The English term "preserve-tin" matches the Swedish term "konservburk"

other english words that include "tin" : swedish :
abstinence röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent måttlig
accelerating accelererande
accepting accepterar
accommodating medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodating medgörlig
accounting bokföring
acting tillförordnad, spelsätt, spel
activating verksamhet, aktiverande
adjusting justerande
alighting avstigning
alternating current växelström
anticipating förvänta
appropriating bevilja
aptitude testing anlagsprövning
attempting försöka
auditing revision
backbiting förtal
baking-tin bakform
be on visiting terms with umgås
beating avbasning, stryk
beatings misshandel
betting vadhållning
bill-posting affischering
biting bitande, bita
blotting-paper läskpapper
boating rodd
broadcasting sändaradiosändning
bull-fighting tjurfäktning
bunting flaggväv, flaggor
bursting bristande
bursting-point bristningsgräns
byzantine bysantinsk
cabinet meeting konselj
calculating beräkna
casting gjutning
castings gjutgods
ceiling-paintings takmålningar
celebrating firade
central heating centralvärme, värmeledning
cheating fusk, skoj
class-distinction klasskillnad
coating beläggning
comforting tröstande
commemorating anslutning
completing fullgörande
computing användandet av datorer
concertina dragspel
congratulating gratulerar
congregatinal församlings-1
connecting rod vevstake
connecting tower manövertorn
consisting bestående
constructing konstruerande
contacting kontaktande
continence återhållsamhet
continent kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental kontinental
contingency tillfällighet, eventualitet
contingent truppavdelning
continual oupphörlig, oavbruten
continually oavbrutet, ideligen
continuation fortsättning
continue fortsätta
continued fortsatt
continuing fortsättning
continuous oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously oupphörligt
converting konvertera
correcting korrekt
costing kostar
counteracting motverkande
counting räkning
creating skapande
cutting sågning
cuttings avfall, tidningsurklipp
daintiness läckerhet
deactivating avaktiverande
debating debatterande
deflecting att böja
defragmenting defragmenterar
deleting borttagande
destination bestämmelseort, destination
destine ämna, bestämma
destiny öde
detecting upptäcka
deteriorating urartat
detonating detonerande
devastating ödeläggande
devoting hängivna
disappointing nedslående
discontinue avbryta
discriminating skarpsinnig, särskiljande
disgusting ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disputing tvistar
disquieting oroande
dissecting-room anatomisal
distinct tydlig
distinction åtskillnad, utmärkelse
distinction between åtskillnad mellan
distinctions åtskillnader
distinctive utpräglad, utmärkande
distinguish särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished celeber, framstående, förnäm, distingera
distributing distribution
drifting drift
duck shooting andjakt
duplicating kopiera
eating ätande
editing redigering
electric fittings armatur
elevating upplyftande
evaluating utvärderande
everlasting ständig, evig
exacting fordrande, krävande
exciting spännande, retande
excruciating ytterst plågsam
exhorting förmanade
existing befintlig, existerande, bestående
expecting väntande
experimenting experimentera
exploiting utnyttjande
exporting exporterande
extenuating förmildrande
extinct utdöd
extinguish släcka
fainting svimning
fasting fasta
feasting festande
fighting slagsmål
first sorting grovsortering
fittings inredning, anslutningar
flash of lighting ljungeld
fleeting flyktig
floating flytande
floating assets likvida medel
floating currencies flytande valutor
floating voter marginalväljare
flood-lighting fasadbelysning
footing fast fot, fotfäste
formatting formaterande
fretting retlig, otålig
frosting glasyr på tårtan
gelatine gelatin
generating alstrande
getting
granting tillåter
grating galler, gallerverk
greeting hälsning
greetings hälsningar
grouting putsning
hand-writing skrivstil
hand writing stil
handwriting handstil
heartiness hjärtlighet
hesitating tvekande
highlighting markerade
hitting träffande
house-martin hussvala
humiliating nedsättande, förnedrande
hunting jagar, jakt
hunting-dog jakthund
illustrating illustrerande
impertinence näsvishet
impertinent oförskämd, näsvis
importing importerande
incrementing utökande
indicating indikerande
indistinct otydlig, oklar
indistinguishable omöjlig att skilja
inserting infogande
insinuating antydning, inställsam
inspecting visitation, inspekterande
instinctively instinktivt
insulting kränkande, förolämpande
interesting intressant
intestine tarm
intestines tarmar
inventing uppfinna
investing investering
invigorating stärkande
inviting inbjudande
irritating retande
itinerant resande
itinerary rutt
jacketing smörj
jenneting äpple
jesting skämtsam
jestingly skämtande
jew-baiting judeförföljelse
jottings anteckningar
junketing festande
jutting utskjutande
knitting stickning
knitting-needle sticka, strumpsticka
lasting varaktig, dryg, hållbar
lasting value bestående
latin latin
latin-speaking latintalande
letting låter
libertine vällusting
lighting belysning, blixt
lilting rikt modulerad
limiting begränsande
listing uppräkning
listings listor
locating lokaliserande
long-distance heating fjärrvärme
lubricating smörj
lustiness vigör, livskraft
manipulating användande
mark of distinction utmärkelsetecken
marketing marknadsförande
masturbating onanerande, onani
matinée matiné
mating parning
mating call parningsläte
matins morgonbön, ottesång
matting mattillverkning
matutinal tidig
meeting samling, sammanträde, möte
melting smält
melting pot smältdegel
meltingpoint smältpunkt
moonlighting extraknäck
motin sickness åksjuka
mountin ash rönn
mountin chain bergskedja
multinational multinationell
mutineer myterist
mutiny myteri
nail-biting nagelbitning
nauseating kväljande
navigating navigerande
negotiating underhandling
nesting-box fågelholk
netting nätbindning
nicotine nikotin
nightingale näktergal
obstinacy envishet, trots
obstinancy envishet
obstinate egensinnig
omitting överhoppad
operating funktion, opererande
orbiting omlopps
outing tur, tripp
overheating överhettning
overwriting överskrivande
painting målning, måleri
palestine palestina
parting delning, avsked, bena
parting greeting avskedshälsning
pasting infogande
pertinent tillämplig
philistine filisté
philistinee bracka
place setting bordskuvert
planting placerande
plating försilvring, förgyllning
platinum platina
plotting intrigant
pointing pekande
posting avsända
posting-number postnummer
potting shed trädgårdsskjul
presenting presenterande
printing tryckning, utskrift
printing-press tryckpress
printing works tryckeri
projecting utskjutande
prompting omedelbar
pulsating pulserande
putting uttrycka, knuffa
quarantine karantän
rating taxering, gradering
re-editing återredigering
recreating återskapande
refitting montering
regulating reglerande
relating anknytande
replanting återplantering
reporting meddelat
requesting begärande
respecting beträffande, med hänsyn till
resting vilande
resulting resulterande
retin töm
retinue följe
revolting upprörande
rotating roterande
routine slentrian, rutin
routinely rutinmässigt
routines rutiner
rutting brunsttid
sand martin backsvala
sandblasting sandblästring
satin satäng, satin
scrutinize granska, skärskåda
seed-testing frökontroll
selecting väljer
self-supporting självförsörjande
sentinel post (vakt-), vaktpost
separating separerande
setting ställa in
setting up bosättning
settings inställningar
shifting skiftande
shooting skytte
shouting skrikande
sitting sitter
sitting-room vardagsrum
skating-rink skridskobana
slanting sned
sorting sortering
speed-settings hastighets-inställningar
splitting delande
squinting vindögd
starting startar
starting-line startlinje
stimulating upppiggande, retande
sting skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess snålhet
stinging stingande
stingly snål
stingy snål
stink stinka, stank
stinking stinkande
stint snåla med
submitting framläggandet
summon to a memeeting kalla till möte
supporting stödjande
table-lifting bordsdans
testing testa
textediting textredigering
thwarting hindrande
tight-fitting årsittande
tin tenn, konservburk, bleckburk, burk
tin of herrings sillburk
tinder fnöske
tinge skiftning, lätt färga
tingle pirra
tinker kittelflickare, fuskare
tinkle pinglande, pingla
tinkling plingande
tinned provisions konserv
tinsel glitter
tint färga, färgton
tiny pytteliten
translating översättandet, översätter
transmitting överföring
troubleshooting felsökning
truncating avkortande
turpentine terpentin
twisting vridning
typesetting typsättning
typewriting maskinskrivning
unintresting ointressant
unremitting oavlåtlig
unstinted praise ampel
unsuspecting aningslös
unwittingly oavsiktligt
updating uppdaterande
uplifting upplyftande
uprooting utrotning
valentine valentinbrev
ventilating lufttrumma
vomiting uppkastning
voting röstning, omröstning, röstar
waiting väntar
waiting-room väntrum
wanting önskar
wasting slöseri
whiting vittling
winner-spotting tippning
wittingly avsiktligt
writing skriver, skrift
writing-table skrivbord
writings böcker
yachting segling, segelsport