The English term "fall ill with" matches the Swedish term "insjukna i"

other english words that include "ill" : swedish :
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
ant-hill myrstack
armadillo bältdjur
artillery artilleri
bacillary bacillär
bacillus bacill
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bouillon buljong
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brow of a hill backkrön
catepillar larv
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cavilling gnat
chill kyla, kylig
chilly kyligt
contract illness ådra sig
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
dill dill
dilly-dally vela
draw bills trassera
drill exercera, drill, drilla, borra
fill plombera, fylla
filled fyllt
fillet rulad, filé
filling plomb
fills fyller
flotilla flottilj
frill krås, rynka
frills grannlåt
fulfilling uppfyllande
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
get ill bli sjuk
gill gäl
gill cover gällock
good-will kundkrets, välvilja
grill halster, halstra
grills halstrar
guerilla gerilla
handbill affisch
hill kulle, backe
hillock hög, kulle
hills kullar
hillside backslutning, sluttning
hilly kuperad, kulle
iillegitimate illegitim
ill sjuk, dålig
ill-bred ouppfostrad, obelevad
ill-disposed illasinnad
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill-well agg
ill at ease olustig
illdeed ogärning
illegal olaglig
illegality olaglighet
illegally illegal
illegibility oläslighet
illegible oläslig
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illiberal okultiverad
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illness sjukdom, åkomma
illnesses sjukdomar
illogical ologisk
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illusion inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illusive bedräglig, illusorisk
illusory illusoriskt
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
illustrerad illustrated
illustrious lysande
instill indrypa, ingiva
kill dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill-joy glädjedödare
kill-or-cure hästkur
killed dödad
killer mördare
killing dödande
kills tar bort
landfill soptipp
leave by will testamentera
mill kvarn
mill-hand fabriksarbetare
millenium tusenårsrike
millennial tusenårig
millennium tusenårigt riket, årtusende
miller mjölnare
millet hirs
milliard miljard
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
million miljon
millionaire miljonär
millions miljoner
minipill minipiller
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
outdoor grill utegrill
overfilled överfyllda
pill piller
pillage plundring
pillar kudde, pelare
pillar-box brevlåda
pillion bönpall, damsadel
pillory skampåle
pillow huvudkudde, kudde
pillow-case kuddvar, örngottsvar
play-bill program, affisch
pusillanimous modlös
quill gåspenna
raillery raljeri
razorbill tordmule
recoilless rekylfri
refill byt ut
rill rännil, bäck
rolling-mill valsverk
sawmills sågverk
self-will egenvilja
shrill gäll
sill fönsterbräde
silliness enfald
silly dumt, dum, enfaldig
skill skicklighet
skilled rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful skicklig
skills skicklighet
spill spilla
standstill stillastående, stockning
still ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still-born dödfött
stillness stillhet
supercillious högdragen
surveillance övervakning
swill skölja
tendrill on a flower reva på en växt
thrill bäva, rysa
thriller roman, sensationsfilm
thrilling spännande, rafflande
thrills raffel
till till, ända tills, tills
till then dittills
tillage odling
tiller odlare, rorkult
town councillor stadsfullmäktige
trill drilla
trillion biljon
unmilled omalen
unskilled worker grovarbetare
unwilling ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly ogärna
uphill uppför, uppför backen
vacillate vackla
vacillation vacklan
vanilla vanilj
vauderville sångspel
villa villa
village by
villain skurk, rackare, bov
villainous skurkaktig, bovaktig
villainy skurkaktighet, skurkstreck
villein livegen
villian bov
waybill fraktsedel
weaving-mill väveri
weed-killer ogräsmedel
well not ill frisk ej sjuk
will testamente, kommer att, skall, vilja
willing beredvillig, villig
willingly gärna, villigt
willow vide, pil träd
willow grouse dalripa
willowy smärt
windmill väderkvarn
other english words that include "with" : swedish :
associate with sällskapa med, umgås med
be content with nöja sig
be on visiting terms with umgås
bring with one medföra
careful with rädd om
coffee with milk café-au-lait
comply with uppfylla
condole with kondolera
consult with rådgöra med
crane to lift with kran att lyfta med
disagree with vara oense med
do without umbära
familiarize with vänja
from within inifrån
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
go without undvara
haggle with schackra med
herewith härmed
illuminate with light belysa med ljus
in love with förälska i
infected with anstrucken av
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
mark with numbers numrera
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
notwithstanding oaktat
overgrown with bevuxen
pond with water damm
reason with resonera med
remark with anmärka på
rest with åvila
robbery with violence rån
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shout with joy jubla
skid with a car sladd med bil
struggle with bekämpa
together with jämte
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå