The English term "skid with a car" matches the Swedish term "sladd med bil"

other english words that include "skid" : swedish :
skid slira, bromsa
other english words that include "with" : swedish :
associate with sällskapa med, umgås med
be content with nöja sig
be on visiting terms with umgås
bring with one medföra
careful with rädd om
coffee with milk café-au-lait
comply with uppfylla
condole with kondolera
consult with rådgöra med
crane to lift with kran att lyfta med
disagree with vara oense med
do without umbära
fall ill with insjukna i
familiarize with vänja
from within inifrån
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
go without undvara
haggle with schackra med
herewith härmed
illuminate with light belysa med ljus
in love with förälska i
infected with anstrucken av
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
mark with numbers numrera
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
notwithstanding oaktat
overgrown with bevuxen
pond with water damm
reason with resonera med
remark with anmärka på
rest with åvila
robbery with violence rån
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
shout with joy jubla
struggle with bekämpa
together with jämte
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
other english words that include "car" : swedish :
à la carte à la carte
after-care eftervård
apothecary apotekare
apple-cart ställa till trassel
Ardennes carthorse ardennerhäst
be careless slarva
calling card visitkort
car bil, vagn
caramel kola
carat karat
caravan husvagn
caraway kummin
carbohydrate kolhydrat
carbolic karbolsyra
carbon kol
carbuncle böld, röd ädelsten
carburettor karburator, förgasare
carcase as, lik, kadaver
carcinogenic cancerframkallande
card kort, spelkort
cardboard papp, kartong
cardemom kardemumma
cardigan kofta, stickad ylleväst
cardinal kardinal, främst
cardinals kardinaler
cards kort
cardsharper falskspelare
care försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
care-taker vårdare
care for bry sig om
career karriär
carefree sorglös
careful aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of mån om
careful with rädd om
carefully noggrannt
careless slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly oförsiktigt
carelessness slarv
caress smekning, smeka
caresses smeker
caressing smekande
caret markör
caretaker vaktmästare
careworn tärd
cargo last
cargo-ship lastfartyg
caribbean västindisk
caribou amerikansk ren
caricature karikera, karikatyr
caries tandröta, benröta
carnage blodbad
carnal sinnlig, köttslig
carnation nejlika
carnival karneval
carnivorous köttätande
carol julsång, lovsång
carols julsånger
carouse festa, rumla
carp gnata, karp
carpenter snickare
carpet matta
carphone mobiltelefon
carping gnat
carriage ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier hållare
carrion as
carrot morot
carry bära, föra
carry-on fortsätt
carry off avleda
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carry out genomdriva
carrying bärande på
carrying strap axelrem
cars bilar
cart kärra, vagn, åkdon
cartel kartell
carth jord
cartilage brosk
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cartridge patron, filmrulle
cartridge to a gun patron
carts kärror
carve tälja, skära, rista, snida
carved huggen
carving träskulptur
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
decarbonize sota
dining-car restaurangvagn
discard kassera, kasta bort
discarded avlagd
escarpment brant
gear on a car växel på en bil
head scarf sjalett
hydrocarbons kolväten
incarcerate fängsla
incarceration fängslande
incarnate förkroppsliga
incarnation inkarnation
jack in cards knekt i kort
justicary domsrätt
lead in cards förhand i kort
lettercard kortbrev
macaroni makaroner
macaroon mandelkaka
miscarriage missfall
motor-car bil
pack of cards kortlek
petrol to the car bensin till bilen
placard affisch, anslag, löpsedel, plakat
playcarding affischering
postcard vykort, brevkort
precarious betänklig, vansklig, osäker
recarde dra sig tillbaka
reincarnation reinkarnation
scar ärr, skråma
scarab skarabé
scarce sällsynt, knapp
scarcely knappt, knappast
scarcity knapphet
scarecely knappast
scarecrow fågelskrämma
scaremonger panikspridare
scarf halsduk
scarity brist, sällsynthet
scarlet högröd, scharlakansröd
scarlet fever scharlakansfeber
scarp brant, stup
scary skrämmande
sleeping-car sovvagn
soundcard ljudkort
sportscard sportkort
stone-carved stenhuggna
streetcar spårvagn
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
teacart tevagn
tramcar spårvagn
tyre to a car däck
undercarriage ställ
vicar kyrkoherde
vicarage prästgård
vicarious ställföreträdande