The English term "side by side" matches the Swedish term "jämsides med, utmed varandra"

other english words that include "side" : swedish :
alongside långsides
aside undan, avsides, åsido, avsides
backside bak
beside sidan om, bredvid
besides dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
countryside landsbygd, bygd
fireside spisvrå
force aside undantränga
from outside utifrån
hillside backslutning, sluttning
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
inner side insida
inside inuti, innanför, inne i, in
inside out avig
insides insidor
lop-sided skev, sned
nearside nära sidan
nonresidential utsocknes
one-sided ensidig
outside utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider utomstående
president ordförande, president, ordförande
put aside åsidosätta
quayside kajområde, kajkant
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reside residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence residens, säte, bostad, vistelseort
residents invånare
resides vistas
seaside kust
seaside resort badort
side sida
side-by-side sida-vid-sida
sideboard buffé, skänk
sideburns korta polisonger
sidekick underhuggare
sides sidor
sidestep väja för
sidewalk trottoar
sideways på sned
stich in one`s side håll
subside sjunka undan
tenside tensid
town-resident stadsbo
underside undersida
unequal-sided oliksidig
upside down upp och ned
us-residents boende i usa
waterside strand
wayside vägkant
other english words that include "by" : swedish :
abysmal bottenlös, avgrundsdjup
abyss svalg, avgrund
Abyssinia Abessinien
Abyssinian abessinier
baby unge, baby
baby-sit sitta barnvakt
baby-sitter barnvakt
babyhood barndom
babyish barnslig
Babylonian babylonisk
Babylonian's babyloniernas
bobby polis
bobbysocks ankelsockor
booby-trap skämt, trick
by av, vid, bredvid, till, genom
by-law lokal förordning
by-pass gå förbi, sidoväg
by-road biväg
by all means visst
by and by småningom
by chance händelsevis
by George! för tusan!
by heart utantill
by means of medelst
by no means ingalunda
by profession till yrket
by return omgående
by sea sjöledes, till sjöss
by the piece per styck
by the way apropå, i förbigående
by turns ömsom, i tur och ordning
bye hejdå
byelection fyllnadsval
bygone förgången, föråldrad
bypass förbikoppla
bypath avväg
byproduct biprodukt
bystander åskådare
bytes tecken
byword ordstäv
byzantine bysantinsk
cabby chaufför
charmed by betagen i
chubby knubbig, tjock
close by invid
crybaby grinolle
dauby smetig
derby derby, plommonstop
flabby slak, löslig
fly-by-night ekonomiskt opålitlig, nattmänniska
gabby pratsjuk
gaby dumbom
get by passera
good-bye adjö
goodbye adjö, farväl
hereby härmed
hobby hobby
hubby gubbe
knobby knölig
labyrinth labyrint
labyrinthine labyrintisk
lay-by angöringsplats
layby parkeringsplats
leave by will testamentera
lobby korridor, foajé
lobbyist korridorpolitiker
lullaby vaggsång
namby-pamby sentimental, mjäkig
nearby närbelägen, i närheten
neo-babylonian nybabyloniska rikets
obtain by force tilltvinga
passer-by förbipasserande, förbigående
passerby förbipasserande
ruby rubin
scabby skabbig
shabby sjaskig, tarvlig, sluskig
side-by-side sida-vid-sida
stubby kort och tjock
tabby katta, spräcklig
thereby därvid, därigenom
wallaby liten känguru
whereby varigenom