The Swedish term "andra klassens" matches the English term "small-time"

other swedish words that include "andra" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
sammandragning astringent
klandra, klander, tadel, skylla på blame
kringvandrande musikant busker
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
ändrad changed
på varandra följande consecutive
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammandragning contraction
sammandrag, smälta maten digest
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
varandra each other
emigrera, utvandra emigrate
sammandrag epitome
kringvandrande errant
handräckningstjänst fatigue-duty
fotvandra hike
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
vandrande riddare knight-errant
ändrad senast last-modified
utvandra migrate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
varandra one another
andra som styr other-government
styra om, ändra, ställa om redirect
namnändra rename
andrahandspris resale price
storleksändra resize
ändrat rewritten
fribytare, vandrare rover
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
andraårsstuderande sophomore
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
förvandla, förändra transform
oförändrat unaltered
oförändrad unchanged
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw