The English term "get ill" matches the Swedish term "bli sjuk"

other english words that include "get" : swedish :
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
apologetic ursäktande
beget avla
bring together sammanföra
budget estimate anslagsäskande
crowd together tränga ihop sig
drowned (get) drunkna
energetic energisk
fidget oroligt flytta sig
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
gadget hjälpmedel, tillbehör
get skaffa, bliva, få, lätta
get-away flykt, start
get-up utstyrsel, utstyrsel
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get back återfå
get behind komma efter
get by passera
get cold kallna
get dark mörkna
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
get hard hårdna
get hold of få tag i
get hurt slå sig
get into stiga in i
get loose lossna
get lost förkomma, vilse, försvinn!
get married geifta sig
get moving röra på sig
get off to bed gå och lägga sig
get on trivas
get on well komma bra överens
get one's hair cut klippa sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get round kringgå
get through klara sig i
get time få tid
get tired tröttna
get tired of ledsna
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
getting
midget miniatyr-, liten sportbil, dvärg
nugget guldklimp
target mål
time together samvaro
to get att få, ränta
together tillsammans, ihop
together with jämte
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
other english words that include "ill" : swedish :
achilles akilles
Achilles heel akilleshäl
ant-hill myrstack
armadillo bältdjur
artillery artilleri
bacillary bacillär
bacillus bacill
bill nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill-of-fare matsedel
bill-posting affischering
bill of indictment anklagelseakt
billet inkvartering
billiardroom biljardrum
billig cheap
billing räkningar
billion biljon
billow bölja, våg
billowy böljande
billposter affischör
bills räkningar
bouillon buljong
brilliance sken
brilliant spirituell, lysande, genial, snillrik
brow of a hill backkrön
catepillar larv
caterpillar fjärilslarv, larvtraktor
cavilling gnat
chill kyla, kylig
chilly kyligt
contract illness ådra sig
counciller rådsmedlem, stadsfullmäktig
dill dill
dilly-dally vela
draw bills trassera
drill exercera, drill, drilla, borra
fall ill with insjukna i
fill plombera, fylla
filled fyllt
fillet rulad, filé
filling plomb
fills fyller
flotilla flottilj
frill krås, rynka
frills grannlåt
fulfilling uppfyllande
gentillity förnämitet, finhet, tillgjordhet
gill gäl
gill cover gällock
good-will kundkrets, välvilja
grill halster, halstra
grills halstrar
guerilla gerilla
handbill affisch
hill kulle, backe
hillock hög, kulle
hills kullar
hillside backslutning, sluttning
hilly kuperad, kulle
iillegitimate illegitim
ill sjuk, dålig
ill-bred ouppfostrad, obelevad
ill-disposed illasinnad
ill-mannered obelevad, slyngelaktig
ill-tempered argsint
ill-treat misshandla
ill-treatment dålig behandling, misshandel
ill-well agg
ill at ease olustig
illdeed ogärning
illegal olaglig
illegality olaglighet
illegally illegal
illegibility oläslighet
illegible oläslig
illegitimacy utomäktenskaplig
illegitimate oäkta, olaglig
illiberal okultiverad
illicit olovlig, otillåten
illimitable oändlig
illiteracy obildning
illiterate olärd, analfabet
illness sjukdom, åkomma
illnesses sjukdomar
illogical ologisk
illuminate upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light belysa med ljus
illuminated upplyst
illumination upplysning
illusion inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illusive bedräglig, illusorisk
illusory illusoriskt
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
illustrerad illustrated
illustrious lysande
instill indrypa, ingiva
kill dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill-joy glädjedödare
kill-or-cure hästkur
killed dödad
killer mördare
killing dödande
kills tar bort
landfill soptipp
leave by will testamentera
mill kvarn
mill-hand fabriksarbetare
millenium tusenårsrike
millennial tusenårig
millennium tusenårigt riket, årtusende
miller mjölnare
millet hirs
milliard miljard
milliner modist
millinery modevaror
millinery shop modeaffär
million miljon
millionaire miljonär
millions miljoner
minipill minipiller
oscillate oscillera, svänga, pendla
oscillation svängning
oscillator oscillator
outdoor grill utegrill
overfilled överfyllda
pill piller
pillage plundring
pillar kudde, pelare
pillar-box brevlåda
pillion bönpall, damsadel
pillory skampåle
pillow huvudkudde, kudde
pillow-case kuddvar, örngottsvar
play-bill program, affisch
pusillanimous modlös
quill gåspenna
raillery raljeri
razorbill tordmule
recoilless rekylfri
refill byt ut
rill rännil, bäck
rolling-mill valsverk
sawmills sågverk
self-will egenvilja
shrill gäll
sill fönsterbräde
silliness enfald
silly dumt, dum, enfaldig
skill skicklighet
skilled rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful skicklig
skills skicklighet
spill spilla
standstill stillastående, stockning
still ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still-born dödfött
stillness stillhet
supercillious högdragen
surveillance övervakning
swill skölja
tendrill on a flower reva på en växt
thrill bäva, rysa
thriller roman, sensationsfilm
thrilling spännande, rafflande
thrills raffel
till till, ända tills, tills
till then dittills
tillage odling
tiller odlare, rorkult
town councillor stadsfullmäktige
trill drilla
trillion biljon
unmilled omalen
unskilled worker grovarbetare
unwilling ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly ogärna
uphill uppför, uppför backen
vacillate vackla
vacillation vacklan
vanilla vanilj
vauderville sångspel
villa villa
village by
villain skurk, rackare, bov
villainous skurkaktig, bovaktig
villainy skurkaktighet, skurkstreck
villein livegen
villian bov
waybill fraktsedel
weaving-mill väveri
weed-killer ogräsmedel
well not ill frisk ej sjuk
will testamente, kommer att, skall, vilja
willing beredvillig, villig
willingly gärna, villigt
willow vide, pil träd
willow grouse dalripa
willowy smärt
windmill väderkvarn
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.