The Swedish term "fri man, hedersborgare" matches the English term "freeman"

other swedish words that include "fri" : english :
frikännande absolution
frikänna absolve
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
afrikan African
afrikaans afrikaans
friidrottare athletes
barberare, frisör barber
käck, frimodig, morsk, djärv bold
frikostig, riklig bountiful
felfri bug-free
friskus buster
frigång clearance
kurtis, frieri court-ship
chips, krusa, frisk crisp
befrielse, överlämnande deliverance
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
frikyrklig, oliktänkande dissenter
frisera dress a person`s hair
drogfri drug-free
tullfri duty-free
frigöra, emanicipera emancipate
frigörelse emancipation
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
lösgöra, befria extricate
felfri faultless
fribytare filibuster
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ledig, fri free
frispråkig free-speech
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
fribytare freebooter
frihet freedom
frihand freehand
frikostig freehanded
frigörande freeing
fritt, obehindrad freely
frimurare Freemason
fri svarspost freepost
befriar frees
frisk, färsk, ny fresh
friktion friction
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
frisersalong hairdresser`s
fridfull, stilla halcyon
kraftig, kry, frisk hale
frisk, hälsosam, sund healthy
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
frimodig, öppen ingenuous
ofrivillig involuntary
damfrisering ladies`hairdresser
friställning layoff
blyfri leadfree
fritid leisure
liberal, frisinnad, givmild liberal
frige, befria liberate
fritaga från liberate from
frigav liberated
befrielse liberation
befriare liberator
friheter liberties
frihet liberty
tryckfrihet liberty if the press
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
långfristig long-term
frisk lusty
murare, frimurare mason
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
alkoholfri non-alcoholic
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
giftfri non-poisonous
giftfri non-toxic
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
utomhus, i fria luften outdoors
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
smärtfri painless
fred, frid peace
fredlig, fridfull peaceful
lugn, fridfull, blid placid
frispråkig plainspoken
frieri, förslag proposal
föreslå, fria propose
rekylfri recoilless
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återlösa, infria, utlösa redeem
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
fristad, tillflykt refuge
befrielse, utlösa, utgivning release
respit, frist, uppskov respite
befrielse riddance
fribytare, vandrare rover
rostfri rustproof
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
fri lejd safe-conduct
halvt fristående semi-detached
lugn, fridfull serene
befria, lösgöra, lösgiva set free
fläckfritt spotless
fläckfri, rostfri stainless
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
fristående stand-alone
fripassagerare stowaway
part, part i mål, friare suitor
skattefri tax-free
flärdfri, opåverkad unaffected
befria, lossa unbind
fri, obunden unbound
arbetsfri unearned income
blyfri unleaded
frivillig unsolicited
frivilligt voluntary
frivillig, voluntär volunteer
frisk ej sjuk well not ill
fria till woo
frieri wooing
other swedish words that include "man" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
ackompanjemang accompaniment
instämmande accueded
tilldömande adjudication
reklamman adman
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
mansålder age of manhood
sammanhopning aggregation
ålderman, rådman alderman
främmande alien
fjärmande, alienation alienation
mångsidig begåvning all-rounder
mandel almond
utmed, tillsammans, längs along
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
hallåman announcer
människoliknande anthropod
människolik anthropomorphous
mån om anxious about
människoapa ape
apmänniska apeman
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
sammandragning astringent
idrottsman, atlet athlete
idrott, allmän idrott athletics
upphovsman, författare author
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
köpman banian
omänsklig, barbarisk barbarous
skummande barmy
slagman batsman
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
blommande blooming
båtsman boatswain
häpnar man boggles
stormig, larmande boisterous
bombardemang bombardment
borgensman bondsman
välsignelse, förmån boon
tråka ut, tråkmåns, borra bore
chef, förman boss
sammanföra bring together
skrymmande bulky
sammanslagen bundled
affärsman, köpman business man
affärsmän businessmen
småningom by and by
kalender, almanacka calender
mån om careful of
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
