The English term "base oneself on" matches the Swedish term "stödja sig på"

other english words that include "on" : swedish :
a long string of en lång rad av
a long time länge
a pair of tongs tång
aaron aron
Aaron's rod kungsljus
abandon överge, lämna
abandoned övergivna, övergiven
abandonment uppgivenhet
abandons överger
abbreviation förkortning
abbreviations förkortningar
abdication avsägelse
abduction rövande bort
Aberdonian Aberdeen
aberration villfarelse
abjection uselhet
abjuration avsvärjelse
ablactation avvänjning
ablation borttagande
ablution tvätta sig
ablutions tvagning
abnegation förnekelse
abolition avskaffande
abolitionist förkämpe
abomination avsky
abondant ymnig
abortion missfall, abort
abortionist abortör
abovementioned ovannämnd
abrasion avskavning, slitning
abreaction avreagering
abscond rymma
absolution frikännande
absorption absorbering
abstention röstnedläggelse
abstraction abstraktion
acceleration acceleration
accentuation betoning
accession tillskott, tillträde
acclamation bifallsrop
accordion dragspel
accretion anhopning, tillväxt
accumulation anhopning
accupational therapist arbetsterapeut
accusation anklagelse
accysation beskyllning
acetone aceton
acidification försurning
acquisition följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions förvärvande
acrimonious bitter, skarp
acrimony bitterhet, skärpa
acronym akronym
action gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable handling, åtalbar
actions händelser
activations verksamheter
adaptation anpassning, adaptation
adaption bearbetning
add on tillsätta
addiction begivenhet
additional ytterligare, extra
additionally dessutom
additions tillägg
addon tilläggsprogram
adhesion adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adjudication tilldömande
administration förvaltning, styrelse, regi, handhavande
admiration beundran, beundran
admission antagning, tillträde, medgivande
admission board antagningsnämd
admission fee entré
admissions tillträde
admonish tillrättavisa, varning
admonition förmaning
admonitions förmaningar
admonitory förmanande
adominition förmaning
adoption adoptering
adoration tillbedjan
adulation krypande smicker
aeon tidsålder
aeronaut flygare
aeronautic flyg
aeronautical flyg
aeronautics flygkonst
affectation tillgjordhet
affection åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate tillgiven, kärleksfull
affectionately tillgivet
affiliation ansluta
affirmation bekräftelse
affliction ycka, belastning, prövning
afforestation skogsodling
affront chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
aforementioned förutnämnd
afternoon eftermiddag
aftersaloon aktersalong
aggravation försvårande
aggregation sammanhopning
aggression övergrepp
agitation alteration, sinnesrörelse
agonize pina
agonized ångestfull, förtvivlad
agonizing kvalfull
agony dödsångest, vånda, kval, pina
agression aggression
agronomy agronomi
aileron skevningsroder
air-conditioned luftkonditionerad
air-conditioning luftkonditionering
air-cushion luftkudde
airleron skevroder
alert person rörlig person
alienation fjärmande, alienation
alimony underhåll, underhållsbidrag
all along utefter
alleviation lättnad
alliteration allitteration
allocation tilldelning
allocations tilldelningen
allow oneself something unna sig något
allusion anspelning
almond mandel
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
along utmed, tillsammans, längs
alongside långsides
alteration ändring, förändring
alterations ändringar
altercation gräl
alternation omväxling, växling
amalgamation blandning
Amazon amason
ambition iver, ärelystnad
amelioration förbättring
ammonia ammoniak
ammonite ammonit
ammonium ammonium
ammunition ammunition
among mellan, bland
amongst bland
amortization amortering
amplification förstärkning
amputation amputation, amputering
anachronism anakronism
anachronistic anakronistisk
anaconda anakonda
and so on och så vidare
anemone anemon, sippa
anexation tillägg
angle-iron vinkeljärn
Anglo-Saxon anglosaxiska
Anglo-saxon anglosaxisk
Anglo-saxons anglosaxerna
animadversion anmärkning
animations animationer
annexation anektering
annihilation tillintetgörelse
annotation anteckning
annuciation bebådelse
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
antagonism motstånd
antagonist antagonist
antagonistic motverkande
antagonize egga upp
anti-personel sprängbomb
anti-pollution miljövårdskampanj
anticipation förväntan, antecipation
antimony antimon
antonym antonym
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
apparition syn, uppenbarelse
application tillämpning, applikation
application area of use användningsområde
application for ansökan
applications applikationer
applikation applikationer
apportion fördela
apposition apposition
appreciation uppskattning
apprehension anhållande, uppfattning, farhåga
approbation gillande
appron förkläde
appropriation avsättning
approximation approximation, närmevärde
apron förkläde, förkläde
arbitration skiljedom
armageddon harmageddon
arson mordbrand
articulation artikulation, artikulera
ashblond cendré
assasination lönnmord
assassination lönnmord
assertion påstående, förfäktande
assertions förfäktanden
association umgänge, samfund, association, förening
associations associationer
assonance assonans
assumption åtagande
astone gottgöra
astonish förvåna
astonished häpen, förvånad
astonishment förvåning
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
at once genast
at the wrong moment i otid
atone for umgälla
attention uppmärksamhet
attestation attest
attraction dragningskraft
auction auktion, auktionera
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
authorization berättigande, auktorisation, auktorisation
autonomous autonom
aversion ovilja, aversion
aviation flyg
baboon babian
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
back to front bakfram
backbone ryggrad
backup-function backup-funktion
bacon sidfläsk, fläsk, skinka
baconian baconanhängare
badminton badminton
bakestone bakplåt
balconied med balkong
balcony balkong, altan
balladmonger visskrivare
ballon ballong
ballonet luftsäck
balloon ballong
balloonist ballongfarare
bandwagon vagn med musikkapell
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baron baron
baronage samtliga baroner
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
barony baroni
basic education grundutbildning
baton batong, taktpinne
bayonet bajonett
be content with nöja sig
be done ske
be fond of hålla av, tycka om
be going on pågå
be on leave tjänstledig
be on visiting terms with umgås
beacon fyr, sjömärke
bear on anligga mot
beckon vinka till sig
begone försvinn
belong tillhöra
belong to tillhöra
belonged tillhörde
belonging tillhörighet
belongings tillhörigheter
belongs tillhör
benefaction donation, välgörenhet, välsignelse
beyond över, förutom, utom, bortom
beyond measure övermåttan
biathlon skidskytte
billion biljon
blazon vapensköld
blond blond, blondin, ljus
blonde blond
blondes blondiner
blood-donation blodgivning
blood-donors blodgivare
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
bludgeon påk
blue anemone blåsippa
bolt on a lock regel på ett lås
bon-fire bål
bonanza malmåder, fynd
bond förbindelse, obligation, band
bondage slaveri, träldom
bonds band
bondsman borgensman
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bonnet huv, huva, bahytt, mössa
bonny god, bra, söt
bonus issue fondemission
bony benig
boon välsignelse, förmån
border on gränsa till
bouillon buljong
bow oneself to bocka sig för
box on the ear örfil
brimstone svavel
bring with one medföra
briton britt
bronze brons
buffoon pajas
building contractor byggmästare
bullion guldtacka
bunion liktorn
busstation bus station
busy oneself pyssla
button knäppa, knapp
button-hole knapphål
buttonhelp knapphjälp
by profession till yrket
byelection fyllnadsval
bygone förgången, föråldrad
cacophonous illalåtande
cacophony missljud
cad (person) knöl
calculation uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations beräkningar
call on besöka
call upon anmoda
cancellation överstrykning, avbeställning
cancellations stämplar
cannon kanon
canon kanon
canonical kanoniska
canvas (to paint on) duk
canyon kanjon
capitalization kapitalisering
caption rubrik
carbon kol
carnation nejlika
carphone mobiltelefon
carrion as
carry-on fortsätt
carry on bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit processa
carton pappask, kartong
cartoon politisk karikatyr, tecknad film
cartooning serieteckning
cartoonings serieteckningar
cartoons serier
cash on delivery postförskott
catch a person lying beslå med lögn
cauldron kittel
causation förorsakande
caution försiktighet, varsamhet, varning
celebration firande
celebrations evenemang
ceremonies cermonier
ceremony ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certification beviset
certifications bevis
chairperson ordförande
champion kämpe, mästare
champion in sport mästare i sport
championship mästerskap
championships mästerskapen
change one's mind komma på andra tankar
chaperon förkläde
chief person huvudperson
chiffonier chiffonjé
chlorination klorering
chronic kronisk
chronicle krönika
chronicles krönikeboken
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
cinnamon kanel
circulation kretslopp, omlopp
circumcision omskärelse
cirkulation spridning, omlopp
civilization civilisation, kultur
civilizations civilisationer
class-distinction klasskillnad
classification klassifikation
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
clubs and diamonds klöver och ruter
clutching-tongs griptång
co-determination medbestämmande
co-education samundervisning
co-operation samarbete, medarbete, medverkan
co-ordination samordning
cobble-stone kullersten
coconut kokosnöt
cocoon kokong
cogitation begrundande, reflexion
collaboration samarbete
collation jämförelse, lätt måltid
collect on delivery efterkrav
collection samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection-bag håv
collection of taxes uppbörd
collections sortiment
collision sammanstötning, kollision
collusion maskopi
colon kolon, grovtarm
colonel översten
colonists kolonisatörer
colonize bebygga
colonnade pelargång
colony koloni
colophony stråkharts
combination kombination
combinations kombinationer
combustion förbränning
command-buttons kommandoknappar
commemoration åminnelse
commission kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire dörrvakt, stadsbud
common tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot rödbeta
commonly vanliga
commonplace vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth samvälde
commotion oordning, oväsen, uppståndelse
communication skrivelse, meddelande, kommunikation
communion nattvard
communions samfund
companion följeslagare
companion-ladder kajuttrappa
companion-way kajuttrappa
companionship kamratskap
comparison jämförelse
comparisons jämförelser
compasion medlidande
compassion medlidande
compensation kompensation
competition tävling, konkurrens, tävlan
completion komplettering, avslutning
complexion hy, utseende
component komponent
components komponenter
composition tema, uppsats, komposition
comprehension fattningsförmåga, uppfattning
compression kompression
compulsion tvång
compunction samvetsagg
computational data
computations databeräkningar
computer-controll dator-kontroll
concatenate hoplänka
concatenated hoplänkade
concatenation sammansättning
conceal dölja, gömma
concealed hemliga, undangömd, dold
concede medge
conceit inbilskhet, högfärd
conceited egenkär, inbilsk
conceivable upptänklig, fattbar
conceive fatta, uttänka
conceived uttänkt
concentrate anrika, koncentrera
concentrate upon inrikta sig på
concentration koncentration
concentric koncentriska
concept begrepp
conception begrepp, avelse, föreställning
conception of life livsåskådning
concern avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself bafatta sig med
concerned inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning beträffande, angående, rörande
concert samförstånd, konsert
concerted gemensam
concertina dragspel
concession medgivande, eftergift
concessionaire koncessionsinnehavare
conciliate försona, blidka
conciliation försoning, förlikning
conciliator förlikningsman
concise bestämd, koncis
conclude avsluta
concluding avslutande
conclusion slut, slutsats
conclusive avgörande, slutlig
concoct koka ihop
concoction hopkok
concord harmoni, endräkt
concrete betong, konkret
concubine älskarinna
concur instämma, medverka, sammanträffa
concurrence sammanträffande
concurrent jämlöpande, jämlöpande
concussion hjärnskakning, stöt
concussion of the brain hjärnskakning
condemn döma, fördöma
condemnation fördömelse
condemned dödsdömd
condense kondensera, förtäta
condescend nedlåta sig
condescend to give bevärdiga med
condiment krydda
condition kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional villkorlig
condole with kondolera
condolence kondoleans
condom kondom
condominium gemensam överhöghet
condone överse med, förlåta, gottgöra
condor kondor
conduce befrämja, leda till
conducive befrämjande
conduct uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance ledningsförmåga
conducted tour gruppresa
conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts dirigerar
conduit kanal, rör
cone kägla, kotte, strut
confabulation småprat, samtal
confection modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners konditori
confederacy allians, förbund
confederate förbunden
confederation statsförbund
confer konferera, tilldela, skänka, överlägga
conference konferens
conferment förlänande, utdelande
confess bikta, erkänna, tillstå
confessant biktbarn
confessedly det måste medges, uppenbarligen
confession bekännelse, bikt
confessor biktfader
confidant förtrogen
confide anförtro, lita, tro
confidence förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in tilltro till
confidence man bondfångare
confidence trickster bondfångare
confident säker, självsäker
confidental förtrolig
confidential konfidentiellt, förtrogen
configuration inställning
configurationfile inställningsfil
configure justera
configured justerat
confinding godtrogen
confine inspärra, internera, begränsa, gräns
confined instängd
confinement inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed konfirmerat
confirming bekräftad
confirms bekräftar
confiscate beslagta, konfiskera
confiscation beslag
conflagration storbrand
conflate slå ihop, sammansmälta
conflict konflikt
confluence sammanflöde, tillopp
conform anpassa
conform to rätta sig efter
conformity likhet
confound förväxla, förvirra
confounded förbaskad
confraternity brödraskap
confront konfrontera
confrontation konfrontering
Confucianism konfucianism
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing förbryllande
confusion oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation vederläggning
confute vederlägga
congeal bli stel, frysa till is
congenerous besläktad, av samma slag
congenial behaglig, sympatisk, besläktad
congenital komplett
conger havsål
congested överbefolkad, överbelastad
congestion stockning
conglomerate gytter, hopgyttrad
conglomeration hopgyttring, gytter
Congo Kongo
congratters grattis!
