The English term "no-man's-land" matches the Swedish term "ingenmansland"

other english words that include "no" : swedish :
A minor a-minor
abdominous med stor mage
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
adenoids polyper
advice-note avi
afternoon eftermiddag
agnostic agnostiker
agronomy agronomi
amino acid aminosyra
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
apnoea apné
aquiline nose örnnäsa
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
autogenous autogen
autonomous autonom
bank note sedel
bannock havrekaka
be enough räcka
be noisy bråka
binoculars kikare
blood-donors blodgivare
blow one's nose snyta sig
by no means ingalunda
cacophonous illalåtande
cannon kanon
cannot kan inte
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
carcinogenic cancerframkallande
casino kasino
cenotaph minnesgravvård
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
come to nothing gå upp i rök
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
convenor sammankallande
cynosure lilla björnen, ledstjärna
demeanour uppförande
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote utmärka, beteckna
denounce fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
deuteronomy femte moseboken
diagnose ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
dishonour skam, vanära, vanheder
do I know it? kan jag det?
donor givare
dreadnought slagskepp
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ennoble adla, förädla
enormous ofantlig, enorm, jättelik
enough tillräckligt
equinox dagjämning
euro-norms europanormer
footnote not
forenoon förmiddag
fry not cook fräsa inte koka
galvanometer galvanometer
gastronome gastronom
genocide folkmord
get annoyed harmas
get to know få veta, lära känna
glutenous glupsk
gluttonous glupsk
god-for-nothing odåga
governor landshövding
grand piano flygel
heinous fruktansvärd, skändlig
hobnob umgås
honor premiera
honorary heders
honors premierar
honour hedra, heder, ära
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
honoured hedrad
hypnosis hypnos
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
ignoble tarvlig, låg, simpel
ignominious skamlig
ignominous skymflig
ignominy smälek, vanära
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
immunology immunologi
indigenous inhemsk
innocence oskuld
innocent menlös, oskyldig
innocently oskyldigt
innovation nyhetsmakeri
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
inocuous oskadlig
inoffensive oförarglig
just enough lagom
just now nyss
keynote klav, grundton
knob vred
knobby knölig
knock stöt, slå, knacka, bulta
knock-about bullersam
knock-down dråpslag
knock-kneed kobent
knock-shop bordell
knock-up träning
knocked knackade
knocker gnällspik
knocking-shop bordell
knoll liten kulle
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
knout knutpiska
know veta, ha reda på, känna
know-all allvetare
know-how sakkunskap
knowing veta
knowingly medvetet
knowledge insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable kunnig
known känd
knows vet
lebanon libanon
leguminous baljväxter
lino korkmatta
linocut linoleumsnitt
linoleum korkmatta
luminosity lysförmåga
lymph node lymfkörtel
make a noise bullra, väsnas, stoja
make known kungöra
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
menopause klimakteriet
minnow spigg
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
misdemeanour förseelse
monochrome svartvit
monologue monolog
monoplane monoplan
monopolize lägga beslag på
monopoly monopol
monorail enspårig järnväg
monosyllabic enstavig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
mountainous bergig
multitudinous talrik, myllrande
must not får inte
neither...nor varken...eller
no inga, nej, ingen
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
no one ingen
no thanks nej tack
noah noa
nob knopp, överklassare
nobble fixa
nobel-minded ädelmodig
nobility adel
noble förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble-minded ädel
nobleman adelsman
nobles adeln
noblewomen adelskvinnor
nobody ingen
nocturnal nattlig
nod nicka, nick
noddle skalle
nods nickar, knut
nodule liten knöl
noel jul
nogging mugg
nohow inte alls
noise bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless ljudlös
noisome skadlig
noisy högljudd, bråkig
nolle prosequi åtalseftergift
nomadic nomadiserande
nomenclature terminologi
nominal symbolisk
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
nominee kandidat
non icke
non-aggression icke-angrepps
non-alcoholic alkoholfri
non-aligned alliansfri
non-alignment alliansfrihet
non-ascii icke-ascii
non-attendance frånvaro
non-biblical icke-bibliska
non-binding icke-bindande
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-delivery icke-leverans
non-electrical icke-elektiska
non-empty icke-tomma
non-encrypted icke-krypterad
non-essential mindre viktiga
non-exclusive icke-exklusivt
non-existent icke-existerande, obefintlig
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-israelites ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-jews icke-judar
non-levit ickelevitisk
non-licensed oregistrerade
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-ordering icke-order
non-poisonous giftfri
non-profit ickekommerciella
non-rigid plastic mjukplast
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
non-sexual ickesexuellt
non-standard ej standard
non-stop utan uppehåll
non-text icke-text
non-toxic giftfri
non-usa icke-usa
nonanointed icke heliga
noncommercial ickekommerciella
nondescript obestämdbar
none ingen
nonexistent ickeexisterande
nonfederal ickefederala
nonplus förbrylla
nonpolitical opolitisk
nonresidential utsocknes
nonsense dumheter
nook vrå, hörn
noon middag
noose snara
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
nose näsa, nos
nosegay bukett
noses näsor
nostalgia nostalgi
nostalgic hemsjuk
nostril näsborre
nostrils näsborrar
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
nought nolla, noll
noun substantiv
nourish uppföda
nourished uppfödde
nourishing närande
nourishment föda, näring
novel ny, roman
novelist romanförfattare
novels romaner
novelty nymodighet, nyhet
November november
novice novis
now nu
now-reigning nu regerande
now....now.... ömsom
nowadays nu för tiden
nowdays nu för tiden
nowhere ingenstans
noxious skadlig
nozzle nos, munstycke
obnoxious vidrig, anstötlig
of no use onyttig
oh no! ånej!
ominous olycksbådande
one another varandra
outmanoeuvre utmanövrera
panoply fullständig rustning
pennon vimpel
period of notification anmälningstid
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
poisonous giftig
prononcement yttrande
pronoun pronomen
pronounce avkunna, uttala
pronounciation uttal
ravenous glupsk
reconnoitre spana, rekognoscera
renounce avsäga sig
renouncing avsägande sig
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
renown ryktbarhet
renowned ryktbar, namnkunnig
rhinoceros noshörning
slipknot löpknut
snob snobb
snobbish snobbaktig, dumhögfärdig
snoop snatta, knycka, snoka
snooping snokande
snooze tupplur, ta sig en lur
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snout tryne, nos
snow snöa, snö
snowcapped snötäckta
snowflake snöflinga
snowing snöar
snowman snögubbe
snowstorm yrväder
solenoid magnetventiler
sonorous klangfull
stenographer stenograf
stenography stenografi
synchronous synkron
synonymous liktydig, synonym
synonyms synonymer
synops sammanfattning
synopsis syntes, sammanfattning, synopsis
techno tekno
technological teknologiska
technology teknologi
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
terminology terminologi
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
turnover omsättning
twelve / noon tolv / klockan 12
under notice uppsagd
unknown okänd, obekant
unobserved obemärkt
unobtainable onåbar
unobtrusive ickepåfallande
unoccupied obesatt
unofficial inofficiella
until (not) förrän
until further notice tills vidare
until now hittills
up to now hittills
venom gift
villainous skurkaktig, bovaktig
volcano vulkan
voluminous volumiös
well-known välkänd
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla
winnow sålla
wino alkis
winower sädesrensare
world-renowned världsberömd
xenophobe främlingshatare
xenophobia främlingsskräck
other english words that include "man" : swedish :
able seaman matros
adamant orubblig
adman reklamman
age of manhood mansålder
airman flygare
alderman ålderman, rådman
almanac kalender
apeman apmänniska
backwoodsman nybyggare
badman bov
bagman provryttare
bandsman bandmedlem
barman bartender
batsman slagman
best man marskalk
blind-mans-buff blindbock
boatman båtkarl
bogey-man buse
bondsman borgensman
brinkmanship våghalsig politik
business man affärsman, köpman
cabman chaufför
camera-man fotograf
cameraman fotograf
chairman ordförande
charwoman städerska
Chinaman kines
chinaman kinaman
claimant fodringsägare
clergyman präst
coachman kusk
command ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command-buttons kommandoknappar
command-file kommandofil
command-line kommandorad
command-schools befälsskolor
commanded kommenderade
commandeer tvångsrekvirera
commander anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile kommandofil
commandment bud
commandments budord
commands kommandon
commmand kommando
confidence man bondfångare
countryman lantman, landsman
craftmanship hantverksskicklig
craftsman hantverkare
Dalecarlian woman dalkulla
dead-man dödmans
decalcomania dekalkomani
demand begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from avkräva, avfordra
demanded begärde
demanding krävande, kräver
demands kräver
dismantle ta isär, slopa, skrota, avmontera
dormant sovande, vilande
dutchman holländare
emanate emanera, utgå
emanation utflöde
emancipate frigöra, emanicipera
emancipation frigörelse
english-woman engelska
Englishman engelsman
fellowman medmänniska
ferryman färjkarlen
filemanager filhanteraren
fireman brandman
fisherman fiskare
floor manager studioman, regissör
footman lakej, betjänt
foreman förman, arbetsbas
freeman fri man, hedersborgare
Frenchman fransman
freshman recentior
frogman grodman
gentleman herre
gentleman-farmer godsägare
German tysk
german köttslig, hel
germane (to) nära förbunden (med), relevant
Germany Tyskland
greco-roman grekisk-romerska
gunman beväpnad gangster
harmanization anpassning
henchman livtjänare, handgången man
hogmanay skotsk nyårsafton
horseman ryttare, hästkarl
horsemanship ridkonst
horsewoman ryttarinna
human mänsklig
human being människa
human life människoliv
humane människovänlig
humanitarian människovän
humanities mänskligheten
humanity mänskligheten, mänsklighet
humanize förmänskliga
humanly mänskligt
humans människor
husbandman bonde
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
