The Swedish term "dra sig tillbaka" matches the English term "recarde"

other swedish words that include "dra" : english :
förnedra abase
lindra abate
om hundar, vädra about doogs
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
dragspel accordion
beundransvärd admirable
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
befordran advancement
åldrande ageing
luft, vädra, lufta air
luftmadrass air-bed
underhåll, underhållsbidrag alimony
lindra, mildra alleviate
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
mödravårdscentral antenatal
föråldrad antiquated
lindra, lugna, blidka appease
uppdrag assignment
sammandragning astringent
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
romdränkt sockerkaksring baba
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
pladdrar babbles
hindra balk
klandra, klander, tadel, skylla på blame
spänna, dra till brace
brödraskap, broderskap brotherhood
bläddra browse
bläddrare browser
bläddrare browsers
kringvandrande musikant busker
förgången, föråldrad bygone
grön, ofjädrad callow
kolhydrat carbohydrate
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fodral casing
domkyrka, katedral cathedral
hundraårsdag centenary
hundragradig centigrade
århundraden centuries
århundrade, sekel century
utfordra, utmana, utmaning challenge
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
ändrad changed
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klump, hindra, träsko clog
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dragspel concertina
harmoni, endräkt concord
brödraskap confraternity
på varandra följande consecutive
hindra constrain
sammandra constrict
sammandragning constriction
ådra sig contract illness
sammandragning contraction
medverka, bidra contribute
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
åkdon, fordon, befordran conveyance
kostym, dräkt costume
ambasadråd, rådgivare counsellor
nedräkning countdown
motfordran counter-claim
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
hedrad credited
bedragare, krok crook
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
förnedra debase
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
minska, förnedra, degradera degrade
avkräva, avfordra demand from
skildra depict
skildra, beskriva describe
hitta, uppdraga detect
dra ifrån, förringa detract
katastrofdrabbade diasterstricken
sammandrag, smälta maten digest
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
illa beryktad, vanhedrande disreputable
dra bort, distrahera distract
bedragare double-dealer
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
drake dragon
dragon dragoon
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drack, druckit drank
drapera, kläda drape
drastisk drastic
drastiskt drastically
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
muddra dredge
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
dregla, dregel, dravel drivel
drunkna, dränka drown
varandra each other
grundämne, grunddrag element
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emigrera, utvandra emigrate
fodral encasement
sammandrag epitome
kringvandrande errant
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
fordrande, krävande exacting
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
avsöndra excrete
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
villfarelse, bedräglighet fallacy
maskeraddräkt fancy-dress
dräng farm-worker
handräckningstjänst fatigue-duty
befjädrad feathered
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
fodrade fed
utfodrare feeder
drätsel, finansiera finance
fladdra flicker
fladdrande flickering
fladdra, sväva flit
fladdrar flits
flundra, sprattla, plumsa flounder
vattenränna, flodravin flume
oro, fladdra, vaja flutter
fladdrar flutters
foder (till djur), fodra fodder
folkdräkter folk-costumes
göra en räd, foder, plundra forage
plundra foray
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fritt, obehindrad freely
fullfjädrad full-fledged
snattra, kackla, pladdra gaggle
schackdrag, utspel gambit
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
klädedräkt, kostym, skrud garb
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
dräktighet gestation
glittra, blänka, tindra glisten
klänning, kåpa, dräkt gown
farföräldrar grandparents
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
åldras grow old
helgeflundra halibut
hindra, korg hamper
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högdragen haughty
dra, hala, notvarp haul
fotvandra hike
slå, träffa, träff, drabba hit
dråp homicide
hedra, heder, ära honour
hedrad honoured
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
nedsättande, förnedrande humiliating
hundra hundred
hundrafalt hundredfold
hundratals hundreds
hundrade hundredth
hydrauliska hydraulic
hydraulik hydraulics
bedräglig, illusorisk illusive
genomdränka, genomsyra imbue
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
bedragare imposter
impregnera, genomdränka impregnate
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ådra sig incur
indrag indention
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
bidragande instrumental
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
ofördragsam intolerant
pladdra, pladder, rotvälska jabber
dra olycka över jinx on
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
vandrande riddare knight-errant
dråpslag knock-down
ändrad senast last-modified
tvåla in, löddra sig, lödder lather
föredrag om lecture on
drägg lees
gummimadrass lilo
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
anletsdrag lineament
fodrad, randig lined
plundra loot
kränga, krängning, sladdra lurch
huvudram mainframe
dråp man-slaughter
plundrare marauder
plundrande marauding
under, förundra sig marvel
genidrag master-stroke
madrass mattress
melodrama melodrama
högtidsdräkt mess kit
utvandra migrate
mildra mitigate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
mos, dravel mush
folkdräkter national-costumes
nyfjädrad new-fledged
nattdräkt nightwear
föråldrad obsolete
spärra, täppa till, hindra obstruct
hindrande obstructive
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
varandra one another
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
stalldräng ostler
andra som styr other-government
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
högdragen, myndig overbearing
dra över kredit overdraw
fördrag pact
vaddera, madrassera, kudde pad
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
lodrät perpendicular
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
lod, lodrätt, blylod plumb
byte, plundring, plundra plunder
plundrande plundering
krut, pulver, puder, pudra powder
utestänga, hindra preclude
framföra, föredraga, föredra prefer
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
drag ner pulldown
dragande pulling
drar pulls
kvadrant quadrant
kvadratiska quadratic
oväsen, bedrägeri, racket racket
genomleta, plundra ransack
återfordra reclaim
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
styra om, ändra, ställa om redirect
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
namnändra rename
lämnar, föredraga, återge render
behöver, erfordra, tarva require
andrahandspris resale price
vidarebefordra reship
storleksändra resize
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
indragbart retractable
ändrat rewritten
ådrad ribbed
fribytare, vandrare rover
avskeda, säck, påse, plundra sack
salva, bärga, lindra salve
drabant, satellit satellite
indränka, genomsyra saturate
dräpande scathing
bläddra scroll
bläddrande scrolling
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
gömma, avsöndra secrete
självbedrägeri self- deception
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
lodrätt, idel, gir, gira sheer
axel, bog, skuldra shoulder
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
dräpa, döda slay
möbelöverdrag slipcover
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
sluddra slur
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
snusa, fnysa, vädra sniff
snusa, snus, vädra snuff
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
lindra, lugna soothe
andraårsstuderande sophomore
tindra, spraka, gnistra sparkle
fräsa, sluddra splutter
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
fördröjer, hindrar stalls
strimma, drag streak
slagen, drabbad stricken
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
högdragen supercillious
översvämma, dränka, kärr swamp
sopa, sotare, drag, svepa sweep
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
skoja, bedra, svindel swindle
bedrägeri take-in
tjuder, tjudra tether
dramatisk thespian
hindrande thwarting
åtdragande tightening
åtdragning tightness
dräglig, uthärdlig tolerable
tåla, fördra, tolerera tolerate
dragningskraft, dragning traction
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
förvandla, förändra transform
fördrag, traktat, avtal treaty
dra, utvandring trek
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
dragkamp tug-of-war
bläddra turn over the leaves
tindra, blinka, glimt twinkle
oförmögen, förhindrad unable
oförändrat unaltered
endräkt unanimity
odräglig, outhärdlig unbearable
oförändrad unchanged
samklang, endräkt unison
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
vädra ventilate
lodrät vertcal
dräkt vesture
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
vattendrag watercourse
hindrad av vädrets makter weatherbound
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
kabeldragning wiring
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
obehindrad without hindrance
under, undra, underverk wonder
förundra sig, undra över wonder at
undrade wondered
undrande wondering
förundran wonderment
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield