The English term "get one's hair cut" matches the Swedish term "klippa sig"

other english words that include "get" : swedish :
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
apologetic ursäktande
beget avla
bring together sammanföra
budget estimate anslagsäskande
crowd together tränga ihop sig
drowned (get) drunkna
energetic energisk
fidget oroligt flytta sig
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
gadget hjälpmedel, tillbehör
get skaffa, bliva, få, lätta
get-away flykt, start
get-up utstyrsel, utstyrsel
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get back återfå
get behind komma efter
get by passera
get cold kallna
get dark mörkna
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
get hard hårdna
get hold of få tag i
get hurt slå sig
get ill bli sjuk
get into stiga in i
get loose lossna
get lost förkomma, vilse, försvinn!
get married geifta sig
get moving röra på sig
get off to bed gå och lägga sig
get on trivas
get on well komma bra överens
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get round kringgå
get through klara sig i
get time få tid
get tired tröttna
get tired of ledsna
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
getting
midget miniatyr-, liten sportbil, dvärg
nugget guldklimp
target mål
time together samvaro
to get att få, ränta
together tillsammans, ihop
together with jämte
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
other english words that include "one" : swedish :
abandoned övergivna, övergiven
abovementioned ovannämnd
acetone aceton
aforementioned förutnämnd
air-conditioned luftkonditionerad
allow oneself something unna sig något
almoner sjukhuskurator
alone allena, ensam
anemone anemon, sippa
anti-personel sprängbomb
anybody / anyone vem som helst
anyone någon
astone gottgöra
atone for umgälla
auctioneer auktionsförrättare, auktionsutropare
backbone ryggrad
bakestone bakplåt
ballonet luftsäck
barbitone sömnmedel
baritone baryton
baroness baronessa
baronetcy baronvärdighet
base oneself on stödja sig på
bayonet bajonett
be done ske
begone försvinn
bloodstone heliotrop
blow one's nose snyta sig
blue anemone blåsippa
bone ben, knota
boner tabbe
bones ben
bow oneself to bocka sig för
brimstone svavel
bring with one medföra
busy oneself pyssla
bygone förgången, föråldrad
carphone mobiltelefon
change one's mind komma på andra tankar
clear one`s throat harkla sig
clench one`s fist knyta näven
clone klon
clones kloner
cobble-stone kullersten
colonel översten
component komponent
components komponenter
concern oneself bafatta sig med
condone överse med, förlåta, gottgöra
cone kägla, kotte, strut
confectioners konditori
cornerstone hörnsten
coroner adelskrona, undersökningsdomare
crooner schlagersångare
cyclone cyklon
danger-zone riskzon
deaconess diakonissa
deny oneself försaka
dethrone avsätta
devote oneself to ägna sig åt
dishonest ohederlig, oärlig
done gjort
drone drönare
electioneer valarbetare
enthrone upphöja på tronen
enthroned installerad
erroneous felaktig, oriktig
establish one`s identity legitimera sig
everyone alla
everyone's allas
exculpate oneself urskulda sig
executioner bödel
exponent tolk
exponents exponenter
expose oneself to utsätta sig för
exposeoneself röja sig
extension telephone anknyningsapparat
feed someone föda
folding money sedlar
for one hour under en timma
foregone förutfattad
functioned fungerade
gate money biljettintäkter
gone borta
gone away bortrest
grindstone slipsten
help oneself ta för sig
hone hena
honest hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly ärligt talat
honesty ärlighet, hederlighet
honey honung, älskling
honeycomb vaxkaka
honeycombed hålig
honeyed honungsfylld
honeymoon smekmånad
honeysuckle kaprifol
hormone hormon
impassioned lidelsefull
imprisoned fångad
intoxicate oneself berusa sig
jargonelle päron
jaw-bone käkben
jawbone käkben
johnsonese pompös engelska
kerb-stone kantsten
keystone grundval
limestone kalksten
lioness lejoninna
little ones små
loadstone magnetit
lodestone naturlig magnet
lone ensamt
loneliness ensamhet
lonely ensam, enslig, ödslig
lonelyness ensamhet
lonesome enslig, ensam
look at oneself in the glass spegla sig
luncheonette lunchbar
make one's voice heard göra sin röst hörd
make up ones mind föresätta sig
marchioness markisinna
master one's temper behärska sig
megaphone megafon
microphone mikrofon
monetary monetär
money pengar, penningar
money-back pengarna-tillbaka
money-order postanvisning
new-fashioned nymodigt
no one ingen
non-commissioned officer underofficer
none ingen
nonexistent ickeexisterande
old-fashioned gammalmodig
oldfashioned ålderdomlig
one en, man
one's matriculation studenten
one-page ensidiga
one-sided ensidig
one-way envägs
one another varandra
one or the other någondera
one`s more om igen
ones ena
oneself sig
opponent motståndare
opponents motståndare
ozone ozon
pensioner pensionär
phone telefon
phonebook telefonbok
phoney falsk, låtsad
piece of money penning
pioneer pionjär
positioned placerad
postpone bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
practitioner praktiserande
prisoner fånge
prone framstupa, benägen
puzzle one`s head huvudbry
qualify oneself meritera sig
questioned omfrågad
questioner frågeställare
ready money kontanter
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
runestone runsten
salmonella salmonella
saxophone saxofon
scone mjuk platt kaka
scorzonera svartrot
scratch oneself klia sig
semitone halvton
set oneself to föresätta sig
shave oneself raka sig
shut one`s eyes blunda
someone någon
sooner förr
splint bone vadben
stand-alone fristående
stationeer pappershandlare
stationery skrivpapper
stepping-stone språngbräda, medel
stich in one`s side håll
stone sten, kärna
stone-carved stenhuggna
stone-cutter stenhuggare
Stone Age (the) stenåldern
stones stenar
support oneself livnära sig
take upon oneself ikläda sig
taken prisoner tillfångatagen
telephone telefonera, telefon
the sooner the better ju förr desto bättre
throne tron
unbuttoned knäppte upp
underdone halvrå
undertone dämpat
undone ångrade
well-proportioned väl-proportionerade
whetstone bryne
woebegone bedrövad
wood-anemone vitsippa
xylophone xylofon
zone bälte, zon