The English term "no one" matches the Swedish term "ingen"

other english words that include "no" : swedish :
A minor a-minor
abdominous med stor mage
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
adenoids polyper
advice-note avi
afternoon eftermiddag
agnostic agnostiker
agronomy agronomi
amino acid aminosyra
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
apnoea apné
aquiline nose örnnäsa
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
autogenous autogen
autonomous autonom
bank note sedel
bannock havrekaka
be enough räcka
be noisy bråka
binoculars kikare
blood-donors blodgivare
blow one's nose snyta sig
by no means ingalunda
cacophonous illalåtande
cannon kanon
cannot kan inte
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
carcinogenic cancerframkallande
casino kasino
cenotaph minnesgravvård
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
come to nothing gå upp i rök
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
convenor sammankallande
cynosure lilla björnen, ledstjärna
demeanour uppförande
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote utmärka, beteckna
denounce fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
deuteronomy femte moseboken
diagnose ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
dishonour skam, vanära, vanheder
do I know it? kan jag det?
donor givare
dreadnought slagskepp
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ennoble adla, förädla
enormous ofantlig, enorm, jättelik
enough tillräckligt
equinox dagjämning
euro-norms europanormer
footnote not
forenoon förmiddag
fry not cook fräsa inte koka
galvanometer galvanometer
gastronome gastronom
genocide folkmord
get annoyed harmas
get to know få veta, lära känna
glutenous glupsk
gluttonous glupsk
god-for-nothing odåga
governor landshövding
grand piano flygel
heinous fruktansvärd, skändlig
hobnob umgås
honor premiera
honorary heders
honors premierar
honour hedra, heder, ära
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
honoured hedrad
hypnosis hypnos
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
ignoble tarvlig, låg, simpel
ignominious skamlig
ignominous skymflig
ignominy smälek, vanära
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
immunology immunologi
indigenous inhemsk
innocence oskuld
innocent menlös, oskyldig
innocently oskyldigt
innovation nyhetsmakeri
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
inocuous oskadlig
inoffensive oförarglig
just enough lagom
just now nyss
keynote klav, grundton
knob vred
knobby knölig
knock stöt, slå, knacka, bulta
knock-about bullersam
knock-down dråpslag
knock-kneed kobent
knock-shop bordell
knock-up träning
knocked knackade
knocker gnällspik
knocking-shop bordell
knoll liten kulle
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
knout knutpiska
know veta, ha reda på, känna
know-all allvetare
know-how sakkunskap
knowing veta
knowingly medvetet
knowledge insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable kunnig
known känd
knows vet
lebanon libanon
leguminous baljväxter
lino korkmatta
linocut linoleumsnitt
linoleum korkmatta
luminosity lysförmåga
lymph node lymfkörtel
make a noise bullra, väsnas, stoja
make known kungöra
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
menopause klimakteriet
minnow spigg
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
misdemeanour förseelse
monochrome svartvit
monologue monolog
monoplane monoplan
monopolize lägga beslag på
monopoly monopol
monorail enspårig järnväg
monosyllabic enstavig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
mountainous bergig
multitudinous talrik, myllrande
must not får inte
neither...nor varken...eller
no inga, nej, ingen
no-man's-land ingenmansland
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
no thanks nej tack
noah noa
nob knopp, överklassare
nobble fixa
nobel-minded ädelmodig
nobility adel
noble förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble-minded ädel
nobleman adelsman
nobles adeln
noblewomen adelskvinnor
nobody ingen
nocturnal nattlig
nod nicka, nick
noddle skalle
nods nickar, knut
nodule liten knöl
noel jul
nogging mugg
nohow inte alls
noise bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless ljudlös
noisome skadlig
noisy högljudd, bråkig
nolle prosequi åtalseftergift
nomadic nomadiserande
nomenclature terminologi
nominal symbolisk
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
nominee kandidat
non icke
non-aggression icke-angrepps
non-alcoholic alkoholfri
non-aligned alliansfri
non-alignment alliansfrihet
non-ascii icke-ascii
non-attendance frånvaro
non-biblical icke-bibliska
non-binding icke-bindande
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-delivery icke-leverans
non-electrical icke-elektiska
non-empty icke-tomma
non-encrypted icke-krypterad
non-essential mindre viktiga
non-exclusive icke-exklusivt
non-existent icke-existerande, obefintlig
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-israelites ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-jews icke-judar
non-levit ickelevitisk
non-licensed oregistrerade
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-ordering icke-order
non-poisonous giftfri
non-profit ickekommerciella
non-rigid plastic mjukplast
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
non-sexual ickesexuellt
non-standard ej standard
non-stop utan uppehåll
non-text icke-text
non-toxic giftfri
non-usa icke-usa
nonanointed icke heliga
noncommercial ickekommerciella
nondescript obestämdbar
none ingen
nonexistent ickeexisterande
nonfederal ickefederala
nonplus förbrylla
nonpolitical opolitisk
nonresidential utsocknes
nonsense dumheter
nook vrå, hörn
noon middag
noose snara
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
nose näsa, nos
nosegay bukett
noses näsor
nostalgia nostalgi
nostalgic hemsjuk
nostril näsborre
nostrils näsborrar
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
nought nolla, noll
noun substantiv
nourish uppföda
nourished uppfödde
nourishing närande
nourishment föda, näring
novel ny, roman
novelist romanförfattare
novels romaner
novelty nymodighet, nyhet
November november
novice novis
now nu
now-reigning nu regerande
now....now.... ömsom
nowadays nu för tiden
nowdays nu för tiden
nowhere ingenstans
noxious skadlig
nozzle nos, munstycke
obnoxious vidrig, anstötlig
of no use onyttig
oh no! ånej!
ominous olycksbådande
one another varandra
outmanoeuvre utmanövrera
panoply fullständig rustning
pennon vimpel
period of notification anmälningstid
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
poisonous giftig
prononcement yttrande
pronoun pronomen
pronounce avkunna, uttala
pronounciation uttal
ravenous glupsk
reconnoitre spana, rekognoscera
renounce avsäga sig
renouncing avsägande sig
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
renown ryktbarhet
renowned ryktbar, namnkunnig
rhinoceros noshörning
slipknot löpknut
snob snobb
snobbish snobbaktig, dumhögfärdig
snoop snatta, knycka, snoka
snooping snokande
snooze tupplur, ta sig en lur
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snout tryne, nos
snow snöa, snö
snowcapped snötäckta
snowflake snöflinga
snowing snöar
snowman snögubbe
snowstorm yrväder
solenoid magnetventiler
sonorous klangfull
stenographer stenograf
stenography stenografi
synchronous synkron
synonymous liktydig, synonym
synonyms synonymer
synops sammanfattning
synopsis syntes, sammanfattning, synopsis
techno tekno
technological teknologiska
technology teknologi
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
terminology terminologi
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
turnover omsättning
twelve / noon tolv / klockan 12
under notice uppsagd
unknown okänd, obekant
unobserved obemärkt
unobtainable onåbar
unobtrusive ickepåfallande
unoccupied obesatt
unofficial inofficiella
until (not) förrän
until further notice tills vidare
until now hittills
up to now hittills
venom gift
villainous skurkaktig, bovaktig
volcano vulkan
voluminous volumiös
well-known välkänd
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla
winnow sålla
wino alkis
winower sädesrensare
world-renowned världsberömd
xenophobe främlingshatare
xenophobia främlingsskräck
other english words that include "one" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
abovementioned ovannämnd
acetone aceton
aforementioned förutnämnd
air-conditioned luftkonditionerad
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
anemone anemon, sippa
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
astone gottgöra
atone for umgälla
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
backbone ryggrad
bakestone bakplåt
ballonet luftsäck
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bayonet bajonett
be done ske
begone försvinn
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bow oneself to bocka sig för
brimstone svavel
bring with one medföra
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
carphone mobiltelefon
change one's mind komma på andra tankar
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
cobble-stone kullersten
colonel översten
component komponent
components komponenter
concern oneself bafatta sig med
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
cornerstone hörnsten
coroner adelskrona, undersökningsdomare
crooner schlagersångare
cyclone cyklon
danger-zone riskzon
deaconess diakonissa
deny oneself försaka
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dishonest ohederlig, oärlig
done gjort
drone drönare
electioneer valarbetare
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
everyone alla
everyone's allas
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
feed someone föda
folding money sedlar
for one hour under en timma
foregone förutfattad
functioned fungerade
gate money biljettintäkter
get one's hair cut klippa sig
gone borta
gone away bortrest
grindstone slipsten
help oneself ta för sig
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hormone hormon
impassioned lidelsefull
imprisoned fångad
intoxicate oneself berusa sig
jargonelle päron
jaw-bone käkben
jawbone käkben
johnsonese pompös engelska
kerb-stone kantsten
keystone grundval
limestone kalksten
lioness lejoninna
little ones små
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
luncheonette lunchbar
make one's voice heard göra sin röst hörd
make up ones mind föresätta sig
marchioness markisinna
master one's temper behärska sig
megaphone megafon
microphone mikrofon
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
new-fashioned nymodigt
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
opponent motståndare
opponents motståndare
ozone ozon
pensioner pensionär
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pioneer pionjär
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
practitioner praktiserande
prisoner fånge
prone framstupa, benägen
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
ready money kontanter
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
runestone runsten
salmonella salmonella
saxophone saxofon
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
semitone halvton
set oneself to föresätta sig
shave oneself raka sig
shut one`s eyes blunda
someone någon
sooner förr
splint bone vadben
stand-alone fristående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
support oneself livnära sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
telephone telefonera, telefon
the sooner the better ju förr desto bättre
throne tron
unbuttoned knäppte upp
underdone halvrå
undertone dämpat
undone ångrade
well-proportioned väl-proportionerade
whetstone bryne
woebegone bedrövad
wood-anemone vitsippa
xylophone xylofon
zone bälte, zon