The Swedish term "se" matches the English term "catch sight of"

other swedish words that include "se" : english :
blygsel abashment
avsägelse abdication
avvikelse aberrancy
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
uselhet abjection
avsvärjelse abjuration
förnekelse abnegation
boning, hemvist, vistelse abode
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
utstyrsel accoutrements
periodisering accrual
anklagelse accusation
bekräftelser acknowledgements
amnestikungörelse act of indemnity
händelser actions
driva, sätta i rörelse actuate
improviserat ad lib
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
adresserat addressed
adresser addressees
adresser addresses
improvisera adlib
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
ståhej, väsen ado
annonser ads
annonsera advertise
annonserade advertised
annonserande advertising
bekräftelse affirmation
rörelse afoot
aktersegel aftersail
alteration, sinnesrörelse agitation
sedan ago
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
blålusern alfalfa
förbund, förbindelse, allians alliance
lockelse allurement
korgosse altar-boy
gottgörelse amenda
rättelse amendment
amerikanisera americanize
förlustelse, nöje amusement
utreda, analysera analyse
analysera analyze
analyserar analyzes
dissekera anatomize
anglisera Anglicize
årsberättelse annals
tillintetgörelse annihilation
kungörelser announcements
förargelse annoyance
bebådelse annuciation
avvikelse, anomali anomaly
antenn, antenn (insekt) antenna
antisemit anti-Semite
antisemitisk anti-semitic
antisemitism anti-semitism
förutse, förekomma anticipate
förutseende anticipatory
antiseptisk antisepsis
antiseptisk antiseptic
apex, spetsen apex
uppenbarelseboken apocalypse
kanonisera apotheos
syn, uppenbarelse apparition
apparition, utseende, framträdande appearance
ställa till trassel apple-cart
arsenal arsenal
arsenik arsenic
persedel, vara, artikel article
ascii-baserade ascii-based
aseptic asepsis
skamsen ashamed
i rörelse astir
vilse astray
klädsel attire
anses bero på attributable
auktoriserad authorized
automatisera automate
automatiserad automated
auktoriserad autorized
priser awards
bakom kulisserna backstage
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
påse bagful
fängelse bagnio
balanserad balanced
balanserar balances
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
smörbakelse banbury
banditväsen banditry
sedel bank note
bankväsen banking
sedelbunt bankroll
andeväsen banshee
andeväsen banshees
kasern barrack
kasern barracks
baserad based
försenad, dröja be late
segra be victorious
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
begynnelse, början beginning
väsen, varelse being
övertygelse, övertygelse, tro belief
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
matsedel bill-of-fare
anklagelseakt bill of indictment
födelse, börd, födelse birth
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
födelseort birthplace
födelser births
bisexuella bisexuals
bisexual bisexuell
lockelse, smicker blandishment
hädelse blasphemy
välsignelse blessing
blodutgjutelse bloodshed
blåelse blueing
blåelse bluing
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
kärr, mosse, träsk bog
spöke, buse bogey
buse bogey-man
förbindelse, obligation, band bond
välsignelse, förmån boon
undomsfängelse borstal
nonsens, strunt bosh
båda, ömse both
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
oväsen, träta brawl
borste, borsta, pensel brush
buse, spöke bugbear
besvikelse bummer
knippa, bukett, klase bunch
brits, koj, nonsens bunk
nonsens bunkum
affär, rörelse, göromål business
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
händelsevis by chance
konselj cabinet meeting
röse cairn
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
inkallelse call-up
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
lägerplatser campsites
kanalisera canalize
konservfabrik cannery
tältduk, målarduk, segelduk canvas
kapitalisering capitalization
kapitalisera capitalize
segla omkull, kantra capsize
kapsel capsule
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
bedriva, husera, idka, driva carry on
serieteckning cartooning
serieteckningar cartoonings
serier cartoons
insatt kassett casette-in
kontant, inkassera, kassa cash
kasett cassette
kasetter cassettes
kastväsende caste
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
kåseri causeri
blekselleri celery
begravningsplatser cemeteries
tusenfoting centipede
centralisera centralize
århundrade, sekel century
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
beviset certification
auktoriserad certified
chanser chances
karakterisera, känneteckna characterize
jaga, ciselera, jakt chase
schack och matt, besegra checkmate
barnafödelse childbirth
mejsel, mejsla chisel
utse, välja, utvälja choose
omskärelse circumcision
civilisera civilize
civiliserad civilized
civiliserande civilizing
rassel, rassla clank
klasser classes
indela (i klasser) classify
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
snabbseglare, klippare clipper
klosett, skåp closet
svärm, klunga, klase cluster
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
efterkravsförsändelse cod-parcel
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
jämförelse, lätt måltid collation
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
kolosserna colossians
serietidningar comics
åminnelse commemoration
handel, rörelse, handel commerce
kommersialisera commercialize
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
jämförelsevis comparatively
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
hy, utseende complexion
datorbaserade computer-based
datoriserad computerized
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
samförstånd, konsert concert
fördömelse condemnation
kondensera, förtäta condense
överse med, förlåta, gottgöra condone
bekännelse, bikt confession
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
kongruens, överensstämmelse congruence
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
se genom fingrarna connive
speciell betydelse, bibetydelse connotation
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
inkallelse, värnplikt conscription
följd, konsekvens, slutsats consequence
hamnstyrelse conservancy
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
konservera, spara conserve
inlagd frukt, fruktkonserv conserves
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
ansedd considered
fraktsedel consignment-note
konsekvens, konsistens consistency
konsekvent, förenlig consistent
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
motsägelse contradiction
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
samtala, konversera, motsatt converse
omvändelse conversion
fällande, övertygelse conviction
konvulserade convulsed
E-mail [email protected] Copyright to
majsena corn-flour
rättelser corrections
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
fördärv, förgängelse, skada corruption
korsett corset
motsägelse cotradiction
kontrasignera, lösen countersign
banor, harjägare, springare, kurser courses
gräddbakelse cream cake
skapelse creation
varelse creature
varelser creatures
trosbekännelse creed
kremeringen, eldbegängelse cremation
krasse cress
förbrytelse crime
kritisera criticize
kritiserat criticized
kritik, recensent critik
kritisera critisize
trängsel crowding
korsfästelse crucifixion
gängse, ström (el- ), nuvarande current
sed, sedvänja, vana custom
d-utseende d-appearance
röveriväsen dacoity
tusensköna daisy
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
usel dastardly
databaser databases
överenskommelse, planka, handla deal
sedeslös debauched
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
decentralisera decentralize
bedrägeri, villfarelse deception
decimalisera decimalize
avkriminalisera decriminalize
döma, anse deem
avjonisering deionization
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
skissera delineate
befrielse, överlämnande deliverance
illusion, villfarelse delusion
avmagnetisera demagnetize
avmobilisera, demobilisera demobilize
rasera, slopa, förstöra demolish
demoralisera demoralize
sekt, benämning, sekt denomination
skarpt kritiserade denounced
fördömande, angivelse denunciation
avvikelser departures
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
utsedda designated
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
efterrätt, dessert dessert
bestämmelseort, destination destination
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
femte moseboken deuteronomy
avvikelser deviation
ställa diagnosen diagnose
disel diesel
digitalisera digitize
avvikelse, avvika digress
yrsel dilirium
ta någon ur en villfarelse disabuse
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
besvikelse, missräkning disappointment
katastrof, olyckshändelse disaster
kassera, kasta bort discard
besvikelse, nederlag discomfiture
avvikelse, oförenlighet discrepancy
diskbaserad disk-based
distanserad distanced
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
åtskillnad, utmärkelse distinction
diverse, åtskilliga divers
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
yrsel dizziness
hasselmus dormouse
dramatiserade dramatizes
trassera draw bills
frisera dress a person`s hair
byxor av segelduk ducks
tjurighet, förtrytelse dudgeon
gödsel, gödsla, dynga dung
fängelsehåla dungeon
duplisera, kopia duplicate
dammpåse dustbag
reservera earmark
förmörka, månförmörkelse eclipse
eksem eczema
uppbyggelse edification
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
upphöjelse, höjd elevation
frigörelse emancipation
kisellera emboss
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
kejserliga emperor's
ändelse, slutande ending
endossera, bekräfta endorse
endossement endorsement
förse, utrusta endue
njutning, förnöjelse enjoyment
klänning, ensemble ensemble
hyser entertains
lockelse enticement
misstag, fel, villfarelse error
se, utforska espy
essens, huvudinnehållet essence
väsentlig, viktig essential
etisk, moraliska, sedlig ethical
europastandardisering euro-standardization
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
förbannelse, avsky execration
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
utföra, exportera, utförsel export
redogörelse exposition
förebråelse expostulation
hesekiel ezekiel
vissen, tynade faded
baisse fall in prices
villfarelse, bedräglighet fallacy
anseende, rykte fame
familjebaserad family-based
fantisera fantasize
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
stärkelsehaltig farinaceous
kräsen fastidious
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
trohetsed fealty
finesser, ansiktsdrag features
känselspröt feeler
känsel, känsla, känning feeling
grov förbrytelse felony
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finansering financing
finesser finesses
fempundsedel fiver
pråla, stoltsera flaunt
avståndsinställning, fokuserande focusing
sedlar folding money
förutse foresee
förutsebar foreseeable
förutseende foresight
varsel, varsla foretoken
förlåtelse forgiveness
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
reservoarpenna fountain-pen
franchisegivare franchiser
fylld, försedd fraught
vanvett, raseri frenzy
frekvenser frequencies
frekvensen frequency
förskräckelse, skrämsel, skräck fright
fryst, frusen frozen
uppfyllelse fulfilment
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
inreda, förse, möblera furnish
våldsamhet, raseri furry
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
gaggig, senil gaga
uppliva, galvanisera galvanize
fängelse gaol
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
införsel i lån garnishment
homosexuell, ljus, glättig gay
gasell gazelle
jösses gee
kuse gee-gee
generalisera, popularisera generalize
första moseboken genesis
utstyrsel, utstyrsel get-up
passera get by
förkomma, vilse, försvinn! get lost
yrsel, svindel giddiness
skänk, talang, gåva, present gift
presentkort gift token
presentkort gift voucher
segelflygplan glider
segelflygning gliding
ansenlig, behaglig goodly
myndighet, regemente, styrelse government
klasser grades
tillfredsställelse gratification
sedel greenback
smärta, bedrövelse, sorg grief
sedvana, sed, vana habit
sed, sedvanlig habitual
frisersalong hairdresser`s
händelse happening
harmonisera harmonize
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
förstörelse havoc
hassel, nötbrun hazel
förhör, hörsel, höra hearing
sexhörning hexagon
berättelser histories
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
förintelsen holocaust
ful, oansenlig, enkel homely
homosexuell homosexual
homosexualitet homosexuality
homosexuella homosexuals
försedd med horn horned
sjukhusvistelse hospitalization
underhuset House of Commons
överhuset House of Lords
oväsen, larm hubub
förödmjukelse, förnedring humiliation
stängsel, häck hurdle
hypnotisera hypnotize
idealisera idealize
ignorera, bortse från ignore
oväsentlig, andlig immaterial
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
lidelsefull impassioned
förebråelse, anklagelse impeachment
kejserlig imperial
realiserande implementation
vikt, betydelse importance
viktig, betydelsefull, betydande important
enträgen, efterhängsen importunate
förbannelse imprecation
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
impuls, ingivelse impulse
ingivelser impulses
till sitt väsen in essence
besvärjelse incantation
uppreta, rökelse incense
händelse incident
eldbegängelse, kremering incineration
begynnelse incipient
eggelse incitement
böjelse, håg, lust inclination
oansenlig, obetydlig inconsiderable
inkonsekvens inconsistency
inkonsekvent inconsistent
gottgörelse, gottgöra indemnity
anklagelseskrift, anklagelse indictment
harsen, uppbragt, indignerad indignant
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
blind förälskelse infatuation
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
hemsökelsen infested
inflytelserik influential
information, underrättelse, upplysning information
begynnelsebokstav, inledande initial
insekt insect
utmärkelsetecken insignia
betydelselös insignificant
ingivelse inspiration
instanser instances
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
väsentlig integral
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
avsedd intended
samfärdsel, umgänge intercourse
intresse, intresse, ränta interest
intresserad interested
intresserad i interested in
intressent interested party
presentera, föreställa för introduce to
presenterade introducing
smädelse, ovett invective
smädelser invectives
skuldförbindelse iou
oavsett irrespective
tusenkonstnär jack-of-all-trades
blaserad, utsliten jaded
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
rosenkvitten japonica
judeförföljelse jew-baiting
rökelsepinne joss-stick
judaisera judaize
skära halsen av jugulate
kyssande, kysser kissing
ränsel kitbag
ränsel, ryggsäck knapsack
gosse, pojke, yngling lad
damfrisering ladies`hairdresser
språk-databaser language-databases
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
sen late
senhösten late autumn
senare, framdeles later on
senare latter
lansering launching
toalett, klosett lavatory
babyutstyrsel layette
seg leathery
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
legalisering legalization
legalisera legalize
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
linser lenses
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
tredje moseboken Leviticus
förbindelseofficer, officer liaison
liberalisering liberalization
befrielse liberation
licenserad licensed
licentiat, auktoriserad licentiate
ligament, bindsena ligament
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
tycke, böjelse, gillar liking
gränser limits
vämjelse, leda loathing
lokalisera localize
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
platser locations
låser locks
länge sedan long ago
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
tillse, passa, efterse, sköta look after
bese, beskåda, betrakta look at
motse look forward to
tittar, utseende looks
lottsedel lottery-ticket
urusel lousy
lusern lucerne
reseffekter, bagage luggage
locka, lockelse lure
underhålla, skötsel maintenance
avlägga bekännelse make a confession
bagatellisera make light of
kurtisera make love to
faststalla priset make the price
spiselkrans mantelpiece
gödsel, gödsla manure
utmärkelsetecken mark of distinction
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
väsentligt materially
matriser matrices
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
regel, sentens, grundsats maxim
förödelse mayhem
betyder, betydelse meaning
betydelse meanings
återse meet again
pest, hotelse, hot menace
matsedel, meny menu
karusell merry-go-round
karusell merry-goround
hypnotisera mesmerize
röra till, trassel mess up
liknelse metaphor
mikroprosessor microprocessor
medelklassen middleclasses - the
utseende, min, hållning mien
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
diverse miscellany
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
förseelse misdemeanour
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
vilseleda, förleda, missleda, förvilla mislead
vanskötsel mismanagement
skrivelse missive
mobilisera mobilize
modernisera modernize
etisk, sedlig, moralisk moral
sedelära moral philosophy
sedlighet, moral morality
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
muselman moslem
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
mousse mousse
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
rörelse movement
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
mångfasetterad multi-facrted
museum museum
muselmansk Muslem
muselin muslim
senap mustard
senapsgas mustard gas
ömsesidig mutural
födelsemärke naevus
sentimental, mjäkig namby-pamby
stjärtgosse nancy-boy
servett, blöja napkin
berättelse narrative
födsel, ursprung nascency
krasse nasturtium
födelse natal
nativitet, födelsetal natality
nationalisering nationalization
födelse, nativitet nativity
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
nässelfeber nettlerash
neutralisering neutralization
neutralisera neutralize
mörkerseende night-vision
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
åtalseftergift nolle prosequi
nomadiserande nomadic
utnämna, utse nominate
ickesexuellt non-sexual
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
förhädelse obducracy
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
smädelse obloquy
iakttagelse, yttrande observation
observatorium observatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
uppkomst, tilldragelse occurrence
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
kompenserad offset
till påseende on approval
vid närmare påseende on closer inspection
organisera organise
organisera organize
organiserare organizer
organiserar organizing
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
fiskgjuse osprey
distansera outclass
distansera outdistance
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
skissera, kontur outline
utmark, avlägsen outlying land
poängbesegra outpoint
distansera outstrip
försenad overdue
förbise, överse med, förbise overlook
förbiseende, översikt oversight
vaddera, madrassera, kudde pad
usel, lumpen, futtig paltry
pensé pansy
pappersbaserade paper-based
liknelse parable
förlåtelse, benåda pardon
analysera en sats parse
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
passerade passed
förbipasserande, förbigående passer-by
förbipasserande passerby
passerar passes
vrede, passion, lidelse passion
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
lösen, lösenord password
bakelse pastry
sten, kiselsten pebble
pseudonym pen-name
botgörelse penance
penna (blyerts-), pensel, blyertspenna pencil
fängelse penitentiary
pingsrörelse Pentecostal revival
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
tillåtelse, lov, permission permission
förföljelse, förfölja persecution
perser Persian
insektsmedel pesticide
farisé pharisee
fenomen, företeelse phenomenon
fraser phrases
såra, förtrytelse pique
alf, tomtenisse pixie
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
placerar, platser places
plissera, fläta, vecka plait
avdramatisera play down
veck, plissera, rynka pleat
balans, balansera poise
popularisera popularize
framställa, posera, pose pose
senare än, ända, bakdel posterior
efter födelsen postnatal
posering, hållning posture