congratulate gratulera, lyckönska
congratulating gratulerar
congratulation gratulation, lyckönskan
congregate församla, hopsamla
congregatinal församlings-1
congregation församling
congress kongress
congruence kongruens, överensstämmelse
conical kägelformad, konisk
conifer barrträd
conjecture gissa, gissning
conjoin förbinda, förena sig
conjugal äktenskaplig
conjugations konjugationer
conjunction samband, bindeord
conjunctiva bindhinna
conjure trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer trollkarl
conk skalle, kran(näsa)
conker kastanj
connate besläktad, medfödd
connect koppla, ansluta
connected kopplad, förbunden
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
connection kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections kontakter
connective tissue bindväv
conniption raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance efterlåtenhet, tyst medgivande
connive se genom fingrarna
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
connubial äktenskaplig
conquer segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror besegrare, erövrare
conquest erövring
consanguinity släktskap, blodsband
conscience samvete
conscience clause samvetsklausul
conscientious samvetsgrann
conscious medveten
consciousness medvetande
conscript rekryt, värnpliktig
conscription inkallelse, värnplikt
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
consensus samstämmighet
consent bejaka, samtycka
consent to tillåta
consequence följd, konsekvens, slutsats
consequential följdriktig
consequently följdaktligen, därför, alltså
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consign överlämna, sända
consignation konsignation
consignee varumottagare
consigner avsändare
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
consist består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial konsistoriell
consolation tröst
console konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consols statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort gemål
consortium konsortium
conspicuous iögonfallande, framstående
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
conspire sammansvärja sig, konspirera
consrquence följd
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constrict sammandra
constriction sammandragning
construct konstruera, bygga, anlägga
constructed konstruerade
constructing konstruerande
construction konstruktion
constructs konstruktioner
construe tolka
consul konsul
consulate konsulat
consult konsultera, rådfråga
consult with rådgöra med
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consulted kontaktade
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
consuming förbrukande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
consumption konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive lungsjuk
contact beröring, kontakt
contact surface anliggningsyta
contacted kontaktat
contacting kontaktande
contactors kontaktorer
contacts kontakter
contagion smitta
contagious smittosam
contain innehålla
contained förvarad
container container, behållare
containing innehållande
contains innehåller
contaminate förorena, besmitta
contaminated förorenat
contamination nedsmutsning
contemplate begrunda, ha för avsikt
contemporary samtidig, jämnårig, samtida
contempt förakt, ringaktning
contemptuous hånfull, föraktfull
contend strida, tävla, påstå, kivas
contended nöjd och belåten
content nöjd, innehåll
contented förnöjd, tillfredsställd
contentedness förnöjsamhet
contentious trätgirig
contentment belåtenhet
contents innehåll
contest bestrida, tävlan
contested omstridd, omtvistad
context sammanhang, innehåll
context-sensitive innehållskänslig
contiguous angränsande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
contort vrida, förvrida, sno
contortion förvridning
contour kontur
contract kontrakt
contract illness ådra sig
contraction sammandragning
contractor leverantör, entreprenör
contractual avtalsmässig, kontraktsenlig
contradict dementera, motsäga
contradicted motsa
contradiction motsägelse
contraption manick, apparat, grej
contrary trilsk, motsatt
contrast motsats, kontrastera, kontrast
contribute medverka, bidra
contribution insats, bidrag, tillskott
contributor medarbetare
contributory bidragsgivande
contrite ångerfull
contrition botfärdighet
contrivance anordning
contrive hitta på, lyckas
control behärskning, kontroll, kontrollera
control-key kontrolltangenten
controlled kontrollerade
controller kontrollant
controllers kontroller
controlling kontrollerande
controversial omtvistad
controversy tvist, strid
contumely skymf, vanära
conumdrum vitsgåta
convene sammankalla, sammankomma
convenes sammankallar
convenience bekvämlighet
conveniences bekvämligheter
convenient bekvämt
conveniently bekvämt
convenor sammankallande
convent kloster, nunnekloster
convention överenskommelse
conventional vedertagen, konventionell
conventions överenskommelser
converge sammanlöpa
conversant förtrolig, förtrogen
conversation konversation, samtal
converse samtala, konversera, motsatt
conversely omvänt
conversion omvändelse
conversions omvandlingar
convert omvända, konvertera
converted konverterad
converter omvandlare
converters konverterare
convertible konvertibel, cabriolet
converting konvertera
convertion konvertering
converts konverterar
convex kupig
convey transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance åkdon, fordon, befordran
conveyor transportband
convict fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction fällande, övertygelse
convienent bekvämt
convince övertyga
convincing övertygande
convivial festlig
convocation sammankallande, församling
convoke sammankalla
convulsed konvulserade
convulsion krampryckning
coon tvättbjörn
copulation parning
cornerstone hörnsten
coronation kröning
coroner adelskrona, undersökningsdomare
corporation bolag
correction rättning
corrections rättelser
correlation samband
correspond korrespondera, svara, brevväxla
correspond to motsvara
correspondence överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
correspondent motsvarande, brevskrivare
corresponding motsvarande
corresponds svarar
corrosion anfrätning, sönderfrätande
corruption fördärv, förgängelse, skada
corruptions skador
costermonger fruktförsäljare
cotradiction motsägelse
cotton tråd, bomull
cotton-wool bomullsvadd, bomull
count upon påräkna
coupon kupong
coupons kuponger
crayon pastell, krita, färgkrita
creation skapelse
cremation kremeringen, eldbegängelse
cretonne kretong
crimson rodna, karmosinröd
criterion kännetecken
crony stallbroder
croon nynna
crooner schlagersångare
cross-examination korsförhör
cross-section tvärsnitt
crucifixion korsfästelse
culmination kulmen
cushion dyna, kudde
cushions kuddar
cyclone cyklon
damnation fördömelse
dandelion maskros
danger-zone riskzon
datamation databehandling
daylong dagslång
de-installation av-installation
deacon diakon
deaconess diakonissa
deaconry diakonat
debonair älskvärd, belevad
decagon tiohörning
decahedron tioplaning
decalcification avkalkning
decapitation halshuggning
decarbonize sota
decathlon tiokamp
deceleration fartminskning
deception bedrägeri, villfarelse
decision beslut
declamation talarkonst
declaration deklaration, förklara
declaration of war krigsförklaring
declarations deklarationer
declension deklination
decoction avkok
decomposition nedbrytningsprocess
decompression dekomprimering
decontaminate sanera
decontamination sanering
decoration utsmyckning, dekoration, orden
decryption dekryptering
dedication dedikering
dedications tillägnande
deduction avdrag, avbränning
definition definition, förklaring
definitions definitioner
deflection böjning
deforestation avskogning
defragmentation defragmentering
degradation nedbrytning
dehumidification avfuktning
deification förgudning
deinstallation avinstallation
deionization avjonisering
dejection förstämning
delegation delegation
deletion radering
deletions raderingar
deliberate upon rådpläga om
deliberation överläggning
delusion illusion, villfarelse
demarcation avgränsning
demon demon, ond ande
demons demoner
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
denomination sekt, benämning, sekt
denunciation fördömande, angivelse
deny oneself försaka
depend on ankomma på, bero på
depopulated region avfolkningsbygd
deportation utvisning
deposition utfällning
depreciation avskrivning
depredation plundring
depression depression, nedgång, lågtryck, depression
deprivation förlust
deputation deputation
deregulation avreglering
derision åtlöje, hån
description signalement, framställning, skildring, beskrivning
descriptions beskrivningar
designations beteckningar
desolation ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despondency förtvivlan, nedslagenhet
destination bestämmelseort, destination
destruction förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång
detection avkänning
detention kvarsittning
deterioration försämring
deteriorations försämringar
determination föresats, beslutsamhet, beslut
dethrone avsätta
detonate detonera
detonating detonerande
deuteronomy femte moseboken
devaluation devalvering
deviation avvikelser
deviation in weight utslag i vikt
devote oneself to ägna sig åt
devotion andakt, fromhet, hängivenhet
diamond diamant
diamonds ruter, diamanter
diatonic diatonisk
dictation maktbud, diktamen, diktat
diction stil, språk, uttryckssätt
dictionaries ordböcker
dictionary lexikon, ordbok
dictionary-part lexikondelen
digestion matsmältning
dilapidation förfall, vanvård
dilution utspädning
dimension dimension
dimensions dimensioner
diminution minskning
diphtong diftong
direction riktning, föreskrift, håll
directions riktningar
disc-contents diskettinnehåll
disconcert omintetgöra
disconcerted förlägen
disconnect koppla av, stänga av
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discontented missbelåten
discontinue avbryta
discretion gottfinnande, urskiljning
discrimination diskriminering, urskillning
discussion debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions diskussioner
disharmony disharmoni
dishonest ohederlig, oärlig
dishonour skam, vanära, vanheder
disiclination obenägenhet
disintergration upplösning
dispassionate sansad, lugn
disposition förfogande, anordning, fallenhet, läggning
disruption sprängning, sönderslitning
dissatisfaction missnöje
dissension oenighet
dissociation avståndstagande
dissolution upplösning
dissonance missljud
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between åtskillnad mellan
distinctions åtskillnader
distortion förvridning, förvrängning
distribution spridning, utdelning, utbredning
diversion förstörelse, avkoppling, avledande
divination spådom
division division, indelning, indelning, delat med
documentation dokumentation
documentations dokumenteringen
documention dokumentation
domination herravälde
dominion välde, besittning, herravälde
don't inte
don`t mention it inget att tala om
don´t inte
donate donera
donation gåva
donations gåvor
done gjort
donkey åsna
donor givare
dragon drake
dragon-fly slända, trollslända
dragoon dragon
dress a person`s hair frisera
drink a person's health skåla med någon
drone drönare
duck pond ankdamm
dudgeon tjurighet, förtrytelse
dungeon fängelsehåla
duplication kopiering
duration varaktighet
ebonite ebonit
ebony ebenholts
ec-harmonization eg-anpassning
ec-regulation eg-förordning
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
edification uppbyggelse
edition utgåva, upplaga
education bildning, uppfostran, undervisning
educational undervisande
effrontery oförskämdhet
effusion innerlighet, hjärtlighet, utgjutning
eggon driva på
ejaculation utrop
elation upprymdhet
election val
election office valbyrå
election promises valfläsk
electioneer valarbetare
electronic elektronisk
electronically elektroniskt
elevation upphöjelse, höjd
elocution talarkonst, välläsning
elongate förlänga
elonngation förlängning, utsträckning
emanation utflöde
emancipation frigörelse
emendation textförbättring
emigration utvandring
emission strålning
emotion sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet
emotional känslobetonad
emotions känslor
employers` association arbetsgivarförening
emulation efterliknande, tävlan
encryption kryptering
ensign second liutenant fänrik
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
environment miljö, omgivning
environmental miljö
environments miljöer
equation ekvation
equations ekvationer
erection erektion, resning
erosion erodering
erroneous felaktig, oriktig
erudition lärdom
eruption utslag, utbrott
escalation upptrappning
escutcheon vapensköld
espionage spioneri, spionage
establish one`s identity legitimera sig
Esthonia Estland
estimation värdering
estmation uppskattning
euphony välljud
euro-standardization europastandardisering
evacuation utrymning, uttömning
evaluation utprovning
evangelization evangelisation
evasion undflykt, undanflykt
evation undanflykter, undvikande
evensong aftonsång
every second varannan
everyone alla
everyone's allas
eviction vräkning
evolution utveckling
exaggeration överdrift
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen
excavation utgrävning
exception undantag
exceptional enstaka, motstycke
exceptionally utomordentligt
exceptions undantag
exclamation utrop
exclamation mark utropstecken
exclamationmark utropstecken
exclusion undantag
excretion avsöndring, avföring
exculpate oneself urskulda sig
excursion utflykt
excursions utflykter
execration förbannelse, avsky
execution avrättning, verkställande
executioner bödel
exemption dispens
exertion bemödande
exhaustion utmattning
exhibition uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions utställningar
exhortation maning, uppmaning
expansion utbredning
expectation förhasta, förhoppning, förväntan
expiation försoning
expiration utgångs
explanation förklaring
exploitation utnyttjande
exploration utforskning
exploring expedition upptäcktsresa
explosion krevad
explosions explotioner
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
exposition redogörelse
expostulation förebråelse
express an opinion yttra sig
expression term, min, uttryck, fras
expressions uttryck
expulsion utdrivande, utvisning
extension utsträckning
extension telephone anknyningsapparat
extermination utrotning
extortion utpressning
extraction härkomst, uppackning
extradition utlämning
extravasation utgjutning
fabrication lögn, påhitt
faction split, parti, partigrupp
falcon falk
falsification förfalskning
fascination tjusning
fashion sätt, mode
fashionable i ropet, modern, elegant
federation sammanslutning
feed someone föda
felicitation lyckönskan
felon brottsling
felony grov förbrytelse
festoon girlandfestoons@girlands
fiction skönlitteratur, diktroman
filesearch-function filsöknings-funktion
fishmonger fiskhandlare
fission klyvning
flagon vinkanna
flat-iron strykjärn
flexicon lexikon
flirtation kurtis
flotation startande, flytkraft, flytförmåga
folding money sedlar
folk-song folkvisa
fond tycka om
fond-exchange börs
fondant sockerglasyr
fondle smekas, kela med, smeka
fondness tillgivenhet
fondue fondue
font dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål
fontsize fontstorlek
food poisoning matförgiftning
food rationing matransonering
for one hour under en timma
for what reason varför
forefront frontlinjen
foregone förutfattad
forenoon förmiddag
formation gruppering, bildning
fortification befästning
foundation fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
four-function fyra funktioners
fraction bråk (i matematik), fraktion
Freemason frimurare
friction friktion
front fasad, framsida, främre, front
front-bench främre bänkraden
front-line fronten
front door ytterdörr
frontage fasad
frontier gränsområde, område, gräns
frontispiece titelplansch
fruition njutning, förverkligande
fully-functional fullt användbar
fumigation desinfektion
function funktion
functional funktionsdugligt
functionality funktionalitet
functioned fungerade
functions funktioner
fundation fundament
funktions funktioner
furlong en åttondels mile
fusion sammansmältning
gallon gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon galon, träns
gameinstruction spelinstruktion
gammation knoppning
gammon humbug, rökt skinka, bedrägeri
ganglion nervknut
garrison garnison, besättning
gas-formation gas-bildning
gas station bensinstation
gastronome gastronom
gate money biljettintäkter
gear on a car växel på en bil
gemination fördubbling
general condition allmäntillstånd
generation mansålder, släktled, alstring, tidsålder
gestation dräktighet
get along klara sig
get on trivas
get on well komma bra överens
get one's hair cut klippa sig
Gibeonites gibeoniterna
glutton frossare
gluttonous glupsk
gluttony glupskhet
gondola gondol
gone borta
gone away bortrest
gong gonggong
good intention välmening
gossipmonger sladdertacka
grandson sonson, dotterson
gratification tillfredsställelse
gravitation tyngdkraft
griffon sagodjur
grindstone slipsten
gryphon sagodjur
guard on the railway konduktör på järnväg
h-iron h-järn
habitation boningsplats, boning
hair-ribbon hårband
halcyon fridfull, stilla
hard-on stånd
harmanization anpassning
harmonised överensstämmande
harmonize harmonisera
harpoon harpun
have confidence in lita på
headlong handlöst, huvudstupa, vild
headstrong envis
helgon saint
help oneself ta för sig
helpsection hjälpavsnitt
heron häger
hesitation villrådighet, tvekan
hexagon sexhörning
hit song schlager
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
honk tuta
honor premiera
honorary heders
honors premierar
honour hedra, heder, ära
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
honoured hedrad
horizon horisont
horizons horisonter
horizontal horisontal, vågrät
horizontally horisontalt
hormone hormon
hospitalization sjukhusvistelse
House of Commons underhuset
html-functions html-funktioner
hull on a ship skrov på fartyg
humiliation förödmjukelse, förnedring
hydrocarbons kolväten
hypersonic supersnabb
I beg your pardon! ursäkta mig!
icon ikon
icons ikoner
idealization skönmålning
identification identifikation
idolization avgudadyrkan
ignition tändning
illumination upplysning
illusion inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illustration illustration, exempel, förklaring
imagination inbillning, fantasi
imitation efterbildning
immersion nedsänkning
immolation offrande
impassioned lidelsefull
imperfection ofullständighet
impersonal opersonlig
impersonate imitera
impersonation imitation
impersonations imitationer
impersonator imitatör
implementation realiserande
implication innebörd
implications delaktigheter
imponderable ovägbar
importation importering
imposition påläggande
imprecation förbannelse
impression intryck, avtryck, prägel
impressionable lättpåverkad
imprison fängsla, sätta i fängelse
imprisoned fångad
imprisonment fångenskap, fängelsestraff
in front framtill
in front of framför
inaction overksamhet
inattention ouppmärksamhet
inauguration invigning
incantation besvärjelse
incarceration fängslande
incarnation inkarnation
inception påbörjande
incineration eldbegängelse, kremering
incision snitt
inclination böjelse, håg, lust
inclusion inkludering
inconceivable ofattlig
incongruous orimlig, oförenlig
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
inconsistency inkonsekvens
inconsistent inkonsekvent
inconsolable otröstlig
inconstant obeständig
inconvenience genera, olägenhet, besvär
inconvenienced besvärade
inconveniences besvär
inconvenient obekväm, oläglig
incorporation aktiebolagsbildning
incubation äggkläckning, ruvande
incursion fientligt infall
indemnification skadeersättning
indentation märkning
indention indrag
indication tecken, kännetecken, beteckning
indigestion dålig matsmältning
indignation harm
infatuation blind förälskelse
infection smitta, infektion
infections smittosam, infektioner
inflammation inflammation
information information, underrättelse, upplysning
inhibition hämning
initiation inledning
injunction åläggande
innovation nyhetsmakeri
inquisition inkvisitationenr, äfst
inscription inskrift
inscriptions inskriptioner
insinuation insinuation
inspection inspektion
inspiration ingivelse
installation-diskette installations-disketten
installationfiles installationsfiler
institution inrättning, anstalt
institution's inrättningens
institutional institut
institutions institutioner
instruction anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift
instructions besked, instruktioner
insulation isolering
insurrection uppror
integration integration
intention avsikt
intentional avsiklig
intentionally avsikligt
intentions avsikter
interaction interaktion
intercession förbön
intermission uppehåll
international internationell
internationally internationellt
interpretation utläggning, tolkning av
interruption uppehåll
intersection korsning, skärning
interuption avbrott
intervention ingripande
intonation tonfall, intonering
intoxicate oneself berusa sig
intoxication rus, berusning
introduction inledning, introduktion, rekommendation
introductions introduktioner
intrusion intrång
invalidation upphävande
invention uppfinning, påhitt, påfund
investigation undersökning, utredning
invitation inbjudan
invitations inbjudningskort
iron strykjärn, järn
iron clothes stryka kläder
ironic ironisk
ironical spydlig, ironisk
ironically ironiskt
ironmonger järnhandlare
ironstove kamin
ironworks järnbruk
irony ironin, ironi
irreconcilable oförsonlig
irresolution vankelmod
irresponsible oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
isolation isolering
iteration upprepning, upprepning
jactation skryt
japonic japansk
japonica rosenkvitten
jargon rotvälska, jargong
jargonelle päron
jargonize prata jargong
jaw-bone käkben
jawbone käkben
jettison kasta överbord
jetton jetong
jinx on dra olycka över
job rotation arbetsväxling
jobation straffpredikan
johnsonese pompös engelska
jollification glad fest
jonah jona
jubilation jubileum
junction knutpunkt
jurisconsul rättslärd
jurisdiction rättskipning
jurisdictional juridiktions
jusification motivering
justification försvar, berättigande
juxtaposition sammanställning
keep on doing fortsätta med
kerb-stone kantsten
keystone grundval
kickstand on a bike cykelställ på cykel
klaxon bilhorn
laconic fåordig
lamentation jämmer
lamentations klagovisorna
language-directions språk-riktningar
language-translation språköversättning
last a long time räcka länge
later on senare, framdeles
lebanon libanon
lecture on föredrag om
legalization legalisering
legion legion
legionary legionär
legionnaire legionär
legislation lagstiftning
lemon citron
lemonade läskedryck
lemonades läskedrycker
lemony citronsmakande
leonine lejonartad
lesion organskada
lesson lektion, läxa
lessons lektioner
liaison förbindelseofficer, officer
libation dryckesoffer
liberalization liberalisering
liberation befrielse
lie upon åvila
lifelong livslång
lightning-conductor åskledare
limestone kalksten
limitation begränsning, inskränkning
line of conduct handlingssätt
lion lejon
lioness lejoninna
lionize dyrka
liquefaction smältning
liquidation betalning
litigation process
little ones små
loadstone magnetit
locations platser
locomotion förflyttning
locution talesätt
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
long lång, länge
long-distance heating fjärrvärme
long-range långväga
long-sighted långsynt
long-term långfristig
long ago länge sedan
long for längta efter, åstunda
longbow pilbåge
longed längtade
longest-running äldst utgivna
longevity långt liv
longhand vanlig skrift
longing längtan, längtansfull
longish lång
longitude longitud
longitudinal längsgående
look at oneself in the glass spegla sig
loon odåga, storlom, slyngel
loony galen
lotion hårvatten
lubrication smörjmedel
lucubrition skriverier
lunar month månvarv
luncheon luncha, lunch
luncheonette lunchbar
macaroni makaroner
macaroon mandelkaka
Macedonia macedonien
machination intrig
magnification förstoring
make a confession avlägga bekännelse
make a person believe inbilla
make an impression imponera
make away with a person röja någon ur vägen
make one's voice heard göra sin röst hörd
make ons's début debutera
make up ones mind föresätta sig
malcontent missnöjd
mane on a horse man
manifestation yttring
manifestations manifestationer
mansion herrgård
marchioness markisinna
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
maroon rödbrun
mason murare, frimurare
master one's temper behärska sig
mastodon mastodont
matriculation studentexamen
matrimonial äktenskaplig, giftermåls
matrimony äktenskap
matron husmor, fru
mayonnaise majonnäs
means of communication fortskaffningsmedel
medallion medaljong
mediation medling, förmedling
medication medicin
medulla oblongata förlängda märgen
megaphone megafon
melon melon
mensuration mätning
mention nämna, omtala, omnämna
metric-convention meterconventionen
microphone mikrofon
million miljon
millionaire miljonär
millions miljoner
minion gunstling, någons kreatur
misapprehension missuppfattning
misconception missuppfattning
misconduct vanskötsel, dåligt uppförande
mission värv, uppgift, mission
missionaries missionärer
missionary missionär
mode of application användningssätt
moderation måtta
modification ändring
modifications ändringar
monarch monark
monarchy monarki
