The English term "slug it out" matches the Swedish term "puckla på varandra"

other english words that include "it" : swedish :
a little more litet till
abilities själsgåvor
ability förmåga, möjlighet
abnormality abnormitet
abnormity abnormitet
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
absurdity orimlighet
acceptability godtagbarhet
accountability ansvarighet
accredit befullmäktiga
accredit to ackreditera
acerbity skärpa, syrlighet
acidity syrlighet
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acquisitive förvärvslysten
acquisitiveness habegär
acquit fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal frikännande
acridity bitterhet
act of indemnity amnestikungörelse
activities aktiviteter
activity verksamhet, aktivitet
actuality (in) i själva verket
acuity skärpa, skarpsinne
adaptability anpassningsförmåga
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
additive tillsats
admit erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits antagit
admittance inträde, tillträde
admittedly obestridligen, erkänt
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
adominition förmaning
adversity motgång
affability tillgänglighet
affidavit edlig skriftlig försäkran
affinity släktskap
age-limit åldersgräns
agility rörlighet, vighet
agitate uppröra, agitera
agitation alteration, sinnesrörelse
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
alacrity beredvillighet
albeit ehuru
algorithm algoritm
algorithms algoritmer
alliterate analfabet
alliteration allitteration
altitude höjdnivå, altitud
ambiguity tvetydighet
ambition iver, ärelystnad
ambitious ärelysten, äregirig
amenit behag
amenity behaglighet
amiability älskvärdhet, vänskap
amicability vänskap
amity sämja, vänskaplighet
ammonite ammonit
ammunition ammunition
amorality amoralitet
amphitheatre amfiteater
amplitude vidd, amplitud
animality animalisk
animosity fientlighet
annuity livränta
anonymity anonymitet
anthracite antracit
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antilogarithm antilogaritm
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
apatite apatit
apéritif aperitif
aphrodite afrodite
apparition syn, uppenbarelse
appendicitis blindtarmsinflammation, appendicit
appetite aptit, matlust
applicability användbarhet
apposite träffande
apposition apposition
aptitude lämplighet
aptitude testing anlagsprövning
aqua vitae akvavit
arbitrage arbitrage
arbitrarily godtyckligt
arbitrary godtycklig
arbitrate skiljedom, medla
arbitration skiljedom
arbitrator medlare
architect arkitekt
architectural arkitektonisk
architecture arkitektur
aridity ofruktbarhet
arithmetic mattematik, aritmetik
arithmetical aritmetisk
arithmetik matematik
aritmetic aritmetik
armpit armhåla
arthritis artrit
assits assisterar
associate with sällskapa med, umgås med
astrocity skändlighet
atrocity grymhet
attitude inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes attityd
audacity djärvhet
audit granska, revidera
audited reviderade
auditing revision
auditor revisor
auditorium mötessal
auditory auditiv
authenticity äkthet
authorit myndighet
authoritative officiella
authorities överhet, myndighet
authority auktoritet, befogenhet
availability tillgänglighet
await avvakta
awaited väntade
awaits väntar
babbittry småborgerlighet
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backstitch efterstygn
bait agn (om fisk), bete, hetsa
Bakelite bakelit
banality banalitet
bandit bandit
banditry banditväsen
barbarity grymhet
barbitone sömnmedel
barbiturate barbiturat
baritone baryton
be content with nöja sig
be fit for duga
be on visiting terms with umgås
be situated ligga
beatitude salighet
bed-sitter sov, vardagsrum
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
biscuit kex, kex, skorpa
bit stump
bitch slinka, tik, hynda
bite napp, bita, bett
biting bitande, bita
bitmapped bitmappade
bits bitar
bitten bitit
bitter hätsk, bitter, besk
bitterly bittert
bitterness bitterhet
bitumen asfalt
blacksmith smed
blithe munter
blitz luftangrepp, överraskande
bowsprit bogspröt
brevity korthet
bring with one medföra
britain storbritanien
britany bretagne
British brittisk
Britisher britt
briton britt
brittany bretagne
brittle spröd, skör
brutality brutalitet
calamity olycka
callosity valk
campsites lägerplatser
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
capabilites möjligheter
capability kunnighet, möjlighet
capacities kapaciteter
capacity kapacitet, förmåga
capital huvudstad, kapital, versal
capitalist kapitalistiska
capitalistic kapitalistiska
capitalization kapitalisering
capitalize kapitalisera
capitulate kapitulera
captivity fångenskap
careful with rädd om
carry on a lawsuit processa
cavity hålighet, grop
celebrity berömdhet, celebitet
celerity snabbhet
centre of gravity tyngdpunkt
charitable barmhärtig
charity barmhärtighet, välgörenhet
chastity kyskhet, dygd
chit intyg, barnunge
christianity kristendomen
circuit krets, ledning
cite åberopa, citera
cited citerade
cities städer
citizen medborgare, medborgare, borgare
citizens medborgare
citizenship medborgarskap
citrus apelsinträd, citronträd
city stad
city-states stadsstater
city hall stadshus
civility hövlighet
clarities klarheter
clarity klarhet
cockpit förarplats i flygplan
coffee with milk café-au-lait
cogitate fundera
cogitation begrundande, reflexion
commit föröva, begå
commitee kommitté
commitment åtagande
commits förövar
committe utskott
committee nämnd, kommitté, utskott
committee's kommitténs
committes kommittéer
commodity handelsvara
community samhälle, menighet, gemensamhet
compability kompabilitet
compatibility kompatibilitet
competition tävling, konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness konkurrenskraftiga
competitor medtävlare, konkurrent
competitors medtävlare, konkurrenter
complexity invecklade
complicity medbrottslighet
comply with uppfylla
composite sammansatt
composition tema, uppsats, komposition
compositor kompositör
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
conduit kanal, rör
conformity likhet
confraternity brödraskap
congenital komplett
consanguinity släktskap, blodsband
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
consult with rådgöra med
context-sensitive innehållskänslig
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
copywriter författare av reklamtext
cosmopolitan kosmopolitisk
counterfeit förfalska, förfalskning
counterfeited förfalskad
crane to lift with kran att lyfta med
creativity kreativitet
credibility trovärdighet
credit kredit, förtjänst, heder
credited hedrad
creditor fordringsägare, borgenär
credits beröm
criminality kriminalitet
criteria kriterium
criterion kännetecken
critic kritiker
critical kritisk
criticism anmärkning, kritik
criticisms kritik
criticize kritisera
criticized kritiserat
critics kritik
critik kritik, recensent
critisize kritisera
culprit missdådare, brottsling, syndare
cupidity snikenhet
curiosity nyfikenhet
dacoit rövare
dacoity röveriväsen
dash it anagga
davit dävert
debilitate försvaga
debility svaghet
debit debet
decalitre dekaliter
decapitate halshugga
decapitates halshugger
decapitation halshuggning
deceit bedrägeri, svek
deceitful bedräglig, bedräglig, lögnaktig
decilitre deciliter
declivity sluttning
decomposition nedbrytningsprocess
decrepit skröplig, orkeslös
deficit underskott
definite bestämd
definitely defenitivt
definition definition, förklaring
definitions definitioner
definitive slutgiltig
degree of priority angelägenhetsgrad
deity gudom
delimit avgränsa
delimited avgränsad
delimiter avgränsning
density densitet
deposit deponera, säkerhet, insättning, avlagring
deposit in layers avlagra
deposition utfällning
depositor insättare
despite trots
destitute utblottad, utfattig
dexterity skicklighet
diapositiv diabild
digit siffra
digitala digital
digitize digitalisera
digits siffror
dignity värdighet
disability invaliditet, oförmåga
disagree with vara oense med
discomfit modfälla, gäcka
discomfiture besvikelse, nederlag
discredit betvivla, skam, vanheder
disinherit göra arvslös
disinherited arvlös
disparity olikhet, skillnad
dispirited nedslagen
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
disunited oeniga
disunity oenighet
ditch dike
ditches diken
dither vela
ditto dito
ditty visa
divinity gudom, kristendom, teologi
do arithmetic räkna
do I know it? kan jag det?
do without umbära
docility foglighet
doe-rabbit kaninhona
don`t mention it inget att tala om
dormitory sovsal, sovstad
duplicity dubbelhet, dubbelspel
dynamite dynamit
dynamited sprängd
earning capacity avkastningsförmåga
ebonite ebonit
eco-audit miljörevision
edit redigera
edited redigerad
editing redigering
edition utgåva, upplaga
editor utgivare, redigerare, redaktör
editor-in-chief redaktionschef
editor`s redaktion
editorial ledande artikel, ledare
editorial staff redaktion
editors redigerare
editorship redaktion
edits redigerar
edomites edomiterna
either heller, endera
either...or vare sig...eller, antingen... eller
electric fittings armatur
electricity elektricitet
elicit framkalla, framlocka
eligibility kvalifikation
élite elit
elitism elittänkande
embitter förbittra
emit ge ifrån sig, avge, utsända
enmity fiendskap
entitle berättiga
entitled berättigad
entitled to vote valberättigad
entitles berättigar
entity helhet
epitaph epitaf, gravskrift
epitome sammandrag
equality jämlikhet
equanimity jämnmod
equity rättvisa
erudite lärd
erudition lärdom
establish one`s identity legitimera sig
eternity evighet
everyday commodities dagligvaror
excite egga, uppvigla, upphetsa
excited uppjagad, upphetsad
excitement upphetsning
excites retas
exciting spännande, retande
exclusivity ensamförsäljningsrätt
exhibit utställa
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhibitor utställare
exit utgång, utfart
exorbitant omåttlig
expeditious snabb
expenditure åtgång, utgifter
expenditures förbrukning, utgifter
explicit uttrycklig
