The Swedish term "draga, tappa ur, rita, teckna, dra" matches the English term "draw"

other swedish words that include "ur" : english :
uralstring abiogenesis
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
orimlig, absurd absurd
absurditet absurdness
noga, ackurat, verkligt accurate
sur, syra, syrlig acid
försurning acidification
försura acidify
akupunktur acupuncture
ajournera adjourn
binjure adrenal gland
agentur agency
flygburen airborne
ehuru albeit
be om ursäkt allege
sjukhuskurator almoner
angostura angostura
animal, djur animal
mikroskopiskt djur animalcule
djur animals
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
hursomhelst anyway
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
arkitektur architecture
väduren aries
bältdjur armadillo
armatur armature
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
assur asshur
juridiskt ombud attorney-at-law
aura, utstrålning aura
azurblå azure-blue
yttre slottsmur bailey
valurna ballot-box
konkurs bankruptcy
barbiturat barbiturate
vara ute på turné barnstorm
murbräcka battering-ram
ha tur be lucky
bli lurad be taken in
uppburen be thought highly of
best, djur, odjur, fä beast
rovdjur beast of prey
naturskön plats beauty-spot
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
rå, djurisk bestial
skurk, kanalje blackguard
ynklig figur blighter
burdust sätt bluffness
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
litteratursökning booksearch
burspråk bow-window
murare bricklayer
pigg, kry, hurtig, rask brisk
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
burdus, brysk brusque
odjur, djur, rå brute
röra sig ur fläcken budge
tjur bull
tjurfäktning bull-fighting
burgogne burgundy
köpkurs buying-rate
surr, surra buzz
ömsom, i tur och ordning by turns
teburk caddy
bur cage
burar cages
burköppnare canopener
karburator, förgasare carburettor
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
träskulptur carving
kreatur, boskap cattle
censor, censurera censor
censurerad censored
censur censoring
censur censorship
juristkontor chambers'
turistbuss charabane
hurra cheer
hurrade cheered
urval choise
civilisation, kultur civilization
urringning, klyvning cleavage
urklippshanterare clipboard
tambur, effektförvaring cloak-room
ur, klocka clock
urtavla clock-face
urverk clockwork
konkurrera, tävla compete
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
kontur contour
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
kurage, mod courage
löpare, kurir courier
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
kur course of treatment
banor, harjägare, springare, kurser courses
kurtis, frieri court-ship
vurm, mani craze
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
gurka cucumber
kulturell cultural
kultur culture
kulturer cultures
botemedel, kurera, bota cure
lärokurs, kurs curriculum
currypulver curry-powder
kursiv cursive
båge, kröka, kurva curve
kurvor curves
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
konjunkturbetingad cyclical
urkalka decalcify
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
rådjur, hjort deer
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
spåra ur derail
urartat deteriorating
ringa, urtavla dial
diktatur dictatorship
restaurangvagn dining-car
ta någon ur en villfarelse disabuse
skönja, märka, urskilja discern
urbleka, avfärga discolour
gottfinnande, urskiljning discretion
diskriminering, urskillning discrimination
rubba, rycka ur led dislocate
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
handling, dokument, urkund, akt document
lura double-cross
tupplur, dvala, dåsa doze
manufakturvaror drapery
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
tjurighet, förtrytelse dudgeon
narra, lura dupe
armatur electric fittings
utrustning, apparatur equipment
europabolag euro-company
europavaluta euro-currency
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
eurocheck eurocheque
Europa Europe
europeisk, europé European
europeer europeans
europeiska europeer
vräka ur ett hus evict from a house
tacka - djur ewe - animal
urskulda sig exculpate oneself
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
vurm, mani fad
skönlitteratur, diktroman fiction
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
tall, fura fir
grundmurad firmly rooted
flygtur, flykt flight
kurtis flirtation
skurtrasa floorcloth
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
foder (till djur), fodra fodder
mistlur foghorn
lurad fooled
force majeure force majeure
kirurgtång forceps
lycklig, tursam fortunate
frimurare Freemason
från, ur, ifrån from
ilsken, rasande, ursinnig furious
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
apoteksburk gallipot
gurgla gargle
liten gurka gherkin
urholka, trycka ut gouge
urholkad gouged
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
sagodjur gryphon
mås, lura gull
lättlurad gullible
guttural guttural
naturlig hemvist habitat
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
kurragömma hide-and-seek
urval highlights
lura, spratt hoax
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
horn, lur horn
hur how
hur mår du how are you
gnola, surr, surra, surra hum
hurra hurrah
hydda, kaninbur hutch
ursäkta mig! I beg your pardon!