monarki monarchy
monastery kloster, munkkloster
Monday måndag
monday-friday måndag till fredag
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
monitor övervaka
monitoring övervakning
monk munk
monkey apekatt, apa
monkey house aphus
monks munkar
monochrome svartvit
monologue monolog
monoplane monoplan
monopolize lägga beslag på
monopoly monopol
monorail enspårig järnväg
monosyllabic enstavig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
monsoon monsun
monster odjur, vidunder
monsters monster
monstrous monstruösa
month månad
monthly månadsvis
monuments monument
moon måne
moonlight månsken, månljus
moonlighting extraknäck
moons månar
Mormon mormon
moron idiot, fårskalle, kräk
mortification kallbrand, harm, förödmjukelse
mother tongue modersmål
motion picture film
motionless orörlig
mountain lion puma
multinational multinationell
multiplication multiplikation
mummification mumifiering
munition ammunition
mutton fårkött
mutton chop fårkotlett
muzzle on a rifle mynning
myrmidon hantlangare, hejduk
mystification mysterium
nasalization nasalering
nation folk, nation
nation-state nationalstat
national nationell, riks
national-costumes folkdräkter
nationalistic nationalistisk
nationalities nationaliteter
nationality nationalitet
nationalization nationalisering
nationalize förstatliga
nationwide landsomfattande
naturalization naturalisering
navigation sjöfart
negation förnekande
negotiation förhandling
neo-babylonian nybabyloniska rikets
neo-colonialism nykolonialism
neutralization neutralisering
new-fashioned nymodigt
newsmonger skvallerbytta
night-vision mörkerseende
no one ingen
nomination utnämning
non icke
non-aggression icke-angrepps
non-alcoholic alkoholfri
non-aligned alliansfri
non-alignment alliansfrihet
non-ascii icke-ascii
non-attendance frånvaro
non-biblical icke-bibliska
non-binding icke-bindande
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-delivery icke-leverans
non-electrical icke-elektiska
non-empty icke-tomma
non-encrypted icke-krypterad
non-essential mindre viktiga
non-exclusive icke-exklusivt
non-existent icke-existerande, obefintlig
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-israelites ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-jews icke-judar
non-levit ickelevitisk
non-licensed oregistrerade
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-ordering icke-order
non-poisonous giftfri
non-profit ickekommerciella
non-rigid plastic mjukplast
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
non-sexual ickesexuellt
non-standard ej standard
non-stop utan uppehåll
non-text icke-text
non-toxic giftfri
non-usa icke-usa
nonanointed icke heliga
noncommercial ickekommerciella
nondescript obestämdbar
none ingen
nonexistent ickeexisterande
nonfederal ickefederala
nonplus förbrylla
nonpolitical opolitisk
nonresidential utsocknes
nonsense dumheter
noon middag
notation beteckningssätt
notations noteringar
notification kungörelse, underrättelse
notion begrepp, idé
nutrition näring
objection invändning
objectionable förkastlig
obligation skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report anmälningsplikt
obligations skyldigheter
oblivion glömska
oblong avlång
observation iakttagelse, yttrande
obsession besatthet
obsessional tvångsmässig
obtrusion påtvingande
occasion tillfälle
occasional enstaka
occasionally ibland
occasions tillfällen
occupation sysselsättning, yrke
occupational sysselsättnings
octagon åttahörning
octagonal åttakantig
of short duration kortvarig
offensive weapon angreppsvapen
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
omission utelämnande, underlåtenhet
on vid, ovanpå, på, anmaning
on-line direkt
on-screen skärm
on approval till påseende
on board ombord
on closer inspection vid närmare påseende
on duty for the day jourhavande
on foot till fots
on our behalf på våra vägnar
on the contrary däremot, tvärtom
on the first floor en trappa upp
on the point of på vippen
on the sly i mjugg, i smyg
on the top of ovanpå
on the whole överhuvudtaget, på det hela taget
on tiptoe på tå
onboard ombord
once en gång
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
onion lök
onlooker åskådare
only blott, enda, endast, bara
only just barely nätt och jämnt
onscreen skärmbild
onself sig, sig själv
onset anfall
onslaught våldsamt anfall
onto till
operations operationer
opinion åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated påstridig
opinions åsikter
opponent motståndare
opponents motståndare
opposition motsättning, stridighet
oppression förtryck, beklämning
optimazation optimering
optimization optimering
option valfrihet, valmöjlighet
optional valfri
optionally valfritt
options valmöjligheter
organization organisation
orientation orientering
oscillation svängning
ossification bennybildning, förbening
ostentation skrytsamt, prål, vräkighet
Outer Mongolia Yttre Mongolit
over-fertilization övergödning
overexploitation rovdrift
oxonion oxford
ozone ozon
pagination sidbrytning
paragon mönster
pardon förlåtelse, benåda
parson pastor, präst, kyrkoherde
parsonage prästgård
partition uppdelning, skiljevägg, fack
partition off avbalka
passion vrede, passion, lidelse
passionate häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately passionerat
pasturage on grass bete
patrimony fädernearv
patron kund, gynnare
patronage beskydd
pavilion paviljong
pay attention to ta notis om, uppmärksamma, lystra till
penetration genomslagskraft
pennon vimpel
pension pension
pension off pensionera
pensioner pensionär
pentagon femhörning
perception uppfattning, förnimmelse
perdition fördärv
perfection fulländning
perforation perforering
period of notification anmälningstid
permission tillåtelse, lov, permission
persecution förföljelse, förfölja
person person, människa
person's persons
personage gestalt, personlighet
personal enskild, personlig
personal estate lösöre
personality personlighet
personally personligen
personify personifiera
personnel personal
persons personer
perspiration svettning, svett
persuasion övertalning
petition anhållan
phenomenon fenomen, företeelse
philemon filemon
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
phony falska
piece of money penning
pig-iron tackjärn
pigeon duva
pigeon-hole fack
pillion bönpall, damsadel
pincushion nåldyna
pinion kuggdrev, bakbinda
pioneer pionjär
piston kolv
plainsong unison kyrkosång
plankton plankton
plantation plantering, plantage, koloni
platton pluton
pneumonia lunginflammation
poison förgifta, gift
poisoning förgiftning
poisonous giftig
pollution miljöförstöring
poltroon pultron
pond damm
pond with water damm
ponder grunna, grubbla, fundera
pondered funderat på
ponderous tung, ovig
poniard dolk
population folkmängd, befolkning
portion dela, del, portion
portions delen
position ställning, plats, läge
positioned placerad
possession tillhörighet, ägo, besittning
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
power station kraftstation
practitioner praktiserande
precaution försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions försiktighetsåtgärder
precosion förebyggande
predation plundring
prediction förutsägelse
predilection förkärlek, förkärlek
predisposition mottaglighet
premonition förvarning
preparation preparat, förberedelse
