The English term "of no use" matches the Swedish term "onyttig"

other english words that include "of" : swedish :
a long string of en lång rad av
a lot of mycket
a pair of tongs tång
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
act of indemnity amnestikungörelse
aerofoil vinge, bärplan
afraid of rädd för
age of manhood mansålder
airproof lufttät
aloft högt upp
aloof på avstånd
application area of use användningsområde
approve of gilla
arch of the root hålfot
back of the head nacke
badly off vanlottad
bar of chocolate chockladkaka
be aware of medveten om
be fond of hålla av, tycka om
be in charge of förestå
be thought highly of uppburen
beast of prey rovdjur
beware of varna för
bill-of-fare matsedel
bill of indictment anklagelseakt
bird of passage flyttfågel
booking-office biljettlucka, biljettkontor
branch off avgrena
breach of peace fredsbrott
break off bryta av
breeth of air fläkt
brow of a hill backkrön
bunch of keys nyckelknippa
by means of medelst
by profession till yrket
calf of the leg vadben
call off avblåsa
careful of mån om
carry off avleda
cast off förskjuta
catch sight of se
centre of gravity tyngdpunkt
changing of the guard vaktavlösning
chest of drawers byrå
circle of friends umgängeskrets
coat of mail pansarskjorta
coffee kaffe
coffee-house kafé
coffee with milk café-au-lait
coffer skrin, kista
coffin kista, likkista
collection of taxes uppbörd
conception of life livsåskådning
concussion of the brain hjärnskakning
cost-of-living levnadskostnad
course of treatment kur
court of apeal appellationsdomstol
covetous of begärlig efter
croft torp
crofter backstugusittare, torpare
cut off avskuren, avsnöra
danger of life livsfara
date of payment förfallodag
day of issue avstämplingsdag
declaration of war krigsförklaring
deed of gift gåvobrev
degree of priority angelägenhetsgrad
deprive of beröva
disapprove of ogilla
dispose of avpollettera
dispose of lottery lotta ut
dock (of the bay] docka
doctor of medicine medicine doktor
doff ta av sig hatt
drain off avrinna
ease-of-use enkel att använda
election office valbyrå
employment office arbetsförmedling
enemy of fiende till
exchange-office växelkontor
far-off avlägsen
fend off parera
finish off avsluta
fire off avlossa
fireproof brandsäker, eldfast
flash of lighting ljungeld
fob off avspisa
foolproof idiotsäker
free of charge avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
full of holes gropig
fur of a fox räv-, skinn
gable roof gaveltak
gasproof gastät
get hold of få tag i
get off to bed gå och lägga sig
get out of smita från, undvika
get rid of bli fri från, bli kvitt, slippa
get tired of ledsna
give an account of redogöra för
gnaw off avgnaga
goof dumbom, kräk
goofy fånig, dum
Government office verk
hard of hearing lomhörd
hoof klöv, hov
hope of hopp om
horse hoof hov
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
in front of framför
in spite of trots
inform of informera om
inoffensive oförarglig
jack-in-office paragrafryttare
jack-of-all-trades tusenkonstnär
kick-off avspark
kind of (a...) slags ( ett ..... )
kiss-proof kyssäkta
lay-off permittering
layoff friställning
leave of absence tjänstledighet, permission
letter of credit kreditiv
letter of indulgence avlatsbrev
lily of the valley liljekonvalj
line of conduct handlingssätt
lobe of the ear öronsnibb
loft loft, vind, skulle
lofty ståtlig, hög
loss of men manspillan
love of humanity människokärlek
lump of sugar sockerbit
make fun of gäckas med
make light of bagatellisera
make sure of förvissa sig om
make use of använda, nyttja
man-of-war örlogsfartyg, krigsfartyg
marching off avmarsch
mark of distinction utmärkelsetecken
mark of interrogation frågetecken
Master of Arts filosofie magister
Master of Science filosofie magister
matter-of-fact saklig
matter of taste smaksak
means of communication fortskaffningsmedel
means of expressing uttryckssätt
measure of length längdmått
member of Parliament riksdagsman
mode of application användningssätt
mothproof malsäker
move off ge sig av
narrow off avsmalna
naval officer sjöofficer
news-office depeschbyrå
next-of-kin närmast anhörig
non-commissioned officer underofficer
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-profit ickekommerciella
of av
of age myndig
of all sorts allehanda
of course naturligtvis, givetvis
of short duration kortvarig
of the same kind likadan
of the time dåvarande
off åstad, bort, från
off-centre excentrisk
off-hand på rak arm
offal avfall, avskräde
offence förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
offend stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended stött
offender syndare, förbrytare
offensive offensiv, anstötlig
offensive weapon angreppsvapen
offer anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree anbudstagare
offering erbjudande, offer
office kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer officer, tjänsteman
offices kontor
official tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially officiellt
officials officiella
officious fjäskig
offset kompenserad
offshoot sidoskott
offspring avkomma, avföda, avkomling
oft-times ofta
often ofta
on the point of på vippen
on the top of ovanpå
out-of-date utgångna
out-of-doors utomhus
out-of-print utgångna
out-of-the-way corner avkrok
out of ur
out of doors utomhus, ute
out of humour misslynt
out of order trasig, i olag, i oordning
out of print slutsåld bok
out of the way undan
out of time i otakt
out of tune ostämd
outbreak of fire eldsvåda
pack of cards kortlek
pains of hell avgrundskval
part of speech ordklass
partition off avbalka
pay off avbetala
pension off pensionera
period of employment anställningstid
period of notification anmälningstid
piece of furniture möbel
piece of money penning
play of features minspel
plenty of gott om
point of view synpunkt
port of call angöringshamn
post-office postanstalt, postkontor
power of attorney fullmakt
profane vanhelga, profan
profession bekännelse, yrke
professional yrkesmässig
professional-looking yrkesmässiga
professionally proffesionellt
professor professor
professor of professor i
professorship professur
proffer erbjuda, anbud
proficient kunnig
profile profil
profiles profiler
profit fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer ockrare
profits förtjänster
profligate utsvävande
profound djupsinnig, djup
profuse överflödande
profusely ymmigt
profusion slöseri, ymnighet
proof prov, bevis, korrektur
put into plaster of Paris gipsa
put off avspisa, uppskjuta
question of priorities avvägningsförmåga
range of action aktionsradie
rate of exchange kurs
ray of light dager
read off avläsa
remind of påminna om
reproof förebråelse
right of common allemansrätt
roast coffee rosta kaffe
rock (of stone) klippa
rock of stone skär av sten
roof tak
roofing takläggning
roofing-tile tegelpanna
roofless utan tak
roofrack takräcke
roofs taken
rooftile taktegel
rooftop taktopp
rooftree takbjälke
round off avrunda
rule of three reguladetri
rustproof rostfri
salvo of laughter skrattsalva
sawn-off avsågad
scoff håna
scrap of paper papperslapp
screen off avskärma
selling of realisation
semi-official halvofficiella
send-off avskedstagande
send off expediera
separation of property boskillnad
set (of clothes) omgång
set of instruments bestick
shade off avtona
sheet of paper ark
ship off avskeppa
short of ont om
shower of rain regnskur
sign of equality likhetstecken
sign off avmönstra
slink of paper papperslapp
slink of the pen skrivfel
slink of the tongue felsägning
slink off smita
slough off överge, avbryta
smack of ha en anstrykning av
sofa soffa
soft vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft-solder mjuklöda
soft soap såpa
soften avhärda, mjukna
softly mjukt
software programvara, programvara
softwood barrved
softwoods mjuka träslag
son of son till
sort of (a...) slags ( ett ..... )
sound-proofing ljudisolering
spawn of a fish rom (fisk-)
speak of omtala
speaking of på tal om
spring of steel fjäder av stål
state of emergency undantagstillstånd
state of war krigstillstånd
stroke of lightning åsknedslag
table of rates taxa
take-off startplats, avstamp
take a cast of avgjuta
take advantage of utnyttja
take care of akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of tillvarata
take possession of bemäktiga sig
thatched roof halmtak
thereof därom
thread off avgänga
tin of herrings sillburk
tired of led på
toffee knäck, kola
trait of character karaktärsdrag
treat of handla
tug-of-war dragkamp
turn of the year årsskifte
unheard of oerhörd
unofficial inofficiella
want of faith otro
waterproof impregnera, vattentät
waterproofing impregnering
wear off avklinga
weatherproof väderbeständig
well-off välbärgad, rik
white of egg äggvita
woof väft, brumma
woofer bashögtalare
works of a watch urverk
other english words that include "no" : swedish :
A minor a-minor
abdominous med stor mage
abnorm abnormal
abnormal onormal, abnorm
abnormality abnormitet
abnormally onormalt
abnormity abnormitet
acknowledge erkänna
acknowledged erkännt
acknowledgement erkännande
acknowledgements bekräftelser
acknowledges erkänner
acknowledgment erkännande
adenoids polyper
advice-note avi
afternoon eftermiddag
agnostic agnostiker
agronomy agronomi
amino acid aminosyra
annoble adla
annotate kommentera
annotation anteckning
announce tillkännage, anmäla, förkunna
announcement anmälan, tillkännagivande
announcements kungörelser
announcer hallåman
announces tillkännager
announcing förkunnar
annoy irritera, förarga
annoyance förargelse
annoying retsam, irriterande
annoys förargar
anode anod
anodyne smärtstillande medel
anoint smörja
anointed de heliga
anomalous anomal
anomaly avvikelse, anomali
anomie anomi
anon snart
anonymity anonymitet
anonymous anonym
anonymously anonymt
anorak anorak
anorexia anorexi
another annan
another's en annans
anoxious ängslig
apnoea apné
aquiline nose örnnäsa
astronomer astronom
astronomical astronomisk
astronomy astronomi
autogenous autogen
autonomous autonom
bank note sedel
bannock havrekaka
be enough räcka
be noisy bråka
binoculars kikare
blood-donors blodgivare
blow one's nose snyta sig
by no means ingalunda
cacophonous illalåtande
cannon kanon
cannot kan inte
canoe kanot
canon kanon
canonical kanoniska
canopener burköppnare
canopy tak
carcinogenic cancerframkallande
casino kasino
cenotaph minnesgravvård
chronological kronologisk
chronologies kronologier
chronology kronologi
come to nothing gå upp i rök
connoisseur kännare
connotation speciell betydelse, bibetydelse
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
convenor sammankallande
cynosure lilla björnen, ledstjärna
demeanour uppförande
denomination sekt, benämning, sekt
denominator nämnare
denote utmärka, beteckna
denounce fördöma, angiva
denounced skarpt kritiserade
denouncing fördömer
deuteronomy femte moseboken
diagnose ställa diagnosen
diagnosis diagnos
diagnostic diagnostisk
dishonour skam, vanära, vanheder
do I know it? kan jag det?
donor givare
dreadnought slagskepp
economic ekonomisk
economical sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics nationalekonomi
economies ekonomier
economist nationalekonom
economize hushållning, hushålla
economy sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
ennoble adla, förädla
enormous ofantlig, enorm, jättelik
enough tillräckligt
equinox dagjämning
euro-norms europanormer
footnote not
forenoon förmiddag
fry not cook fräsa inte koka
galvanometer galvanometer
gastronome gastronom
genocide folkmord
get annoyed harmas
get to know få veta, lära känna
glutenous glupsk
gluttonous glupsk
god-for-nothing odåga
governor landshövding
grand piano flygel
heinous fruktansvärd, skändlig
hobnob umgås
honor premiera
honorary heders
honors premierar
honour hedra, heder, ära
honour a person hylla en person
honourable hederlig, hedervärd
honoured hedrad
hypnosis hypnos
hypnotic hypnotisk
hypnotize hypnotisera
ignoble tarvlig, låg, simpel
ignominious skamlig
ignominous skymflig
ignominy smälek, vanära
ignorance okunnighet
ignorant ojämn, okunnig
ignore ignorera, bortse från
ignores ignorerar
immunology immunologi
indigenous inhemsk
innocence oskuld
innocent menlös, oskyldig
innocently oskyldigt
innovation nyhetsmakeri
inoculate ympa, inympa, vaccinera
inoculated ympat
inocuous oskadlig
inoffensive oförarglig
just enough lagom
just now nyss
keynote klav, grundton
knob vred
knobby knölig
knock stöt, slå, knacka, bulta
knock-about bullersam
knock-down dråpslag
knock-kneed kobent
knock-shop bordell
knock-up träning
knocked knackade
knocker gnällspik
knocking-shop bordell
knoll liten kulle
knot knop, knut
knotted knölig
knotty kvistig, knölig
knout knutpiska
know veta, ha reda på, känna
know-all allvetare
know-how sakkunskap
knowing veta
knowingly medvetet
knowledge insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable kunnig
known känd
knows vet
lebanon libanon
leguminous baljväxter
lino korkmatta
linocut linoleumsnitt
linoleum korkmatta
luminosity lysförmåga
lymph node lymfkörtel
make a noise bullra, väsnas, stoja
make known kungöra
manoeuvre manöver, manövrera
manor herrgård
manor-house slott
menopause klimakteriet
minnow spigg
minor moll, mindre
minority minoriteter
minors underåriga
misdemeanour förseelse
monochrome svartvit
monologue monolog
monoplane monoplan
monopolize lägga beslag på
monopoly monopol
monorail enspårig järnväg
monosyllabic enstavig
monotonous enahanda, monoton, enformig
monotony enformighet
mountainous bergig
multitudinous talrik, myllrande
must not får inte
neither...nor varken...eller
no inga, nej, ingen
no-man's-land ingenmansland
no admittance ej tillträde
No Admittance tillträde förbjudet
no one ingen
no thanks nej tack
noah noa
nob knopp, överklassare
nobble fixa
nobel-minded ädelmodig
nobility adel
noble förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble-minded ädel
nobleman adelsman
nobles adeln
noblewomen adelskvinnor
nobody ingen
nocturnal nattlig
nod nicka, nick
noddle skalle
nods nickar, knut
nodule liten knöl
noel jul
nogging mugg
nohow inte alls
noise bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless ljudlös
noisome skadlig
noisy högljudd, bråkig
nolle prosequi åtalseftergift
nomadic nomadiserande
nomenclature terminologi
nominal symbolisk
nominate utnämna, utse
nomination utnämning
nominee kandidat
non icke
non-aggression icke-angrepps
non-alcoholic alkoholfri
non-aligned alliansfri
non-alignment alliansfrihet
non-ascii icke-ascii
non-attendance frånvaro
non-biblical icke-bibliska
non-binding icke-bindande
non-commercial icke-kommersiell
non-commissioned officer underofficer
non-commital obunden
non-credit icke-kredit
non-delivery icke-leverans
non-electrical icke-elektiska
non-empty icke-tomma
non-encrypted icke-krypterad
non-essential mindre viktiga
non-exclusive icke-exklusivt
non-existent icke-existerande, obefintlig
non-experts ickeexperter
non-federal icke-federala
non-israelites ickeisraeliter
non-jewish icke-judiska
non-jews icke-judar
non-levit ickelevitisk
non-licensed oregistrerade
non-office icke-kontorstid
non-official inofficiell