poserande posturing
praktiserande practitioner
dansa, stoltsera prance
överlägsen pre-eminent
exakt, precisera, precis precise
förutsägelse prediction
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förberedelser preliminaries
preparat, förberedelse preparation
överlägsenhet preponderance
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
presentationer presentations
presenterad presented
presenterande presenting
presenterar presents
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
konservburk preserve-tin
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
gängse prevalent
priser prices
prinsessa, furstinna princess
fängelse prison
fängelser prisons
försakelse, umbärande privation
processen, behandla process
processer processes
bekännelse, yrke profession
slöseri, ymnighet profusion
promenadkonsert prom
böjelse propensity
proselyter proselytes
förse provide
såvida, försedd provided
förser provides
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
Preussen Prussia
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
pulsera pulsate
pulserande pulsating
pulsera, puls pulse
pulverisera pulverize
skärseld purgatory
kisse pussy
förruttnelse putrefraction
pussel puzzle
pussel puzzles
oväsen, bedrägeri, racket racket
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
ramm, gumse, bagge ram
lösensumma, utlösa ransom
buse rapscallion
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råvarubaserad rawmaterial-based
rasera raze
läsebok, läsare reader
läser reads
realiserbar realizable
förstå, inse, förverkliga realize
ömsesidig reciprocal
ömsesidighet reciprocity
uppläsning, konsert recital
förströelse, nöje, rekreation recreation
rekursera recurse
gottgörelse, gottgöra redress
avseende, referens reference
förfriskning, vederkvickelse refreshment
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
oavsett regardless
pånyttfödelse regeneration
ordning, styrelse, regim regime
regel, bestämmelse regulation
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
kassera rejekt
befrielse, utlösa, utgivning release
uppenbarelseboken relevation
påminnelse reminder
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
avlägsen remote
avlägset remotely
förlängning, förnyelse renewal
förnyelse, renovering renovation
omorganisera, organisera om reorganize
reparation, gottgörelse reparation
ersättning, återställelse replacement
representera, framställa, föreställa represent
representant, representativ, ombud representative
förebrå, förebråelse reproach
förebråelser reproaches
förebråelse reproof
motsägelse repugnance
anseende, rykte reputation
rykte, anse repute
reserv, reservera, förbehålla reserve
sluten, reserverade reserved
reserverar reserves
residens, säte, bostad, vistelseort residence
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
ansedd, aktad respected
återuppståndelse resurrection
försena retard
uppenbarelse, avslöjande revelation
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
recensent reviewer
väckelse, återupplivning av revival
befrielse riddance
romantisera romanticize
urusel ropey
seg ropy
rosenknopp rosebud
resenbuske rosetree
rosett rosette
rondell, omväg, karusell round-about
seg rubbery
ödeläggelse ruination
husera run riot
prassel, prassla rustle
prassel rustling
sex appeal s.a.
portionspåse sachet
avskeda, säck, påse, plundra sack
sorgsen, sorglig, ledsen sad
bedröva, göra ledsen sadden
sadelpåse saddlebag
ledsamt, sorgset sadly
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
tillåtelse, sanktion sanction
sergant sarge
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
flanera, spatsera saunter
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
skandalisera scandalize
gissel, gissla scourge
bister uppsyn, se bister ut scowl
skruvmejsel, drink screwdriver
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
seans seance
sekund, andra second
sekunda second-rate
sekundär secondary
sekunder seconds
sekretariat secretariat
sekreterare secretary
sekt sect
parti, sektion section
sektor, avsnitt sector
lugnande medel, sedativ sedative
förförelse seduction
inse, träffa, se, skåda see
återse see again
seende seeing
sett seen
ser sees
segment segments
selektiv selective
selektivt selectively
självförnekelse self-denial
självfinansering self-financing
självservering self-service
försakelse selfdenial
skepnad, utseende semblance
semikolon semi-colon
seminarium seminary
senaten senate
senatorer senators
senil senile
senior, högre i rang, äldre senior
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
känslig, sensibel sensitive
sinnlig, sensuell sensual
sentimental, känslosam sentimental
separerat separated
separat separately
separerande separating
september September
sekvens sequence
sequoia, mammutträd sequoia
publisera som följetong seralize
serienummer serial
räcka, serie (i) series
rejäl, allvarlig, seriös serious
serum serum
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
stöd, basenhet server
betjäning, servis, severing, tjänst service
sevett serviette
servil, krypande servile
