The English term "get by" matches the Swedish term "passera"

other english words that include "get" : swedish :
altogether tillsammans, alltsammans, inalles
apologetic ursäktande
beget avla
bring together sammanföra
budget estimate anslagsäskande
crowd together tränga ihop sig
drowned (get) drunkna
energetic energisk
fidget oroligt flytta sig
forget förgäta, glömma
forgetful glömskt
forgetfulness glömska
forgets glömmer
gadget hjälpmedel, tillbehör
get skaffa, bliva, få, lätta
get-away flykt, start
get-up utstyrsel, utstyrsel
get about fara omkring
get along klara sig
get angry vredgas
get angry with bli ond på
get annoyed harmas
get away ge sig av, komma bort
get back återfå
get behind komma efter
get cold kallna
get dark mörkna
get even with bli kvitt med
get excited skärra upp sig
get hard hårdna
get hold of få tag i
get hurt slå sig
get ill bli sjuk
get into stiga in i
get loose lossna
get lost förkomma, vilse, försvinn!
get married geifta sig
get moving röra på sig
get off to bed gå och lägga sig
get on trivas
get on well komma bra överens
get one's hair cut klippa sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get round kringgå
get through klara sig i
get time få tid
get tired tröttna
get tired of ledsna
get to know få veta, lära känna
get to speak to komma till tals med
get up resa sig, stiga upp
get up to ställa till med
getting
midget miniatyr-, liten sportbil, dvärg
nugget guldklimp
target mål
time together samvaro
to get att få, ränta
together tillsammans, ihop
together with jämte
vegetable vegetabilisk
vegetable-dish karott
vegetables grönsaker
vegetation växtlighet
vegetative växande
other english words that include "by" : swedish :
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
baby unge, baby
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
bobby polis
bobbysocks ankelsockor
booby-trap skämt, trick
by av, vid, bredvid, till, genom
by-law lokal förordning
by-pass gå förbi, sidoväg
by-road biväg
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by George! för tusan!
by heart utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by profession till yrket
by return omgående
by sea sjöledes, till sjöss
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
by turns ömsom, i tur och ordning
bye hejdå
byelection fyllnadsval
bygone förgången, föråldrad
bypass förbikoppla
bypath avväg
byproduct biprodukt
bystander åskådare
bytes tecken
byword ordstäv
byzantine bysantinsk
cabby chaufför
charmed by betagen i
chubby knubbig, tjock
close by invid
crybaby grinolle
dauby smetig
derby derby, plommonstop
flabby slak, löslig
fly-by-night ekonomiskt opålitlig, nattmänniska
gabby pratsjuk
gaby dumbom
good-bye adjö
goodbye adjö, farväl
hereby härmed
hobby hobby
hubby gubbe
knobby knölig
labyrinth labyrint
labyrinthine labyrintisk
lay-by angöringsplats
layby parkeringsplats
leave by will testamentera
lobby korridor, foajé
lobbyist korridorpolitiker
lullaby vaggsång
namby-pamby sentimental, mjäkig
nearby närbelägen, i närheten
neo-babylonian nybabyloniska rikets
obtain by force tilltvinga
passer-by förbipasserande, förbigående
passerby förbipasserande
ruby rubin
scabby skabbig
shabby sjaskig, tarvlig, sluskig
side-by-side sida-vid-sida
side by side jämsides med, utmed varandra
stubby kort och tjock
tabby katta, spräcklig
thereby därvid, därigenom
wallaby liten känguru
whereby varigenom