The Swedish term "ratt" matches the English term "handwheel"

other swedish words that include "ratt" : english :
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
tillrättavisa, varning admonish
efterrätt afters
rättelse amendment
årsberättelse annals
underrätta apprise
rätt aright
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
reträtt backdown
rätt dålig baddish
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
älskare, sprätt beau
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
gapskratta cachinnate
skratta skrockande chortle
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
matlagning, anrättning cooking
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
sprätt, snobb dandy
hånskratt derisive laughter
efterrätt, dessert dessert
skrattgrop dimple
maträtt, fat, disk, rätt dish
göra, duga, uträtta do
sprätt, klädsnobb dude
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
rätta, förbättra emend
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
sprätt, snobb fop
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
tratt, skorsten funnel
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
berättelser histories
lura, spratt hoax
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
bråttom in a hurry
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
skoj, skoja, spratt, lärka lark
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
laglig, rättmätig, legitim legitimate
gapskratt loud laughter
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
kötträtt meat course
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
bisamråtta muskrat
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
rättstavning, rättskrivning ortography
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
lod, lodrätt, blylod plumb
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
tilltag, upptåg, spratt prank
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
äganderätt proprietorship
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
tillrättavisande rebuke
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rätta rectify
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
sprättkniv ripper
skrattsalva salvo of laughter
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
hånskratt sneering laugh
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
kalla inför rätta subpoena
rösträtt suffrage
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
saga, sägen, berättelse tale
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
besittningsrätt, ämbetstid tenure
berättade, berättat told
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
rättvis well-deserved
hjul, ratt, ring wheel
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish