The English term "us-residents" matches the Swedish term "boende i usa"

other english words that include "us" : swedish :
abacus kulram
abdominous med stor mage
abstemious återhållsam
abstruse dunkel
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
abusive smädlig, ovettig
accoustics akustik
accusation anklagelse
accusative ackusativ
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
accustom vänja
accustomed to van vid
acidulous syrlig
acoustic akustisk
acoustical akustik
acoustics akustik
acrimonious bitter, skarp
adjust ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to anpassa till
adjustable justerbar
adjusted justerad
adjusting justerande
adjustment justering, inställning
adjustments justeringar
adjusts justerar
adulterous utomäktenskaplig
advantageous fördelaktig
advantageous to gynnsam för
adventurous äventyrlig
air-cushion luftkudde
allusion anspelning
almshouse ålderdomshem
alveolus alveol
ambiguous tvetydig
ambitious ärelysten, äregirig
ambush försåt, bakhåll, bakhåll
amorous amorös, kärleksfull
amorphous formlös, amorf
amphibious amfibisk
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
amusing rolig, lustig
analogous analog
andalusia andalusien
anomalous anomal
anonymous anonym
anonymously anonymt
anoxious ängslig
Antabuse antabus
anthropomorphous människolik
anus anus, analöppning
anxious beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about mån om
anxiously ivrigt
aparagus sparris
apparatus attiralj, apparat
applause applåder, applåd
application area of use användningsområde
arduous brant
arousal upphetsning
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
asparagus sparris
assiduous ihärdig
astrocious avskyvärd
atrocious gräslig, ryslig
audacious djärv
August augusti
auspices beskydd
auspicious gynnsam
austere sträng, allvarlig
Australia Australien
Australian australiska
Austria Österrike, österrike
Austrian österrikisk
autogenous autogen
autonomous autonom
avaricious girig
bacciferous som har bär
baccivorous bärätande
bacillus bacill
bakehouse bagarstuga
baluster räcke
balusters trappräcke
balustrade balustrad
barbarous omänsklig, barbarisk
barbarousness barbari
bass music bas musik
be accustomed to pläga
be delirious yra
be disgusted vämjas
be nauseated vämjas
be victorious segra
because därför att, emedan, därför
bemuse förvirra
bilious argsint, gallsjuk
blockhouse blockhus
blood-corpuscle blodkropp
blouse blus
blunderbuss muskedunder
blush rodna
blushed rodnade
blushes rodnar
blushing rodnande
blushingly rodnande
bluster rasa, storma
blusterer skränfock
blustering stormig
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
bogus fingerad, falsk
boiler-house pannrum
boisterous stormig, larmande
bonus issue fondemission
bring to justice ställa inför rätta
brush borste, borsta, pensel
brushed borstade
brushers penslar
brushes penslar
brushwood snår, småskog
brusque burdus, brysk
bulrush säv
bumptious dryg, viktig
bus buss
bus-stop busshållplats, hållplats
buses bussar
bush buske
bushel rymdmått
bushes buskar
bushranger australisk stråtrövare
bushy yvigt hår
business affär, rörelse, göromål
business man affärsman, köpman
businesslike affärsmässig
businessmen affärsmän
busker kringvandrande musikant
busride bussfärd
busstation bus station
bust barm, byst
buster friskus
bustle brådska
busts byst
busy beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself pyssla
busybody beskäftig person
cacophonous illalåtande
cactus kaktus
callous okänslig
callus valk
campus området kring skola
cantankerous grälsjuk, elak
capacious rymlig
capricious nyckfull
carnivorous köttätande
carouse festa, rumla
caucus valkommitté, valmöte
causation förorsakande
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
causing orsakande
caustic skarp, brännande
cautious varsam, försiktig
cautiously försiktigt
censorious kitslig
census folkräkning
chivalrous ridderlig
chorus korus, kör, refräng
circus cirkus
circus marquee cirkustält
cirrus cirrusmoln
citrus apelsinträd, citronträd
clause klausul, kort sats, bisats
clothesbrush klädeesborste
cluster svärm, klunga, klase
clusters klungor
coffee-house kafé
collusion maskopi
colossus koloss
combustible brännsår
combustion förbränning
commodious rymlig
conclusion slut, slutsats
conclusive avgörande, slutlig
concussion hjärnskakning, stöt
concussion of the brain hjärnskakning
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing förbryllande
confusion oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
congenerous besläktad, av samma slag
conscience clause samvetsklausul
conscientious samvetsgrann
conscious medveten
consciousness medvetande
consensus samstämmighet
conspicuous iögonfallande, framstående
contagious smittosam
contemptuous hånfull, föraktfull
contentious trätgirig
contiguous angränsande
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
copious riklig
corious märkvärdig
corpuscle blodkropp
courageous modig
court-house tingshus
courteous hövlig
cousin kusin
covetous vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of begärlig efter
cow-house ladugård
credulous lättrogen, godtrogen
crusade korståg
crusader korstågsfarare
crush krossa
crushes krossar
crushing krossande
crust skorpa
cumulus cumulusmoln
curious underlig, konstig, nyfiken
curious about nyfiken på
curiously nyfiket
cushion dyna, kudde
cushions kuddar
cuspidor spottkopp
custard tjock vaniljsås
custodian förmyndare, väktare
custody arrest, försvar
custom sed, sedvänja, vana
custom-house packhus
customary bruklig, vanlig
customer kund, gäst
customer's köparens
customers kunder
customised specialgjorda
customizable finjusteringsbar
customize finjustera
custommade skräddarsydd
customs tull
Cyprus Cypern
daedalus daidalos
damascus damaskus
danferous vådlig
dangerous farlig
dangerously farligt
debus stiga av en buss
deciduous avfallande
decorous värdig, anständig
deleterious fördärvlig, skadlig
delicious läcker, välsmakande, ljuv, delikat
delirous yr, rasande
delouse avlusa
delousing avlusa
delusion illusion, villfarelse
devious slingrande, irrande
dexterous händig, flink
diffuse omständlig, svamlig, diffus
disabuse ta någon ur en villfarelse
disadvantageous ofördelaktig
disasterous katastrofal
discourteous oartig
discourteously ohövligt
discuss diskutera, avhandla, diskutera
discuss a sudject behandla ett ämne
discussing diskuterande
discussion debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions diskussioner
disgust äckel, leda
disgusted äcklad
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disgusts äcklar
distrust misstro, tvivel
disused bortlagd, avlagd
divus gudlik
dolorous smärtsam
dormouse hasselmus
dubious tvivelaktig
dusk skymning
dusky dunkel, mörk
dust stoft, damm
dustbag dammpåse
dustbin soptunna
duster dammtrasa, dammvippa
dusty dammig
dwellinghouse boningshus
ear for music gehör
ease-of-use enkel att använda
easiest-to-use enklast att använda
easy-to-use lättanvänt
efficacious verksam
effusion innerlighet, hjärtlighet, utgjutning
effusive översvallande
egregious oerhörd
elusive gäckande, oåtkomlig, bedräglig
emperious befallande
enanimous enhällig
end-user slut-användare
enormous ofantlig, enorm, jättelik
enthusiasm entusiasm, jubel
enthusiast svärmare
enthusiastic entusiastisk
entrust anförtro
entrusted anförtro
envious avundsjuk
erroneous felaktig, oriktig
espouse gifta sig med
evict from a house vräka ur ett hus
exclusion undantag
exclusive exklusiv
exclusively exklusivt
exclusivity ensamförsäljningsrätt
excuse undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me! ursäkta mig!
excuses ursäkter
exhaust uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas avgas
exhausted utmattad
exhaustion utmattning
exodus uttåg, utvandring
expeditious snabb
extraneous ovidkommande, artfrämmande
fabulous sagolik, fabelaktig
facetious skämtsam
famous ryktbar, berömd, känd
famously utmärkt
farinaceous stärkelsehaltig
farmhouse manbyggnad
fastidious kräsen
fatuous enfaldig
feather-duster dammvippa
felicitous lycklig, lyckad
ferocious rovlysten, ilsken
fibrous fiberrika
fictitious oäkta
filibuster fribytare
fishing-industry fiskerinäring
fit for use användbar
flophouse ungkarlshotell
flush spola, rodna, blossa
fluster förvirra, förvirring
focus brännpunkt, centrum, ställa in
focusing avståndsinställning, fokuserande
foetus foster
folk-music folkmusik
forcing house drivhus, växthus
fortuitous tillfällig
frivolous lättsinnig, obetydlig
frustrate svika, gäcka, omintetgöra
frustrated frustrerade
fungus svamp
furious ilsken, rasande, ursinnig
furiously rasande
fuse säkring
fused säkrad
fuselage flygplanskropp
fuses säkringar
fusion sammansmältning
fuss fjäsk, bråka, väsen, bråk
fussy kinkig
fusty unken
garrulous pratsjuk
gaseous gasformig
gate-house grindstuga
generous givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
genious snille
genius snille, geni, ande
genus släkte, klass, grupp
gibbous puckelryggig
glorious ärorik, härlig, lysande
glutenous glupsk
gluttonous glupsk
gorgeous härlig
gracious älskvärd, nådig
graciously älskvärt
greenhouse växthus
gregarious sällskaplig
grouse vild hönsfågel
gush spruta fram, forsa ut
gust vindil
gust (wind) by
gusto välbehag, smak
gusty byig, stormig
hazardous vansklig, farlig
heinous fruktansvärd, skändlig
henhouse hönshus
hidecous otäck, ruskig
hilarious lustiga
hippopotamus flodhäst
holocaust förintelsen
homogeneous homogen
hothouse drivhus
house hysa, hus
house-breaking inbrott
house-keeper hushållerska
house-maid husa
house-martin hussvala
house-property fastighet
house-to-house hus till hus
house-wife husmor
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
housebreaker inbrottstjuv
housebreaking inbrott
housefly husfluga
household hushåll
household goods bohag
householder lägenhetsinnehavare
housekeeping hushållning
housemaid husa
houses hus
housetrained rumsren
housewife husmor, husmoder
housewifely hushåll, husmoderlig
housework hushållsarbete
housing bostad
humorous humoristisk
husband man, make
husbandman bonde
husbandry jordbruk
hush tystnad, tystna, tysta ned
husk skal, agn, skida
husky skrovlig
hussar husar
hussy slyna, jäntunge
hustle gåpåare, trängas, knuffas, knuffa
idolatrous avgudisk
ignominious skamlig
ignominous skymflig
illusion inbillning, synvilla
illusionist illusionist
illusive bedräglig, illusorisk
illusory illusoriskt
illustrate belysa, visa, illustrera
illustrated illustrerad
illustrating illustrerande
illustration illustration, exempel, förklaring
illustrative belysande
illustrator illustratör
illustrerad illustrated
illustrious lysande
impecunious pank, fattig
imperious befallande
impervious impulsiv
impetuous våldsam
impetus fart, impuls
impious ogudaktig
implausible osannolik
inauspicious olycksbådande
incautious oförsiktig
incestuous skyldig till incest
inclusion inkludering
incongruous orimlig, oförenlig
incredulous skeptisk
indigenous inhemsk
industrial industriell
industrious flitig, idog
industry industri
inexcusable oförlåtlig
inexhaustible outtömlig
infamous nedrig, ökänd, ärelös
infenious skarpsinnig
infuse ingjuta
ingenious sinnrik, sinnrik, fyndig
ingenuous frimodig, öppen
iniquitous upprörande, orättfärdig
injudicious omdömeslös
injurious fördärvlig, skadlig
injustice oförrätt, orättvisa, orättvisa
inocuous oskadlig
inserted clause anföringssats
insidious försåtlig, lömsk
instantaneous ögonblicklig
intrusion intrång
intrusive påflugen
invidious förhatlig
isthmus landtunga, näs
jacobus jakobin
jalousie jalusi, persienn
jealous avundsjuk, svartsjuk
jealously svartsjukt
jealousy avundsjuka
joust tornera
joyous fylld av glädje
joyousness glädje
judicious klok, välbetänkt, vettig
judiciousness förstånd
jusification motivering
just bara, rättvis, just, rättfärdig
just as well likaväl
just enough lagom
just now nyss
justicary domsrätt
justice rätt, rättvisa
justiceship domarämbete
justiciable straffbrottslig handling
justiciar högste domare
justiciary domsrätt
justifiable försvarlig, befogad
justification försvar, berättigande
justificative rättfärdigande
justified rättfärdigat
justify rättfärdiga
justly rättvist
justness rättvisa
keep house hushålla
knuckle-duster knogjärn
laborious arbetsam, mödosam
lack-lustre glanslös
lascivious vällustig
lecherous liderlig
lecherously liderligt
leguminous baljväxter
leprous spetälsk
Leviticus tredje moseboken
libellous smädig
licentious utsvävande, tygellös
lighthouse fyrtorn, fyr
lighthouses fyrar
locust gräshoppa
louse lus
lousy urusel
ludicrous löjlig, orimlig
lugubrious dyster, sorglig
luscious ljuvlig, läcker
lush yppig
lust begär, åtrå
lustful vällustig, lysten
lustfully lustfyllt
lustily lustfyllt
lustiness vigör, livskraft
lustre ljuskrona, glans
lustreless matt, glanslös
lustrous glänsande
lusty frisk
luxurious luxuös, luxulös
magnanimous storsint
majuscule stor bokstav
make a fuss fjäska
make nervous enervera
make use of använda, nyttja
malicious illvillig, elak
manor-house slott
manuscript manuskript
marvellous underbar, vidunderlig
mausoleum mausoleum
meadow mushroom champinjon (ängs- )
medusa manet
melodious melodisk
mendacious lögnaktig
menopause klimakteriet
meretricious liderlig, prålig
meritorious förtjänstfull
meticolous noggrann, minutiös
miraculous underbar
mischievous odygd, okynnig
misuse missbruka, missbruk
monkey house aphus
monotonous enahanda, monoton, enformig
monstrous monstruösa
mountainous bergig
mouse mus, blåtira
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
mouse-ear arv (växt)
mouse-trap musfälla
mouser råttfångare
mousse mousse
moustache mustasch
mousy musgrå, blyg
move house flytta
movie house biograf
mucous slemmig
mucous membrane slemhinna
multitudinous talrik, myllrande
multiuser fleranvändarsystem
murderous mordisk
muscat muskatell
muscatel muskatellvin
muscle muskel
muscle-bound stelbent
muscular muskulös
muse sångmö, musa, grubbla, fundera
museum museum
mush mos, dravel
mushroom svamp, champinjon
mushy grötig, mosig, sörjig
music musik
music-hall varietéteater
music book notbok
music box speldosa
music stand notställ
musical musikalisk
musician musiker
musk mysk
musket musköt
musketeer musketör
muskox myskoxe
muskrat bisamråtta
Muslem muselmansk
muslim muselin
muss röra till
mussel mussla
must måsta, skall, must
must not får inte
mustang mustang
mustard senap
mustard gas senapsgas
muster inspektion, mönstra, uppbåd
mustn't får inte
musty möglig, unken
mysterious mystisk, gåtfull
mysteriously mystiskt
mysteriousness mystisk, besynnerlighet
naevus födelsemärke
narcissus påsklilja, pingslilja
nausea illamående, äckel
nauseate äckla
nauseating kväljande
nauseous äcklig
nautilus pärlbåtsnäcka
nebulous oklar
necessitous behövande
nefarious skändlig
nervous nervös
nervously nervöst
nervousness ängslan, nervositet
newusers nya-användare
nexus samband
nitrous salpeterhaltig
non-exclusive icke-exklusivt
non-poisonous giftfri
non-usa icke-usa
nonplus förbrylla
notorious beryktad, ökänd
noxious skadlig
nucleus cellkärna
numerous talrik, otaliga
oblivious glömsk
obnoxious vidrig, anstötlig
obsequious inställsam
obstreperous bullrande
obtrusion påtvingande
obtrusive påflugen, påfallande
obtuse trubbig vinkel
obvious påtaglig, tydlig, självklar
obviously tydligen
octopus bläckfisk
odious gemen, förhatlig
odiously förhatligt
of no use onyttig
officious fjäskig
ominous olycksbådande
only just barely nätt och jämnt
opprobrious smädlig, skymflig
Orpheus Orfeus
ostentatious föregiven, ostentativ
oust avlägsna, kasta ut, fördriva
outhouse uthus
outrageous kränkande
papyrus papyrus
pause uppehåll, paus, rast
penthouse regntak, takvåning
perfidious svekfull, trolös
perilous farlig
pernicious fördärvlig
perspcacious klarsynt
perspicacious skarpsynt
perspicuous överskådlig
perusal genomläsning
peruse läsa noggrant
pincushion nåldyna
pious from
piteous sorglig, ynklig, ömklig
plantlouse bladlus
plausible rimlig, sannolik, antaglig
play music musicera
plus-fours golfbyxor
plush flott, plysch, rik
poisonous giftig
pompous ståtlig, uppblåst
ponderous tung, ovig
populous folkrik
porous porös
posthumous efterlämnade, postum
precarious betänklig, vansklig, osäker
precious värdefull, dyrbar
precipitous brant
precocious brådmogen
preposterous bakvänd, orimlig
presumptuous övermodig, självsäker
pretentious anspråksfull
previous föregående, tidigare
previously tidigare
principal clause huvudsats
prodigious oerhörd
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
promiscuous blandad
prospectus prospekt
prosperous gynnsam, blomstrande
Prussia Preussen
public-house krog, värdshus, krog, värdshus
publishing house förlag, bokförlag
pugnacious stridslysten
punctilious pedantisk
pus var
push trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga
push-bottom tryckknapp
pushbutton tryckknapp
pushed tryckte
pusher gåpåare
pushes trycker
pushing tryckande, trycker
pushover lätt sak, lätt match, barnlek
pusillanimous modlös
pussy kisse
querulous gnällig
radius radie
rapacious rovgirig
rapturous hänryckt
raucous hes
ravenous glupsk
readjust finjustera, revidera
readjustment revision
rebellious upprorisk
rebelliousity upproriskhet
recluse eremit
refusal vägran, avslag
refuse neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap avskrädeshög
refusing avslå
religious religiös
religiousness religiositet
rendezvous möte
repetious upprepningarna
resuscitate återuppliva
reuse använda på nytt
rhombus romb
ridicoulus narraktig
ridiculous narraktig, tokig, löjlig
ridiculously löjligt
righteous rättfärdig, rättskaffens
righteousness rättfärdighet
rouse väcka, uppröra
roused uppjagad, uppbragd
rousing väckande
rumbustious larmande
rumpus bråk
ruse knep
rush rusa, forsa, säv
rush-hour rusningstrafik
rush into störta sig in i
rusk skorpa
russet rödbrun
Russia Ryssland
Russian ryska, ryss, rysk
rust rost, rosta
rustic lantlig, lantbo
rusticate bo på landet
rusticity lantlighet
rustle prassel, prassla
rustling prassel
rustproof rostfri
rusty rostig
sacrilegious skändlig
sagacious skarpsinnig
Sagittarius Skytten
salacious oanständig, slipprig
salubrious sund, hälsosam
sanctimonious skenhelig
Santa Claus jultomte
sausage korv
sause sås
sawdust sågspån
scabrous skrovlig, oanständig
scale in music skala inom musik
scandalous skandalös
scrupulous samvetsgrann
scurrilous plump
second cousin syssling
sedulous trägen
self-conscious självmedveten
self-righteous självgod
sensuous sinnlig
sententious kärnfull
serious rejäl, allvarlig, seriös
seriously allvarligt
simple-to-use enkel att använda
simultaneous samtidig
simultaneously samtidigt
sinious aplik
sinuous slingrande
slumberous sömnig
slush slask, snösörja, dy
solicitous angelägen, bekymrad
sonorous klangfull
souse saltlake, blöta
spacious rymlig
specious skenfager, bestickande
spontaneous spontan
spouse make, maka
spurious oäkta
status ställning, status
