The Swedish term "inrikes, tam" matches the English term "domestic"

other swedish words that include "inrikes" : english :
inrikes flyg domestic flight
inrikes inland
other swedish words that include "tam" : english :
instämmande accueded
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
altstämma alto
amfetamin amphetamine
stamfader, förfader, anfader ancestor
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
bestämma värdet av appraise
atmosfär, stämning atmosphere
testamentera bequeath
uppbrottsstämning breaking-up mood
äkthetsstämpel cachet
stämplar cancellations
stam, klan clan
tambur, effektförvaring cloak-room
medbestämmande co-determination
bestämd, koncis concise
instämma, medverka, sammanträffa concur
kongruens, överensstämmelse congruence
samstämmighet consensus
överensstämmande, konsonant consonant
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
stäm dace
postament dado
avstämplingsdag day of issue
prostämbete deanery
bestämt decidedly
bestämd definite
nedslå, nedstämma deject
förstämning dejection
härstamma från descend from
nedgång, sluttning, härstammning descent
bestämma, utnämna designate
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
bestämma, avgöra, avgöra determine
bestämd determined
maktbud, diktamen, diktat dictation
tämjda domesticated
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
tämligen, någorlunda fairly
stappla, stamma falter
ödesbestämd fated
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
flerstämmig sång glee
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
överensstämmande harmonised
obestämdbar indefinable
obestämd indefinite
obestämd intangible
testamentera leave by will
härstamning lineage
metamorfos, förvandling metamorphosis
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
sinnesstämning, humör, stämning mood
obestämdbar nondescript
ostämd out of tune
postament pedestal
stamtavla, släkregister pedigree
bestämd, diktatorisk peremptory
stämpla mot plot against
poststämpel postmark
förbestämd predetermined
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
förbestämd preset
bestämning qualifier
avståndsbestämning range-finding
regel, bestämmelse regulation
gummistämpel rubber-stamp
stämning, känsla sentiment
stamma, stammning stammer
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stämplar stamps
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
stämma stems
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
stamning, stamma stutter
åtala, stämma, lagsöka sue
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
startplats, avstamp take-off
pricka av, överensstämma tally
tämjbar tamable
tämja, matt, tam tame
djurtämjare tamer
tämjande taming
tampong tampon
testamente testament
folkstam, stam tribe
folkstam trible
koffert, trädstam, snabel trunk
stämma, melodi, ton tune
stämd tuned
samstämmig, enhällig unanimous
otämjd, oavbruten unbroken
obestämd undetermined
röst, stämma voice
voltampermeter voltammeter
testamente, kommer att, skall, vilja will
stämning, skrivelse writ
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.