The English term "business man" matches the Swedish term "affärsman, köpman"

other english words that include "business" : swedish :
business affär, rörelse, göromål
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
other english words that include "man" : swedish :
able seaman matros
adamant orubblig
adman reklamman
age of manhood mansålder
airman flygare
alderman ålderman, rådman
almanac kalender
apeman apmänniska
backwoodsman nybyggare
badman bov
bagman provryttare
bandsman bandmedlem
barman bartender
batsman slagman
best man marskalk
blind-mans-buff blindbock
boatman båtkarl
bogey-man buse
bondsman borgensman
brinkmanship våghalsig politik
cabman chaufför
camera-man fotograf
cameraman fotograf
chairman ordförande
charwoman städerska
Chinaman kines
chinaman kinaman
claimant fodringsägare
clergyman präst
coachman kusk
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
confidence man bondfångare
countryman lantman, landsman
craftmanship hantverksskicklig
craftsman hantverkare
Dalecarlian woman dalkulla
dead-man dödmans
decalcomania dekalkomani
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dormant sovande, vilande
dutchman holländare
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
english-woman engelska
Englishman engelsman
fellowman medmänniska
ferryman färjkarlen
filemanager filhanteraren
fireman brandman
fisherman fiskare
floor manager studioman, regissör
footman lakej, betjänt
foreman förman, arbetsbas
freeman fri man, hedersborgare
Frenchman fransman
freshman recentior
frogman grodman
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
greco-roman grekisk-romerska
gunman beväpnad gangster
harmanization anpassning
henchman livtjänare, handgången man
hogmanay skotsk nyårsafton
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsewoman ryttarinna
human mänsklig
human being människa
human life människoliv
humane människovänlig
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humanize förmänskliga
humanly mänskligt
humans människor
husbandman bonde
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
impermanent obeständig
informant sagesman
inhuman omänsklig
javelin-man spjutkastare
journeyman gesäll
juryman nämndeman
kinsman släkting
kinswoman kvinnlig släkting
layman lekman
liftman hisskonduktör
love of humanity människokärlek
lumberman timmerman
madman vettvilling, dåre, galning
man människa, karl, bemanna
man's mannens
man-made handgjorda
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
man-slaughter dråp
manævre manövrera
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
mane hästman
mane on a horse man
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
mange skabb
manger krubba
mangle mangla, mangel
manhood manlighet, mandom
mania vanvett, vurm, mani
maniac galning
manias manier
manicure manikyr, manikyrera
manifest uppenbar, ådagalägga
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manifold mångfaldig
manikin modelldocka, pyssling
manikins pysslingar
manipulate manipulera
manipulating användande
mankind mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
manly manlig
mannequin provdocka, mannekäng
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
mannish karlaktig
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
manpower arbetskraft
manservant tjänare
mansion herrgård
mantelpiece spiselkrans
mantle mantel, kappa
manual handbok, manuellt, manual
manually manuellt
manuals manualer
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manufacturing tillverkande
manure gödsel, gödsla
manuscript manuskript
many många, flera
marksman skarpskytt
medicine man medicinman
megalomania storhetsvansinne
middleman mellanhand
midshipman sjökadett
military man militär
milkman mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
motorman spårvagnsförare, lokförare
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
Neanderthal man neandertalmänniska
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
needlewoman sömerska
night-watchman nattvakt
no-man's-land ingenmansland
nobleman adelsman
norman normand
Norman normandisk
old man gubbe
old woman käring, gumma
outmanoeuvre utmanövrera
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
pitch-man gatuförsäljare
plainsman slättinvånare
policeman polis
portmanteau kappsäck
postman brevbärare
quarryman stenbrytare
ragman lumpsamlare
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand man alltiallo
Roman romersk, romare
roman (type) antikva
romance romantik, romantisk
Romania rumänien
Romanian rumänsk
romans romarna
romantic romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
Roumania Rumänien
Rumania rumänien
Rumanian rumänsk
salamander byggtork, salamander
sales-woman butiksbiträde
sandwich-man reklambärare
Scotchman skotte
seaman gast, matros, sjöman
semi-manufactures halvfabrikat
sex maniac sexdåre
snowman snögubbe
spokesman talesman
sportsman sportsman
stage-management regi
stage-manager regissör
storysman historieberättaren
superhuman övermänsklig
swordmanship fäktkonst
table-manners bordsskick
tailsman mottagare
tallyman kontrollräknare
to a man mangrant
tradesman affärsidkare, handlare
undermanned underbemannad
watchman nattvakt
waterman färjkarl
weatherman meterolog
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
wherryman färjkarl
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
woman kvinna, fruntimmer
womanhood kvinnlighet
womanish fruntimmersaktig
womanizer kvinnojägare
womankind kvinnfolk
womanlike kvinnlig
womanliness kvinnlighet
womanly kvinnlig
womanshood kvinnosläktet
woodman skogvaktare
woodsman skogsarbetare
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
yachtsman seglare
yelomanry odalmän
yeoman odalman
young man yngling