stimulus retning
storehouse magasin
strenuous ansträngande
studious flitig
stupendous förbluffande
subconscious undermedveten
subconsciousness undermedvetande
subordinate clause bisats
suffuse övergjuta
sumptuous praktfull
supercillious högdragen
superfluous överflödig
superstitious skrockful, vidskeplig
surplus överskotts-, överskott
surreptitious smyg-, hemlig
susceptibility känslighet
susceptible mottaglig
suspect misstänka
suspence ovisshet, uppskov
suspend avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp
suspenders hängslen
suspension avstängning
suspensory suspensoar
suspicion misstanke, misstanke, misstro
suspicious misstänksam
suspiciously misstänksamt
sustain uppehålla
sustenance uppehälle
syllabus kursplan, översikt
synchronous synkron
synonymous liktydig, synonym
tedious tråkig, ledsam
tenacious envis
tenement house hyreshus
terminus ändstation
thesaurus synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
thorn-bush törn-buske
thousand tusen, tusental
thousand-year tusenåriga
thousandth tusende
thrush trast
thrust anfall
thus således, så, sålunda, alltså, därför
timorous rädd, ängslig
titmouse mes (fågel)
tooth-brush tandborste
tortuous slingrande
tousle rufsa till
transfusion transfusioner, överföring, blodöverföring
treacherous trolös, förrädisk
tremendous förskräcklig, fantastisk
tremendously oerhört
trolley-bus trådbuss
trousers byxor, långbyxor
trousseau brudutstyrsel
truss binda, stötta
trust tillit, anförtro, förtroende
trust in förlita sig på, lita på
trustee förmyndare, förtroendeman
trustees förvaltare
trustworthy pålitlig
tusk bete, elefantbete
tusk (a tooth) bete
tussle slåss, slagsmål, dust
ubiquitous allestädes närvarande
unaccustomed ovan
unanimous samstämmig, enhällig
unconscious medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously omedvetet
underbrush snårskog
ungracious onådig
unjust orättvis, orättfärdig
unjustifiable förkastlig
unjustified obefogad
unobtrusive ickepåfallande
unrighteous syndig
unscrupulous hänsynslös, samvetslös
unsuspecting aningslös
unusable obrukbar
unused oanvänd, obegagnad
unusual ovanlig, osedvanlig
us oss
usable användbar
usage användande, bruk
use bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for använda
use shanks`s pony apostlahästarna
useable användbart
used använt
used to van
useful nyttig, brukbar, användbar
usefulness användbarhet
useless oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user användare
user-created användar-skapade
user-friendly användar-vänligt
user-interface gräns-snittet
user-license användarlicens
user-selectable valbara
userlist användarlista
username användarnamn
users användare
usher föra in, dörrvakt
usherette platsanviserska på teater
using användande
usual vanligt
usually vanligen, vanligtvis
usualness vanlighet
usufruct nyttjanderätt
usufructuary nyttjanderättshavare
usurer ockrare
usurp tillskansa sig, inkräkta på
usurper inkräktare
usury ocker
uterus livmoder
vacuous tom
vainglorious skrytsam
various varjehanda, olika, diverse
veracious sannfärdig
versus mot
vexatious retsam
vicarious ställföreträdande
vicious lastbar, vanartig, ilsken
victorious segrande, segerrik
vigorous spänslig
vigorously kärnfullt
villainous skurkaktig, bovaktig
virtuous dygdig, kraftig
viruses virus
viscous seg, tjockflytande
vitreous glasartad
vivacious livlig, rörlig
vociferous högröstad
voluminous volumiös
voluptuous vällustig
voracious glupsk
walrus valross
wanderlust reslust
warehouse magasin
warehousing magasinering
whorehouse bordell
willow grouse dalripa
wonderous underbar
workhouse fattighus
zealous ivrig, nitisk
other english words that include "residents" : swedish :
residents invånare
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.