non-ordering icke-order
non-poisonous giftfri
non-profit ickekommerciella
non-rigid plastic mjukplast
non-secure icke-säkerställd
non-secured icke-säkerställd
non-sexual ickesexuellt
non-standard ej standard
non-stop utan uppehåll
non-text icke-text
non-toxic giftfri
non-usa icke-usa
nonanointed icke heliga
noncommercial ickekommerciella
nondescript obestämdbar
none ingen
nonexistent ickeexisterande
nonfederal ickefederala
nonplus förbrylla
nonpolitical opolitisk
nonresidential utsocknes
nonsense dumheter
nook vrå, hörn
noon middag
noose snara
nor inte heller, eller
nordic nordiska
norm norm
normal normal
normally normalt
norman normand
Norman normandisk
north norra, nord, norr
North Pole - the nordpolen
northern norra, nordlig, nordisk
northwest nordväst
Norway Norge
Norwegian norsk, norrman
nose näsa, nos
nosegay bukett
noses näsor
nostalgia nostalgi
nostalgic hemsjuk
nostril näsborre
nostrils näsborrar
not inte, ej
not amiss inte oäven
not grudge unna
not in the least inte det ringaste
not so .....as inte så .....som
notable märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation beteckningssätt
notations noteringar
notch hack
note notera, biljett, anteckna, not, ton
note-book anteckningsbok
note-paper brevpapper
note = promissory note revers
note down annotera
noted bekant
notepad anteckningsblock
notepaper brevpapper
notes anteckningar
noteworthy anmärkningsvärd
nothing ingenting, ingenting, intet
nothing at all ingenting alls
noticable märkbar
notice iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice-board anslagstavla
noticeable kännbar
noticeably märkbart
noticed märkte
notification kungörelse, underrättelse
notify avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying tillkännagivande
notion begrepp, idé
notoriety känd sak
notorious beryktad, ökänd
notwithstanding oaktat
nought nolla, noll
noun substantiv
nourish uppföda
nourished uppfödde
nourishing närande
nourishment föda, näring
novel ny, roman
novelist romanförfattare
novels romaner
novelty nymodighet, nyhet
November november
novice novis
now nu
now-reigning nu regerande
now....now.... ömsom
nowadays nu för tiden
nowdays nu för tiden
nowhere ingenstans
noxious skadlig
nozzle nos, munstycke
obnoxious vidrig, anstötlig
oh no! ånej!
ominous olycksbådande
one another varandra
outmanoeuvre utmanövrera
panoply fullständig rustning
pennon vimpel
period of notification anmälningstid
phenomena fenomenen
phenomenon fenomen, företeelse
poisonous giftig
prononcement yttrande
pronoun pronomen
pronounce avkunna, uttala
pronounciation uttal
ravenous glupsk
reconnoitre spana, rekognoscera
renounce avsäga sig
renouncing avsägande sig
renovate renovera
renovation förnyelse, renovering
renown ryktbarhet
renowned ryktbar, namnkunnig
rhinoceros noshörning
slipknot löpknut
snob snobb
snobbish snobbaktig, dumhögfärdig
snoop snatta, knycka, snoka
snooping snokande
snooze tupplur, ta sig en lur
snore snarka, snarkning
snort fnysa
snout tryne, nos
snow snöa, snö
snowcapped snötäckta
snowflake snöflinga
snowing snöar
snowman snögubbe
snowstorm yrväder
solenoid magnetventiler
sonorous klangfull
stenographer stenograf
stenography stenografi
synchronous synkron
synonymous liktydig, synonym
synonyms synonymer
synops sammanfattning
synopsis syntes, sammanfattning, synopsis
techno tekno
technological teknologiska
technology teknologi
tenor lydelse, mening, riktning, tenor
terminology terminologi
to be or not to be bli, att vara eller inte vara
turnover omsättning
twelve / noon tolv / klockan 12
under notice uppsagd
unknown okänd, obekant
unobserved obemärkt
unobtainable onåbar
unobtrusive ickepåfallande
unoccupied obesatt
unofficial inofficiella
until (not) förrän
until further notice tills vidare
until now hittills
up to now hittills
venom gift
villainous skurkaktig, bovaktig
volcano vulkan
voluminous volumiös
well-known välkänd
well not ill frisk ej sjuk
whatnot prydnadshylla
winnow sålla
wino alkis
winower sädesrensare
world-renowned världsberömd
xenophobe främlingshatare
xenophobia främlingsskräck
other english words that include "use" : swedish :
abstruse dunkel
abuse smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused missbrukat
accuse of anklaga för, skylla på
accuse somebody of anklaga någon
accused anklagad
accuses anklagar
almshouse ålderdomshem
amuse roa
amused road
amusement förlustelse, nöje
amuses roar
Antabuse antabus
applause applåder, applåd
application area of use användningsområde
arouse phetsa, framkalla
aroused upphetsad
arouses upphetsar
bakehouse bagarstuga
be nauseated vämjas
because därför att, emedan, därför
bemuse förvirra
blockhouse blockhus
blouse blus
boarding-house inackorderingsställe, pensionat
boiler-house pannrum
buses bussar
carouse festa, rumla
cause grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm tillfoga skada
caused orsakade
causeri kåseri
causes orsakar
causeway gångbro
clause klausul, kort sats, bisats
coffee-house kafé
confuse förbrylla, förvirra, förvilla
confused distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
conscience clause samvetsklausul
court-house tingshus
cow-house ladugård
custom-house packhus
delouse avlusa
diffuse omständlig, svamlig, diffus
disabuse ta någon ur en villfarelse
disused bortlagd, avlagd
dormouse hasselmus
dwellinghouse boningshus
ease-of-use enkel att använda
easiest-to-use enklast att använda
easy-to-use lättanvänt
end-user slut-användare
espouse gifta sig med
evict from a house vräka ur ett hus
excuse undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me! ursäkta mig!
excuses ursäkter
farmhouse manbyggnad
fit for use användbar
flophouse ungkarlshotell
forcing house drivhus, växthus
fuse säkring
fused säkrad
fuselage flygplanskropp
fuses säkringar
gate-house grindstuga
greenhouse växthus
grouse vild hönsfågel
henhouse hönshus
hothouse drivhus
house hysa, hus
house-breaking inbrott
house-keeper hushållerska
house-maid husa
house-martin hussvala
house-property fastighet
house-to-house hus till hus
house-wife husmor
House of Commons underhuset
House of Lords överhuset
housebreaker inbrottstjuv
housebreaking inbrott
housefly husfluga
household hushåll
household goods bohag
householder lägenhetsinnehavare
housekeeping hushållning
housemaid husa
houses hus
housetrained rumsren
housewife husmor, husmoder
housewifely hushåll, husmoderlig
housework hushållsarbete
infuse ingjuta
inserted clause anföringssats
keep house hushålla
lighthouse fyrtorn, fyr
lighthouses fyrar
louse lus
make use of använda, nyttja
manor-house slott
menopause klimakteriet
misuse missbruka, missbruk
monkey house aphus
mouse mus, blåtira
mouse-coloured musgrå, råttfärgad
mouse-ear arv (växt)
mouse-trap musfälla
mouser råttfångare
move house flytta
movie house biograf
multiuser fleranvändarsystem
muse sångmö, musa, grubbla, fundera
museum museum
nausea illamående, äckel
nauseate äckla
nauseating kväljande
nauseous äcklig
newusers nya-användare
obtuse trubbig vinkel
outhouse uthus
pause uppehåll, paus, rast
penthouse regntak, takvåning
peruse läsa noggrant
plantlouse bladlus
principal clause huvudsats
profuse överflödande
profusely ymmigt
public-house krog, värdshus, krog, värdshus
publishing house förlag, bokförlag
recluse eremit
refuse neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap avskrädeshög
reuse använda på nytt
rouse väcka, uppröra
roused uppjagad, uppbragd
ruse knep
sause sås
simple-to-use enkel att använda
souse saltlake, blöta
spouse make, maka
storehouse magasin
subordinate clause bisats
suffuse övergjuta
tenement house hyreshus
titmouse mes (fågel)
trousers byxor, långbyxor
unused oanvänd, obegagnad
use bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for använda
use shanks`s pony apostlahästarna
useable användbart
used använt
used to van
useful nyttig, brukbar, användbar
usefulness användbarhet
useless oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user användare
user-created användar-skapade
user-friendly användar-vänligt
user-interface gräns-snittet
user-license användarlicens
user-selectable valbara
userlist användarlista
username användarnamn
users användare
viruses virus
warehouse magasin
whorehouse bordell
willow grouse dalripa
workhouse fattighus