urminnes immemorial
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
in natura, i natura in kind
indoeuropeisk indo-european
stursk, oförskämd insolent
försäkring, assurans insurance
faktura, faktuera invoice
kursiv italic
kursiverad italicized
kursivering, kursiv italics
murgröna ivy
bondlurk jake
syltburk jam-pot
buren jankers
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
kontursåg, lövsåg jigsaw
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
nöjestur joyride
jura jurassic
edsvuren person jurat
juridiktions jurisdictional
juridik jurisprudence
juridisk jurisprudential
jurymedlem juror
nämnd, jury jury
känguru kangaroo
njure kidney
hästkur kill-or-cure
hugskott, fnurra kink
skurkstreck knavish
lag, juridik law
jurist lawer
sakförare, advokat, jurist lawyer
surdeg leaven
purjolök leek
koloss, sjöodjur leviathan
naturlig storlek life-size
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
lektyr, litteratur literature
skräp, bår, kull av djuryngla litter
liturgisk liturgic
liturgisk liturgical
liturgi liturgy
lamadjur llama
naturlig magnet lodestone
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
urusel lousy
urringad low-necked
tur luck
oturlig, vanlottad luckless
ligga på lur lurk
lurande lurking
lodjur, lo lynx
blöta upp, laka ur macerate
durton, större major
röja någon ur vägen make away with a person
kurtisera make love to
däggdjur mammal
vanvett, vurm, mani mania
murmeldjur marmot
murare, frimurare mason
mazurka mazurka
manufakturhandlare mercer
metallurgisk metallurgic
skrot och korn, kurage mettle
gunstling, någons kreatur minion
odjur, vidunder monster
murkla morel
sur, vresig, dyster morose
mortel, mörsare, murbruk mortar
turistbuss, buss motor coach
försvarsmur, skans, hög mound
tjurskalle, mulåsna mule
privilegiebrev, urkunder muniments
vägg-, väggmålning, mur mural
purpursnäcka murex
stalltips, lur, tupplur nap
födsel, ursprung nascency
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
urringning neckline
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
neurologi neurology
neuros neurosis
neurotiskt neurotical
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
naturligtvis, givetvis of course
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
jourhavande on duty for the day
ursprungligen orgiginally
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
ursprunglig, originell original
ursprunligen originally
ur out of
få ur fattning outface
växa ur outgrow
urvuxen outgrown
tur, tripp outing
skissera, kontur outline
alleuropeisk pan-european
älsklingsdjur, kela pet
snurrig, vimsig pixilated
plåster, murbruk plaster
pluralis plural
kanna, gryta, kruka, burk pot
potpurri potpourri
tjura pout
konservburk preserve-tin
ursprunglig, primär primary
ursprunglig primeval
urskog primeval forest
ursprunglig, enkel, primitiv primitive
ursprunglig, urtids primordial
prins, furste prince
furstendöme princedom
furstlig princely
prinsessa, furstinna princess
furstendöme principality
förtursrätt, företräde, prioritet priority
procedur procedure
professur professorship
prov, bevis, korrektur proof
puritan Puritan
högröd, purpur, rosa purple
fyrfotadjur quadruped
kaninbur rabbit-hutch
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
kurs rate of exchange
sur ratty
mottagare, telefonlur receiver
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
rekursera recurse
rekursion recursion
rekursiv recursive
ren, rendjuret reindeer
kräldjur reptile
resurs resource
restaurang restaurant
restaurering restoration
återställa, restaurera restore
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
returbar returnable
returnerade returned
rådjur, rom roe
rådjur roedeer
skojare, skälm, skurk rogue
skurkaktighet roguery
skurkaktig roguish
urusel ropey
skurk ruffian
skurkaktig ruffianly
säljbar, kurant saleable
vilohem, kuranstalt sanatorium
surkål sauerkraut
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
skurkaktigt scoundrelly
genomsöka, skura scour
skrot, skrota ned, bit, urklipp scrap
skuras, krubba scrub
lätt regnskur, rusa, vindil scud
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
urval, val selection
returnera send back
raggig, lurvig shaggy
skaldjur shellfish
dusch, skur shower
regnskur shower of rain
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
tupplur, ta sig en lur snooze
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
sur sour
upprinnelse, källa, ursprung source
hälsobrunn, kurort spa
snurra, spinna spin
snurrar spins
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
kurage spunk
spurt, spruta spurt
bildhuggar-, skulpturer statuary
styra, ungtjur steer
turistklass, mellandäck steerage
strukturell structural
struktur structure
strukturerad structured
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
tjura sulk
solur sundial
övernaturlig supernatural
surfa surfing
kirurg surgeon
kirurgi surgery
kirurgisk surgical
sur surly
svabb, skrubba, skura swab
snurrstol swivel-chair
kursplan, översikt syllabus
restaurangtyp take-away
djurtämjare tamer
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
teburk tea caddy
temperatur temperature
temperaturer temperatures
konsistens, struktur texture
åskskur thundershower
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
sillburk tin of herrings
tur, turnera, resa, turné tour
turist tourist
turnering tournament
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
klurig tricky
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