utfordra, utmana, utmaning challenge
utmaning challenging
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
kinaman chinaman
mildhet, förbarmande clemency
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
mantel, kappa, skyla cloak
medbestämmande co-determination
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
sammanbrott, kollapsa collapse
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
instundande, kommande, tillkommande coming
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommando commmand
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
landsman compatriot
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
sammansatt composite
blanda, sammansatt compound
sammansättning concatenation
förlikningsman conciliator
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
manövertorn connecting tower
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
sammanslagning consolidation
överensstämmande, konsonant consonant
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammanhang, innehåll context
sammandragning contraction
manick, apparat, grej contraption
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
lantman, landsman countryman
hovman courtier
styrman, slupstyrare coxswain
vurm, mani craze
halvmåne, tillväxande crescent
besättning, manskap crew
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
sammanräknad cumulative
fördömande damning
dagdrömmande daydreaming
dödmans dead-man
dekalkomani decalcomania
utmaning, trots defiance
utmana, trotsa defy
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
fördömande, angivelse denunciation
ättlingar, efterkommande descendants
osammanhängande desultory
diamant diamond
ruter, diamanter diamonds
sammandrag, smälta maten digest
nedslående, beklämmande disheartening
olika, mångfaldig diverse
månne do you think
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
domännamn domain-name
duktig, manhaftig doughty
manufakturvaror drapery
förmörka, månförmörkelse eclipse
valmanskår electorate
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
anställd, tjänsteman employee
lavemang enema
engelsman Englishman
sammandrag epitome
utrusta, ekipera, bemanna equip
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
utredningsman examiner
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
förmanade exhorting
ovidkommande, artfrämmande extraneous
yttersta del, ytterlighetsman extremist
vurm, mani fad
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lantgård, bondgård, hemman farm
manbyggnad farmhouse
mannamån favouring
sammanslutning federation
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
fästman fiancé
skönlitteratur, diktroman fiction
brandman fireman
flammande flared
studioman, regissör floor manager
talman floorleader
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
folk, människor folks
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
formande, forma forming
spåkvinna, spåman fortune-teller
allmänt gräl free-for-all
fransman Frenchman
ofta förkommande frequent
grodman frogman
möbler, möblemang furniture
sammansmältning fusion
blivande, tillkommande, framtid future
bas, gamling, förman gaffer
utmaning, pant gage
samling, sammankomst, möte gathering
generell, allmän, general, fältherre general
allmäntillstånd general condition
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
manick gizmo
småningom, gradvis gradually
vuxna människor grown-ups
målsman, förmyndare, väktare guardian
gäst, främmande guest
gloria, mångård halo
överensstämmande harmonised
hjärtevärmande heartwarming
livtjänare, handgången man henchman
hemman homestead
smekmånad honeymoon
mänsklig human
människa human being
människoliv human life
människovänlig humane
människovän humanitarian
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
förmänskliga humanize
mänskligt humanly
människor humans
man, make husband
man har sagt mig I have been told
kyrklig ämbetsman imcumbent
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
sagesman informant
omänsklig inhuman
i den mån, till den grad insomuch
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
sammanträffande, intervju interview
utredningsman, forskare investigator
ovidkommande irrelevant
manet jelly-fish
nämndeman juryman
sammanställning juxtaposition
adelsman, adla, riddare knight
lekman laity
berömmande laudatory
lekman layman
britt, brittisk sjöman limey
språkman linguist
sammankopplingar linkages
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
manspillan loss of men
människokärlek love of humanity
timmerman lumberman
mån lunar
månvarv lunar month
månsond lunar probe
mandelkaka macaroon
de tre vice männen magi
sammansättning, smink, sminkning make-up
manliga, hane male
mankön male sex
människa, karl, bemanna man
mannens man's
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
mandat mandate
hästman mane
man mane on a horse
manövrera maneuver
manöverduglighet maneuverability
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
mangla, mangel mangle
manlighet, mandom manhood
vanvett, vurm, mani mania
manier manias
manikyr, manikyrera manicure
manifestationer manifestations
mångfaldig manifold
manipulera manipulate
mänsklighet, människosläkte mankind
manlighet manliness
manlig manly
provdocka, mannekäng mannequin
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
manöver, manövrera manoeuvre
mantel, kappa mantle
handbok, manuellt, manual manual
manuellt manually
manualer manuals
manuskript manuscript
många, flera many
sjöman mariner
para, styrman, kompis mate
medicinman medicine man
manet medusa
samling, sammanträde, möte meeting
livlig debatt, handgemäng mêlée
riksdagsman member of Parliament
karlar, manskap men
manfolk, karlar menfolk
manufakturhandlare mercer
köpman, handlare merchant
sammanfoga merge
sammanslagning merger
sammanblanda, mixa, blanda mix
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
månad month
månadsvis monthly
måne moon
månsken, månljus moonlight
månar moons
dödlig, människa mortal
muselman moslem
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
mångfasetterad multi-facrted
mångsidig multi-lateral
månghörnig multiangular
många multiple
mängd, myckenhet multitude
muselmansk Muslem
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
manöverduglig navigable
neandertalmänniska Neanderthal man
ingenmansland no-man's-land
adelsman nobleman
normand norman
normandisk Norman
norsk, norrman Norwegian
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
förekommande obligin
förekommande occurring
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
vid, ovanpå, på, anmaning on
en, man one
världsfrämmande, andlig otherworldly
bisarr, främmande outlandish
utmanövrera outmanoeuvre
översvämmande overflowing
folk, man people
människors people's
återkommande periodic
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
person, människa person
månggifte polygamy
folkmängd, befolkning population
efterkommande, eftervärld posterity
husmanskost potluck
bränd mandel praline
ordningsman prefect
privilegium, förmånsrätt prerogative
förmåner privileges
avancemang, befordran promotion
uppmanad prompted
allmännytta public good
kvantitet, mängd quantity
kvanta, mängd quantum
intendent, styrman quartermaster
skördemaskin, skördeman reaper
resonemang, tankegång reasoning
upprorsman rebell
återkommande recurrent
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
sammanhang, släkting relation
återkommande repetitive
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
återförening, sammankomst reunion
allemansrätt right of common
romantik, romantisk romance
rumänien Romania
rumänsk Romanian
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rumänien Roumania
rumänien Rumania
rumänsk Rumanian
larmande rumbustious
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
byggtork, salamander salamander
mandelblomma saxifrage
skrämmande scary
arrangemang scheme
forskare, vetenskapsman scientist
gast, matros, sjöman seaman
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
mannagryn semolina
sammanträde session
såningsman, kloak, kloak sewer
smutsa, jordmån, jord, mark soil
såningsman sower
högtalare, talare, talman speaker
talesman spokesman
sportsman sportsman
kramande squeezing
blommans ståndare stamen
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
prenumeration, abonnemang subscription
delmängd subset
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
övermänsklig superhuman
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
uppsyningsman, övervakare supervisor
lantmätare, besiktningsman surveyor
fästman, fästmö sweetheart
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
allmänheten the public
roman, sensationsfilm thriller
mangrant to a man
i någon mån to some extent
tillsammans, ihop together
handelsfartyg, köpman trader
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
förmyndare, förtroendeman trustee
kommande, ofödda unborn
underbemannad undermanned
förening, förbund, förening, sammanslutning union
sammanhållning, enighet unity
hel, universell, allmän universal
allmänt universally
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
avart, mängd variety
mångordig verbose
mångsidiga versatile
manlig virile
manlighet, mandom virility
främmande visitors
förmana, råda, varsko, varna warn
man, vi we
sammanfläta, väva weave
vit man whitey
odalmän yelomanry
odalman yeoman
man, ni, du, dig you