The English term "get back" matches the Swedish term "återfå"

other english words that include "get" : swedish :
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
apologetic ursäktande
beget avla
bring together sammanföra
budget estimate anslagsäskande
crowd together tränga ihop sig
drowned (get) drunkna
energetic energisk
fidget oroligt flytta sig
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
gadget hjälpmedel, tillbehör
get skaffa, bliva, få, lätta
get-away flykt, start
get-up utstyrsel, utstyrsel
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get behind komma efter
get by passera
get cold kallna
get dark mörkna
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
get hard hårdna
get hold of få tag i
get hurt slå sig
get ill bli sjuk
get into stiga in i
get loose lossna
get lost förkomma, vilse, försvinn!
get married geifta sig
get moving röra på sig
get off to bed gå och lägga sig
get on trivas
get on well komma bra överens
get one's hair cut klippa sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get round kringgå
get through klara sig i
get time få tid
get tired tröttna
get tired of ledsna
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
getting
midget miniatyr-, liten sportbil, dvärg
nugget guldklimp
target mål
time together samvaro
to get att få, ränta
together tillsammans, ihop
together with jämte
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
other english words that include "back" : swedish :
aback bakåt
back karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back-and-forth fram-och-tillbaka
back door bakdörr
back of the head nacke
back to front bakfram
back yard bakgård
backache ryggsmärtor
backband bärrem
backbite baktala
backbiter baktalare
backbiting förtal
backboard ryggstöd
backbone ryggrad
backbreaking hård
backchat skämtsam replikväxling
backcolor bakgrundsfärg
backcolors bakgrundsfärger
backdate antedatera
backdoor bakdörren
backdown reträtt
backdrop bakgrund
backed-up uppbackade
backer hjälpare
backfall fall
backfire baktändning
background bakgrund
background-color bakgrundsfärg
background in a room fond i rum
backguard lymmel
backhand backhand
backhanded med handryggen
backhander slag med handryggen
backing backa
backlog inneliggande order
backmost bakerst
backpack ryggsäck
backpocket bakfickan
backroom åt gården
backs baksidor, backar
backset bakslag
backside bak
backslang rövarspråket
backslapping ryggdunkande
backslash omvänt snedtecken
backslide återfalla
backslider avfälling
backspace backslag
backspace-key backslagstangent
backspacer backslagstangent
backspin underskruv
backstage bakom kulisserna
backstairs baktrappa
backstitch efterstygn
backstreet bakgata
backstroke ryggsim
backsword eneggat svärd
backup ta kopia
backup-function backup-funktion
backups kopior
backward efterbliven, bakåt
backwardness efterblivenhet
backwards baklänges, bakåt, tillbaka
backwash tillbakasvallande våg
backwater bakvatten
backwoods obygd
backwoodsman nybyggare
backyard bakgård
bareback barbacka
barebacked utan sadel
blowback bakåtblåsning
bring back återföra
chargeback ångerköp
chargebacks ångerköp
drawback nackdel, olägenhet
feedback gensvar
give back återge
greenback sedel
horseback hästryggen
humpback puckelrygg
hunchback puckelrygg
kickback motreaktion
money-back pengarna-tillbaka
outback obygd, vildmark
paperback pocketbok
pay back återbetala
playback uppspelning
razorback fenval
send back returnera
set-back bakslag
sweep-back pilform
switchback serpentinväg
tailback bilkö
zwieback skorpa