tjänar, severing serving
sessioner sessions
uppgörelse, nybygge settlement
sexdåre sex maniac
sexuell sexual
sexualitet sexuality
sexuellt sexually
sexig sexy
skam, blygsel shame
lyser shines
oäkta, usel shoddy
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
mörbakelse shortbread
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
betydelse significance
kiselsyra silica
kisel silicon
liknelse simile
emedan, eftersom, sedan since
sena sinew
senig sinewy
platser sites
sex six
sexton sixteen
sextionde sixtieth
sextio sixty
skiss, skissera, utkast, teckning sketch
prövningar, hemsökelser slings and arrows
pundsedel, smällkyss smacker
andra klassens small-time
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
sorgsen sorrowful
ledsen sorry
upprinnelse, källa, ursprung source
soyabaserad soy-based
platsen spacing
reservdel spare-part
specialisera specialize
specialiserad specializing
platser spots
trängsel, mosa, mos, squash squash
stabilisera stabilize
lösen stamp-fee
standardisering standardization
standardisera standardize
stärka, stärkelse starch
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
korsett stays
uppståndelse, fläkta, omröra stir
rörelserna stirrings
boskapsskötsel stock raising
arbetsnedläggelse stoppage
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
kringströvande, gå vilse stray
lösenpris strike-price
stiliserade stylized
underkastelse subjection
underkastelse submission
senare subsequently
underdånig, tjänlig, servil subservient
ändelse suffix
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
diverse sundries
diverse sundry
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt, överlägsenhet superiority
till påseende, påskrift superscription
vidskepelse, vantro, skrock superstition
förse supplie
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
vika av, avvikelse, vridning swerve
serpentinväg switchback
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
symbolisera symbolize
sympatisera sympathize
synkronisering synchronization
synkronisera synchronize
synkroniserar synchronizes
systematisera systematize
bordsservis tableware
saga, sägen, berättelse tale
trassla till, härva, trassel tangle
sejdel, krus tankard
senfärdig, långsam, senkommen tardy
presenning tarpaulin
konservator taxidermist
tepåse tea bag
frestelse temptation
sena tendon
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
terrassera, husrad, terass terrace
terrorisera terrorize
Themsen Thames - the
tacksägelse thanksgiving
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
sedan, då then
senor, muskler thews
muskulös, senig thewy
sak, tingest, persedel, ting thing
anse, tänka, tro, mena, tycka think
i morse this morning
tusen, tusental thousand
tusenåriga thousand-year
tusende thousandth
hotelse, hot threat
roman, sensationsfilm thriller
trängas, trängsel throng
lottsedel, biljett ticket
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
konserv tinned provisions
väsen, ståhej to-do
konservativ tory
besvärligseg tough
bogsering, bogsera tow
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
utstyrsel, grannlåt trappings
reseskildring travelbook
resenär traveller
anfäktelse, vedermöda tribulation
triumferande, segerrik triumphant
brudutstyrsel trousseau
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
rycka, ryck, bogsera tug
för två dagar sedan two days ago
tyrannisera tyrannize over
ultrakonservativa ultraconservatives
odysseus ulysses
obalanserad unbalanced
obesegrad unbeaten
ociviliserad uncivilized
salvelse, smörjelse unction
begravningsentreprenör undertaker
förbindelse undertaking
oväsentlig unessential
avsela unharness
betydelselös, oviktig unimportant
ointresserad unintrested
hel, universell, allmän universal
låser upp unlocks
ovanlig, osedvanlig unusual
senaste up-to-date
tapetserare upholsterer
överklassen upper classes
platsanviserska på teater usherette
ferie, semester vacation
besegra vanquish
varjehanda, olika, diverse various
vektorbaserad vector-based
förargelse vexation
segrare victor
segrande, segerrik victorious
seger victory
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
ser views
överträdelse, kränkning violation
seg, tjockflytande viscous
visum, visera visé
hemsökelse visitation
vitalisera vitalize
smädelse, smädande, skymford vituperation
mod, sed, popularitet vogue
verserna vss
vulkanisera vulcanize
vulgarisera vulgarize
severa wait at table
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
slöseri wastage
slöseri wasting
åseende watching
lösen watchword
vattenkrasse watercress
fraktsedel waybill
försedd med simhud webbed
vigsel, bröllop wedding
lysningspresent wedding-gift
vistelseort whereabouts
cistercienser White Monk
vinna, vinna, segra win
kulisser wings
vinnare, segrare winner
spel bakom kulisserna wirepulling
seg, senig wiry
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
formulering, lydelse, ordalydelse wording
oroa, grämelse worry
usel, olycklig, miserabel wretched
stämning, skrivelse writ
segling, segelsport yachting
seglare yachtsman
sebra zebra
sefanja zephaniah
sefyr zephyr