The Swedish term "visa sig vara" matches the English term "prove to be"

other swedish words that include "visa" : english :
tillrättavisa, varning admonish
folkvisa ballad
förvisa, landsförvisa banish
blinkvisare, skygglappar blinkers
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
avvisa disallow
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
visande displaying
visa ditty
undervisande educational
rättvisa equity
bevisa, visa evince
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
visar exposes
visande exposing
folkvisa folk-song
redovisa give an account
hand, visare hand
timvisare hour hand
belysa, visa, illustrera illustrate
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
instruera, undervisa instruct
rätt, rättvisa justice
rättvisa justness
visa en artighet pay a compliment
pekare, visare pointer
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
visa sig på nytt, återuppstå reappear
tillrättavisande rebuke
återvisad redisplayed
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
avvisa send away
utvisa send out
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
vägvisare sign-post
låt, visa, sång song
spjärna, avvisa, med förakt spurn
centrumvisare sweep-hand
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visare viewer
visavi, gentemot vis-à-vis
urvisare watch-hand
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "vara" : english :
bestående, varaktig abiding
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
försvåra aggravate
försvårande aggravation
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
besvarade answered
svarar answering
persedel, vara, artikel article
för närvarande, för tillfället at present
vara ute på turné barnstorm
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
övervara be present at
vara mödan värd be worth while
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
vara full av, borst bristle
vara i maskopi med cahoot
handelsvara commodity
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
förvarad contained
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvarar defends
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
inte lyda, vara olydig disobey
vara barn på nytt dote
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
varandra each other
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
belamra, besvära encumber
motsvarar equals
motsvarande equivalent
varannan every other
varannan every second
förefinnas, existera, leva, vara exist
bevarad extant
vara vänd mot facing
bulna, vara sig fester
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
vara ute och roa sig mycket gadabout
arbetsgivaravgift general payroll tax
undvara go without
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
råka vara happen to be
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
spak (vara ) humbled (be )
besvära importune
besvärade inconvenienced
påverka varandra interact
vara nervös jitter
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
bevarad kept
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varade lasted
varaktig, dryg, hållbar lasting
varar lasts
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
motsvarande matching
vara dyster mope
dåvarande of the time
allestädes närvarande omnipresent
på våra vägnar on our behalf
varandra one another
vara skyldig owe
plåga, besvära pester
försvara, yrka plead
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
freda, skydda, förvara protect
råvara raw product
åter sluta sig till, svara rejoin
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
övrig, kvar, kvarvarande remaining
svar, genmäla, svara reply
besvara reply to
svara respond
ansvara responsible for
jämsides med, utmed varandra side by side
puckla på varandra slug it out
programvara, programvara software
spara, bespara, avvara, skona spare
krampa, märla, stapelvara staple
förråd, lagra, förvara, varuhus store
kvarvarande surviving
svära swear
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
spak (vara ) tractable (be)
vara i barnsnöd, slita travail
allestädes närvarande ubiquitous
obesvärad untroubled
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
välbevarad well-preserved
varav, varifrån whence
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.