preponderance överlägsenhet
preposition preposition
prescription föreskrift, recept, bestämmelse
presentations presentationer
preservation bevarande
presumption övermod, förutsättning
pretension anspråk
prevention förhindrande
prifessional professionell
prison fängelse
prison-warder fångvaktare
prisoner fånge
prisons fängelser
privation försakelse, umbärande
prize competition pristävlan
probation villkorlig dom, prov
procession tåg
production produktion, alstring
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
profusion slöseri, ymnighet
prohibition förbud
projection projektering
prolong förlänga
prolongation förlängning
promontory udde
promotion avancemang, befordran
prone framstupa, benägen
prong gaffelspets
prononcement yttrande
pronoun pronomen
pronounce avkunna, uttala
pronounciation uttal
propagation fortplantning, avling
proportions proportioner
proposition sats
propulsion framdrivande
prosecution åtal
protection skydd, beskydd
provinsional tillfälligt
provision förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional provisorisk
provisions matsäck, proviant, livsmedel
provocation anledning
publication skrift, publikation
publications publikationer
pull a person`s hair lugga
pullmonary lung
punctuation interpunktion
purification rening
pushbutton tryckknapp
put on ta på sig
putrefraction förruttnelse
puzzle one`s head huvudbry
pylon ledningsstolpe, mast
qualification förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications kvalifikationer
qualify oneself meritera sig
quatation marks cituationstecken
question förhöra, fråga, fråga
question-mark frågetecken
question of priorities avvägningsförmåga
questionable tvivelaktig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
questioning ifrågasätta
questionnaire frågeformulär
questions frågor
quotation citat, anbud (pris)
quotation mark anföringstecken, cituationstecken
racoon tvättbjörn
radiation strålning
radio transmission radiosändning
ramification förgrening
range of action aktionsradie
rapscallion buse
ration portion, ransonera, ranson
rationaiize rationalisera
rational förnuftig
rationalization rationalisering
rationalize rationalisera
rayon konstsilke
re-exportation reexport
reaction reaktion
reactionary bakåtsträvare, reaktionär
read-only läs bara
ready money kontanter
realization förverkligande
reason motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to grund för
reason with resonera med
reasonable rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably skäligt
reasoning resonemang, tankegång
rebellion resning, uppror
reception mottagande, mottagning
receptionist receptionist
recession tillväxt
recitation deklamation
reckon räkna, beräkna, tror
reckoning räkning
reckons beräknar, tror
recognition igenkännande
recollection erinran
recommendation rekommendation
recommendations rekommendationer
reconaissance rekognoscering
reconcile försona, förlika
reconciliation förlikning
recondite dunkel, fördold
recondition reparera upp
reconnoitre spana, rekognoscera
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
recreation förströelse, nöje, rekreation
recrimination motbeskyllning
recursion rekursion
redemption utlösning, återlösning
redirection omdirigering
redo-function upprepa-funktion
reduction inskränkning, minskning, förminskning
reflection avspegling, reflex, eftertanke, återsken
regeneration pånyttfödelse
region trakt, område
registration registrering
registration fee anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form anmälningsblankett
registrations registreringar
regulation regel, bestämmelse
regulations reglemente
rehabilitation återupprättelse, rehabilitering
reincarnation reinkarnation
reinkaration reincarnation
rejection förkastande, utmönstring
relation sammanhang, släkting
relations relationer, förhållande
relationship relation
relationships relationer
relaxation avkoppling
relevation uppenbarelseboken
religion religion
religions religioner
rely on lita på
remonstrate protestera
remote control fjärrkontroll
remuneration avlöning
renovation förnyelse, renovering
reparation reparation, gottgörelse
repetition upprepning, repetition
reproduction kopiering
reputation anseende, rykte
reputations rykten
requisition rekvisition
reservation förbehåll
reserved person inbunden person
resignation avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
resolution upplösning
resolutions upplösningar
resonable resonabel
respiration andning
respond svara
response gensvar
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
responsible vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for ansvara
restoration restaurering
restorations återställande
restriction begränsning, inskränkning
restrictions begränsningar
resurrection återuppståndelse
retaliation hämnd
retransmission återutsändning
retribution vedergällning
reunion återförening, sammankomst
revaluation omvärdering
revelation uppenbarelse, avslöjande
reverberation eko
Reverend Nilsson - the pastor Nilsson
revision ändring, revision
revolution varv, revolution, rotation, omvälvning
revolutionary revolutionär
revolutionize revolutionera
revue song kuplett
revulsion häftig reaktion
ribbon remsa
right of common allemansrätt
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
rotation svängning, rotation
rotational rotations
ruction bråk
ruination ödeläggelse
rumination idisslande
rumour-monger ryktesspridare
runestone runsten
sad person trist person
safe-conduct fri lejd
saffron saffran
salaried person löntagare
salmon lax
salmon trout laxöring
salmonella salmonella
salon salong
saloon bar, krog
salutation hälsningsfras, hälsning
salvation frälsning, räddning
sanctimonious skenhelig
sanctimony skenhelighet
sanction tillåtelse, sanktion
sanitation hälsovård, hygien
sardonic sardonisk, hånfull
satisfaction tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
saturation mättande
Saxon anglosaxare, saxare
saxophone saxofon
scab on a wound skorpa på sår
scallion schalottenlök
scandalmonger skvallerkärring
scaremonger panikspridare
scion ättling, telning
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
screen-resolution bildskärms-upplösning
season årstid, säsong
seasoning krydda
seasons säsonger
secession utträde, utbrytning
second sekund, andra
second-class ticket andraklassbiljett
second-hand begagnad, antikvariat
second-hand information andrahandsuppgift
second-rate sekunda
second cousin syssling
secondary sekundär
secondary matter bisak
secondary school realskola, läroverk
secondly för det andra
seconds sekunder
secretion avsöndring
section parti, sektion
sectioning uppdelning
sedimentationrate blodsänka
seduction förförelse
selection urval, val
self- deception självbedrägeri
self-conceit egenkärlek
self-confidence självförtroende
self-confident självsäker
self-conscious självmedveten
self-control självbehärskning, självkontroll
self-extraction självuppackning
semi-colon semikolon
semitone halvton
sensation förnimmelse, sensation, uppståndelse
separation of property boskillnad
sermon predikan
session sammanträde
session at court ting
sessions sessioner
sessions-hall tingssal
set foot on beträda
set oneself to föresätta sig
sexton klockare, kyrkvaktmästare
shave oneself raka sig
