The English term "err" matches the Swedish term "fela, missta sig"

other english words that include "err" : swedish :
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
Baltic herring strömming
barberry berberis
berry bär
bilberry blåbär
bird cherry hägg
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blueberry blåbär
cherry körsbär
cloudberry hjortron
cowberry lingon
cranberry tranbär
derrick lastkran
deterrent avskräckande
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
errant kringvandrande
erratic oregelbunden, kringirrande
erroneous felaktig, oriktig
error misstag, fel, villfarelse
errors misstag, fel
ferret vessla, snoka
ferro-alloys ferrolegeringar
ferry färja
ferryman färjkarlen
gooseberry krusbär
herring sill
herring gull gråtrut
huckleberry blåbär
interrail tågluffning
interrogate utfråga
interrogative frågande
interrupt störa, avbrott
interruption uppehåll
interrupts avbrott
jerrican dunk
jerry tysk
jerry-builder husskojare
jerry-building fuskbygge
jerry-built fuskbyggt
knight-errant vandrande riddare
mark of interrogation frågetecken
match - to merry parti
Mediterranean medelhavs
merriment munterhet
merriness munterhet
merry god, munter
merry-go-round karusell
merry-goround karusell
mulberry mullbär
overrate överskatta
override åsidosätta
overrule förkasta, upphäva
overrun överskrida, översvämma
pick berries rensa bär
printer's error tryckfel
rasberry hallon
raspberry hallon
referred hänvisat
referring refererande
sherry sherry
strawberry jordgubbe, smultron
subterranean underjordisk
terrace terrassera, husrad, terass
terrain terräng
terrestrial jordisk
terrible ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd
terrific fruktansvärd
terrified förskräckt
terrify förskräcka, förfära
territories områden
territory område, territorium
terror fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize terrorisera
tin of herrings sillburk
unerring osviklig
uninterrupted oavbruten
wherry skuta
wherryman färjkarl