impermanent obeständig
informant sagesman
inhuman omänsklig
javelin-man spjutkastare
journeyman gesäll
juryman nämndeman
kinsman släkting
kinswoman kvinnlig släkting
layman lekman
liftman hisskonduktör
love of humanity människokärlek
lumberman timmerman
madman vettvilling, dåre, galning
man människa, karl, bemanna
man's mannens
man-made handgjorda
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
man-slaughter dråp
manævre manövrera
manage hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed skött
management hantering, förvaltning, ledning
manager direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages klarar
mandate mandat
mandatory obligatorisk
mandible käke
mandrel dorn
mane hästman
mane on a horse man
maneuver manövrera
maneuverability manöverduglighet
maneuvered manövrerade
maneuvering manövrerande
mange skabb
manger krubba
mangle mangla, mangel
manhood manlighet, mandom
mania vanvett, vurm, mani
maniac galning
manias manier
manicure manikyr, manikyrera
manifest uppenbar, ådagalägga
manifestation yttring
manifestations manifestationer
manifold mångfaldig
manikin modelldocka, pyssling
manikins pysslingar
manipulate manipulera
manipulating användande
mankind mänsklighet, människosläkte
manliness manlighet
manly manlig
mannequin provdocka, mannekäng
manner vis, sätt, maner
mannered tillgjord
mannerism maner
mannerly väluppfostrad
manners åthävor, fason, umgängessätt
mannish karlaktig
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
manpower arbetskraft
manservant tjänare
mansion herrgård
mantelpiece spiselkrans
mantle mantel, kappa
manual handbok, manuellt, manual
manually manuellt
manuals manualer
manufacted tillverkad
manufacture tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured tillverkade, arbetad
manufacturer tillverkare, fabrikant
manufacturers tillverkare
manufacturing tillverkande
manure gödsel, gödsla
manuscript manuskript
many många, flera
marksman skarpskytt
medicine man medicinman
megalomania storhetsvansinne
middleman mellanhand
midshipman sjökadett
military man militär
milkman mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
mismanage förfuska, missköta, vansköta
mismanagement vanskötsel
motorman spårvagnsförare, lokförare
narcomania narkomani
narcomaniac narkoman
Neanderthal man neandertalmänniska
necromancer andebesvärjare
necromancy svartkonst
needlewoman sömerska
night-watchman nattvakt
nobleman adelsman
norman normand
Norman normandisk
old man gubbe
old woman käring, gumma
outmanoeuvre utmanövrera
performance uppträdande, föreställning
performances uppträdanden
permanent ständig
permanent (emplyment) ordinarie
permanently permanent
pitch-man gatuförsäljare
plainsman slättinvånare
policeman polis
portmanteau kappsäck
postman brevbärare
quarryman stenbrytare
ragman lumpsamlare
remand återsända i häkte
reprimand åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
right-hand man alltiallo
Roman romersk, romare
roman (type) antikva
romance romantik, romantisk
Romania rumänien
Romanian rumänsk
romans romarna
romantic romantisk
romanticism romantik
romanticist romantiker
romanticize romantisera
Roumania Rumänien
Rumania rumänien
Rumanian rumänsk
salamander byggtork, salamander
sales-woman butiksbiträde
sandwich-man reklambärare
Scotchman skotte
seaman gast, matros, sjöman
semi-manufactures halvfabrikat
sex maniac sexdåre
snowman snögubbe
spokesman talesman
sportsman sportsman
stage-management regi
stage-manager regissör
storysman historieberättaren
superhuman övermänsklig
swordmanship fäktkonst
table-manners bordsskick
tailsman mottagare
tallyman kontrollräknare
to a man mangrant
tradesman affärsidkare, handlare
undermanned underbemannad
watchman nattvakt
waterman färjkarl
weatherman meterolog
well-managed välordnade, välskött
well-mannered väluppfostrad
wherryman färjkarl
wingcommander flottiljchef i flygvapnet
woman kvinna, fruntimmer
womanhood kvinnlighet
womanish fruntimmersaktig
womanizer kvinnojägare
womankind kvinnfolk
womanlike kvinnlig
womanliness kvinnlighet
womanly kvinnlig
womanshood kvinnosläktet
woodman skogvaktare
woodsman skogsarbetare
workman arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike gedigen
workmanly gedigen
workmanship arbete, yrkesskicklighet
yachtsman seglare
yelomanry odalmän
yeoman odalman
young man yngling
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.