explicitly uttryckligen
exploit bedrift, utnyttja, bragd
exploitation utnyttjande
exploiting utnyttjande
exploring expedition upptäcktsresa
exposition redogörelse
exquisite utsökt, intensiv
extradite utlämna
extradition utlämning
extremity extremitet, ände
eye-witness ögonvittne
eyewitnesses ögonvittnen
facilitate underlätta
facilitated främjandet
facilities möjligheter
facility hjälpmedel
fait öde
faitful trogen
faitfully troget
faith tro, religion, lära
faithful trofast, trogen
faithfully troget
faithfulness trohet
faithless trolös
fall ill with insjukna i
falsity oriktighet
familiarity förtrogenhet
familiarize with vänja
farewell visit avskedsbesök
fatality svår olycka
fatuity dumhet
favorite favorit
favourite älsklings, favorit
feasibility genomförbarhet
fecundity fruktbarhet
felicitate lyckönska
felicitation lyckönskan
felicitous lycklig, lyckad
felicity sällhet
ferocity vildhet, grymhet
fertility fruktbarhet
festivities högtidligheter
festivity högtidlighet
fictitious oäkta
fidelity trofasthet, trohet
finality till slut
finite ändlig, finit
fit sitta, passa, passande, lämplig
fit for use användbar
fit in a race ryck i tävling
fit out ekipera, utrusta
fit up inreda
fitful ryckig
fitfully ryckigt
fitness lämplighet
fits passar
fitted passade
fitter montör, tillskärare
fittings inredning, anslutningar
fixed capitl anläggningskapital
flexibility flexibilitet
flexitime flextid
flit fladdra, sväva
flits fladdrar
forfeit förverka, förverkad
formalities formaliteter
formality formalitet
fortitude mod
fortuitous tillfällig
fragility skörhet
fresh fruit rå frukt
fritter bryta i småbitar, struva
frivolity flärd
from within inifrån
fruit frukt
fruitage frukt
fruitfull givande, bördig, fruktbar
fruition njutning, förverkligande
fruitless fruktlös
fruits frukter
fugitive flykting
fugitives flyktingar
functionality funktionalitet
furniture möbler, möblemang
futility meningslöshet, fåfänga
gait gång, sätt att gå
gaiter damask
gambit schackdrag, utspel
garniture garnityr
gastritis akut magkatarr
general condition allmäntillstånd
generosity ädelmod, frikostighet
geniality gemytlighet
genital fortplantnings-, genital
genitals könsorgan
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
geopolitics geopolitik
get angry with bli ond på
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
Gibeonites gibeoniterna
gingivitis gingivit, tandköttsinflammation
git jävel
gittern cittra
glitter glänsa, glans, glitter, lysa
go without undvara
goitre struma
goldsmith guldsmed
good-faith god tro
granite granit
graphite grafit
gratitude tacksamhet
gratuities drickspengar
gratuity gåva, dricka
gravitation tyngdkraft
gravity tyngd, allvar, tyngdkraft
Great Britain Storbritannien
grit gott gry, grus, gry
grits gröpe
guitar gitarr
habit sedvana, sed, vana
habitable beboelig
habitat naturlig hemvist
habitation boningsplats, boning
habits vanor
habitual sed, sedvanlig
habitual drunkard alkoholist
haggle with schackra med
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand writing stil
handwriting handstil
have pity förbarma sig
head waiter hovmästare
headwaiter hovmästare, huvudfåra
hereditary ärvda, ärftlig
heredity ärftlighet
herewith härmed
heritage arv
hermit eremit
hesitant betänksam
hesitate tveka, dröja
hesitating tvekande
hesitation villrådighet, tvekan
high-quality topp-kvalitets
high-spirited modig, eldig
hilarity munterhet
hit slå, träffa, träff, drabba
hit song schlager
hitch häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch-hike lifta
hitchhike lifta
hither hit
hitherto hittills
hits träffar
hitting träffande
hittites hettiter
homogeneity homogenitet
homosexuality homosexualitet
hospitable gästfri
hospital sjukhus
hospitality gästfrihet
hospitalization sjukhusvistelse
hospitalize lägga in på sjukhus
hospitl lasarett
hostility fientlighet
how much is it vad kostar det
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humidity fuktighet
humility ödmjukhet
hypercritical överkritisk
hypersensitive överkänslig
hypocrite hycklare, skrymtare
hypocritical hycklande, skenhelig
identity identitet
ignite antända
ignition tändning
iillegitimate illegitim
illegality olaglighet
illegibility oläslighet
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illuminate with light belysa med ljus
imbecility dåraktighet
imitate efterlikna, imitera, härma
imitation efterbildning
imitative efterliknande
imitator imitatör
immaturity omogenhet
immensity väldig omfattning
immobility orörlighet
immorality omoral
immortality odödlighet
immunity immunitet
impartiality opartiskhet
impassivity känslolöshet
impenetrability ogenomtränglighet
impenitent obotfärdig
imperturbability orubblighet
impetuosity häftighet
implicit tyst, underförstådd
implicitly underförstått
impolite ohövlig, nära
impolitic oklok
importunity enträgenhet
imposition påläggande
impossibility omöjlighet
impracticality ogenomförbarhet
improbability osannolikhet
impunity strafflöshet
impurity orenhet
in high spirits uppsluppen
in love with förälska i
in spite of trots
inability oförmåga
inaccessibility otillgänglighet
inactivity overksamhet
inanity tomhet
inaptitude olämplighet
inaudibility ohörbarhet
incapability oduglighet
incapacitate göra oförmögen
incapacitated arbetsoförmögen
incapacity oförmåga
incertitude ovisshet
incite egga, sporra, uppegga, hetsa
incitement eggelse
incompatibility inkompabilitet
indefinite obestämd
indemnity gottgörelse, gottgöra
indignity kränkning
indomitable okuvlig
inevitable ofrånkomlig, oundviklig
inevitably oundvikligen
infallibility ofelbarhet
infected with anstrucken av
inferiority complex mindervärdighetskomplex
infertility ofruktbarhet
infinite oändlig
infinitesimal mycket liten
infirmity svaghet
ingenuity påhittighet
ingratitude otacksamhet
inhabit bebo
inhabitant invånare, inbyggare
inherit ärva
inherit from ärva av
inheritance arv
inhibit förhindra
inhibited förhindrad
inhibition hämning
inhibits förhindrar
inhospitable ogästvänlig
inimitable oefterhärmlig
iniquitous upprörande, orättfärdig
iniquity ogärning
initial begynnelsebokstav, inledande
initialize inviga
initializes inviger
initially först
initials initialer
initiate initiera, starta, inviga någon i
initiated in insatt i
initiates startar
initiation inledning
inquisition inkvisitationenr, äfst
inquisitive frågvis, nyfiken
inquisitivness vetgirighet
inquisitors inkvisitorer
insanity vansinne, sinnessjukdom
insensibility känslolöshet
insensitive okänslig
inspite trots
institut institutet
institute instifta, institut
institutes institut
institution inrättning, anstalt
institution's inrättningens
institutional institut
institutions institutioner
integrity integritet
intensity intensitet
intermittent oregelbundet återkommande, intermittent
intuitive intuitiv
invincibility oövervinnerlig
invisibility osynlighet
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
invite inbjuda, invitera, bjuda
invited inbjuden
invites inbjuder
inviting inbjudande
invulnerability osårbarhet
irritable retlig, lättretlig
irritants irriterande
irritate förarga, irritera
irritated uppretad, retade
irritates retas
irritating retande
israelites israeler
Isrealite israelit
it den, det
it's det är
it hurts me det plågar mig
it is a pity det är synd, det är synd
it is painful det gör ont
it is raining cats and doogs ösregn
it`s me det är jag
Italian italienska, italiensk
italic kursiv
italicized kursiverad
italics kursivering, kursiv
Italy Italien
itch skabb, klia
itches kliar
itching klåda
item liten del, sak, liten del, notis, post
itemize specificera
itemized specificerad
items föremål
iteration upprepning, upprepning
itinerant resande
itinerary rutt
its dennes, dess
itself sig själv
jacobite jakobit
jadeite jadeit
janitor portvakt
janitress portvakt
jew-baiting judeförföljelse
jitney billighetsbuss
jitter vara nervös
jitters nervositet, panik
jittery skakis
jocularity skämtsamhet
jocundity munterhet
joviality jovialitet
juvenility ungdom
juxtaposition sammanställning
keep-fit motionsgymnastik
kit packning, utrustning
kit-bag väska
kitbag ränsel
kitchen kök
kitchen-garden köksträdgård
kitchen-midden kökkenmödding
kitchen-range köksspis
kitchen-sink diskbänk
kitchen range spis
kitchenette kokvrå
kite glada, drake att flyga med
kite-flying drakflygning
kith släktingar
kitsch krimskrams
kitten kattunge
kittenish lekfull
kittens kattungar
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
knitware stickning
knitwear trikåvaror
laity lekman
lasitude trötthet
latitude latitud
law suit rättegång
lawsuit process, rättegång
legalities lagliga skyldigheter
legality laglighet
legibility läslighet
legit äkta
legitimacy laglighet
legitimate laglig, rättmätig, legitim
legitimatize legitimera
leitmotif ledmotiv
letter of credit kreditiv
Levite leviter
Leviticus tredje moseboken
levity lättsinne
liability ansvar
liberality generositet
limit begränsa, gräns, inskränka
limitation begränsning, inskränkning
limited begränsad
limited company (Ltd.) aktibolag AB
limiting begränsande
limits gränser
liquidity likviditet
lit tände, tänt
litany litania
literal ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally bokstavligen, formligen
literary litterär
literate bildad
literature lektyr, litteratur
litharge silverglöd
lithe smidig, böjlig
lithography litografi
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigant processande
litigate processa
litigation process
litre liter
litter skräp, bår, kull av djuryngla
littered skräpig
little ringa, litet, liten, lilla, föga
little ones små
liturgic liturgisk
liturgical liturgisk
liturgy liturgi
locality läge, ort
locksmith låssmed
logarithmic logaritmisk
logarithmically logaritmiskt
loiter gå och driva, söla, dröja
loiterer dagdrivare
loitering sölig
longevity långt liv
longitude longitud
longitudinal längsgående
lounge suit kavajkostym
love of humanity människokärlek
lucidity klarhet
lucubrition skriverier
luminosity lysförmåga
lying hospital BB, barnbördshus
magnanimity ädelmod
magnitude storlek, vikt
majority majoritet, flertal
majority-owned majoritetsägd
make an appointment with beställa tid hos
make away with a person röja någon ur vägen
make do with få klara sig med
make it up bli sams, enas
malignity ondska
maneuverability manöverduglighet
marginality i kanten
marguerite prästkrage
marguerites prästkragar
marital äktenskaplig
maritime sjöfarts-, kust
mark with numbers numrera
materity dress mammaklänning
maternity home BB
maturity mognad
mediocrity medelmåtta
meditate meditera, planera
Mediterranean medelhavs
meet with påträffa, anträffa
meet with kindness röna vänlighet
mendacity lögnaktighet, osanning
meningitis hjärnhinneinflammation
mentality mentalitet
merchantability köpvärde
merit förtjäna, förtjänst, merit
merited välförtjänst
meritorious förtjänstfull
merits meriter
mess kit högtidsdräkt
methylated spirit rödsprit
militancy stridbarhet
militant stridslysten
militaristic militära
military militärisk, militär
military man militär
military service värnplikt
militia milis, lantvärn
minority minoriteter
misfit missanpassad
mite skärv
mitigate mildra
mitten vante
moabites moabiterna
mobility rörlighet
monitor övervaka
monitoring övervakning
morality sedlighet, moral
mortality dödlighet
mosquito mygga
mother wit bondförstånd
moveability flyttbarhet, rörlighet
multi-activity centre allaktivitetshus
multi-partite flerdelad
multitude mängd, myckenhet
multitudinous talrik, myllrande
municipality kommun, stad
munition ammunition
mutability föränderlighet
mutilitate lemlästa
muzzle velocity utgångshastighet
nail-biting nagelbitning
natality nativitet, födelsetal
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nativity födelse, nativitet
nativity play julspel
necessitate nödvändiggöra
necessitous behövande
necessity nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neither varken, ingendera
neither...nor varken...eller
neolithic yngre stenåldern
neutrality neutralitet
news-item notis
nimble-witted kvicktänkt
nit gnetägg
nitrate nitrat
nitre salpeter
nitric salpeter
nitride nitrera
nitrogen kväve
nitrous salpeterhaltig
nitty-gritty praktiska detaljer
nitwit dumbom
nitwitted dum
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
nobility adel
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-israelites ickeisraeliter
non-levit ickelevitisk
non-profit ickekommerciella
nonpolitical opolitisk
notwithstanding oaktat
nutrition näring
obesity dästhet, överdriven fetma
obituary dödsruna
objectivity objektivitet
obliterate utplåna
obscenities oanständigheter
obscenity oanständighet
obscurity dunkelhet
omit uraktlåta, underlåta, utelämna
omits utelämnar
omitted utelämnad
omitting överhoppad
opportunity tillfälle
opposite motsatt
opposite to mitt emot
opposition motsättning, stridighet
orbit kretslopp
orbiting omlopps
originality originallitet, äkthet
ornithologist fägelkännare, ornitolog
otitis otit, öroninflammation
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outwit överlista
over-write skriva över
overexploitation rovdrift
overgrown with bevuxen
overwrite överskriva
overwriting överskrivande
palpitate darra, klappa
parity paritet
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off avbalka
pay a visit göra visit
peculiarity egenhet, egendomlighet
peewit vipa
penitence ånger
penitent botfärdig, ångerfull
penitentiary fängelse
per-unit per-styck
per-units per-styck
perdition fördärv
permit tillåta, låta
personality personlighet
petition anhållan
piece of furniture möbel
pit grop
pit prop gruvstötta
pitch lutning
pitch-man gatuförsäljare
pitchblack kolsvart
pitcher tillbringare, handkanna
pitchfork högaffel
piteous sorglig, ynklig, ömklig
pitfall fallgrop
pith märg
pith helmet tropikhjälm, tropikhjälm
pithead gruvöppning
pithy märgfull, märgfylld
pitiable ynklig, ömklig
pitiful medlidsam, ömklig
pitiless skoningslös, obarmhärtig
pito ringbult
pittance svältlön, liten lön, smula
pitty-patter tassande
pity medlidande, synd, ömka
pityful ynkliga, ömklig
plait plissera, fläta, vecka
plaits flätor
platitude banalitet
plaudit applåder, gillande
playability spelbarhet
plebiscite folkomröstning
plenitude fullhet, överflöd
polite hövlig, artig
politeness hövlighet, artighet
politic klok
political politisk
politically politiskt
politician politiker
politics politik
pond with water damm
popularity popularitet
portrait porträtt
position ställning, plats, läge
positioned placerad
positive positiv
possibility möjlighet
posterity efterkommande, eftervärld
potentiality utvecklingsmöjlighet
practitioner praktiserande
precipitate brådstörtad, påskynda
precipitous brant
predisposition mottaglighet
premarital föräktenskaplig
premeditate tänka ut
premeditated uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
premonition förvarning
preposition preposition
price per unit à-pris
prifitable nyttig
primitive ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture förstfödslorätt
principality furstendöme
priority förtursrätt, företräde, prioritet
prize competition pristävlan
probability sannolikhet
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
prohibit förbjuda
prohibition förbud
propensity böjelse
propitiate blidka
proposition sats
prosperity framgång, välstånd, välgång, medgång
prostitute prostituerad, fnask
proximity anslutning
publicity offentlighet
punctuality punktlighet
pundit lärd person, lärd hindu
Puritan puritan
purity renhet
pursuit jakt, förföljande
qualitative kvalitativ
qualities egenskaper
quality egenskap, kvalificera, kvalitet
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
question of priorities avvägningsförmåga
quit sluta
quite helt, ganska, stilla, alldeles
quits slutar
rabbit kanin
rabbit-hutch kaninbur
rabbits kaniner
radioactivity radioaktivitet
rapacity girighet, rovgirighet
rarity sällsynthet
re-editing återredigering
readability läsbarhet
realities ämnen
reality realitet, verklighet
reason with resonera med
rebelliousity upproriskhet
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
reciprocity ömsesidighet
recital uppläsning, konsert
recitation deklamation
recite deklamera, uppläsa
recognition igenkännande
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
recruit rekrytera, rekryt
recruitment rekrytering
refit återmontera
refitting montering
rehabilitate ge upprättelse åt
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reiterate ånyo upprepa
reliability pålitlighet
religiosity religiositet
remark with anmärka på
remit efterskänka, förlåta, översända, remittera
remittance penningremiss, remiss
repetition upprepning, repetition
repetitive återkommande
repository förvaringsplats
requisite förnödenheter, erforderlig
requisition rekvisition
requital vedergällning
requite löna
respectability anständighet
respite respit, frist, uppskov
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
rest with åvila
resuscitate återuppliva
retransmit återutsända
reunite återförena
revisit besöka på nytt
revitalize återuppliva
rewrite skriva om
rewritten ändrat
rigidity stränghet
rite kult-handling
ritual ritual, rituell
ritualistic rituella
robbery with violence rån
rusticity lantlighet
safe-deposit kassavalv
sagacity klokhet, skarpsinne
Sagittarius Skytten
sailor suit sjömanskostym
salinity salthalt, sälta
samaritan samaritisk
samaritans samariter
sanctity fromhet, helgd
sandpit sandtag
sanitary sanitär
sanitation hälsovård, hygien
sanity sunt förstånd
satellite drabant, satellit
satellite's satellits
scarcity knapphet
scarity brist, sällsynthet
script-writer textskrivare
securities värdepapper
security trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
self-conceit egenkärlek
semitone halvton
seniority anciennitet, högre rang
sensitive känslig, sensibel
sensitiveness mottaglighet
sensitivity känslighet
serenity klarhet, stillhet
servitude slaveri
severity hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sexuality sexualitet
shit skit
shiver with huttra av
shiver with cold rysa
short circuit kortsluning
shortcircuit kortslutning
shout with joy jubla
sidition uppvigling, upproriskhet
sign of equality likhetstecken
simplicity enkelket
sinaitic sinaitiska
sincerity uppriktighet
singularity egenhet
sit sitta
sit down sätta sig
site's sidors
site-license plats-licens
sites platser
sits sitter
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
situated placerad, belägen
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skid with a car sladd med bil
skittish yster, skygg
skittles käglor
slit skära, springa, skåra
slither halka, hasa, glida
slithery hal, slipprig
slow-witted obegåvad, trögtänkt
smith smed
smithy smedja
snitch knycka, sno
solicit enträget be om
solicitor advokat
solicitous angelägen, bekymrad
solicitude omtanke
solidarity gemenskap
solitary enslig
solitude enslighet, ensamhet
specialities specialitéer
speciality specialitet
spirit själ, ande, andemening
spirited livfull, pigg
spirits sprit
spiritual andlig, själslig, andlig sång
spirituality andlighet
spirituals andliga sånger
spit fräsa, stekspett, spotta
spite ondska, agg
spiteful skadeglad, hätsk
spitefulness illvilja
spittle spott
split spjäka, klyva, rämna
splitting delande
sprite fe, tomte
stability stabiliteten
stitch stygn, styng, nålstygn
strait sund, svårigheter
strait-jacket tvångströja
straiten bringa i trångmål
straits sund, svårigheter
struggle with bekämpa
stupidity dumhet
suavity älskvärdhet
submit framlägga, inkomma, underställa
submit to underkasta sig, foga sig
submits hänskjuter
submitting framläggandet
substitut ställföreträdare
substitute substitut, surrogat, suppleant, vikarie
suit kostym, passa, klänning
suit-case kappsäck, resväska
suitable passande, läglig, lämplig
suite svit, våning
suited lämpat
suitor part, part i mål, friare
suits you klär dig
sulphite sulfit
summit topp
