The English term "make do with" matches the Swedish term "få klara sig med"

other english words that include "make" : swedish :
book-maker vadhållningsagent
cabinet-maker möbelsnickare
dressmaker sömmerska
lawmaker lagstiftare
level make avjämna
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey göra en resa
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
make as if låtsas som om
make away with a person röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam sylta
make known kungöra
make light of bagatellisera
make love to kurtisera
make nervous enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make ons's début debutera
make port angöra hamn
make sure of förvissa sig om
make the bed bädda
make the price faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
matchmaker äktenskapsmäklare
moviemaker filmskapare
shoemaker skomakare
trouble-maker bråkmakare
watchmaker urmakare
other english words that include "do" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abdomen buk, underliv
abdominal buk
abdominous med stor mage
Aberdonian Aberdeen
about doogs om hundar, vädra
addon tilläggsprogram
ado ståhej, väsen
adolescence uppväxttid
adolescent tonårs
adolscent ungdom
adominition förmaning
adopt adoptera, anta
adopted införda
adoption adoptering
adorable bedårande, beundransvärd
adoration tillbedjan
adore dyrka, tillbedja, avguda
adoring beundrande
adorn smycka, pryda
adornment prydande, prydnad
ambasador ambasadör
ambassador ambassadör
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
antidote motgift
antidotes motgifter
ardour iver, iver
armageddon harmageddon
assistant doctor underläkare
at random på måfå
avocado avokado
back door bakdörr
backdoor bakdörren
backdown reträtt
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
be done ske
become predominant ta övererhand
bedouin beduin
blood-donation blodgivning
blood-donors blodgivare
boredom leda
bow-window burspråk
bravado karskhet
breakdown haveri
broken-down avsigkommen
bulldoze tvinga, skrämma
bulldozer schaktningsmaskin
burdock kardborre
calm down lugna sig
candour uppriktighet
Christendom kristenhet
christendom's kristenhetens
commodore kommendör
condole with kondolera
condolence kondoleans
condom kondom
condominium gemensam överhöghet
condone överse med, förlåta, gottgöra
condor kondor
corridor korridor
countdown nedräkning
cuspidor spottkopp
dado postament
do göra, duga, uträtta
do a sum räkna ett tal
do arithmetic räkna
do I know it? kan jag det?
do well sköta sig väl
do without umbära
do you think månne
docile foglig, lydig
docility foglighet
dock skeppsdocka
dock (of the bay] docka
docks bassänger
docs dokument
doctor läkare, doktor
doctor of medicine medicine doktor
doctored fiffla
doctors doktorer
doctors' doktorers
doctrine doktrin, lära
document handling, dokument, urkund, akt
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documented dokumenterad
documention dokumentation
documents dokument
dodge knep, knyck, kila undan
doe hind, kaninhona
doe-rabbit kaninhona
does gör
doesn´t inte
doff ta av sig hatt
dog hund
dog-days rötmånad
dog-rose nyponbuske
dogdays rötmånad
doggerel knittel, haltande vers
dogs hundar
doing gjort, förehavande
dole arbetslöshetsunderstöd
doll docka
dollars dollar
dolorous smärtsam
dolphin delfin
dolt träskalle
domain-name domännamn
dome dom, kupol
domesday domens dag
domestic inrikes, tam
domestic comfort hemtrevnad
domestic flight inrikes flyg
domesticated tämjda
domicile fast bostad, hemort
dominanse herravälde
dominant dominerande, förhärskande
dominate behärska, dominera
dominated behärskande
domination herravälde
domineer dominera, behärska
domineering härsklystentyrannisk
dominican dominikanska republiken
dominion välde, besittning, herravälde
don't inte
don`t mention it inget att tala om
don´t inte
donate donera
donation gåva
donations gåvor
done gjort
donkey åsna
donor givare
door dörr, port, lucka
doorkeeper portvakt
doors dörrar
doorstep tröskel
doorway dörröppning
dooryard gård, bakgård
dope knark
dormant sovande, vilande
dormitory sovsal, sovstad
dormouse hasselmus
dory liten roddbåt
dos-format dos format
dose dos, dosis, sats
dot prick, pricka, punkt
dot-matrix pinn
dotage svaghet, ålderdomsslöhet
dote vara barn på nytt
dots punkter
dotted prickad
double dubbel, fördubbla
double-check dubbelkolla
double-click dubbelklicka
double-column dubbelkolumn
double-cross lura
double-dealer bedragare
double-decker biplan, tvåvåningsbuss
double-quick språngmarsch, hastig marsch
doubleclick dubbelklicka
doubles fördubblar
doubt tvivla, betvivla, tvivel
doubted ifrågasatts
doubtful tvivelaktig, tveksam, betänklig
doubtless otvivelaktigt
doubts tvivel
douche dusch
dough deg
doughty duktig, manhaftig
dove duva
dovetail hopsinka
dovetailed hoplänkad
dowager änkenåd
dowdy sjaskig
dower änkas del i boet
down nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför
down-hearted modlös, missmodig
down-trodden nertrampad
downcast nedslagen
downfall skyfall, nedgång
download ladda ner
downloaded nerladdat
downpour hällregn, störtregn, skyfall
downright fullkomligt
downstairs nere
downtown centrum
downtrodden förtrampad
downward nedåt
downwardly nedåt
downwards nedåt, nedanför
dowries hemgifter
dowry hemgift, gåva
doze tupplur, dvala, dåsa
dozen dussin
edomites edomiterna
eiderdown eiderdun
endorse endossera, bekräfta
endorsement endossement
endow donera, förläna
endowed donerande
endowment gåvofond
fall down rasa
foreshadow förvarning
freedom frihet
front door ytterdörr
gambado skutt, krumsprång
gondola gondol
haddock kolja
hazardous vansklig, farlig
heathendom hedendom
heterodox kättersk
hoodoo olycks-, trolldom
hot-dog varm korv
hunting-dog jakthund
I beg your pardon! ursäkta mig!
idol avgud, idol
idolatrous avgudisk
idolatry avgudadyrkan, avguderi
idolization avgudadyrkan
idolize avguda
in doubt tveksam
inclined to do böjd
indo-european indoeuropeisk
indolent slö, loj
indomitable okuvlig
indoors inomhus, inne
innuendo insinuation
intend to do tänka göra
it is raining cats and doogs ösregn
keep on doing fortsätta med
kickdown nedväxling
kingdom rike, konungarike, kungarike
knock-down dråpslag
kudos beröm
lay down nedlägga
Macedonia macedonien
markdown prissänkning
mastodon mastodont
matador matador
meadow äng
meadow mushroom champinjon (ängs- )
mow down meja ner
myrmidon hantlangare, hejduk
ne'er-do-well odåga
news-vendor lösnummerförsäljare
newsvendor tidningsförsäljare
next-door närmast
note down annotera
odour lukt, doft
ortodox renlärig
out-of-doors utomhus
out of doors utomhus, ute
outdo överträffa, överglänsa
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
overdo överdriva
overshadow överskugga
overshadows överskuggar
paddock sadelplats, hästhage, hage
pardon förlåtelse, benåda
play down avdramatisera
prairie doog präriehund
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
predominate dominera
princedom furstendöme
pseudo falsk
pull-down rullgardin
pulldown drag ner
random slumpvis
randomly slumpvist
readout avläsning
redo göra om
redo-function upprepa-funktion
redolent doftande
redouble fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt skans
rix-dollar daler
rub-down kraftig gnidning
run-down slutkörd
sacerdotal prästerlig
sardonic sardonisk, hånfull
sash-window skjutfönster
seldom sällan
send down relegera
serfdom livegenskap, träldom
settle down hamna, bosätta sig
shadow skugga
show-window skyltfönster
sink down digna
sit down sätta sig
sniffer dog spårhund
speedometer hastighetsmätare
splendour glans, prakt
stevedore stuveriarbetare
stupendous förbluffande
swing-door svängdörr
tendon sena
thistle-down tistelfjun
to-do väsen, ståhej
todo att göra
torpedo torped, torpedera
trap-door fallucka
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
turtle-dove turturduva
underdog strykpojke
underdone halvrå
undo ångra
undo-function ångrafunktion
undocumented odokumenterat
undoing fördärv, upplösande
undomesticate förvilda
undone ångrade
undos ångramöjligheter
undoubtedly otvivelaktigt
unpardonable oförlåtlig
up-and-down upp och ner
up and down av och an
upside down upp och ned
vendor försäljare
vendors försäljare
want to do vill göra
watchdog vakthund
well-documented väldokumenterad
well-to-do välbärgad
widow änka
widower änkling
widowhood änkestånd
window fönster
window-dressing fönsterskyltning
window-pane fönsterruta
windows-compatible windowskompatibelt
windows-directory windows-katalog
wisdom vishet, klokhet, visdom
write down uppteckna
wrongdoer syndare
wrongdoing ond gärning
other english words that include "with" : swedish :
associate with sällskapa med, umgås med
be content with nöja sig
be on visiting terms with umgås
bring with one medföra
careful with rädd om
coffee with milk café-au-lait
comply with uppfylla
condole with kondolera
consult with rådgöra med
crane to lift with kran att lyfta med
disagree with vara oense med
do without umbära
fall ill with insjukna i
familiarize with vänja
from within inifrån
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
go without undvara
haggle with schackra med
herewith härmed
illuminate with light belysa med ljus
in love with förälska i
infected with anstrucken av
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
mark with numbers numrera
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
notwithstanding oaktat
overgrown with bevuxen
pond with water damm
reason with resonera med
remark with anmärka på
rest with åvila
robbery with violence rån
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shout with joy jubla
skid with a car sladd med bil
struggle with bekämpa
together with jämte
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå