The English term "express an opinion" matches the Swedish term "yttra sig"

other english words that include "an" : swedish :
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abecedarian alfabetisk
Aberdonian Aberdeen
aberrancy avvikelse
aberrant som far vilse
abeyance vila
abhorance avsky, fasa
abidance dröjande
able seaman matros
abondant ymnig
abranchiate utan gälar
abudant riklig, ymnig
abundance överflöd, ymnighet
abundant överflödande
Abyssinian abessinier
academician akademimedlem, akademiker
acceptance accept, accepterande, antagande
acceptant acceptor
accompan beledsaga
accompaniment ackompanjemang
accompanist ackompanjatör
accompany medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying tillhörande
accordance enlighet
accountancy bokföring
accountant revisor, kamrer, bokförare
acquaintance bekantskap
acquaintanceship bekantskap
adamant orubblig
adman reklamman
admittance inträde, tillträde
adrenal gland binjure
advance avancera, förväg, anmarsch
advance-booking förköp
advanced avancerad
advancement befordran
advances framsteg
advancing antågande
advantage företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
advantages fördelar
aeromechanics aeromekanik
aeroplane flygplan
African afrikan
afrikaans afrikaans
afro-asian afroasiat
age of manhood mansålder
aggrandize förstora
aggrandizement förstoring
Aghan Aghan
agrarian jord
airman flygare
airplane flygplan
Albania Albanien
Albanian alban
alderman ålderman, rådman
alexandrian alexandrinsk
algerian algerier
allegiance trohet
alliance förbund, förbindelse, allians
allowance tillstånd, underhåll
almanac kalender
alphanumeric alfanumerisk
Alsatian schäfer
also-ran oplacerad häst
ambulance ambulans
Amenian armenisk
American amerikansk
american-made amerikatillverkade
americanize amerikanisera
amphibian amfibie, amfibieflygplan
an en, ett
Anabaptist anabaptist
anabolic anabol
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
anactment upphöjande till lag
anaemia anemi
anaemic blodbrist, anemisk
anaerobe anaerob
anaesthesia bedövning, anestesi
anaesthetic anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize bedöva, söva ner
anagram anagram
analasis analys
analgesic stillande, analgetikum
analogic analogisk
analogical analogisk
analogous analog
analogue motsvarighet
analogy analogi
analyse utreda, analysera
analyser analytiker
analysis analys, utredning
analyst analytiker
analytical analytisk
analytically analytiskt
analyze analysera
analyzer analytiker
analyzes analyserar
anamnesis anamnes
anapest anapest
anarchic anarkistisk
anarchical anarkistisk
anarchism anarkismen
anarchist anarkist
anarchists anarkister
anarchy anarki
anasthesia bedövning
anastigmat anastigmat
anathema anatema, bannlysning
anatomical anatomisk
anatomist anatom
anatomize dissekera
anatomy anatomi
ancestor stamfader, förfader, anfader
ancestors förfäder
ancestral fäderneärvd
ancestry anor, börd
anchor ankra, ankare
anchorage ankarplats, förankring
anchovy ansjovis
ancient forntida, ålderdomlig
ancient lineage anrik
anciliary underordnad
and samt, och
and so on och så vidare
andalusia andalusien
andante andante
andes anderna
androgenic androgen
anecdote anekdot
anecdotee anekdot
anemometer anemometer
anemone anemon, sippa
aneroid aneoridbarometer
anew ånyo, på nytt
anexation tillägg
angel ängel
angelic änglalik
angels änglar
anger vrede, ilska
angina angina
angle meta, vinkel
angle-iron vinkeljärn
angles vinklar
Anglican anglikansk
Anglicans anglikaner
Anglicize anglisera
angling metning
Anglo engelsk
Anglo-american angloamerikan
Anglo-french engelsk-fransk
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
Anglo-swedish engelsk-svensk
anglophile englandsvän
anglophobe engelskhatare
anglophobia engelskfientlighet
angolan angolan
angora wool angoragarn
angostura angostura
angrily argsint
angry arg, argsint, vred
anguish smärta, ångest
anguished ångestfylld
angular kantig, vinkel
anhydride anhydrid
aniline anilin
aniline dye anilinfärg
animadversion anmärkning
animadvert anmärka på
animal animal, djur
animalcule mikroskopiskt djur
animality animalisk
animals djur
animate animera
animated animerade, livlig, själfull
animations animationer
animism animism
animosity fientlighet
anise anis
ankle ankel, fotled
ankle-length ankellång
ankles fotleder
anline anilin
annals årsberättelse
anneal glödga
annex tillbyggnad
annexation anektering
annexe annex
annihilate förinta, tillintetgöra
annihilation tillintetgörelse
anniversary årsdag
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
annual årlig, annuitet
annually årligen
annuciation bebådelse
annuity livränta
annul upphäva
annulment annulering
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
anstigator anstiftare
answer bemöta, svar, besvara, besked, svara
answerable ansvarig
answered besvarade
answering svarar
answers svar
ant myra
ant-hill myrstack
Antabuse antabus
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
Antarctic Antarktis
ante-room förrum
antecedent korelat
antechamber förrum
antedate fördatera, antedatera
antediluvian från tiden före syndafloden
antelope antilop
antenatal mödravårdscentral
antenna antenn, antenn (insekt)
antependium altarkläde
antepenultimate tredje från slutet
anterior främre
anteroom förrum
anthem hymn
anthology antologi
anthracite antracit
anthrax mjältbrand
anthropod människoliknande
anthropological antropologisk
anthropologist antropolog, antropolog
anthropology antropologi
anthropomorphous människolik
anthroposophist antroposof
anti-aircraft luftvärns
anti-ballistic antirobot
anti-clockwise motsols
anti-dazzle avbländbar
anti-dumping anti-dumpning
anti-hero antihjälte
anti-jewish judefientlig
anti-missile antirobotrobot
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anti-Semite antisemit
anti-semitic antisemitisk
anti-semitism antisemitism
antiaircraft luftvärns
antibiotic antibiotikum
antibody antikropp
antic upptåg
anticipate förutse, förekomma
anticipated förutsåg
anticipates förekommer
anticipating förvänta
anticipation förväntan, antecipation
anticipatory förutseende
anticlerical antiklerikal
anticlimax antiklimax
antics upptåg
antidote motgift
antidotes motgifter
antifreeze kylarvätska
antigay böghatande
antigen antigen
antilogarithm antilogaritm
antimatter antimateria
antimony antimon
antiparticle antipartickel
antipathy antiparti, motvilja
antipode motpol
antipodes antipoder
antipole motpol
antiquarian antikvarisk
antiquary antiksamlare
antiquated föråldrad
antique antikvitet, antik
antique finish antikbehandling
antique shop antikvitetsaffär
antiquities forntids
antiquity forntiden, antiken
antisepsis antiseptisk
antiseptic antiseptisk
antisocial asocial
antistatic antistatisk
antithesis motsats, antites
antitoxin antitoxin
antler hjorthorn
antonym antonym
antwerp antwerpen
anus anus, analöppning
anvil städ
anxiety ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
any några, nån
anybody vem som helst, någon
anybody / anyone vem som helst
anyhow hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore längre
anyone någon
anything vad som helst, någonting
anytime närsomhelst
anyway hursomhelst
anywhere var som hest, någonstans
apanage apanage
apeman apmänniska
aplanatic lens aplanat
appearance apparition, utseende, framträdande
appearances uppträdanden
apperance uppträdande
appliance tillämplighet
appliances tillämplighet
applicants sökande
armband armbindel
arrange uppställa, anordna, arrangera
arrange for föranstalta för
arranged arrangerat
arrangement arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements arrangemang
arranger arrangör
arranger`s fee anvisningsprovision
arranges arrangerar
arranging arrangerade
arrogance högmod, arrogans, övermod
arrogant spotsk, stursk, oförskämd
arroganta arrogant
artisan hantverkare
asian asiatisk
askance åt sidan
assailant angripare
assistance medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant medhjälpare, biträde
assistant doctor underläkare
assonance assonans
assurance försäkran, försäkring, tillförsikt
Assyrian assyrisk
Assyrian's assyriens
at any time när som helst
at hand till hands
at random på måfå
athenian atensk
attendance närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant deltagare
Australian australiska
Austrian österrikisk
avalanche lavin
avant-garde avantgarde
axe-handle yxskaft
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
bacchanal backanalisk
bacchanalia backanalier
bacchanalian backanalisk
bacchante backant
back-and-forth fram-och-tillbaka
backband bärrem
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backslang rövarspråket
backwoodsman nybyggare
baconian baconanhängare
badlands ofruktbart land
badman bov
bagman provryttare
balance tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other avväga
balanced balanserad
balances balanserar
balbriggan bomullstrikå
ban förbud, förbjuda
banal banal
banality banalitet
banana banan
banbury smörbakelse
band orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged bandagerad
bandanna stor kulört näsduk
bandeau hårband
banderole banderoll
bandicoot råtta
bandit bandit
banditry banditväsen
bandmaster kapellmästare
bandog bandhund
bandoleer patronbälte
bandoline bandolin
bands band
bandsaw bandsåg
bandsaws bandsåg
bandsman bandmedlem
bandstand musikestrad
bandwagon vagn med musikkapell
bandwidth bandbredd
bandy kasta fram och tillbaka
bandy-legged hjulbent
bane fördärv
baneful fördärvlig, ödesdiger
bang smälla igen, skräll
banger skorv
bangle armband, fotledsring
banian köpman
banish förvisa, landsförvisa
banished fördriven
banishment förvisning, landsförvisning
banister räcke
banisters trappräcke
banjulele ukulelebanjo
bank bank, strand
bank account bankkonto
bank note sedel
bankable inlösingbar
banker bankir
banking bankväsen
bankroll sedelbunt
bankrupt bankrutt
bankruptcy konkurs
banks banker
banned förbjudna
banner baner, fana
bannister ledstång
bannisters ledstänger
bannock havrekaka
banns lysning
banquet kalas, bankett
banqueter bankettdeltagare
banshee andeväsen
banshees andeväsen
bant banta
bantam dvärghöns
banter skämt, skämta
bantling barn
bantu bantuneger
barbarian barbar
barbarians barbarer
barbican vakttorn
barman bartender
barrel-organ positiv
bath attendant badmästare
bathing ban badförbud
batsman slagman
be cancelled återgå
bean böna
bean-feast hippa
beans bönor
become predominant ta övererhand
beforehand i förväg, på förhand
began började
Belgian belgier
bemoan begråta
bemoaned begråtit
best man marskalk
bhang haschisch
biannual två gånger om året
bicycle stand for bicycles cykelställ för cyklar
biplane biplan
blanch bleka, blekna
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
blank formulär, uttryckslös, nitlott
blanket filt
blankly uttryckslöst
blanks nitar
blatant skränig
blind-mans-buff blindbock
blue anemone blåsippa
boanerges högröstad predikant
board and lodging inackordering
boatman båtkarl
bogey-man buse
bohemian bohem, zigenare
bonanza malmåder, fynd
bondsman borgensman
borderland gränsområde
botanical botaniska
botanist botaniker
botany botanik
bran kli
branch gran, filial, bransch
branch off avgrena
brand brännmärka
brandish svinga, svänga
brandy brännvin, konjak
bread and butter smörgås
brigand stråtrövare
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brinkmanship våghalsig politik
britany bretagne
brittany bretagne
brothers and sisters syskon
buccaneer sjörövare
buoyant bärande
bushranger australisk stråtrövare
business man affärsman, köpman
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by means of medelst
by no means ingalunda
bystander åskådare
byzantine bysantinsk
cab-rank droskstation
cab-stand droskstation
cabana hus
cabman chaufför
cambrian kambrisk
camera-man fotograf
cameraman fotograf
can kunna, kanna
can't kan inte
Canaan Kanaan
Canaanite kanaanitiska
Canaanites Kanaaiterna
Canada Kanada
Canadian kanadensare, kanadensisk
canal kanal
canalize kanalisera
canard tidningsanka
canary kanariefågel
cancel avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling avbrytande
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cancelled avbruten
cancels avbryter
cancer kräftans, cancer
candid uppriktig
candidate aspirant, kandidat
candle stearinljus, vaxljus, ljus
candle-grease stearin
candle-stick ljusstake
candlelight levande ljus
candour uppriktighet
candy konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine aga, hörntand, hundtand, prygel
canker rost, brand
cannabis cannabis
cannery konservfabrik
cannibal kannibal
cannibalism kannibalism
cannon kanon
cannot kan inte
canny slug, försiktig
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
cant tjuvspråk, hyckleri
cantankerous grälsjuk, elak
canteen matsal, marketenteri
canter rida i kort galopp
canvas tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) duk
canvass värva röster, agitera
canvassing ackvisition
canyon kanjon
capstan ankarspel
caravan husvagn
cardigan kofta, stickad ylleväst
caribbean västindisk
chairman ordförande
chance slump, chans, lycka
chancel kyrkokor
chancellery kansli
chancellor kansler
chances chanser
chandelier ljuskrona
change omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind komma på andra tankar
change or ex- skifta
changeable föränderlig, ombytlig
changed ändrad
changeling bortbyting
changer utbytare
changing ändring
changing of the guard vaktavlösning
channel kanal
channels kanaler
chanse möjlighet
chant sång, sjunga, mässa
chanterelle kantarell
charabane turistbuss
charlatan charlatan
charwoman städerska
chianti chianti
chimpanzee schimpans
Chinaman kines
chinaman kinaman
Christian kristna, kristen
Christian name förnamn, dopnamn
christianity kristendomen
christians kristna
circumstance omständighet
circumstances omständigheter
circumstantial omständig
civilian civil
civilians civila
claimant fodringsägare
clan stam, klan
clang skrammel, ringa, skalla, klang
clank rassel, rassla
clean rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes borsta skor
cleaned rengjorde
cleaner städerska
cleaning rengörande
cleanliness renhet
cleanly renlig
cleanness renhet
cleans rengör
cleanse rensa, rengöra
cleanses rensar
clearance frigång
clergyman präst
cliffhanger rysare
clubs and diamonds klöver och ruter
coachman kusk
cognizance kännedom
colossians kolosserna
combatant kämpe
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
companies företag
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
company lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's företags
complainant kärande
complaisant älskvärd, foglig
compliance eftergivenhet, samtycke
compliancy foglighet
compliant foglig, eftergiven
conductance ledningsförmåga
confessant biktbarn
confidant förtrogen
confidence man bondfångare
Confucianism konfucianism
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
consanguinity släktskap, blodsband
conservancy hamnstyrelse
consonant överensstämmande, konsonant
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consultant rådssökande
consultants konsulterande
contrivance anordning
conversant förtrolig, förtrogen
conveyance åkdon, fordon, befordran
coriander koriander
corinthians korintierna
cormorant skarvfågel
cosmopolitan kosmopolitisk
countenance uppsyn, ansikte, min
counterpane sängöverkast, täcke
countryman lantman, landsman
covenant förbund, avtal
craftmanship hantverksskicklig
craftsman hantverkare
cranberry tranbär
crane trana, lyftkran
crane to lift with kran att lyfta med
cranes tranor
cranium kranium
crank vev, original
crankcase vevhus
crankshaft vevaxel
cranny skreva
cub (animal) unge (djur)
cubans cubaner
currant korint, vinbär
custodian förmyndare, väktare
cyanide cyanid
d-appearance d-utseende
daedalian labyrintisk
Dalecarlian dalmas
Dalecarlian woman dalkulla
dalliance lek
dalmatian dalmatisk
dance dansa
danced dansade
dancer dansös, dansör
dancers dansare
dances dansar
dancing dansande
dandelion maskros
dander ilska
dandified snobbig
dandify snobba upp
dandle vyssa
dandruff mjäll
dandy sprätt, snobb
dandyish snobbig
dandyism snobbighet
dane dansk
danegeld danagäld
danferous vådlig
danger fara, våda
danger-zone riskzon
danger of life livsfara
dangerous farlig
dangerously farligt
dangle dingla, slänga
dangles dinglar
Danish dansk
dank fuktig
dankish däven
dantean danteisk
darwinian darwinistisk
day and night dygn
deacanal prost
dead-man dödmans
dean domprost, prost, dekanus
deanery prostämbete
decalcomania dekalkomani
decant dekantera
decanter karaff
dechristianize avkristna
deck-hand däcksgast
defendant svarande
defiance utmaning, trots
defiant trotsig
defray an expense bestrida en utgift
deliverance befrielse, överlämnande
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
demeanour uppförande
dependant underhavande
derange störa, rubba
descendant avkomling, ättling
descendants ättlingar, efterkommande
disadvantage nackdel
disadvantageous ofördelaktig
disband hemförlova
discordant oförenlig, disharmonisk
discrepancy avvikelse, oförenlighet
disentangle lösgöra, reda ut
disentanglement utredning
disinfectant desinfektionsmedel
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dissonance missljud
distance håll, distans, sträcka, avstånd
distanced distanserad
distant fjärran, avlägsen, långt avlägsen
disturbance orolighet, störning
dominanse herravälde
dominant dominerande, förhärskande
dominican dominikanska republiken
dormant sovande, vilande
drank drack, druckit
drop the anchor fälla ankaret
drum-membrane trunhinna
dutchman holländare
eggplant äggplanta
Egyptian egyptisk
Egyptians egyptierna
electrician elektriker
elegance elegans
elegant sirlig, elegant, stilfull
elephant elefant
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
embankment vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
emigrant emigrant
enanimous enhällig
enchant tjusa, förtrolla
enchantment trolleri, förtrollning
endanger sätta i fara
endurance uthållighet
enfranchise ge rösträtt
England England
English-language engelskspråkig
english-woman engelska
Englishman engelsman
enhance förbättra, stegra
enhanced avancerat
enhancement förbättring
enhancements förbättringar
enhances förbättrar
ensign second liutenant fänrik
entangle trassla in
entangled intrasslad, trasslig
entrance ingång, entré, inträde
entrance fee inträdesavgift
ephesians efesierna
episcopalian medlem av episkopalkyrkan
equanimity jämnmod
equestrian ridande, ryttartävling
errand ärende
errand-boy springpojke
errands ärenden
errant kringvandrande
esplanade promenadplats
estrange stöta bort
ethiopian etiopisk
euro-company europabolag
euro-standardization europastandardisering
European europeisk, europé
europeans europeer
evanescence försvinnande
evanescent försvinnande
evangelical evangeliska
evangelization evangelisation
ewe - animal tacka - djur
exchange utbyte, byta, byte, växla
exchange-office växelkontor
exchanges utbyten
exorbitant omåttlig
expand expandera, utvidga, utbreda
expanding expanderande
expanse vid yta
expansion utbredning
expectant väntande
explanation förklaring
explanatory förklarande
extant bevarad
extraneous ovidkommande, artfrämmande
extravagance överdåd, utsvävning
extravagant överdriven, slösaktig, vräkig
exuberance överflöd, översvallande glädje
exuberant översvallande
fan fläkt, fläkta
fan-belt fläktrem
fanatic fanatiker, fanatisk
fanatical fanatisk
fanatically fanatiskt
fanatism fanatism
fancied inbillad
fancier odlare, expert
fanciful nyckfull, fantasi, romantisk
fancy lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy-dress maskeraddräkt
fancy-work broderi
fanfare fanfar
fang huggtand
fantasies fantasier
fantasize fantisera
fantast fantast
fantastic sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy fantasi
fantasy-language fantasi-språk
fanzine tidning
farm-hand lantbruksarbetare
fatherland fädernesland
fellowman medmänniska
ferryman färjkarlen
fiancé fästman
fiancée fästmö
filemanager filhanteraren
finance drätsel, finansiera
finances finanser
financial finans
financing finansering
Finland Finland
fire insurance brandförsäkring
fireman brandman
fisherman fiskare
flagrant uppenbar, upprörande
flamboyant prålig, teatralisk
flaneur flanör
flange fläns
flanger flänsverktyg
flannels flanellkostym, flanellbyxor
flippant nonchalant, vanvördig
floor manager studioman, regissör
folk dance folkdans
fond-exchange börs
fondant sockerglasyr
footman lakej, betjänt
for instance till exempel
forbearance tålamod
force-land nödlanda
foreman förman, arbetsbas
fragrance vällukt, doft
fragrant välluktande
France Frankrike
franchise rösträtt
franchisee franchistagare
franchiser franchisegivare
frank frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked frankerad
franking frankerings
frankly uppriktigt sagt
frantic förtvivlade
free and easy ogenerad, otvungen
freehand frihand
freehanded frikostig
freeman fri man, hedersborgare
Frenchman fransman
freshman recentior
frogman grodman
frying-pan stekpanna
galanty show skuggspel
gallant artig, tapper
gallivant driva omkring
galvanic galvanisk
galvanize uppliva, galvanisera
galvanometer galvanometer
gander gåskarl
gang liga, gäng, lag
gangland gangstervärlden
gangling lång och gänglig
ganglion nervknut
gangplank landgång
gangrene kallbrand
gangster gangster
gangway gång, landgång
gannet havssula
gantry ställning, brygga
garage mechanic bilmekaniker
garantee garantera
garanteed garanterat
garbage can soptunna
garland krans, bekransa, girland
gas range gasspis
gas tank bensintank
gauze bandage gasbinda
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
Ghana Ghana
giant jättelik, jätte
giantess jättinna
giants jättar
gigantic jättelik, gigantisk
gigantic- jätte
give an account redovisa
give an account of redogöra för
glad-hand välkomna
glance blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing sneglande
gland körtel, packbox
glans ollon
glean plocka ax
gleanings axplock
go and see hälsa på
gran mormor, farmor
granary spannmålsmagasin
grand väldig, storartad, högtidlig
grand-daughter dotterdotter, sondotter
grand-stand huvudläktare, läktare
grand piano flygel
grandchild barnbarn
grandee magnat
grandeur storslagenhet, prakt
grandfather farfar, morfar
grandiloquent bombastisk
grandma farmor, mormor
grandmother farmor, mormor
grandmother's farmors
grandpa morfar, farfar
grandparents farföräldrar
grandson sonson, dotterson
grange lantgård
granite granit
grannny's mormors
granny mormor, farmor
granny's farmors
grant bevilja, tillåta, medgiva
granted tillåten
granting tillåter
granulate göra kornig
greco-roman grekisk-romerska
grievance missnöje
groan stöna
groaning stönande, jämmer
groans stönar
guarantee garanti, garantera
guarantees garanterar
guarantor garant
guardian målsman, förmyndare, väktare
guidance ledning, instruktioner
gunman beväpnad gangster
hand hand, visare
hand-cuffs handklovar
hand-job hand-jobb
hand-made handgjord
hand-writing skrivstil
hand-written handskrivna
hand (over to) räcka över till
hand over överlämna
hand writing stil
handbill affisch
handbook handbok
handcuff handklove
handed räckte
handful handfull
handi-work slöjd
handicapped handikappade
handicapping handikapps
handicraft hantverk, slöjd
handkerchief näsduk
handle hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle-bar styrstång
handler hanterare
handles handhar
handling hanterande
handmade handgjort
hands händer
handsome vacker, ståtlig
handspike spak
handwheel ratt
handwork handarbete
handwriting handstil
handy fiffiga, händig
hang hänga, hänga
hang-over baksmälla
hanger klädgalge, galge
hangers galgar
hanging hängande
hanging flower-pot ampel
hangover bakrus
hangs hänger
hanker åtrå
hanker after fika efter
hansom-cab tvåhjulig droska
harmanization anpassning
have a glance (at) ögna (igenom)
headland udde
henchman livtjänare, handgången man
hesitant betänksam
hide-and-seek kurragömma
highhanded egenmäktig
highlander högländare
hindrance hinder
hire-purchase plan avbetalningsplan
historian historiker
historians historiker
hogmanay skotsk nyårsafton
homeland hemland
hooligan ligist, bov
hooliganism ligistfasoner
hop-step-and-jump trestegshopp
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsewoman ryttarinna
hoseanna hosianna
hour hand timvisare
human mänsklig
human being människa
human life människoliv
humane människovänlig
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humanize förmänskliga
humanly mänskligt
humans människor
Hungarian ungersk
hurricane orkan
husband man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
hydroplane sjöflygplan
Iceland Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
Iindian indier, indisk
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
imbalance obalans
immigrants invandrare
impedance impedans
impermanent obeständig
implant inplantera
importance vikt, betydelse
important viktig, betydelsefull, betydande
importantly viktigt
in advance förskott (i), förväg (i)
in the meantime under tiden
inadvertant ouppmärksam
inane andefattig, tom, fånig
inanimate livlös
inanity tomhet
incandescent glödande
incantation besvärjelse
incessant oavlåten
inconstant obeständig
Indian indisk, indian
Indian ink tusch
indians indianer
indignant harsen, uppbragt, indignerad
indo-european indoeuropeisk
infancy barndom
infant spädbarn
infantile barn
infantry infanteri, fotfolk, infanteri
informant sagesman
inhabiant invånare
inhabitant invånare, inbyggare
inheritance arv
inhuman omänsklig
inland inrikes
insane vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely vansinnigt
insanity vansinne, sinnessjukdom
insignificant betydelselös
insouciant likgiltig
instance exempel
instances instanser
instand ögonblick
instant ögonblicklig
instantaneous ögonblicklig
instantly omedelbart
insurance försäkring, assurans
insurances försäkringar
intangible obestämd
interchangable utbytbar
interchange omväxla, utväxla
intolerance olidlig
intolerant ofördragsam
Ireland Irland
irrelevant ovidkommande
irritants irriterande
island refug, refuge, ö
islander öbo
issuance utfärdande
it is raining cats and doogs ösregn
Italian italienska, italiensk
itinerant resande
jackanapes snobb
jacobean från jakob i
jangle gnissla, oljud
jangler bråkmakare
jangling oljud
janitor portvakt
janitress portvakt
jankers buren
January januari
Japan Japan
Japanese japanska, japansk
javan javanesisk
javanese javanesisk
javelin-man spjutkastare
jerrican dunk
jim-dandy jättebra, toppen
jordan jordanien, jordan
jordanian jordansk
journeyman gesäll
jovian jupiter
jubilance jubel
jubilant jublande
juryman nämndeman
Jutland jylland
kangaroo känguru
kickstand on a bike cykelställ på cykel
kinsman släkting
kinswoman kvinnlig släkting
kitchen-range köksspis
kitchen range spis
knight-errant vandrande riddare
lance spjut, lans
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land-owner godsägare
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lane gränd, smal väg
language språk
language-databases språk-databaser
language-directions språk-riktningar
language-files språk-filer
language-translation språköversättning
language-translator språköversättare
languages språk
languid trög, matt
languish tyna bort, tråna
languish for tråna efter
lank mager, stripigt hår
lanky gänglig
lantern lanterna, lykta
lapland lappland
Latvian lettisk
lavatorypan toalettstol
layman lekman
lean mager, luta sig
leaned lutade
leaning lutande
leans lutar
lebanese libanes
lebanon libanon
left-hand vänster
left-handed vänsterhänt
lefthand vänstra
lesbian lesbiska
levant levanten
leviathan koloss, sjöodjur
librarian bibliotekarie
lieutenant löjtnant
life insurance livförsäkring
lifespan livslängd
liftman hisskonduktör
limited company (Ltd.) aktibolag AB
litany litania
Lithuania Litauen
Lithuanian litauisk
litigant processande
loan lån
logician logiker
long-distance heating fjärrvärme
long-range långväga
longhand vanlig skrift
love of humanity människokärlek
lowland lågland
lowlands lågland
lubricant smörjmedel
luggage van resgodsvagn
lumberman timmerman
Lutheran luteran, luthersk
luxuriant yppig, frodig
madman vettvilling, dåre, galning
magician trollkarl
magnanimity ädelmod
magnanimous storsint
mahogany mahogny
mailplanes postflyg
mainland fastland
maintenance underhålla, skötsel
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
Malayan malaj
man människa, karl, bemanna
man's mannens
man-made handgjorda
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
man-slaughter dråp
manævre manövrera
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
mane hästman
mane on a horse man
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
mange skabb
manger krubba
mangle mangla, mangel
manhood manlighet, mandom
mania vanvett, vurm, mani
maniac galning
manias manier
manicure manikyr, manikyrera
manifest uppenbar, ådagalägga
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manifold mångfaldig
manikin modelldocka, pyssling
manikins pysslingar
manipulate manipulera
manipulating användande
mankind mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
manly manlig
mannequin provdocka, mannekäng
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
mannish karlaktig
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
manpower arbetskraft
manservant tjänare
mansion herrgård
mantelpiece spiselkrans
mantle mantel, kappa
manual handbok, manuellt, manual
manually manuellt
manuals manualer
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manufacturing tillverkande
manure gödsel, gödsla
manuscript manuskript
many många, flera
marksman skarpskytt
marshland sumpmark
marzipan marsipan
mathematician matematiker
mathematicians matematiker
mean mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander slingra sig
meaning betyder, betydelse
meaningful meningsfull
meaningless intetsägande, meningslös
meanings betydelse
means utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
meant menade, menat
meantime under tiden
meanwhile under tiden
mechanic mekaniker
mechanical mekaniker, maskinell
mechanically rutinmässigt
mechanics mekanik
mechanism mekanism
median median
medicine man medicinman
Mediterranean medelhavs
megalomania storhetsvansinne
melancholy vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
membrane membran, hinna
memorandum not, promemoria
mendicant friar tiggarmunk
mercantile affärs-, handels
merchandise handelsvaror
merchant köpman, handlare
merchantability köpvärde
meridian meridian
messianic messianska
micro-organism mikroorganism
middleman mellanhand
midshipman sjökadett
migrant flyttande
militancy stridbarhet
militant stridslysten
military man militär
milkman mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
mill-hand fabriksarbetare
miscellany diverse
mischance olycka
misdemeanour förseelse
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
misunderstand missuppfatta, missförstå
misunderstanding missuppfattning, missförstånd
moan stöna
moaning stönande
monoplane monoplan
moorland hed
mordant sarkastisk, vass
more and more alltmer
motorman spårvagnsförare, lokförare
mountebank kvacksalvare
mouth-organ munspel
mucous membrane slemhinna
mulled and spiced wine glögg
mulligan stew köttgryta
multiangular månghörnig
mundane världslig
music stand notställ
musician musiker
mustang mustang
mutant muterade
nancy-boy stjärtgosse
nankeen nankin
nanny barnsköterska
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
Neanderthal man neandertalmänniska
neckband halslinning
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
needlewoman sömerska
neo-babylonian nybabyloniska rikets
neopagans nyhedningar
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
new-fangled nymodig
newfangled nymodig
news-stand tidningskiosk
newsstand tidningskiosk
night-watchman nattvakt
no-man's-land ingenmansland
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
no thanks nej tack
nobleman adelsman
non-attendance frånvaro
non-standard ej standard
nonanointed icke heliga
norman normand
Norman normandisk
Norwegian norsk, norrman
notwithstanding oaktat
nuance nyans
nuisance obehag, plågoris
observance efterlevnad
observant uppmärksam
obstinancy envishet
occupant innehavare
occupants ockupanterna
ocean ocean
off-hand på rak arm
old man gubbe
old woman käring, gumma
one another varandra
open-handed givmild
orange apelsin
ordinance stadga
ordnance artilleri
organ orgel, organ
organise organisera
organization organisation
organize organisera
organizer organiserare
organizing organiserar
organs organ
orphan föräldrarlös
orphane övergiven
out-and-out grundlig, tvättäkta, total
out-balance uppväga
outdistance distansera
outflank överlista, överflygla
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlying land utmark, avlägsen
outmanoeuvre utmanövrera
outrank överträffa
outstanding enastående, framträda
overland landvägen
pagan hedning, hednisk
paganism hedendom
pagans hedningar
pageant festtåg
pan skål, kastrull, gryta, panna
pan-european alleuropeisk
pancake pannkaka
pane fönsterruta
panel ruta, fält, panel
pang styng, smärta
panic panisk, panik, få panik
panoply fullständig rustning
pans kastruller
pansy pensé
pant flämta, stånka, flämtning, flåsa
panther panter
panties trosor
pantry skafferi
pants kalsonger, byxor
paranthesis parantes
Parisian parisare
parlance talspråk
participant deltagare
participant in delaktig i
partisan anhängare
peanut jordnöt
peanuts jordnötter
peasant bonde
pedantic pedantisk
pedestrian fotgängare, gångtrafikant
penance botgörelse
pendant örhänge, hängande, mostycke
pennant vimpel
pepentant ångerfull
pepper-and-salt grå- och vitspräckligt tyg
perchance till äventyrs
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
perseverance uthållighet
Persian perser
Persian lamb persian
petulant grinig, kinkig, knarrig
phantom vålnad, spöke, skepnad
pheasant fasan
philander flörta
philanderer flickjägare
Philippians filipperna
physician läkare
pitch-man gatuförsäljare
pittance svältlön, liten lön, smula
plainsman slättinvånare
plan planera, planera, utkast, plan
plane hyvla, plan, flygplan, hyvel
planetarium planetarium
planetoid asteroid
plangent dånande
plank planka
planking plank
plankton plankton
planner planerare
planning planerande
plant ört, växt, placera, plantera, planta
plantain groblad
plantation plantering, plantage, koloni
planting placerande
plantlouse bladlus
plants placerar
pleasant behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly angenämt
pliant böjlig, smidig
pod to a bean skida
point-blank rakt på sak
Poland Polen
policeman polis
politician politiker
pollutant förorenande ämne
pomegranate granatäpple
portmanteau kappsäck
postman brevbärare
potassium cyanide cyankalium
potplant krukväxt
power plant kraftverk
prance dansa, stoltsera
prance about kråma sig
prank tilltag, upptåg, spratt
prankster upptågsmakare
prearrange avtala
predominance övermakt
predominant förhärskande, övervägande, dominerande
pregnancy havandeskap
pregnant havande, grossess, gravid, innehållsrik
preponderance överlägsenhet
profane vanhelga, profan
programming-language programmeringsspråk
proletarian proletär
Protestant protestant
publican värdshusvärd
Puritan puritan
purslane portlak
pusillanimous modlös
quadrangle fyrhörning, collegegård
quadrangular fyrkantig
quadrant kvadrant
quandary dilemma
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
quantum kvanta, mängd
quarantine karantän
quarryman stenbrytare
quicksand kvicksand
radiance strålning, strålglans
radio transmission radiosändning
ragman lumpsamlare
rampant frodig, vild
rancid härsken
rancour hätskhet, agg
random slumpvis
randomly slumpvist
rang ringde
range omfång, räckvidd
range-finding avståndsbestämning
range of action aktionsradie
ranger ridande polis, skogvaktare
ranging omfång
rank stinkande, yppig, rang, ordna, rad
ranked rankad
ranking ledande
rankinglist ranglista
ransack genomleta, plundra
ransom lösensumma, utlösa
rant orera, skryta
ranter talare
rate of exchange kurs
rattan rotting
reanimate väcka till liv
rearrange arrangera om
recalcitrance motspänstighet
recalcitrant motspänstig
recant återkalla ett yttrande
reconaissance rekognoscering
recreant feg, trolös, avfälling
rectangle rektangel
rectangular rektangulär, rätvinklig
red-handed på bar gärning
reductant motvillig
redundancy överskott
redundant överflödig
reentrancy återinträde
relevant dithörande
reliance beroende
reluctant motvillig
remand återsända i häkte
remembrance åtanke
remittance penningremiss, remiss
remnant kvarleva, stuv
remnants lämningar
Renaissance renässans
reorganize omorganisera, organisera om
repentance ånger
replanting återplantering
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
republican republikansk, republikan
repugnance motsägelse
repugnant motbjudande
resemblance likhet
resistance motstånd, motvärn, motstånd
respiratory organ andningsorgan
restaurant restaurang
restaurantkeeper källarmästare
rethorician retoriker
retransmission återutsändning
retransmit återutsända
riddance befrielse
right-hand rätt, höger
right-hand man alltiallo
right-handed högerhänt
roan rödgrå, skimmel
Roman romersk, romare
roman (type) antikva
romance romantik, romantisk
Romania rumänien
Romanian rumänsk
romans romarna
romantic romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
Roumania Rumänien
rubber-band gummisnodd
ruffian skurk
ruffianly skurkaktig
Rumania rumänien
Rumanian rumänsk
ruminant idisslare
run an estate sköta ett gods
Russian ryska, ryss, rysk
sacrosanct helig
sailplane segelflygplan
salamander byggtork, salamander
sales-woman butiksbiträde
salivary glands spottkörtlar
samaritan samaritisk
samaritans samariter
sampan sampan
sanatorium vilohem, kuranstalt
sanctify helga
sanctimonious skenhelig
sanctimony skenhelighet
sanction tillåtelse, sanktion
sanctity fromhet, helgd
sanctuary helgedom
sanctum helgedom
sand sand
sand martin backsvala
sandal sandelträd, sandal
sandbag sandsäck
sandbank sandbank
sandbar sandrev
sandblast sandblästra
sandblasting sandblästring
sandglass timglas
sandpaper sandpapper
sandpit sandtag
sandwich dubbelsmörgås, smörgås
sandwich-man reklambärare
sandy sandig
sane klok, vid sunt förnuft
sang sjungit, sjöng
sang-froid kallblodighet
sanguinary blodtörstig, blodig
sanguine sangvinisk
sanitary sanitär
sanitation hälsovård, hygien
sanity sunt förstånd
sank sjönk
sans utan
Santa Claus jultomte
Satan Satan
satanic satanisk, satanisk, djävulsk
satanists satanister
saucepan kastrull
savannah savann, grässlätt
savings bank sparbank
scan avscanna, skärskåda, avsöka
scandal skandal, anstöt
scandalize skandalisera
scandalmonger skvallerkärring
scandalous skandalös
Scandinavia skandinavien
Scandinavian skandinavisk
scanned avscannade
scanner avsökare, antenn radar
scanning avsökning
scant snåla på, knapp
scantling dimention, aning
scanty otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
school attendance skolgång
Scotchman skotte
Scotland Skottland
seaman gast, matros, sjöman
seance seans
search-and-replace sök och ersätt
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
sedan täckt bil
self-financing självfinansering
semblance skepnad, utseende
semi-annually halvårsvis
semi-manufactures halvfabrikat
senior assistant master lektor
servant tjänare, betjänt
severance pay avgångsvederlag
sex maniac sexdåre
shank underben
shanty hydda, kåk
shantytowns slumkvarter
shoot on a plant skott
shop-assistant expedit
shorthand stenografi
shrank krympte
significance betydelse
significant märkbar, signifikant
significantly märkbart
simultaneous samtidig
simultaneously samtidigt
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
slang slang, skälla ut
slant slutta, sluttning
slanting sned
slings and arrows prövningar, hemsökelser
slogan slagord, slogan
snowman snögubbe
span omfatta
spangle paljett, glitter
spaniard spanjor
spanish spanska
spank daska till
spanking dask
spanner skiftnyckel
spokesman talesman
spontaneous spontan
sportsman sportsman
squander slösa
sraight loan amorteringslån
stage-management regi
stage-manager regissör
stagnant stillastående, slö
stanchion stolpe, stötta
stand stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand-alone fristående
stand-in ersättare
stand on ceremony krusa
stand out against avteckna sig mot
standard klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard-bearer fanbärare
standardization standardisering
standardize standardisera
standing står
standstill stillastående, stockning
stank stinkt, stinkte, stank
starsprangled banner - the stjärnbaneret
stew-pan stekgryta
stock exchange aktiebörs, fondbörs
storysman historieberättaren
strand tråd, strand
strange främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig
strangely underligt
stranger främling, obekant
strangest konstigast
strangle strypa
string-band stråkorkester
substance huvudsak
substances ämnen
substandard undermålig
substantation bevis
substantial verklig, bastant
substantially verkligt
substantiate bekräfta
substantive substantiv
subterranean underjordisk
suburban förorts
sugar-candy kandisocker
superannuated överårig, gammalmodig
superhuman övermänsklig
supplant undantränga
supranational överstatlig
surveillance övervakning
sustenance uppehälle
swagger cane officers käpp
swan svan
sweep-hand centrumvisare
Switzerland chweitz
swordmanship fäktkonst
sycophant smickrare
sycophantic krypande
sylvian skogig
Syrian syrisk
table-land högplatå
table-manners bordsskick
tableland högplatå
tactician taktiker
tailsman mottagare
take advantage of utnyttja
take an aperient laxera
talanted talangfull
tallyman kontrollräknare
tan solbränna, garva
tang stark smak, stark lukt
tangent perifer
tangibility påtaglighet
tangible gripbar
tangle trassla till, härva, trassel
tank stridsvagn, cistern, vattenbehållare
tankard sejdel, krus
tanker tankfartyg
tanned solbrända
tanner garvare
tantalize reta, pina
tantamount liktydig, likvärdig
tantrum misshumör
tartan rutigt skotskt tyg
technician tekniker
temperance måtta, nykterhet
tenancy arrendetid, arrende
tenant hyresgäst, arrendator
than än
thank tack
thank you very much tack så mycket
thankful tacksam
thankfully tankfullt
thankfulness tacksamhet
thanking tackande
thanks tack
thanks to tack vare
thanksgiving tacksägelse
theologian teolog
theologians teologer
thespian dramatisk
Thessalonian thessaloniker
thought-change tankeförändring
thousand tusen, tusental
thousand-year tusenåriga
thousandth tusende
thyroid gland sköldkörtel
titanic jättelik
to a man mangrant
toboggan kälke
tolerance tolerans
tradesman affärsidkare, handlare
tranquil lugn
transact genomdriva, uppgöra
transaction transaktion
transactions handlingar, förhandlingar
transcend överträffa
transcribe transkribera
transcript översättning, avskrift
transdesert genom öknen
transept tvärskepp i kyrka
transfer överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable överlåtbar
transfigure omgestalta, förhärliga
transfix genomborra
transform förvandla, förändra
transformer transformator
transforming förvandlar
transfusion transfusioner, överföring, blodöverföring
transgress överträde
transient övergående
transit genomresa
transition övergång
transitional övergångs
transitory övergående
translate översätta
translating översättandet, översätter
translation översättning
translation-process översättnings-process
translationfunction översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
translator översättare
translator-engine översättnings-motor
translucent genomskinlig
transmission växellåda
transmit sända
transmitting överföring
transparent genomskinlig
transpiration utdunstning
transpire sippra ut, avdunsta
transplant omplantera, transplantera
transport transportera, forsla, transport
transportation transport
transpose transponera
transshipment omlastning
trenchant kraftfull
triangle triangel
triumphant triumferande, segerrik
trojans trojanska hästar
truant skolkare
truculant vild, aggressiv
twang klang, knäppa, dallra
tyrannical tyrannisk
tyrannize over tyrannisera
tyranny tyranni
tyrant tyrann
Tyrolian tyroler
Tzigane zigenare (Ungersk)
unanimity endräkt
unanimous samstämmig, enhällig
unbalanced obalanserad
uncanny mystisk, kuslig
unchangeable oföränderlig
unchanged oförändrad
underhand hemlig, hemligt
undermanned underbemannad
underpants kalsonger
understand begripa, förstå
understand from utläsa av
understanding förstånd, förstående
understands förstår
unimportant betydelselös, oviktig
unpleasant obehaglig, otrevlig
unpleasantly otrevligt
unwanted oönskade
up-and-down upp och ner
up and down av och an
urban stads
urbane belevad
use shanks`s pony apostlahästarna
uterance yttrande
utterance yttrande
vacancy vakans, ledig plats
vacant obesatt, ledig, tom
vacuum-clean dammsuga
vacuum cleaner dammsugare
vagrancy kringflackande
vagrant uteliggare, luffare
valiant tapper
van förtrupp, lastvagn
vanilla vanilj
vanish förgå, försvinna
vanity flärd, fåfänga, fåfänglighet
vanquish besegra
vans skåpbilar
vantage fördel i tennis
variants varianter
vatican vatikanen
venetian venetiansk
vengeance hämnd
verdant grönskande, grön
veteran veteran
vibrant vibrerande
vigilance vaksamhet
vigilant vaksam
villian bov
volcanic vulkanisk
volcano vulkan
vulcanite ebonit
vulcanize vulkanisera
vulgarian vulgär typ
wan glåmig
wand trollspö
wander vandra
wanderer vandrare
wandering vandring
wanderlust reslust
wane avta
wangle fiffla med
wank onanera
wanna vill
want nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva
want of faith otro
want to do vill göra
wanted eftersökt
wanting önskar
wanton lättsinnig, yster
wantonly lättfärdigt
wantonness lättsinne
wants vill
warrant fullmakt, garantera
warranties garantier
warranty garanti
wasteland ödemark
watch-hand urvisare
watchman nattvakt
waterman färjkarl
wean avvänja
weanling avvant
wear and tear slit
weatherman meterolog
weathervane vindflöjel
well-arranged välordnad
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
well-meaning välmenande
whang slag
wherryman färjkarl
window-pane fönsterruta
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
without hindrance obehindrad
without means obemedlad, medellös
withstand motstå
woman kvinna, fruntimmer
womanhood kvinnlighet
womanish fruntimmersaktig
womanizer kvinnojägare
womankind kvinnfolk
womanlike kvinnlig
womanliness kvinnlighet
womanly kvinnlig
womanshood kvinnosläktet
wonderland underland
wood-anemone vitsippa
woodland tjärn, skogsbygd
woodman skogvaktare
woodsman skogsarbetare
working-ant arbetsmyra
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
wrangle gräla, käbbla
wristband handlinning
write in texthand texta
yachtsman seglare
yank rycka, amerikan
yankee amerikan
yelomanry odalmän
yeoman odalman
young man yngling
yugoslavian jugoslavisk
zany dumbom
zephaniah sefanja
other english words that include "opinion" : swedish :
opinion åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated påstridig
opinions åsikter