planteringsspade, murslev trowel
jetturbin turbo-jet
proppellerturbin turbo-prop
turbulens turbulence
turistbyrå turist agency
turk Turk
Turkiet Turkey
turkisk Turkish
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
surna turn sour
turkos turquoise
turturduva turtle-dove
snurra twirl
tvinna, snurra twist
ur gängorna, rubbad unhinged
oturliga, olycklig unlucky
onaturlig unnatural
urin urine
urna urn
ändra kurs veer
hjortkött, rådjurskött vension
ohyra, skadedjur vermin
skurk, rackare, bov villain
skurkaktig, bovaktig villainous
skurkaktighet, skurkstreck villainy
skur, salva volley
vägg, mur wall
liten känguru wallaby
makulatur waste paper
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
urvisare watch-hand
urmakare watchmaker
vaxfigur waxwork
hur är det fatt what`s the matter
huruvida, om whether
spinna, surra, surr whir
yra, virvla, virvel, snurra whirl
snurra whirligig
spinna, surra, surr whirr
snurr whirring
djur- och växtliv wildlife
urskog wildwood
pungdjur wombat
murmeldjur woodchuck
urverk works of a watch
vrida ur wring
armbandsur wristwatch
vred ur wrung
årsgammalt djur yearling
hurra yippee
djurbeskrivning zoography
djurdyrkan zoolatry
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
Zürich Zürich
other swedish words that include "dra" : english :
förnedra abase
lindra abate
om hundar, vädra about doogs
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
dragspel accordion
beundransvärd admirable
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
befordran advancement
åldrande ageing
luft, vädra, lufta air
luftmadrass air-bed
underhåll, underhållsbidrag alimony
lindra, mildra alleviate
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
mödravårdscentral antenatal
föråldrad antiquated
lindra, lugna, blidka appease
uppdrag assignment
sammandragning astringent
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
romdränkt sockerkaksring baba
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
pladdrar babbles
hindra balk
klandra, klander, tadel, skylla på blame
spänna, dra till brace
brödraskap, broderskap brotherhood
bläddra browse
bläddrare browser
bläddrare browsers
kringvandrande musikant busker
förgången, föråldrad bygone
grön, ofjädrad callow
kolhydrat carbohydrate
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fodral casing
domkyrka, katedral cathedral
hundraårsdag centenary
hundragradig centigrade
århundraden centuries
århundrade, sekel century
utfordra, utmana, utmaning challenge
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
ändrad changed
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klump, hindra, träsko clog
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dragspel concertina
harmoni, endräkt concord
brödraskap confraternity
på varandra följande consecutive
hindra constrain
sammandra constrict
sammandragning constriction
ådra sig contract illness
sammandragning contraction
medverka, bidra contribute
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
åkdon, fordon, befordran conveyance
kostym, dräkt costume
ambasadråd, rådgivare counsellor
nedräkning countdown
motfordran counter-claim
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
hedrad credited
bedragare, krok crook
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
förnedra debase
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
minska, förnedra, degradera degrade
avkräva, avfordra demand from
skildra depict
skildra, beskriva describe
hitta, uppdraga detect
dra ifrån, förringa detract
katastrofdrabbade diasterstricken
sammandrag, smälta maten digest
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
illa beryktad, vanhedrande disreputable
dra bort, distrahera distract
bedragare double-dealer
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
drake dragon
dragon dragoon
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drack, druckit drank
drapera, kläda drape
drastisk drastic
drastiskt drastically
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
muddra dredge
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
dregla, dregel, dravel drivel
drunkna, dränka drown
varandra each other
grundämne, grunddrag element
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emigrera, utvandra emigrate
fodral encasement
sammandrag epitome
kringvandrande errant
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
fordrande, krävande exacting
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
avsöndra excrete
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
villfarelse, bedräglighet fallacy
maskeraddräkt fancy-dress
dräng farm-worker
handräckningstjänst fatigue-duty
befjädrad feathered
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
fodrade fed
utfodrare feeder
drätsel, finansiera finance
fladdra flicker
fladdrande flickering
fladdra, sväva flit
fladdrar flits
flundra, sprattla, plumsa flounder
vattenränna, flodravin flume
oro, fladdra, vaja flutter
fladdrar flutters
foder (till djur), fodra fodder
folkdräkter folk-costumes
göra en räd, foder, plundra forage
plundra foray
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fritt, obehindrad freely
fullfjädrad full-fledged
snattra, kackla, pladdra gaggle
schackdrag, utspel gambit
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
klädedräkt, kostym, skrud garb
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
dräktighet gestation
glittra, blänka, tindra glisten
klänning, kåpa, dräkt gown