sunlit solbelyst
superficiality ytlighet
superiority övermakt, överlägsenhet
superstition vidskepelse, vantro, skrock
superstitious skrockful, vidskeplig
supposition antagande, förmodligen
surfeit övermättnad, övermått
surreptitious smyg-, hemlig
susceptibility känslighet
swimsuit baddräkt
switch vidja, strömbrytare, växel
switchback serpentinväg
switchboard instrumenttavla
switching växlande
Switzerland chweitz
tacit tyst, underförstådd
taciturn fåordig, tystlåten, tystlåten
tangibility påtaglighet
teachability läraktighet
temerity dumdristighet
territories områden
territory område, territorium
textediting textredigering
the opposite motsatsen
tight-fitting årsittande
time-limit tids-begränsning
tit bröstvårta
tit-tat-toe tripp trapp trull
titanic jättelik
titbit läckerbit
tithe tionde
title rubrik, titel
titled rubricerad
titmouse mes (fågel)
titrate titrera
tits bröst
titter fnitter, fnittra, fnissa
tittle-tattle skvaller
titular titulär
together with jämte
toolkit verktygs uppsättning
toxicity giftigheten
tradition sägen
traditional traditionell
traditionally traditionell
trait drag, karaktärsdrag
trait of character karaktärsdrag
traitor förrädare, quisling
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
transmit sända
transmitting överföring
trinity treenighet
trite nött, banal
tuition undervisning
twitch rycka, ryck
twitter kvittra, kvitter
typewrite skriva på maskin
typewriter skrivmaskin
typewriting maskinskrivning
ubiquitous allestädes närvarande
unanimity endräkt
uncharitable kärlekslös
unconditional ovillkorlig
underwrite garantera
underwriter försäkringsgivare
unfaithful otrogen
unfit oduglig, olämplig
uninhabitable obebolig
uninhabited obebodd
unit enhet
unitary enhetlig
unite förena, anknyta
unity sammanhållning, enighet
university universitet
university graduate akademiker
unlimited obegränsat
unpremeditated oöverlagd
unremitting oavlåtlig
unripe fruit kart
unsolicited frivillig
unsuitability olämplighet
unsuitable olämplig
untitled odöpt
unwittingly oavsiktligt
unwritten oskriven
utilities tillbehör
utility tillbehör, nytta
vacuity tomhet
validity giltighet
vanity flärd, fåfänga, fåfänglighet
varsity universitet
velocity hastighet
venality korruption
veracity sannfärdighet
verbosity ordrikedom
verit sanning
veritable fornlig
verity sanning
viability genomförbarhet
vicinity närhet
vicissitudes skiftande öden
virginity jungfrulighet
virility manlighet, mandom
visibility synlighet, sikt
visit besök, visit, hälsa på
visitation hemsökelse
visitor besökande, gäst, besökare
visitors främmande
visits besök
vital livsfarlig, livs-, vital
vitality vitalitet
vitalize vitalisera
vitiate fördärva
viticulture vinodling
viticulturist vinodlare
vitreous glasartad
vitriolic vitriol
vituperate skymfa, smäda
vituperation smädelse, smädande, skymford
vivacity livlighet
volition vilja
volubility svada
vomit kräkas
vomiting uppkastning
voracity glupskhet
vulcanite ebonit
vulgarity vulgaritet
vulnerability sårbarhet
wait vänta, passa upp
wait at table severa
wait for invänta, vänta
wait upon uppvakta
waited väntade
waiter kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting väntar
waiting-room väntrum
waitress servitris, uppasserska
want of faith otro
wapiti canadahjort
waterconduit vattenledning
Watersprite - the Näcken
whimsicallity nyckfullhet
whit dugg
whitch häxa
white vit
white lie nödlögn
White Monk cistercienser
white of egg äggvita
whiten göra vit
whitener blekmedel
whiteness vithet
whitening vitfärgning
whites vit dräkt
whitewash vitlimma, rentvå
whitey vit man
whithout utan
whiting vittling
whitsum pingst
Whitsun Eve pingstafton
Whitsunday pingstdagen
Whitsuntide pingst
whittle skära av
wit vett, kvickhet, kvickhuvud
witch häxa, trollkvinna
witchcraft trolldom
witching förhäxande
with hos, med
with the wind med vinden, borta
withal därjämte
withdraw dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen
wither vissna, förtorka
withering vissnande
withhold hålla inne, undanhålla
within inuti, innanför, inom
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
witless dum
witness bevittna, vittna, vittne
wits sinnen
witticism kvickhet
wittingly avsiktligt
witty spirituell, kvick
womit spy
wraith vålnad
writ stämning, skrivelse
write skriva, författa
write-protection skrivskydd
write down uppteckna
write in texthand texta
write poetry dikta
writer författare, skrivare
writes skriver
writhe vrida sig
writhed vred sig
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
written skriftlig
xylonite celluloid
zenith zenit
zither cittra
other english words that include "out" : swedish :
about omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about-turn helomvändning
about doogs om hundar, vädra
aboutface helomvändning
accoutrement utrustning
accoutrements utstyrsel
air-route flygled
all-out fullständig
anxious about mån om
bale out a boat ösa en båt
be about handla
be silent about tiga om
black-out mörkläggning
blackout medvetslöshet, mörkläggning
blot out sudda ut
bout dryckeslag, omgång
break-out utbrytning
breaking out utbrott
bring about anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
burst out utbrista
call out uppbåda, ropa
carry out genomdriva
chisel out utmejsla
clout trasa
coutch soffa
curious about nyfiken på
do without umbära
dream about svärma för
dug-out skyddsrum
far-out excentrisk, läckert
find out upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
fit out ekipera, utrusta
flout håna
fold-out utvikningsblad
from outside utifrån
gadabout vara ute och roa sig mycket
get about fara omkring
get out of smita från, undvika
give out låta påskina
go out slockna
go without undvara
gout gikt
grout putsa
grouting putsning
hideout gömställe
hideouts gömställen
hold out the prospect förespegla
inside out avig
knock-about bullersam
knout knutpiska
layabout dagdrivare
layout planering
layouts planer
leave out utelämna
lock out utestänga
logout utloggning
look-out utkik, utsikt
loudmouth skrävlare
lout tölp, drummel
loutish slyngelaktig
mealy-mouthed undanglidande
mind about bry sig om
mouth mun
mouth-organ munspel
mouth-to-mouth munmotmunmetoden
mouthful munfull
mouthpiece talesman, språkrör, munstycke
mouthwash munvatten
mouthy talträngd, bombastisk
out ut, ute
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
out-balance uppväga
out-bid bjuda över
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outback obygd, vildmark
outbreak utbrott
outbreak of fire eldsvåda
outbuilding uthus
outburst utbrott, anfall
outcast utböling, utstött
outcaste kastlös
outclass distansera
outcome resultat
outcropp berg, klippa
outcry larm, rop, rop, skrik
outdated äldre version, föråldrad
outdistance distansera
outdo överträffa, överglänsa
outdoor utomhus
outdoor grill utegrill
outdoors utomhus, i fria luften
outer yttre, utvändig
Outer Mongolia Yttre Mongolit
outface få ur fattning
outfall utlopp, mynning
outfield planens bortersta del
outfit utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank överlista, överflygla
outflow utlopp, utflöde, avflöde
outfox överlista
outgo kostnader, uygifter
outgrow växa ur
outgrown urvuxen
outgrowth följd, utväxt, resultat
outhermost längst ut
outhouse uthus
outing tur, tripp
outjockey överlista
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlast överleva
outlaw fredlös
outlawry lagtrots, laglöshet
outlay utgifter, utlägg, utgift
outlet utlopp, avlopp
outline skissera, kontur
outlive överleva
outlook utsikt, utkik
outlying land utmark, avlägsen
outmanoeuvre utmanövrera
outmatch överträffa
outmoded omodern, föråldrad
outmost ytterst
outnumber överträffa i antal
outplay spela ut
outpocket kontant
outpoint poängbesegra
outpost utpost, förpost
outprint utgången på förlaget
output utmatning
outrage kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous kränkande
outrank överträffa
outride rida om
outrider spanare
outright fullständigt, rent ut
outset början
outshine ställa i skuggan, överglänsa
outside utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider utomstående
outsize specialstorlek
outskirts utkanter
outsourcing lämna ut egen verksamhet
outspoken frispråkig
outspokenness frispråkighet
outstanding enastående, framträda
outstretched utsträckt
outstrip distansera
outward utanför
outwards utåt, utvärtes
outwit överlista
parcelling out avstyckning
point out utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pour out utgjuta
pout tjura
prance about kråma sig
print-out datautskrift, utskrift
put out släcka
ragout ragu
readout avläsning
right-about helt om
rob out sudda ut
root out utrota
round-about rondell, omväg, karusell
roundabout rondell
roundabout way omväg, krokväg
rout vild flykt, slå på flykten
route väg
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rove about flacka
rub out radera
runabout vagabond
salmon trout laxöring
saunter about vanka omkring
scout scout, spana, speja
send out utvisa
shout ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy jubla
shouting skrikande
snout tryne, nos
sold out slutsåld
sort out gallra
south söder, sydlig
southern sydlig
southward söder ut
spout stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprout gro, grodd, skott, spira
sprout (to) spira (att)
stand out against avteckna sig mot
stout fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person tjock person
thereabout däromkring
throughout över
tout kundvärvare, spion
trouble about bekymra sig
trout forell
turn out avlöpa, köra ut
uncouth klumpig, ouppfostrad
walkout strejk
washout fiasko
watchout hålla utkik
waterspout stupränna
wave out on the sea våg på havet
whereabouts vistelseort
whithout utan
without utan
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
work out utarbeta
worn out utnött, utsliten
worry about oroa sig för
youtful ungdomlig
youth yngling, ungdom
youthful ungdomlig
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.