The English term "line" matches the Swedish term "streck, elledning, lina, rad, fodra, linje"

other english words that include "line" : swedish :
airline flyglinje
airliner trafikflygplan
alkaline alkalisk
ancient lineage anrik
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
anline anilin
aquiline nose örnnäsa
balinese balinesisk
bandoline bandolin
cleanliness renhet
command-line kommandorad
deadline sista tidpunkt
decline förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
delineate skissera
discipline kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disinclined obenägen
feline kattlik
fishing-line rev, metrev
friendliness vänskaplighet
front-line fronten
guideline riktlinje
headline rubrik
holiness helighet
hotline direktlinje
in-line rad
incline lutning, böja, luta
inclined benägen, hågad, sinnad
inclined to fallen för
inclined to do böjd
jetliner linjejetplan
lifeline livlina
line-etched linjeetsad
line of conduct handlingssätt
lineage härstamning
lineal direkt
lineament anletsdrag
linear linjär
linearally linjärt
lined fodrad, randig
linefeed radmatning
linefeeds radmatningar
linen lärft, linnetyg, linne
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
liner linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
liveliness livlighet
loneliness ensamhet
loveliness ljuvlighet, skönhet
manliness manlighet
masculine maskulin
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
neckline urringning
neighbourliness grannsämja
on-line direkt
outline skissera, kontur
pipeline rörledning
plumb-line lodlina
powerline kraftledning
praline bränd mandel
recline vila, luta sig bakåt
saline saltdamm, salthaltig
sawline såglinje
silliness enfald
starting-line startlinje
table-linen bordslinne
two-line två-raders
ugliness fulhet
underline understryka
waterline vattenlinje
wavy-lines våglinjer
womanliness kvinnlighet
worldliness värdslighet