farföräldrar grandparents
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
åldras grow old
helgeflundra halibut
hindra, korg hamper
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högdragen haughty
dra, hala, notvarp haul
fotvandra hike
slå, träffa, träff, drabba hit
dråp homicide
hedra, heder, ära honour
hedrad honoured
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
nedsättande, förnedrande humiliating
hundra hundred
hundrafalt hundredfold
hundratals hundreds
hundrade hundredth
hydrauliska hydraulic
hydraulik hydraulics
bedräglig, illusorisk illusive
genomdränka, genomsyra imbue
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
bedragare imposter
impregnera, genomdränka impregnate
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ådra sig incur
indrag indention
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
bidragande instrumental
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
ofördragsam intolerant
pladdra, pladder, rotvälska jabber
dra olycka över jinx on
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
vandrande riddare knight-errant
dråpslag knock-down
ändrad senast last-modified
tvåla in, löddra sig, lödder lather
föredrag om lecture on
drägg lees
gummimadrass lilo
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
anletsdrag lineament
fodrad, randig lined
plundra loot
kränga, krängning, sladdra lurch
huvudram mainframe
dråp man-slaughter
plundrare marauder
plundrande marauding
under, förundra sig marvel
genidrag master-stroke
madrass mattress
melodrama melodrama
högtidsdräkt mess kit
utvandra migrate
mildra mitigate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
mos, dravel mush
folkdräkter national-costumes
nyfjädrad new-fledged
nattdräkt nightwear
föråldrad obsolete
spärra, täppa till, hindra obstruct
hindrande obstructive
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
varandra one another
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
stalldräng ostler
andra som styr other-government
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
högdragen, myndig overbearing
dra över kredit overdraw
fördrag pact
vaddera, madrassera, kudde pad
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
lodrät perpendicular
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
lod, lodrätt, blylod plumb
byte, plundring, plundra plunder
plundrande plundering
krut, pulver, puder, pudra powder
utestänga, hindra preclude
framföra, föredraga, föredra prefer
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
drag ner pulldown
dragande pulling
drar pulls
kvadrant quadrant
kvadratiska quadratic
oväsen, bedrägeri, racket racket
genomleta, plundra ransack
dra sig tillbaka recarde
återfordra reclaim
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
styra om, ändra, ställa om redirect
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
namnändra rename
lämnar, föredraga, återge render
behöver, erfordra, tarva require
andrahandspris resale price
vidarebefordra reship
storleksändra resize
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
indragbart retractable
ändrat rewritten
ådrad ribbed
fribytare, vandrare rover
avskeda, säck, påse, plundra sack
salva, bärga, lindra salve
drabant, satellit satellite
indränka, genomsyra saturate
dräpande scathing
bläddra scroll
bläddrande scrolling
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
gömma, avsöndra secrete
självbedrägeri self- deception
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
lodrätt, idel, gir, gira sheer
axel, bog, skuldra shoulder
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
dräpa, döda slay
möbelöverdrag slipcover
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
sluddra slur
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
snusa, fnysa, vädra sniff
snusa, snus, vädra snuff
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
lindra, lugna soothe
andraårsstuderande sophomore
tindra, spraka, gnistra sparkle
fräsa, sluddra splutter
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
fördröjer, hindrar stalls
strimma, drag streak
slagen, drabbad stricken
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
högdragen supercillious
översvämma, dränka, kärr swamp
sopa, sotare, drag, svepa sweep
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
skoja, bedra, svindel swindle
bedrägeri take-in
tjuder, tjudra tether
dramatisk thespian
hindrande thwarting
åtdragande tightening
åtdragning tightness
dräglig, uthärdlig tolerable
tåla, fördra, tolerera tolerate
dragningskraft, dragning traction
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
förvandla, förändra transform
fördrag, traktat, avtal treaty
dra, utvandring trek
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
dragkamp tug-of-war
bläddra turn over the leaves
tindra, blinka, glimt twinkle
oförmögen, förhindrad unable
oförändrat unaltered
endräkt unanimity
odräglig, outhärdlig unbearable
oförändrad unchanged
samklang, endräkt unison
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
vädra ventilate
lodrät vertcal
dräkt vesture
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
vattendrag watercourse
hindrad av vädrets makter weatherbound
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
kabeldragning wiring
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
obehindrad without hindrance
under, undra, underverk wonder
förundra sig, undra över wonder at
undrade wondered
undrande wondering
förundran wonderment