
retirement tillbakadragande
return home hemkomst
rhyme rim, rimma
rime rimfrost
roast meat stek
Rome Rom
rudiment anlag
rudimentary rudimentär
rudiments grunderna
runtime körning
rymes rimmar
sacrament sakrament
sacramental sakramental
salesmen försäljare
same samma
sameness enformighet
scheme arrangemang
screamed skrek
sediment bottensats
sedimentationrate blodsänka
seemed verkade
segments segment
semester termin
sentiment stämning, känsla
sentimental sentimental, känslosam
set of instruments bestick
settlement uppgörelse, nybygge
shame skam, blygsel
shameful skamlig
shimmer skimmra, skimmer
shipment frakt
simmer sjuda
slime slam, gyttja, slem, dy
small-time andra klassens
smear smeta
smeary smetig
smell os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly stinkande
some några, somliga, någon
somebody någon
someday någon dag
somehow på något sätt
someone någon
someplace någonstans
somersault volt, kullerbytta
something någonting
sometime nångång
sometimes stundom, emellanåt, ibland
somewhat något
somewhere någonstans
specific name artnamn
specimen exemplar, prov
speedometer hastighetsmätare
square measure ytmått
stage-management regi
stake in a game insats
stamen blommans ståndare
stammer stamma, stammning
state of emergency undantagstillstånd
statement uppgift, påstående, uppgift
steamer ångbåt
streamer vimpel
subframe underram
submenu undermeny
submerge dyka, nedsänka
summer sommar
summon to a memeeting kalla till möte
supernumerary statist, övertalig
supplement bilaga, tillägg
supplementary tilläggs
supreme överlägsen, högst
surname efternamn, tillnamn
sweetmeat karamell, godsak
swimmer simmare
swimming-costume simdräkt
swimming costume baddräkt
symmetric symmetrisk
symmetrical symmetrisk
symmetry symmetri
take-home lön efter skatt
tame tämja, matt, tam
tamer djurtämjare
temerity dumdristighet
temperament temperament
tenement hyrd bostad, arrendegård
tenement house hyreshus
testament testamente
textmessage textmeddelande
Thames - the Themsen
the same samma, densamme, lika
the Supreme Court Högsta domstolen
theme tema
thermometer termometer
three-dimensional tre-dimensionell
three times tre gånger
thyme timjan
time takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo
time-able schema, tidtabell
time-limit tids-begränsning
time-share apartment andelslägenhet
time-table schema, kommunikationstabell, tidtabell
time together samvaro
timely lämplig, läglig
timer tidrelä
times gånger
tiresome retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
to some extent i någon mån
toilsome mödosam
tome stor bok, volym
torment pina, kval
tormentor plågoande
tournament turnering
transformer transformator
transshipment omlastning
treatment bemötande, behandling
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
troublesome bråkig, krånglig, besvärlig
two at a time två i taget
unaccustomed ovan
unarmed obeväpnad
undergarments underkläder
understatement undervärdering
understatements undervärderingar
undocumented odokumenterat
undomesticate förvilda
unearned income arbetsfri
unemployment arbetslöshet
uniformed uniformerad
unmerciful obarmhärtig
unpremeditated oöverlagd
untimely oläglig
unwholesome osund
urgent message ilbud
username användarnamn
vehemence häftighet
vehement våldsam, häftig
voltammeter voltampermeter
volume storlek, volym, omfång
warmer värmare
wartime krigstid
waste time spilla tid
wearisome tröttsam
welcome välkommen, kärkommen, välkomna
welcome-home välkommen-hem
welcomed välkomnade
well-aimed välriktad
well-documented väldokumenterad
well-meaning välmenande
wholemeal osiktat mjöl
wholesome hälsosam
winsome älskvärd, vacker
without means obemedlad, medellös
womenfolk kvinnor
wonderment förundran
work environment arbetsmiljö
workmen arbetare
workmen`s dwellings arbetarbostäder
worrisome irriterande
worth mentioning nämnvärd
X-chromosome x-kromosom
yammer jämra sig
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.