The English term "be about" matches the Swedish term "handla"

other english words that include "be" : swedish :
abbess abbedissa
abbey kloster
abeam tvärs
abecedarian alfabetisk
abed till sängs
abele silver poppel
aberdevine grönsiska
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
aberration villfarelse
abet underblåsa
abetment medhjälp
abettor medhjälpare
abeyance vila
absorbed ingick i, fördjupad
absorbent absorberande
aerobe aerob
air-bed luftmadrass
alarm bell alarmklocka
albeit ehuru
all the better desto bättre
alphabet alfabet
alphabetic alfabetisk
alphabetical alfabetisk
alphabetically alfabetiskt
alphabets alfabeten
amber bärnsten
ambergis ambra
anaerobe anaerob
anglophobe engelskhatare
antechamber förrum
asbestos asbest
asbestosis asbestos
ascribe tillskriva
aubergine aubergine
babel villervalla
barbecue stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire taggtråd
barbel barb
barber barberare, frisör
barber`s shop raksalong
barberry berberis
barbette skjutplattform
bath-robe badkappa
be uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be accustomed to pläga
be ajar glänt
be allowed to
be ashamed blygas, skämmas
be asleep sova
be aware of medveten om
be called heta
be cancelled återgå
be careless slarva
be content with nöja sig
be delirious yra
be disgusted vämjas
be done ske
be enough räcka
be exposed skylta
be fit for duga
be fond of hålla av, tycka om
be found förefinnas
be going on pågå
be good form höra till god ton
be heavy tynga
be in charge of förestå
be kept dry aktas för väta
be lacking fattas
be late försenad, dröja
be left återstå
be like likna
be lost förgås
be lucky ha tur
be mistaken missta sig
be nauseated vämjas
be noisy bråka
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with umgås
be present at övervara
be proud yvas
be rash förhasta sig, överila sig
be refractory tredskas
be sick kräkas
be silent about tiga om
be situated ligga
be taken in bli lurad
be thought highly of uppburen
be valid gälla
be victorious segra
be worth while vara mödan värd
be wrecked förlisa, haverera
beach plage, stranden, strand
beach-comber strandgodssökare
beach-head brohuvud
beacon fyr, sjömärke
bead pärla, glaspärla, kula
beadle kyrkvaktmästare
beads pärlhalsband
beak näbb, pip
beam stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams balkar
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
bear tåla, björn
bear on anligga mot
beard skägg
bearded skäggig
bearer innehavare
bearing lager
bearings lager
bears bär
beast best, djur, odjur, fä
beast of prey rovdjur
beat besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten slagit
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
beatitude salighet
beats slår
beau älskare, sprätt
beautiful skön
beauty skönhet
beauty-spot naturskön plats
beauty sleep skönhetssömn
beaver bäver
became blev
because därför att, emedan, därför
beckon vinka till sig
become mulna, anstå, bli
become betrothed trolova sig
become engaged förlova sig
become predominant ta övererhand
become silent tystna
becomes blir
becoming blir
becoming to klädsam
bed bädd, säng
bed-sitter sov, vardagsrum
bedbug vägglus
bedding sängkläder
bedeck pryda
bedlam våldsamt tumult, dårhus
bedouin beduin
bedridden sängliggande
bedroom sovrum, sängkammare
bedstead säng
bee bi
bee-keeping biodling
beech bok
beech tree bok
beef oxkött, nötkött
beefeater vaktare i towern
beefsteak biff, biffstek
beehive bikupa
beekeeper biodlare
been varit
beer öl
beers öl
beet beta
beetle skalbagge
beets rödbetor
before förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then dessförinnan
beforehand i förväg, på förhand
beg tigga, bettla
began började
beget avla
begged tiggde, bad
begger tiggare
begging tiggande, tiggeri
begin begynna, anträda, börja, starta
beginner nybörjare
beginning begynnelse, början
begins startar
begone försvinn
begotten född, frambringa, enfödd
begrudge missunna
begs ber
beguile locka
begun börjat
behalf grund
behave uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves uppträder
behavior beteende
behaviors uppföranden
behaviour uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead halshugga
behind bakefter, bakom, baktill, efter
behold skåda
beholders åskådare
behove hövas
being väsen, varelse
beings tillsvidare
belch rapa
belches rapar
belfry klocktorn
Belgian belgier
Belgium Belgien
belie motsäga, beljuga
belief övertygelse, övertygelse, tro
beliefs troende
believe tro
believe in tro på
believed trodde
believer troende
believers troende
believes tror
believing troende
belittle förringa
belittled förringad
belittles förringar
bell klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy hotellpojke
belle vacker kvinna
bellhop hotellpojke
belligerent krigförande, krigförande
bellow skälla, vråla, råma, vrål
bellows blåsbälg
belly mage
belly-ache magont
belong tillhöra
belong to tillhöra
belonged tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs tillhör
beloved älskling, älskad, avhållen
below under, nedanför
belt bälte, rem
belts remmar
bemoan begråta
bemoaned begråtit
bemuse förvirra
bench domstol, bänk
bend bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender våt fest
beneath under
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor välgörare
benefactress välgörarinna
beneficial välgörande, välgörenhet
beneficiary betalningsmottagare
benefit gagn, förmån
benefited förmån
benefits förmåner
benevolence välvilja
benevolent välvillig
benign välvillig
bent krokig, böjt
benumb förlama
benzine bensin
bequeath testamentera
bereave beröva
bereavement smärtsam förlust
berry bär
berth koj, ankarplats
beseech bedja, anropa
beseeching bönfallande
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege belägra, bestorma
besmear fläckat ner
bespeak beställa, omvittna
bespoke beställd
best bäst
best-selling bästsäljare
best man marskalk
bestial rå, djurisk
bestow skänka, ägna
bestseller bästsäljare
bet slår vad
betide hända
betimes i god tid
betray röja, förråda
betrayed förrådd
betroth trolova
betrothal trolovning
better bättre
betting vadhållning
between mellan, emellan
betwixt mellan
beuty skönhet
bevel slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage dryck
bevy flock
beware var försiktig
beware of varna för
bewildering förbryllad
bewilders förbryllar
bewitch förtrolla, förhäxa
bewitched förtrollad
bewitches förtrollar
beyond över, förutom, utom, bortom
beyond measure övermåttan
bilberry blåbär
blackberries björnbär
blackberry björnbär
blubber snyfta fram
bluebeard blåskägg
bluebell blåklocka
blueberry blåbär
bobbery tumult
bombed bombade
bomber bombplan
bribe muta
bribes mutor
browbeat söka stuka, kuscha
bugbear buse, spöke
bumble-bee humla
caber stör
camber välvning, böja
Camembert camembert
camp-bed tältsäng
caribbean västindisk
chamber rum, kammare
chamber-maid husa, städerska
chamberlain kammarherre
chambers kammare
chambers' juristkontor
circumscribe omskriva
clamber klättra
cloudberry hjortron
common beetroot rödbeta
cowberry lingon
cranberry tranbär
cube kub, tärning
cucumber gurka
cumbersome hindersam, klumpig
dauber målarkludd
deathbed dödsbädd
December december
deliberate överlägga, betänksam
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
describe skildra, beskriva
diabetes sockersjuka, diabetes
disbelief stark misstro
dismember sönderslita, sönderdela
disobedience olydnad
disobedient olydig
disobey inte lyda, vara olydig
distinction between åtskillnad mellan
disturbed störde
dumb-bell hantel, idiot
ec-labelling eg-märkning
eco-labelling miljömärkning
electric bell ringledning
embed inbädda
embedded inbäddat
embellish försköna, pryda
embellishment förskönande
ember glödkol
embers glöd
embezzle försnilla, förskingra
embezzlement förskingring
encumber belamra, besvära
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
fan-belt fläktrem
fellow-beeing medmänniska
flabbergast förbluffa
flowerbed rabatt
foam rubber skumgummi
folding bed tältsäng
forbear förfader, låta bli, upphöra med
forbearance tålamod
forbearing skonsam
from behind bakifrån
front-bench främre bänkraden
gabberdine gabardin, kaftan
gas chamber gaskammare
get behind komma efter
get off to bed gå och lägga sig
gibber prata, snattra
gibberish rotvälska
gibbet galge
gibe hån, gliring, spe, håna, pik
Gibeonites gibeoniterna
ginger-beer ingefärsdricka
globe glob, klot
go-between mellanhand
go to bed lägga sig
gooseberry krusbär
happen to be råka vara
harebell blåklocka
has-been föredetting
hazel-ben järpe
hibernate övervintra
hibernates övervintrar
honeycombed hålig
hornbeam avenbok
hot-bed drivbänk
huckleberry blåbär
human being människa
humbled (be ) spak (vara )
I beg your pardon! ursäkta mig!
I have been told man har sagt mig
iceberg isberg
illiberal okultiverad
imbecile imbecill
imbecility dåraktighet
imber klättrare
imbibe insupa, uppsuga
imcumbent kyrklig ämbetsman
india-rubber gummi
india rubber radergummi
inscribe inrista, inskriva
interest-bearing räntebärande
jabber pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock obegripligt pladder
jabbery mygel
jacobean från jakob i
jibber istadig häst
jibe håna
jobber arbetare, ackordsarbetare
jobbery mygel, korruption
jujube slags karamell
label etikett
labeled namngiven
labeler etiketter
labelled märkt
labels etiketter
libel ärekränkning i skrift
libeller ärekränkare
libellist smädesskrivare
libellous smädig
liberal liberal, frisinnad, givmild
liberality generositet
liberalization liberalisering
liberate frige, befria
liberate from fritaga från
liberated frigav
liberation befrielse
liberator befriare
liberties friheter
libertine vällusting
liberty frihet
liberty if the press tryckfrihet
lifebelt livbälte
limber böjlig
linenumber radnummer
linenumbering radnumrering
linenumbers radnummer
lobe lob, öronsnibb
lobe of the ear öronsnibb
lubber tölp
lumber lufsa, timmer, skräp
lumber-room skräpkammare
lumberer skogsarbetare
lumberjack skogsarbetare
lumberman timmerman
lumberyard brädgård
lunar probe månsond
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make a bet slå vad
make a person believe inbilla
make the bed bädda
mark with numbers numrera
maybe kanhända, kanske
meal-beetle mjölbagge
member medlem, ledamot
member's medlems
member of Parliament riksdagsman
membership medlemskap
misbehaviour dåligt uppförande
moved (to be..) röras
mulberry mullbär
never-to-be-forgotten oförgätlig
nobel-minded ädelmodig
November november
number antal, tal, nummer
number two bajs
numbered numrerad
numbering numrering
numbers tal
obedience lydnad
obedient lydig
obediently lydigt
obeisence vördnad, vördnadsfull hälsning
obese fet
obesity dästhet, överdriven fetma
obey hörsamma, rätta sig efter, lyda
October oktober
on our behalf på våra vägnar
outnumber överträffa i antal
overbearing högdragen, myndig
paw (bear) ram (björn)
pick berries rensa bär
plumber rörarbetare
pod to a bean skida
polar bear isbjörn
portabel bärbara
posting-number postnummer
potbelly isterbuk, kalaskula
prescribe föreskriva, påbjuda, ordinera
probe undersöka, sondera
prove to be visa sig vara
puberty pubertet
rasberry hallon
raspberry hallon
rebel göra uppror, rebell
rebell upprorsman
rebellion resning, uppror
rebellious upprorisk
rebelliousity upproriskhet
rebells rebeller
recumbent tillbakalutad
remember minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
renumber omnumnrera
renumbered omnumnrerat
renumbering åternumrera
renumbers omnumnrerar
reverberate återkasta
reverberation eko
ribbed ådrad
robber rånare, rövare
robbers rövarna
robbery röveri, stöld
robbery with violence rån
rubber gummi
rubber-band gummisnodd
rubber-stamp gummistämpel
rubberneck nyfiken person
rubbers galoscher
rubbery seg
safety belt säkerhetsbälte
scribe skrivare, skriftlärd
scrubber gasrenare
seat-belt säkerhetsbälte
September september
slobber dregla
slugabed sjusovare
slumber slumra, slummer
slumberous sömnig
sober sansad, nykter
standard-bearer fanbärare
strawberry jordgubbe, smultron
subscribe prenumerera
subscribe for subskribera
subscribe to abonnera på, prenumerera på
subscriber prenumerant, abonnent
sugar-beets sockerbetor
sunbeam solstråle
superior numbers övermakt
tabernacle tabernakel
talebearer skvallerbytta
test-tube provrör
the day before yesterday förrgår
the sooner the better ju förr desto bättre
timber timmer, virke
timber yard brädgård
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
tractable (be) spak (vara )
transcribe transkribera
tribe folkstam, stam
try-before-you-buy prova innan du köper
tube rör, slang, tub, tunnelbana
tuber knöl
tubercle tuberkel, liten knöl
tuberculosis tuberkulos
unbearable odräglig, outhärdlig
unbeatable oöverträffbar, oslagbar
unbeaten obesegrad
unbecoming missklädsam, opassande
unbelief misstro, otro
unbelievable otroliga
unbend tina upp, slappna av, räta
undisturbed ostörd
vocabelfile glosfil
wardrobe garderob
webbed försedd med simhud
well-behaved skötsam, hyfsad
well-being väl, välbefinnande, välmåga
well-thumbed vältummad
wellbehaved välartad
woebegone bedrövad
worker bee arbetsbi
would be förment, inbillad
xenophobe främlingshatare