sheet-iron bleckplåt
shoot on a plant skott
shut one`s eyes blunda
sidition uppvigling, upproriskhet
signification innebörd
silicon kisel
simpleton stolle
simplification förenkling
singsong allsång
sion zion
situation plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations situationer
skeleton benstomme, skelett
Slavonic slaviska
slink of the tongue felsägning
slow-motion ultrarapid
snap-dragon lejongap
solomon salomo
solution lösning
solutions lösningar
someone någon
son son
son-in-law svärson, svärson, måg
son of son till
song låt, visa, sång
songster sångare, fågelsångare
sonorous klangfull
soon snart
sooner förr
specialfunctions specialfunktioner
specification specifikation
specifications specifikationer
speculation spekulation
splint bone vadben
sponge snylta, svamp, tvättsvamp
sponge-cake sockerkaka
spongy porös
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
spontaneous spontan
spoon sked, ösa
squadron skvadron, eskader
stallion avelshingst, hingst
stanchion stolpe, stötta
stand-alone fristående
stand on ceremony krusa
standardization standardisering
starvation svält
station station, förlägga
stationary stillastående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
statistics-function statistikfunktion
stem on a ship för på fartyg
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stipulation villkor
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
stout person tjock person
strong stark
strong-room kassavalv
stronghold fäste
strongly kraftfullt
sturgeon störfisk
subconscious undermedveten
subconsciousness undermedvetande
subcontractor underleverantör, underentreprenör
subdivision underavdelning
subjection underkastelse
submission underkastelse
submissions hemställningar
suboperation arbetsmoment
subscription prenumeration, abonnemang
subsections stycke, underavdelning
subsidiary reason biorsak
substantation bevis
subtraction subtraktion
subversion omstörtning
succession rad, följd
suction sugning
suffocation kvävning
suggestion förslag, inrådan
summon instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda
summon to a memeeting kalla till möte
summons kallelse, kallar, stämning (lag- )
superscription till påseende, påskrift
supersonic överljuds
superstition vidskepelse, vantro, skrock
supervision uppsikt
supervison tillsyn
supplication ödmjuk bön
support oneself livnära sig
supposition antagande, förmodligen
suppuration varbildning
supranational överstatlig
surgeon kirurg
suspension avstängning
suspicion misstanke, misstanke, misstro
swoon svimning, svimma
symphony symfoni
synchronization synkronisering
synchronize synkronisera
synchronizes synkroniserar
synchronous synkron
synonymous liktydig, synonym
synonyms synonymer
table-spoon matsked
tablespoonful matskedsmått
tabulation tabelluppställning
take possession of bemäktiga sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
tall person lång person
talon fågelklo
tampon tampong
taxation beskattning
teaspoon tesked
telecommunication telekommunikation
telephone telefonera, telefon
tell a person his fortune spå
temptation frestelse
tendon sena
tendrill on a flower reva på en växt
tension spänning, anspänning
tergiversation undanflykt
termination avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
test on prova
testimony vittenesbörd, intyg, vittnesbörd
Teuteon german
Teutonic germansk, tysk
textcontroll textkontroll
the contrary motsatsen
the Iron Age järnåldern
the sooner the better ju förr desto bättre
thereupon därpå
thermonuclear termonuklear
Thessalonian thessaloniker
thong pisksnärt, läderrem
three-dimensional tre-dimensionell
throne tron
throng trängas, trängsel
tinned provisions konserv
tobacconist tobakshandlare
tobacconist's tobaksaffär
ton ton = 1000kg
tongs tång
tongue tunga
tonic tonisk, stärkande
tonight i kväll, inatt, i afton
traction dragningskraft, dragning
trade union fackförening
tradition sägen
traditional traditionell
traditionally traditionell
transaction transaktion
transactions handlingar, förhandlingar
transfusion transfusioner, överföring, blodöverföring
transition övergång
transitional övergångs
translation översättning
translation-process översättnings-process
translationfunction översättningsfunktion
translationresult översättningsresultat
transmission växellåda
transpiration utdunstning
transportation transport
treason högförräderi, förräderi
trepidation skälvning, oro
tribulation anfäktelse, vedermöda
trillion biljon
truncation avkortning
truncheon batong
try on prova
tuition undervisning
turn on tända
twelve / noon tolv / klockan 12
tycoon pamp, magnat
U-iron U-balk
ultraconservatives ultrakonservativa
unbutton knäppa upp
unbuttoned knäppte upp
uncommon ovanligt
unconcern likgiltighet
unconcerned obekymrad, likgiltig
unconditional ovillkorlig
unconscious medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously omedvetet
unconstrained ospärrad
uncontested obestridd
uncontrollably okontrollerbart
uncontrolled obehärskad
unction salvelse, smörjelse
underdone halvrå
undertone dämpat
undo-function ångrafunktion
undone ångrade
unfashionable omodern
unification enande
union förening, förbund, förening, sammanslutning
unison samklang, endräkt
unpardonable oförlåtlig
unreasonable oresonlig, oförnuftig
upon på, ovanpå, uppå
use shanks`s pony apostlahästarna
utilization utnyttjande
vacation ferie, semester
vaccinations vaccinationer
vacillation vacklan
vagabond lösdrivare
valediction farväl
validation godkännande
valuation värdering
variation omväxling
vegetation växtlighet
veneration vördnad
vension hjortkött, rådjurskött
ventilation luftväxling
verification bekräftande
vermilion cinnober
versification versifikation
version version
veterinary surgeon veterinär
vexation förargelse
victimization diskriminering
violation överträdelse, kränkning
vision vision, syn
visitation hemsökelse
vituperation smädelse, smädande, skymford
vivisection minutiös
vocabularytest-function glosförhörsdel
vocation kall, yrke
vocational yrkesmässig
volition vilja
waggon vagn
wagon vagn
wait upon uppvakta
walk in procession tåga
wanton lättsinnig, yster
wantonly lättfärdigt
wantonness lättsinne
warmonger krigshetsare
waterconduit vattenledning
waterfront sjösida i stad
wave out on the sea våg på havet
weapon vapen
weaponry vapen
well-proportioned väl-proportionerade
wellfunctioning välfungerande
when convenient när det passar
whereson varpå
whereupon varpå
whetstone bryne
White Monk cistercienser
whoremonger horbock
woebegone bedrövad
won vunnit
won't kommer inte att
wonder under, undra, underverk
wonder at förundra sig, undra över
wondered undrade
wonderful underbar
wonderfully underbart
wondering undrande
wonderland underland
wonderment förundran
wonderous underbar
wonky ostadig
wont van
wood-anemone vitsippa
work environment arbetsmiljö
workstation arbetsstation
worth mentioning nämnvärd
write-protection skrivskydd
wrong galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig
wrong idea vanföreställning
wrongdoer syndare
wrongdoing ond gärning
wrongful orättfärdig
wrongfully felaktigt
wrongly felaktigt
xylonite celluloid
xylophone xylofon
yonder den där, där borta
zion sion
zionism sionism
zionist sionist
zone bälte, zon
zoning indelning
zonked asberusad
zyklon cyklon