The Swedish term "hjul, ratt, ring" matches the English term "wheel"

other swedish words that include "ratt" : english :
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
tillrättavisa, varning admonish
efterrätt afters
rättelse amendment
årsberättelse annals
underrätta apprise
rätt aright
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
reträtt backdown
rätt dålig baddish
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
älskare, sprätt beau
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
gapskratta cachinnate
skratta skrockande chortle
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
matlagning, anrättning cooking
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
sprätt, snobb dandy
hånskratt derisive laughter
efterrätt, dessert dessert
skrattgrop dimple
maträtt, fat, disk, rätt dish
göra, duga, uträtta do
sprätt, klädsnobb dude
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
rätta, förbättra emend
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
sprätt, snobb fop
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
tratt, skorsten funnel
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
ratt handwheel
berättelser histories
lura, spratt hoax
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
bråttom in a hurry
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
skoj, skoja, spratt, lärka lark
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
laglig, rättmätig, legitim legitimate
gapskratt loud laughter
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
kötträtt meat course
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
bisamråtta muskrat
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
rättstavning, rättskrivning ortography
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
lod, lodrätt, blylod plumb
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
tilltag, upptåg, spratt prank
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
äganderätt proprietorship
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
tillrättavisande rebuke
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rätta rectify
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
sprättkniv ripper
skrattsalva salvo of laughter
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
hånskratt sneering laugh
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
kalla inför rätta subpoena
rösträtt suffrage
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
saga, sägen, berättelse tale
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
besittningsrätt, ämbetstid tenure
berättade, berättat told
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
rättvis well-deserved
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish
other swedish words that include "ring" : english :
förnedring abasement
uralstring abiogenesis
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avreagering abreaction
absorbering absorption
bokföring accountancy
bokföring accounting
periodisering accrual
justering, inställning adjustment
justeringar adjustments
adoptering adoption
förstoring aggrandizement
luftkonditionering air-conditioning
vädring airing
uppställning, placering i linje alignment
runt omkring, allsidig all-round
legering alloy
ändring, förändring alteration
ändringar alterations
förbättring amelioration
amortering amortization
amputation, amputering amputation
ankarplats, förankring anchorage
anektering annexation
annulering annulment
avföringsmedel aperient
värdering appraisal
ungefärligt, omkring approximately
arkivering archiving
taxeringsvärde assess value
taxering, beskattning assessment
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkringsgivare assurer
romdränkt sockerkaksring baba
armband, fotledsring bangle
kringresande skådespelare barnstormer
plats kring en lada barnyard
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
född, frambringa, enfödd begotten
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
klocka, ringklocka, kyrkklocka bell
affischering bill-posting
inkvartering billet
blockeringar blockages
blomstring, blomstra, blomma blossom
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
bokföring bookkeeping
orientering briefing
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
bringar brings
bringade brought
bläddring browsing
kringvandrande musikant busker
uppringare caller
uppringare callers
kallelse, yrke, ringer, kall calling
maskering camouflage
området kring skola campus
kapitalisering capitalization
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
katalogisering cataloguing
slagord, lystringsord catchword
vandringspris challenge prize
ändring changing
klämta, klockringning, klinga chime
klockringningar chimes
spricka, springa chink
klorering chlorination
cirkulera, skicka omkring circulate
överlista, kringgå circumvent
fodringsägare claimant
fordringar, fordrar claims
skrammel, ringa, skalla, klang clang
urringning, klyvning cleavage
tambur, effektförvaring cloak-room
ringla, ring, rulle coil
komplettering, avslutning completion
konfrontering confrontation
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
hopgyttring, gytter conglomeration
erövring conquest
beröring, kontakt contact
förakt, ringaktning contempt
konvertering convertion
banor, harjägare, springare, kurser courses
skapa, frambringa, komponera create
fordringsägare, borgenär creditor
kremeringen, eldbegängelse cremation
aftonringning, utegångsförbud curfew
krusa, hårlock, ringla curl
finjusteringsbar customizable
mejerihantering dairying
älskling, raring darling
dataöverförings datel
hantering dealing
raring deary
förnedring debasement
krigsförklaring declaration of war
dekomprimering decompression
sanering decontamination
dekryptering decryption
dedikering dedication
definition, förklaring definition
defragmentering defragmentation
avjonisering deionization
radering deletion
raderingar deletions
gruppering deployment
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
plundring depredation
avreglering deregulation
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
försmå, förakta, ringaktning despise
rengöringsmedel detergent
försämring deterioration
försämringar deteriorations
dra ifrån, förringa detract
devalvering devaluation
ringa, urtavla dial
uppringare dialer
diskriminering, urskillning discrimination
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
oordning, oreda, förvirring disorder
återbäring dividends
dokumenteringen documentations
garnering, sås, majonässås dressing
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
kopiering dubbing
kopiering duplication
redigering editing
ringledning electric bell
gäcka, kringgå elude
förskingring embezzlement
textförbättring emendation
utvandring emigration
omringa encircle
kryptering encryption
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
erodering erosion
springpojke errand-boy
kringvandrande errant
oregelbunden, kringirrande erratic
noteringar, beräknar estimates
värdering estimation
europastandardisering euro-standardization
avsöndring, avföring excretion
uttåg, utvandring exodus
förklaring explanation
förklaring explicable
förringa, förmildra extenuate
ferrolegeringar ferro-alloys
finansering financing
brandförsäkring fire insurance
grovsortering first sorting
fiskerinäring fishing-industry
nervös oro, förvirring, regnby flurry
förvirra, förvirring fluster
matransonering food rationing
gruppering, bildning formation
frankerings franking
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
säkring fuse
säkringar fuses
driva omkring gad around
driva omkring gallivant
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
bakteriologisk krigföring germ warefare
fara omkring get about
kringgå get round
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
omringa gird
regeringen government - the
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
förödmjukelse, förnedring humiliation
illustration, exempel, förklaring illustration
försämring impairment
meddela, bibringa, tilldela impart
importering importation
bättring improvement
eldbegängelse, kremering incineration
inkludering inclusion
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
anföringssats inserted clause
isolering insulation
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkringsgivare insurer
förklaringar interprets
tonfall, intonering intonation
investering investing
investering investment
isolering isolation
kursivering, kursiv italics
dupliceringsapparat jellygraph
olycksbringare jinx
kanna, tillbringare, krus jug
motivering jusification
nyckelring key-ring
lackering lacquering
damfrisering ladies`hairdresser
lansering launching
avföringsmedel, lösande laxative
angöringsplats lay-by
permittering lay-off
parkeringsplats layby
planering layout
legalisering legalization
uttaxering, uppbåd levy
liberalisering liberalization
livförsäkring life insurance
radnumrering linenumbering
ringa, litet, liten, lilla, föga little
låst, förvaringsskåp locker
flanera, ströva omkring lounge around
urringad low-necked
ödmjuk, ringa lowly
förstoring magnification
hantering, förvaltning, ledning management
yttring manifestation
ringblomma marigold
märkning, markering marking
släntra omkring maunder
springpojke messenger boy
hägring mirage
ändring modification
ändringar modifications
mumifiering mummification
nasalering nasalization
nationalisering nationalization
naturalisering naturalization
urringning neckline
neutralisering neutralization
inte det ringaste not in the least
noteringar notations
föda, näring nourishment
numrering numbering
näringsämne nutrient
näring nutrition
optisk teckenidentifiering ocr
käring, gumma old woman
optimering optimazation
optimering optimization
orientering orientation
lindringsmedel palliative
parlamentering, överläggning parley
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
klockringning, brak peal
perforering perforation
fotokopiering photocopying
plundring pillage
tillbringare, handkanna pitcher
ringbult pito
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placering placement
plagiering plagiarism
plantering, plantage, koloni plantation
försilvring, förgyllning plating
affischering playcarding
byte, plundring, plundra plunder
trafikdirigering point-duty
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
miljöförstöring pollution
angöringshamn port of call
posering, hållning posture
plundring predation
monteringsfärdigt prefab
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
produktion, alstring production
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
projektering projection
stryka omkring prowl
punktering, stick puncture
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
ringde rang
plundring rapine
taxering, gradering rating
rationalisering rationalization
återredigering re-editing
omvärdering reapprasial
förvaringskärl receptacle
rekognoscering reconaissance
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
rekrytering recruitment
omdirigering redirection
reduceringar reducers
montering refitting
uppfostringsanstalt reformatory
regeringsämbete regency
registrering registration
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
registreringar registrations
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
regera, regering reign
armeringsjärn reinforcing bar
förkastande, utmönstring rejection
flyttning, avföring removal
förnyelse, renovering renovation
återplantering replanting
förvaringsplats repository
kopiering reproduction
förbittring resentment
restaurering restoration
omstrukturering restructuring
omvärdering revaluation
ändring, revision revision
påringning, klang, klinga, ring ring
ringa (att) ring (to)
flacka omkring roam
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
ströva omkring rove
kringflackande roving
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
ringt, ringde rung
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
laxöring salmon trout
sandblästring sandblasting
vanka omkring saunter about
besparingars, parmedel savings
skvallerkärring scandalmonger
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
springa scurry
avsöndring secretion
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självfinansering self-financing
självservering self-service
betjäning, servis, severing, tjänst service
tjänar, severing serving
schattering shading
belägring siege
skära, springa, skåra slit
springa, öppning slot
hån, gliring, hånleende, håna sneer
sortering sorting
ljudisolering sound-proofing
anföring, tal speech
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
amorteringslån sraight loan
standardisering standardization
inventering stocktaking
bringa i trångmål straiten
kringströvande, gå vilse stray
omge, omgiva, omringa surround
kringliggande surrounding
omringar, omger surrounds
synkronisering synchronization
tatuering, tapto, tatuera tattoo
tonåring teen
tonåring teenager
textredigering textediting
däromkring thereabout
tankeförändring thought-change
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
turnering tournament
bogsering, bogsera tow
yrke, handla, handel, näring trade
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överföring transmitting
reseskildring travelbook
dra, utvandring trek
darrning, dallring, skälvning tremor
garnering trimming
planteringsspade, murslev trowel
hjulring, gummidäck tyre
uppackning, avkomprimering uncompressing
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
försäkringsgivare underwriter
uppdatering, uppdatera update
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
kringflackande vagrancy
värdering valuation
diskriminering victimization
krigföring waging war
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandring wandering
magasinering warehousing
krigföring warfare
impregnering waterproofing
formulering, lydelse, ordalydelse wording
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield